Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da je tožbo mogoče vložiti osebno ali po zastopniku, pošti, kurirju, telefaksu, mogoče jo je odčitati z optičnim bralnikom in poslati po e-pošti ali pa jo vložiti kot elektronski dokument.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožbe je v civilnih zadevah mogoče vložiti tako, da se odčitajo z optičnim bralnikom in pošljejo po e-pošti ali da se predložijo kot elektronski dokumenti. Noben postopek ni na voljo samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da se tožba, vložena osebno, po zastopniku, po pošti, kurirju, telefaksu, odčitana z optičnim bralnikom in poslana po e-pošti ali vložena kot elektronski dokument, evidentira in datira z žigosanjem z vstopnim žigom. Po evidentiranju se tožba in spremni dokumenti, kjer je ustrezno skupaj z dokazi, kako so bili posredovani sodišču, predajo predsedniku sodišča ali osebi, ki jo je ta določil, ta pa sprejme takojšnje ukrepe za naključno določitev senata v skladu z zakonom.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Z zakonikom o civilnem postopku uporaba standardnih obrazcev za pravne zahtevke ni predvidena. Splošna pravila o civilnem postopku določajo vsebino nekaterih civilnopravnih zahtevkov (npr. tožba, odgovor na tožbo, nasprotna tožba).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varen prenos podatkov in njihovo varno shranjevanje se zagotavlja z orodji informacijske tehnologije, ki so vgrajena v sistem e-pošte, kot so požarni zid, potrdila, protivirusni programi in nadzor dostopa glede na vlogo uporabnika, dopolnjuje pa jih uporaba dobre prakse z zadevnega področja.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Člen 148(2) in (5) zakonika o civilnem postopku določa, da je mogoče vloge, ki se pošiljajo sodišču, vložiti tudi v obliki elektronskih dokumentov, če so izpolnjeni pravni pogoji. Tožbe morajo biti podpisane. Podpisati se je mogoče na dokument, tega odčitati z optičnim bralnikom in ga poslati po e-pošti. Pri elektronskem dokumentu, ki se pošilja po e-pošti, je podpis lahko elektronski.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati v skladu z nujno odredbo vlade št. 80/2013 o sodnih taksah, vendar se njihova višina ne razlikuje od drugih sodnih taks. Kolkovino plača zavezanec za plačilo takse v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na ločen račun lokalnega proračuna za prejemke z naslovom „Kolkovine in druge takse“, ki je odprt v imenu zadevne upravne enote, kjer ima fizična oseba stalno ali dejansko prebivališče, ali če je ustrezno, kjer ima pravna oseba sedež. Če oseba, ki mora plačati kolkovino, v Romuniji nima stalnega ali dejanskega prebivališča oziroma registriranega sedeža, se taksa plača v lokalni proračun zadevne upravne enote, v kateri je sodišče, pri katerem se vlaga tožba ali vloga.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, pod enakimi pogoji, kot lahko tožnik umakne tožbo. Člen 406 zakonika o civilnem postopku določa, da lahko tožnik kadar koli umakne tožbo, in sicer ustno med obravnavo ali s pisnim obvestilom.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta za toženca ni obvezna.

Člen 149(4) ter člen 154(6) in (6)(1) zakonika o civilnem postopku določata, da sodni uradniki, drugi zaposleni na sodišču ter zastopniki ali zaposleni pri drugih sodiščih v okrožju, kjer je oseba, ki se ji pošilja sporočilo, po uradni dolžnosti pošiljajo sodne pozive in vsa procesna pisanja. Sodni uradnik jih lahko pošlje tudi po telefaksu, e-pošti ali na drug način, ki zagotavlja, da se besedilo dokumenta pošlje in da se prejme potrdilo o njegovem prejemu, če je stranka sodišču za to zagotovila ustrezne podatke. Za potrditev sodišče poleg procesnega pisanja pošlje tudi obrazec, ki vsebuje naziv sodišča, datum sporočila, ime uradnika, odgovornega za sporočanje, in informacije o poslanih dokumentih. Obrazec izpolni prejemnik, ki napiše datum prejema in ime osebe, odgovorne za prejem sporočila, nato pa obrazec podpiše in ga pošlje sodišču po telefaksu, e-pošti ali na drug način. Kadar se vloga v skladu z zakonom pošlje po telefaksu ali e-pošti, sodni uradnik po uradni dolžnosti pripravi kopije vloge na strošek strani, ki imajo to obveznost. Sodni pozivi in druga procesna pisanja štejejo kot vročena, če je bilo prek uporabljenega sistema prejeto sporočilo, da so prispela do naročnika, glede na informacijo, ki jo zagotovi sam naročnik.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Odgovor se sporoči na enak način, kot se vroči procesno pisanje. Glej odgovor na 9. vprašanje.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V skladu s členom 208 zakonika o civilnem postopku je sankcija za nevložitev odgovora v zakonsko določenem roku enaka, ne glede na način, na katerega ga je treba vložiti. Če toženec ne predloži odgovora, izgubi pravico do vlaganja nadaljnjih dokazov ali do ugovorov, ki se ne nanašajo na javni red, razen če zakon ne določa drugače.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovora na 1. in 9. vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Za sodne listine, ki se izdajajo v postopku izvršbe, veljajo iste splošno uporabne določbe kot za pošiljanje procesnih pisanj. Glej odgovor na 1. vprašanje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Vendar pa spletne strani sodišča (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ali informacijskih pisarn pri nekaterih sodiščih omogočajo dostop do povzetka sodb na podlagi opravilne številke, vsebine zadeve in imen strank. Za v prihodnje se načrtuje, da bo vpogled v sodne spise ob plačilu takse mogoč tudi od doma.

Zadnja posodobitev: 19/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.