Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, vendar le v zadevah po poenostavljenem postopku. Poenostavljeni postopek je sodni postopek, ki omogoča hitro, poceni in neuradno reševanje sporov, katerih denarna vrednost ne presega 5 000 GBP.

Več informacij o sistemu Civil Online je na voljo na spletišču škotskih sodišč Scottish Courts and Tribunals na povezavi civil online.

Dolgoročni cilj škotske sodne službe je zagotoviti več storitev v elektronski obliki, vendar ta možnost trenutno ni zagotovljena drugače, kot je opisano zgoraj. Pri prenovi internih sistemov in postopkov bo eden ključnih ciljev možnost začetka različnih sodnih postopkov prek interneta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Na voljo je le za zadeve po poenostavljenem postopku; ti postopki se ne izvajajo izključno prek interneta, sodni postopki pa se lahko še vedno sprožijo v papirni obliki.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna aplikacija je dostopna 24 ur na dan, sedem dni na teden. Vendar je potrdilo, da je sodišče zahtevek sprejelo, omejeno na uradne ure, ko osebje lahko preveri pristojnost in obdela zahtevke.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, obstajajo standardni obrazci, ki so skladni s pravili sodišča in jih je mogoče izpolniti in predložiti v elektronski obliki.

Pravila in obrazci za poenostavljeni postopek so na voljo na spletišču škotske sodne službe: pravila sodišča.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Preden uporabniki dobijo dostop do podatkov, se morajo avtenticirati. Podatki so šifrirani v tranzitu in v mirovanju. Aplikacija dosega raven 2 standarda OWASP ASVS 3.0.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpis ni potreben.

Čas in datum zahtevka in drugih naloženih dokumentov je zabeležen v sistemu vodenja zadev.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se plačajo in so predpisane v zakonodaji.

Plačati jih je mogoče elektronsko s kreditno ali debetno kartico, ko se v sistemu Civil Online uporabi poenostavljeni postopek.

Če se uporabi neelektronski postopek, se takse lahko plačajo v gotovini, s čekom ali debetno oziroma kreditno kartico.

Več informacij je na voljo na spletišču škotskih sodnih služb sodne takse.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ne, vendar se zahtevek po poenostavljenem postopku lahko zavrže ali reši v skladu s pravili sodišča.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

To je možno, ni pa obvezno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Pri odgovorih v elektronski obliki sodišče pošlje elektronsko potrdilo o prejemu odgovora, v obliki elektronskih sporočil pa pošlje tudi poduk o možnih naslednjih postopkih.

Več informacij je na voljo na spletišču škotskih sodnih služb: odgovor na zahtevek.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če ni odgovora, sodišče ne pošlje nobenega uradnega obvestila. Toženec bo pravočasno stopil v stik z nasprotno stranko, da jo seznani z izidom zadeve.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ko se zahtevek po poenostavljenem postopku vloži prek sistema Civil Online, so dokazi, ki so sodišču predloženi v elektronski obliki, na sodišču predstavljeni v elektronski obliki – to velja samo za zadeve vložene prek Civil Online.

V vseh drugih vrstah zadev je to mogoče le, kadar s tem strinjajo obe stranki in sodnik, pristojen za zadevo.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne. Vendar če se zadeva obravnava v celoviti obravnavi in se določi sodna pristojnost, se lahko mnenje sodišča objavi na spletišču škotske sodne službe in/ali škotskega sodstva.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne. Vendar so nekatera mnenja sodišča dostopna prek spleta. Več informacij je na voljo na spletišču škotske sodne službe in škotskega sodstva.

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.