Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, delno.

To je obvezno za procesne pooblaščence (procuradores) in druge pravne zastopnike, razen v tistih krajevnih pristojnostih, v katerih to za pravne zastopnike še ni mogoče.

V nekaterih krajevnih pristojnostih je to obvezno tudi za fizične in pravne osebe. V drugih krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, še ni mogoče začeti vseh postopkov na spletu, je pa morda mogoče oziroma obvezno začeti nekatere postopke na ta način.

Čeprav je to za fizične osebe od 1. januarja 2017 neobvezno, to še ni mogoče v krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja.

Ministrstvo za pravosodje vzdržuje „ELEKTRONSKO SODNO PALAČO“ (Sede Judicial Electrónica)(povezava na Elektronsko sodno palačo) z elektronsko dostopnim registrom, ki vsebuje podrobnosti o ustreznih virih in naslovih.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokazila o pošiljanju in prejemu se zahteva registriran elektronski podpis.

Po novem lahko v Galiciji delavci v pravni stroki in fizične osebe začnejo postopek za plačilni nalog v civilnih in delovnih postopkih; to bo kmalu mogoče tudi v ustnih postopkih.

V Andaluziji je vlaganje vlog in dokumentov s strani fizičnih in pravnih oseb omejeno na ustne in civilne postopke za plačilni nalog ter na postopke za plačilni nalog pred delovnimi sodišči.

V Baskiji postopkov ni mogoče začeti prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Na voljo je za vse civilne postopke, čeprav obstajajo omejitve v nekaterih krajevnih pristojnostih in pri nekaterih postopkih, ter se dokaj pogosto uporablja pri plačilnih nalogih in ustnih postopkih.

Vloga za začetek postopka za evropski plačilni nalog in postopka v sporih majhne vrednosti se lahko v nekaterih krajevnih pristojnostih vloži prek interneta, v drugih pa se sistem še posodablja.

Dostop za fizične osebe se še vzpostavlja in je lahko v nekaterih krajevnih pristojnostih začasno omejen na postopke na nacionalni ravni, kot so postopki za izdajo plačilnih nalogov, ustni postopki ali zahtevki za začetek postopka na podlagi delovnega prava. Ne zajema predložitve procesnih dokumentov.

Procesni pooblaščenci in drugi pravni zastopniki morajo vse postopke začeti prek spleta in na splošno se ta sistem z nekaj izjemami izvaja po vsej državi, razen v nekaj izjemah, na primer v Baskiji.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Običajno je na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Ker pa nekateri dnevi niso delovni dnevi, bo postopek, ki se začne na dan, ki ni delovni dan, končan šele naslednji delovni dan.

Poleg tega se lahko delo sistema na nedelovnik občasno ustavi iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja, zlasti v avgustu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Priporočajo se naslednje oblike: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Stisnjene datoteke v obliki .zip lahko vsebujejo samo naslednje oblike dokumentov: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

V nobenem primeru ne bo mogoče prek LexNET-a predložiti avdio- in videodatotek ali stisnjenih datotek v obliki .zip, ki vsebujejo dokumente v oblikah, ki niso navedene zgoraj.

Če je elektronski dokument prevelik in ga sistem ne more obdelati, ga je treba vložiti v tiskani obliki. Umetno združevanje več dokumentov v en sam digitalni dokument ni dovoljeno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za vzpostavitev ustreznih elektronskih sistemov so odgovorni pristojni javni organi. Varnost se zagotavlja s sistemom predhodne avtentikacije elektronskih podpisov pravnih zastopnikov in fizičnih oseb, pooblaščeni uradniki pa imajo dostop na podlagi kriptografskih kartic in digitalnih potrdil. Sistem mora zagotavljati verodostojnost vsebine ter zagotoviti dokazilo o pošiljanju in prejemu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, na podlagi sistema predhodne avtentikacije.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se plačajo za vloge pravnih oseb, ne pa tudi za vloge fizičnih oseb.

Plačilo je treba izvesti elektronsko na spletu, vlogi pa je treba priložiti dokazilo o plačilu (če ta zahteva ni izpolnjena, je mogoče napako popraviti tudi pozneje).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ko je vloga vložena, je ni mogoče preklicati.

Umakne se lahko s predložitvijo obvestila o uradnem umiku v elektronski obliki.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne, vsaka stranka odgovori z uporabo ustreznega postopka v skladu s svojimi posebnimi okoliščinami, kot je navedeno zgoraj.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Nič. Elektronski postopek se uporablja samo za predložitev dokumentov in obvestil, ki se vročijo pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno.

Sodišče bo dokument izdalo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče bo dokument izdalo in obvestilo dostavilo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, za predložitev procesnih dokumentov in vložitev dokumentov veljajo isti pogoji, kot so navedeni v oddelku (1) za začetek postopka. Edine omejitve so tiste, ki se uporabljajo za vrsto dokumenta in njegovo velikost.

Sistem se lahko uporablja v vseh postopkih, čeprav se dostop za fizične osebe še vzpostavlja in je lahko v nekaterih krajevnih pristojnostih začasno omejen, v nekaterih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, pa dostop morda še ni mogoč.

V Baskiji morajo procesni pooblaščenci in odvetniki vse dokumente razen prvih pisnih pripomb strank predložiti elektronsko. Fizičnim osebam ni dovoljeno opravljati postopkov elektronsko.

Zahteva se predhodna avtentikacija z elektronskim podpisom pravnega zastopnika.

Izvirnik dokumenta je treba predložiti, če to zahteva sodišče; v tem primeru se lahko pošlje po pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih krajevnih pristojnostih je to obvezno tudi za fizične in pravne osebe. V drugih krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za fizične osebe in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih krajevnih pristojnostih, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih krajevnih pristojnostih je to obvezno tudi za fizične in pravne osebe. V drugih krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za fizične osebe in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih krajevnih pristojnostih, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih krajevnih pristojnostih je to obvezno tudi za fizične in pravne osebe. V drugih krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za fizične osebe in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih krajevnih pristojnostih, v katerih se sistem izvaja.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, pod enakimi pogoji, kot so navedeni v oddelku (1) za začetek postopka.

V številnih krajevnih pristojnostih je to obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih krajevnih pristojnostih je to obvezno tudi za fizične in pravne osebe. V drugih krajevnih pristojnostih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za fizične osebe in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih krajevnih pristojnostih, v katerih se sistem izvaja.

V Baskiji postopkov ni mogoče začeti prek spleta in vlogo za izvršbo je treba vložiti v tiskani obliki.

Ministrstvo za pravosodje vzdržuje „ELEKTRONSKO SODNO PALAČO“ (Sede Judicial Electrónica)(povezava na Elektronsko sodno palačo) z elektronsko dostopnim registrom, ki vsebuje podrobnosti o ustreznih virih in naslovih.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Samo v nekaterih krajevnih pristojnostih.

Pravni zastopniki strank imajo spletni vpogled v zadeve v Aragoniji, Navarri, Kantabriji in Valenciji.

V drugih krajevnih pristojnostih, kot so Balearski otoki in Katalonija, se sistem vzpostavlja in bo pravnim zastopnikom dostopen v bližnji prihodnosti.

V Andaluziji imajo stranke in njihovi pravni zastopniki dostop do nekaterih informacij (kot so informacije o strankah, stanju postopka in dnevnem razporedu zadev na sodišču).

V Baskiji imajo delavci v pravni stroki dostop le do videoposnetkov sodnih obravnav.

V ostalih krajevnih pristojnostih pa ni načrtov za zagotovitev tega dostopa, niti delavcem v pravni stroki.

Fizične osebe trenutno nimajo dostopa do sodnega spisa.

Zadnja posodobitev: 18/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.