Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Trenutno civilne tožbe ni mogoče vložiti prek spleta. Tožbo je treba vložiti pisno, pri čemer jo mora tožnik ali njegov zastopnik lastnoročno podpisati. Ker se zahteva lastnoročni podpis, tožbe ni mogoče vložiti v elektronski obliki.

Pri skrajšanih postopkih se lahko predlog za izdajo plačilnega naloga švedskemu izvršilnemu organu (Kronofogdemyndigheten) vloži prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Kot je razvidno iz odgovora na prvo vprašanje, je to mogoče samo pri skrajšanih postopkih.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

Elektronski predlogi švedskemu izvršilnemu organu za izdajo plačilnega naloga morajo biti podpisani z naprednim elektronskim podpisom, kakor je opredeljen v členu 3 Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.

Švedski izvršilni organ lahko odobri izjemo glede zahteve o podpisu, če se pričakuje, da bo oseba vložila veliko predlogov na varen in tehnično ustrezen način. Če se na sodišču vloži običajni predlog za izdajo plačilnega naloga, elektronskega izvoda ni treba dopolniti z lastnoročnim podpisom.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo. Kot je jasno iz odgovora na vprašanje št. 12, pa je običajno mogoče prek spleta vložiti odgovor na tožbo in druge sodne listine, ki jih ni treba lastnoročno podpisati.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti, ki jih ni treba lastnoročno podpisati, se lahko vložijo v elektronski obliki. To pomeni, da se načeloma lahko v elektronski obliki vloži vsa dokumentacija, razen tožbe. Lahko pa sodišče v posamezni zadevi odloči, da mora pošiljatelj verodostojnost dokumenta, ki je bil vložen v elektronski obliki, potrditi s predložitvijo podpisanega izvirnika.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Nobenih ovir ni, da sodišče dokumenta ne bi poslalo v elektronski obliki in da prejem dokumenta ne bi bil potrjen z elektronskim sporočilom, če se to šteje za ustrezno na podlagi veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov itd.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi z osebno vročitvijo glej odgovor na trinajsto vprašanje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi z osebno vročitvijo glej odgovor na trinajsto vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Upravičenec ali njegov zastopnik lahko predlog za izvršbo vloži ustno ali pisno. Če se predlog vloži ustno, se mora vložnik (predlagatelj izvršbe) obrniti na švedski izvršilni organ. Pisni predlog mora podpisati vložnik ali njegov zastopnik. Švedski izvršilni organ pa lahko stranki, ki vlaga veliko predlogov, dovoli vložitev v elektronski obliki.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Zadnja posodobitev: 02/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.