Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, delno.

To je obvezno za procesne pooblaščence (procuradores) in druge pravne zastopnike, razen v tistih jurisdikcijah, v katerih to za pravne zastopnike še ni mogoče.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, še ni mogoče začeti vseh postopkov na spletu, je pa morda mogoče/obvezno začeti nekatere postopke na ta način.

Čeprav je to za posameznike od 1. januarja 2017 neobvezno, to še ni mogoče v jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja.

Ministrstvo za pravosodje vodi register, ki je na voljo v elektronski obliki in vsebuje podrobne podatke o zadevnih virih in naslove.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokazila o pošiljanju in prejemu se zahteva registriran elektronski podpis.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

To je možno v vseh civilnih postopkih, vendar obstajajo omejitve v nekaterih jurisdikcijah in za nekatere postopke.

Vloga za začetek postopka za evropski plačilni nalog in postopka v sporih majhne vrednosti se lahko v nekaterih jurisdikcijah vloži prek interneta, v drugih pa se sistem še posodablja.

Dostop za posameznike se še vzpostavlja in je lahko v nekaterih jurisdikcijah začasno omejen na postopke na nacionalni ravni, kot so postopki za izdajo plačilnih nalogov, ustni postopki ali zahtevki za začetek postopka na podlagi socialnega prava. Ne zajema predložitve procesnih dokumentov.

Procesni pooblaščenci in drugi pravni zastopniki morajo vse postopke začeti na spletu in na splošno se ta sistem z nekaj izjemami izvaja po vsej državi.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Običajno je na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Ker pa nekateri dnevi niso delovni dnevi, bo postopek, ki se začne na dan, ki ni delovni dan, končan šele naslednji delovni dan.

Poleg tega se lahko delo sistema na nedelovnik občasno ustavi iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja, zlasti v avgustu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Priporočajo se naslednje oblike: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Stisnjene datoteke v obliki .zip lahko vsebujejo samo naslednje oblike dokumentov: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. V nobenem primeru ne bo mogoče prek LexNET-a predložiti avdio- in videodatotek ali stisnjenih datotek v obliki .zip, ki vsebujejo dokumente v oblikah, ki niso navedene zgoraj.

Če je elektronski dokument prevelik in ga sistem ne more obdelati, ga je treba vložiti v tiskani obliki. Umetno združevanje več dokumentov v en sam digitalni dokument ni dovoljeno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za vzpostavitev ustreznih elektronskih sistemov so odgovorni pristojni javni organi. Varnost se zagotavlja s sistemom predhodne avtentikacije elektronskih podpisov pravnih zastopnikov in posameznikov, pooblaščeni uradniki pa imajo dostop na podlagi kriptografskih kartic in digitalnih potrdil. Sistem mora zagotavljati verodostojnost vsebine ter zagotoviti dokazilo o pošiljanju in prejemu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, na podlagi sistema predhodne avtentikacije.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se plačajo za vloge pravnih oseb, ne pa tudi za vloge posameznikov.

Plačilo je treba izvesti elektronsko na spletu, vlogi pa je treba priložiti dokazilo o plačilu (če ta zahteva ni izpolnjena, je mogoče napako popraviti tudi pozneje).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ko je vloga vložena, je ni mogoče preklicati.

Umakne se lahko s predložitvijo obvestila o uradnem umiku v elektronski obliki.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne, vsaka stranka odgovori z uporabo ustreznega postopka v skladu s svojimi posebnimi okoliščinami, kot je navedeno zgoraj.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Nič. Elektronski postopek se uporablja samo za predložitev dokumentov in obvestila, ki se vročijo pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno.

Sodišče bo dokument izdalo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče bo dokument izdalo in obvestilo dostavilo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, pod enakimi pogoji kot pri predložitvi zgoraj navedenih vlog in dokumentov. Edine omejitve so tiste, ki se uporabljajo za vrsto dokumenta in njegovo velikost.

Sistem se lahko uporablja v vseh postopkih, čeprav se dostop za posameznike še vzpostavlja in je lahko v nekaterih jurisdikcijah začasno omejen, v nekaterih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, pa dostop morda še ni mogoč.

Zahteva se predhodna avtentikacija z elektronskim podpisom pravnega zastopnika.

Izvirnik dokumenta je treba predložiti, če to zahteva sodišče; v tem primeru se lahko pošlje po pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Ministrstvo za pravosodje vodi register, ki je na voljo v elektronski obliki in vsebuje podrobne podatke o zadevnih virih in naslove.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokazila o pošiljanju in prejemu se zahteva registriran elektronski podpis.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Samo v nekaterih jurisdikcijah.

Pravni zastopniki strank imajo spletni vpogled v zadeve v Aragoniji, Navarri, Kantabriji in Valenciji.

V Andaluziji imajo stranke in njihovi pravni zastopniki dostop do nekaterih informacij (kot so informacije o strankah, stanju postopka in dnevnem razporedu zadev na sodišču).

V drugih jurisdikcijah, kot so Balearski otoki in Katalonija, se sistem vzpostavlja in bo pravnim zastopnikom dostopen v bližnji prihodnosti.

V ostalih jurisdikcijah pa ni načrtov za zagotovitev tega dostopa, niti delavcem v pravni stroki.

Posamezniki trenutno nimajo dostopa do sodnega spisa.

Zadnja posodobitev: 01/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.