Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Sodni postopek je mogoče začeti prek spleta, ali natančneje, zahtevke in druge vloge je mogoče vložiti elektronsko, če so opremljeni s kvalificiranim elektronskim podpisom.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko se lahko vlagajo vse vrste zahtevkov in vlog. Če se vloga v zadevi vloži elektronsko, vendar brez avtorizacije (kvalificiranega elektronskega podpisa), jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Sodišče vložnika izrecno ne pozove k naknadni predložitvi.

V nepravdnih zadevah je mogoče vloge vložiti pri katerem koli okrožnem sodišču. To mora prejem vnesti v evidenco in vlogo brez odlašanja posredovati pristojnemu sodišču. Tovrstna vložitev ima enak učinek, kot če bi bila opravljena pri pristojnem sodišču.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Vedno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna oblika se ne zahteva, saj se zahtevki obravnavajo glede na vsebino. Če v zahtevku manjka posamezna podrobnost, sodišče z odločbo pozove stranko, naj zahtevek popravi ali dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od desetih dni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Pogoji za shranjevanje in prenos podatkov so določeni v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (v nadaljnjem besedilu: zakon o postopkovnih in upravnih pravilih).

(a) Postopek prejema vlog prek spleta s kvalificiranim elektronskim podpisom urejata zakon št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), in predpis NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tako prejeta vloga se posreduje vložišču, in to jo nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih. V vložišču sodišča se uporablja programska oprema za vodenje evidence vlog.

(b) Vloge, prejete brez kvalificiranega elektronskega podpisa, se takoj posredujejo vložišču, in to jih nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vlogo, ki se prek spleta predloži brez kvalificiranega elektronskega podpisa, je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Če je vloga opremljena s kvalificiranim elektronskim podpisom, je ni treba dopolnjevati. Točen čas prejema vloge se označi in zapiše.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati za izdelavo kopije zahtevka in njegovih prilog, ki so del sodnega spisa, in kopije zahtevka in njegovih prilog, ki se predložijo strankam, če je bil zahtevek vložen elektronsko in podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu z zakonom št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004, in s predpisom NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih. Taksa znaša 0,1 EUR na stran, vendar najmanj 10 EUR na vlogo, s katero se zahteva začetek postopka, in njene priloge, ter vsaj 3 EUR za vse druge vloge in njihove priloge (točka 20a Priloge k zakonu št. 71/1992 o sodnih taksah, kakor je bil spremenjen (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, vsako vlogo je mogoče delno ali v celoti umakniti, in to ne glede na način, na katerega je bila vložena (umik zahtevka).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec ima to možnost, vendar mu je ni treba uporabiti.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokazi so vse, iz česar je mogoče ugotoviti vsebino zadeve, dokazila pa so lahko v kateri koli obliki, iz katere je mogoče ugotoviti vsebino zadeve. Dovoljeni so v vseh vrstah postopkov. Dokumente je mogoče sodišču predložiti v skladu s pogoji iz člena 125 zakonika o civilnem postopku (Civilný sporový poriadok).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 105 zakonika o civilnem postopku se pisni dokumenti lahko vročijo prek spleta. Šteje se, da je dokument s sodišča dostavljen peti dan po dnevu pošiljanja, tudi če ga naslovnik ni prebral.

Vročitev prek spleta pa je izključena v primeru vročanja sodb, drugih sodnih odločb, vabil na narok in drugih pisnih dokumentov, za katere zakon določa osebno vročitev. Sodbo je mogoče vročiti le osebno; vročitev prek spleta ni dovoljena.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne. Sodba se izda ob uporabi računalniške tehnologije na predlogi z vnaprej natisnjenim državnim grbom Slovaške republike in naslednjim besedilom: „Sodba v imenu Slovaške republike“. Pisno sodbo podpiše predsednik sodnega senata ali sodnik posameznik.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbo je mogoče vložiti prek spleta. Če se pritožba vloži v elektronski obliki, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če pritožnik tega ne stori, se vloga ne upošteva. Odločitve o pritožbi ni mogoče izdati prek spleta, ampak samo v papirni obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Vloga za izvršbo odločbe se lahko vloži prek spleta. Če je vložena elektronsko, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če stranka tega ne stori, se vloga ne upošteva.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke in njihovi pravni zastopniki lahko vpogledajo v sodni spis le osebno in le v navzočnosti člana osebja sodišča.

Spletišče ministrstva Slovaške republike za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) omogoča iskanje v podatkovni zbirki sodnih odločb. Iskanje in vpogled v sodne odločbe sta omogočena vsakomur, in sicer glede na datum izdaje, sodišče, ki jo je izdalo, številko spisa, vrsto odločbe, vsebino odločbe, področje pravnega urejanja, uporabljene zakonske določbe ter ime in priimek sodnika ali sodnega uradnika, ki je odločbo izdal, iskanje pa je mogoče tudi glede na besede, uporabljene v odločbi (tako imenovano iskanje po celotnem besedilu).

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.