Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Avtomatizirana obdelava - Belgija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

To vprašanje je obravnavano v zakonih „Phenix“, in sicer:

 • zakonu o sodnih postopkih v elektronski obliki z dne 10. julija 2006 (loi relative à la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006),
 • zakonu o spremembah nekaterih določb sodnega zakonika v zvezi s sodnimi postopki v elektronski obliki z dne 5. avgusta 2006 (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006).

Zakona Phenix sta dobila ime po istoimenskem projektu informacijske tehnologije, ki naj bi avtomatiziral vsa belgijska sodišča, da bi lahko celoten sodni postopek pravočasno stekel v elektronski obliki.

Razen navedenih zakonov Phenix sta od 31. decembra 2012 postopoma začela veljati dva zakona. To sta:

 • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe, zlasti v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice),
 • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Vendar postopen začetek veljavnosti ne pomeni informatizacije postopka, saj gre predvsem za določbe, ki se lahko uporabljajo tudi za pisni postopek. Zato se večinoma še vedno uporabljajo „konvencionalni“ neavtomatizirani postopki.

V vmesnem času je bila sodnim tajništvom in sekretariatom državnih tožilstev zagotovljena aplikacija za upravljanje zadev, ki jim omogoča elektronsko obdelavo vseh podatkov in dokumentov. Poleg tega se proučujejo številne možnosti, da bi se omogočilo, da se procesni dokumenti in dokazi predložijo sodnim tajništvom v elektronski obliki.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Člen 32b sodnega zakonika (Code judiciaire) določa, da se lahko vsako obvestilo ali sporočilo oziroma vsaka vloga pri sodiščih, državnem tožilstvu ali sodnih službah, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali vsaka dostava obvestil ali sporočil odvetniku, sodnemu uradniku ali notarju s strani sodišč, državnih tožilstev ali sodnih služb, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali s strani odvetnika, sodnega uradnika ali notarja, izvede z uporabo sodnega sistema informacijske tehnologije.

Na podlagi te določbe je bila vzpostavljena mreža e-Box za obvestila ali sporočila in vloge, sistem e-Deposit pa je bil posebej vzpostavljen za vložitev sklepov, vlog in dokazov v civilnih in kazenskih zadevah.

Ta orodja se lahko uporabljajo samo na sodiščih, navedenih v ministrskem odloku.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 04/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Bolgarija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Pisne vloge, ki morajo biti v bolgarščini, se vložijo v sodnem tajništvu sodišča. Pošljejo se lahko po pošti, ne smejo pa se pošiljati po telefaksu ali elektronski pošti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Glej odgovor na vprašanje 1.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Glej odgovor na vprašanje 1.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Glej odgovor na vprašanje 1.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej odgovor na vprašanje 1.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Glej odgovor na vprašanje 1.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Glej odgovor na vprašanje 1.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V skladu z bolgarskim pravom se procesna dejanja strank v civilnih in gospodarskih zadevah ne štejejo za veljavna, če se izvedejo elektronsko in podpišejo z elektronskim podpisom. Stranke sodišču predložijo zadevo s pisno vlogo v bolgarščini, ki jo lastnoročno podpišejo. Vloga se lahko vloži v vložišču zadevnega sodišča ali naslovi na sodišče in pošlje po pošti.

V skladu s členom 184 zakonika o civilnem postopku se lahko kot dokazi v civilnih in gospodarskih zadevah predložijo elektronski dokumenti in dokumenti v papirni obliki. Elektronski dokument se lahko sodišču predloži na papirju. Če nasprotna stranka izpodbija dokument, ga je treba predložiti na elektronskem mediju. Če ni na voljo opreme in osebja za reprodukcijo elektronskega dokumenta na sodni obravnavi, sodišče od stranke, ki je predložila elektronski dokument, morda zahteva, naj drugim strankam zagotovi elektronske kopije.

Postopek za izpodbijanje elektronskega dokumenta in zlasti elektronskega podpisa, ki je obvezna sestavina elektronskega dokumenta, je določen v zakonu o elektronskem dokumentu in elektronskem podpisu.

Edina določba, ki jo zakonik o civilnem postopku določa za spletno procesno dejanje, je rubež dolžnikovih terjatev v izvršilnem postopku. Ta pravni okvir je del izvršilnega postopka, dejanje pa izvede sodni izvršitelj.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 42(4) zakonika o civilnem postopku se lahko sporočila stranki v civilni ali gospodarski zadevi vročijo po elektronski pošti. V skladu s členom 44(3) zakonika se štejejo za vročena, ko se vnesejo v zadevni informacijski sistem, vročitev pa se potrdi s kopijo zadevnega elektronskega zapisa.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Glej zadnji pododstavek odgovora na vprašanje 12.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Javnost do sodnih odločb dostopa (brez registracije) prek spletišča vrhovnega sodnega sveta Republike Bolgarije: Povezava se odpre v novem oknuhttp://legalacts.justice.bg/. Sodne odločbe je mogoče iskati glede na več iskalnih meril, kot so „sodišče“, „vrsta zadeve“, „leto“, „številka zadeve“ in „ključne besede“. Mogoče je tudi napredno iskanje z uporabo natančnejših iskalnih meril. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sodno odločbo v obliki „.doc“. Odločbe se objavijo takoj po sprejetju, pri čemer se upoštevajo zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o varstvu zaupnih informacij. Objavijo se tako, da ni mogoče ugotoviti identitete fizičnih in pravnih oseb, navedenih v teh odločbah. Odločbe v zadevah v zvezi z osebnim ali zdravstvenim stanjem posameznikov se objavijo brez obrazložitve.

Poleg tega spletišče vsakega sodišča omogoča spremljanje poteka zadev in povezanih sodnih odločb. Sodne odločbe in informacije o poteku zadev je mogoče poiskati z uporabo zgoraj navedenih iskalnih meril, odločbe pa se objavijo, kot je bilo opisano. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sprejeto sodno odločbo v obliki „.doc“.

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Češka

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Češkem se lahko vsak zahtevek vloži elektronsko.

Zahtevki se lahko pošljejo (a) po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom ali (b) v digitalni poštni predal, tj. posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu in njihovemu izvajanju. Ti postopki so enakovredni standardnim pisnim postopkom. Zahtevek se lahko vloži tudi po običajni elektronski pošti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, vendar je treba nato v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od načinov, opisanih v točkah (a) in (b) zgoraj. Podrobnosti vseh teh postopkov so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 6.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Zahtevek se lahko za vse zadeve izda z elektronskimi sredstvi. Elektronski plačilni nalog se lahko izda le elektronsko.

Postopek za elektronski plačilni nalog je poseben skrajšani postopek. Tožnik vloži zahtevek na elektronskem obrazcu, ki ga izpolni na spletišču ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/, in ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom. Terja lahko znesek do 1 milijona CZK, pri čemer je treba za izdajo elektronskega plačilnega naloga zadostiti pogojem, kot sta pravilno izpolnjen obrazec in plačana sodna taksa. Če so vsi pogoji izpolnjeni, lahko sodišče izda elektronski plačilni nalog. Z njim tožencu odredi, naj v 15 dneh od prejema plača zahtevani znesek in stroške postopka ali vloži pritožbo pri sodišču, ki je izdalo nalog. Elektronski plačilni nalog, zoper katerega pritožba ni bila vložena, ima učinek pravnomočne sodbe. Če se kateri koli od tožencev pritoži v roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski zahtevek se lahko izda kadar koli.

V primeru vložitve zahtevka po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom se lahko uporabi spletišče ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/ (čeprav je na voljo samo v češčini). Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Če se zahtevek pošlje v digitalni poštni predal sodišča, je mogoče identifikatorje digitalnih poštnih predalov zadevnega sodišča najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (Povezava se odpre v novem oknuhttp://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Na splošno se lahko transakcije izvedejo v kateri koli obliki, razen če je za nekatere akte zakonsko določena posebna oblika. Pomembneje je, da so vloženi zahtevki razumljivi in jasni.

Pri nekaterih elektronskih postopkih lahko tožnike omejujejo tehnični parametri, ki se uporabljajo za različna komunikacijska sredstva. Tako je pri uporabi portala ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/ (glej vprašanja 2, 3 in 6) največja dovoljena velikost vseh prilog omejena na 10 MB, sprejemljive oblike dokumenta pa so pdf, rtf, xls, doc in txt. Prav tako je na 10 MB omejena velikost sporočil, ki se pošiljajo v digitalne poštne predale, pri čemer so sprejemljive oblike za podatkovna sporočila pdf, PDF/A, xml (če ustreza javno dostopni shemi XSD, ki jo objavi prejemnik podatkovnega sporočila), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn in gml/gfs/xsd. Za vložitev zahtevkov, poslanih na e-naslov, je treba uporabiti obliko HTML, NAVADNO BESEDILO s kodiranim besedilom – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode ali UTF-8. Velikost e-sporočila, vključno s prilogami, je omejena na 5 MB. Podprti operacijski sistemi so: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (pri operacijskem sistemu Windows Vista je bila ugotovljena težava z določeno strojno opremo za shranjevanje kvalificiranih elektronskih potrdil (npr. bralnik pametnih kartic SCR3320), saj s tem bralnikom za zdaj ni mogoče podpisati ali poslati nobene elektronske vložitve – vložitev je mogoče podpisati in poslati, če je datoteka pfx (p12) določena v javanskem programčku in je vneseno geslo za zasebni ključ). Tožnik, ki se odloči za uporabo portala ePodatelna ali digitalnega poštnega predala, lahko informacije poišče v navodilih in priročniku za uporabo na ustreznih spletnih straneh.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Sodišča in sodni izvršitelji ravnajo v skladu z zakonodajo, s katero se ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti zakon št. 101/2000 Zb. o varstvu osebnih podatkov), in drugimi ustreznimi pravnimi predpisi.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Za vložitev zahtevka v običajnem civilnem postopku se lahko uporabijo trije različni elektronski postopki:

Prvič, zahtevek se lahko vloži po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kvalificirani elektronski podpis je opredeljen v členu 11 zakona št. 227/2000 Zb. o elektronskih podpisih, in sicer je (a) podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda akreditirani češki ponudnik storitev certificiranja in vsebuje informacije, ki omogočajo nedvoumno potrditev identitete podpisnika (seznam akreditiranih ponudnikov na Češkem je na voljo na spletišču češkega ministrstva za notranje zadeve na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), ali (b) elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda ponudnik storitev certificiranja s sedežem zunaj ozemlja Češke, pri čemer se kvalificirano potrdilo izda v okviru storitev, navedenih na seznamu zanesljivih storitev certificiranja, in sicer kot storitev, za katero je ponudnik storitev certificiranja akreditiran, da jo izvaja, ali kot storitev, katere izvajanje se nadzoruje v skladu z zadevno zakonodajo EU. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Tožnik, ki želi tako vložiti zahtevek, naj obišče spletišče ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/. Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Drugič, uporabi se lahko digitalni poštni predal, to je posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu na Češkem in njihovemu izvajanju. Digitalne poštne predale ureja zlasti zakon št. 300/2008 Zb. o elektronskih dejanjih in odobrenih pretvorbah dokumentov. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Podrobnosti o sistemu digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.datoveschranky.info/, uporabniki pa lahko do računa dostopajo prek spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Vsa sodišča uporabljajo digitalne poštne predale. Identifikatorje digitalnih poštnih predalov za posamezna sodišča je mogoče najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (Povezava se odpre v novem oknuhttp://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Tretjič, zahtevek se lahko vloži tudi s preprostim elektronskim sporočilom brez overjenega podpisa. Vendar je treba pri tej vrsti vložitve v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od zgoraj opisanih načinov, sicer sodišče vložitve ne upošteva (člen 42 zakonika o civilnem postopku).

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, za sodni postopek je treba plačati takso. Tožnik lahko takso, določeno na podlagi lestvice taks, poravna z nakazilom na račun zadevnega sodišča, odprt pri češki narodni banki, ali s koleki, če taksa ne znaša več kot 5 000 CZK. Če taksa ob vložitvi zahtevka ni poravnana, sodišče tožnika pozove k njenemu plačilu, določi rok in tožnika obvesti o posledicah neplačila. Ob izteku roka se postopek prekine.

Takse in način njihovega plačila se v postopkih, ki se začnejo z elektronskimi vložitvami, ne razlikujejo od načina plačila v postopkih, ki se začnejo po običajni poti. Izjema je postopek za elektronski plačilni nalog, pri katerem je sodna taksa nekoliko nižja kot pri običajnem civilnem postopku.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Vložitev prek interneta je mogoče umakniti enako kot običajno vložitev. Umakniti jo je mogoče elektronsko ali po običajni poti.

Tožnik lahko zahtevek v celoti ali delno umakne, dokler odločba sodišča ni pravnomočna. Če se zahtevek umakne, sodišče postopek prekine popolnoma ali v delu, ki se nanaša na delno umaknjeni zahtevek. Če se zahtevek za začetek postopka umakne, ko sodišče že odloči o zadevi, vendar odločba še ni pravnomočna, sodišče v okviru umaknjenega zahtevka odloči tudi glede preklica odločbe. Če se druge stranke utemeljeno ne strinjajo z umikom zahtevka, sodišče odloči, da umik zahtevka ni uspešen, razen v nekaterih posebnih postopkih (člen 96 zakonika o civilnem postopku).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec lahko komunicira prek interneta, vendar to ni obvezno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Če se toženec odzove na elektronski plačilni nalog v zakonskem roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo, sodni postopek pa se nadaljuje po običajni poti, tj. kot standardni civilni sodni postopek na prvi stopnji.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec na elektronski plačilni nalog ne odzove v zakonskem roku, ta nalog postane pravnomočna sodba.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti se lahko sodišču vročijo elektronsko za katero koli vrsto postopka. Tehnične podrobnosti so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodišče sodne akte vroči prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodišče lahko dokumente in sodbe vroča tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče pisanja vroča na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se vročijo prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodne odločbe se lahko vročijo tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče vroča pisanja na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, pritožba se lahko vloži elektronsko, in sicer enako kot zahtevek. Glej vprašanje 6.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe se lahko začne elektronsko, enako kot zahtevek.

Kadar se tožnik odloči za izterjavo plačila po sodnem izvršitelju, se smiselno uporablja odgovor na vprašanje 6. Seznam sodnih izvršiteljev ter njihovih e-naslovov in identifikatorjev digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ekcr.cz/.

Pri sodni izvršbi se je mogoče sklicevati na odgovor na vprašanje 6

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Češke sodne službe na poizvedbe strank in njihovih pravnih zastopnikov glede statusa njihovih zadev na splošno odgovarjajo po elektronski pošti ali telefonu.

Osnovne informacije o zadevah, ki so se zgodile med postopkom (brez osebnih podatkov), so na voljo tudi prek spleta na spletišču InfoSoud na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (na voljo samo v češčini). Informacije o prihodnjih postopkih so na voljo na spletišču InfoJednání na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Za dostop do sistema je treba vnesti ime sodišča in opravilno številko zadeve.

Zadnja posodobitev: 25/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Nemčija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Načeloma zakon to omogoča. Vendar v praksi to še ni mogoče v vseh zveznih deželah (Länder) in pri vseh vrstah postopkov. Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen). Nekatere postopke je mogoče v celoti opraviti elektronsko. To so na primer postopek za vpis v register, postopek za izdajo plačilnega naloga (Mahnverfahren) in v nekaterih primerih prekrškovni postopek (Ordnungswidrigkeiten).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Če so zvezne dežele uvedle predpise o elektronskih pravnih postopkih (glej vprašanje 1), je mogoče elektronske dokumente vložiti kadar koli.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Tehnične zahteve so določene v predpisih zveznih dežel (glej vprašanje 1).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Tehnične zahteve so določene v predpisih zveznih dežel (glej vprašanje 1). Praviloma je treba dokumente poslati v formatu OSCI (Online Services Computer Interface), ki je sestavni del uporabljene programske rešitve, znane kot EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – elektronski poštni predal sodišč in uprave).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Sporočila samega po sebi ni treba podpisati. Pri posameznih predloženih vlogah se zahteva vrsta podpisa, kot je določena v zadevnih postopkovnih pravilih. Praviloma je to kvalificirani elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse bo morda treba plačati, odvisno od vrste zadeve. Načini plačila so različni: račun, neposredna bremenitev in elektronsko plačilo.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

To je mogoče. Uporabljajo se splošna pravila.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta ni obvezna. Uporabljajo se splošna pravila.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Načeloma zakon to omogoča. Vendar v praksi to še ni mogoče v vseh zveznih deželah (Länder) in pri vseh vrstah postopkov. Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Prvi stavek člena 174(3) zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung) določa, da se lahko odločbe odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem in davčnim svetovalcem vročijo elektronsko. Odločbe se lahko drugim strankam elektronsko vročijo le, če so te stranke izrecno soglašale s prejemanjem elektronskih dokumentov.

V praksi se to dogaja predvsem pri postopkih vpisa v registre.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, odločba sodišča se lahko načeloma pošlje elektronsko. V praksi se to dogaja predvsem pri postopkih vpisa v registre.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pravno sredstvo je mogoče po tej poti vložiti, če je pri zadevnem sodišču na podlagi predpisov zvezne dežele predviden elektronski pravni postopek. Prvi stavek člena 174(3) zakona o pravdnem postopku določa, da se lahko odločbe odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem in davčnim svetovalcem vročijo elektronsko. Odločbe se lahko drugim strankam elektronsko vročijo le, če so te stranke izrecno soglašale s prejemanjem elektronskih dokumentov.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne, to ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Na splošno to ni mogoče. Vendar nekatere zvezne dežele to omogočajo, vsaj v zadevah pred upravnimi in finančnimi sodišči (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte), nekatere pa tudi v zemljiškoknjižnih zadevah in zadevah v zvezi z drugimi registri. Datumi obravnav v civilnih postopkih se lahko v nekaterih primerih preverijo elektronsko.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Estonija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek se lahko začne v okviru informacijskega sistema za e-vloge (v nadaljnjem besedilu: sistem za e-vloge).

Sistem je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://www-e-toimik.ee/.

Video z napotki, kako uporabljati sistem za e-vloge, je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Sistem za e-vloge lahko uporabljajo stranke v civilnem in upravnem postopku ter tudi v kazenskem in prekrškovnem postopku. Pri civilnem in upravnem sodnem postopku je mogoče začeti postopek ter vlagati listine in pritožbe. Pri kazenskem in prekrškovnem postopku je mogoče predložiti omejeno število listin v zvezi z obstoječim sodnim postopkom.

Plačilni nalog za skrajšani postopek v zvezi z dolžniško terjatvijo ali preživninskim zahtevkom se lahko predloži samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Da, storitev je na voljo ves čas.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za predložitev zadeve sodišču boste morali izpolniti predpisane obrazce ter vanje vnesti besedilo in podatke. Obrazci se razlikujejo glede na vrsto postopka in vloge, vendar je oblika pri vseh podobna: navesti boste morali splošne informacije o zadevi, podatke o strankah, listine, priložene vlogi, in vse podrobnosti v zvezi s plačilom državne takse.

Vloga za skrajšani postopek za izdajo plačilnega naloga je podrobnejši in celotno vlogo je treba vnesti v obliki metapodatkov.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Oseba se mora v sistem za e-vloge prijaviti z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona, da jo sistem prepozna. Portal je varen. Pri prijavi na portal (z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona) bo uporabnikom dostop omogočen samo do postopka in podatkov, ki se nanašajo nanje. Osebe, ki niso del postopka, nimajo dostopa do sodnih postopkov drugih oseb. Za prenos podatkov se uporablja X-Road, plast za izmenjavo podatkov v okviru nacionalnih informacijskih sistemov. To je tehnično in organizacijsko okolje, ki omogoča varno spletno izmenjavo podatkov med državnimi informacijskimi sistemi.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Če je z zakonom določeno, da je treba nekatere vrste listin podpisati, se podpis opravi elektronsko z uporabo osebne izkaznice. Procesne listine se lahko vložijo prek sistema za e-vloge z uporabo digitalnega podpisa. Če je zadeva predložena sodišču, sistem za e-vloge samodejno shrani datum začetka sodnega postopka. Oseba, ki prek sistema za e-vloge sodišču pošlje listino, s katero se začne sodni postopek, ali drugo procesno listino, po elektronski pošti prejme samodejno potrdilo o prejemu, v katerem sta navedena datum in čas, ko je sodišče prejelo listino.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Državno takso je treba plačati za izvedbo katerega koli akta, za katerega je predpisana z zakonom. Na splošno je treba državno takso plačati, preden se zaprosi za izvedbo akta. Državno takso je mogoče plačati prek bančne povezave v sistemu za e-vloge in zunaj sistema prek spletne banke ali v bančni poslovalnici.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Tožnik lahko zahtevek umakne do konca predhodnega postopka, tako da pri sodišču vloži vlogo za umik zahtevka. S soglasjem toženca se lahko tožba umakne do pravnomočnosti odločbe sodišča o tožbi. Sodišče je treba o umiku tožbe obvestiti pisno ali pa je treba umik vpisati v zapisnik. Vloga se lahko predloži tudi prek sistema za e-vloge.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Obveznost odgovora prek spleta ne obstaja. Toženec lahko odgovori prek spleta, po elektronski poti ali pisno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Postopek, uveden prek spleta, se ne razlikuje od kakor koli drugače uvedenega postopka. Potek postopka je odvisen od nadaljnjega ukrepanja organa, ki vodi postopek, in se lahko razlikuje glede na vrsto postopka in zahtevka.

Če dolžnik v skrajšanem postopku za izdajo plačilnega naloga vloži ugovor, bo sodišče obravnavo zadeve nadaljevalo ali končalo postopek. To je odvisno od tega, kaj želi tožnik.

Civilne zadeve se lahko rešujejo v pisnem postopku, če stranki vložita ustrezno vlogo, ali pa lahko sodišče odloči, da se bo zadeva obravnavala na sodni obravnavi. Potek postopka bo odvisen od vrste zadeve in ugovorov, ki jih vloži toženec.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če toženec v primeru plačilnega naloga za skrajšani postopek ne odgovori na predlog za plačilo, tj. ne vloži ugovora, sodišče izda plačilni nalog za ustrezni znesek. Ta nalog se izvrši takoj, zato mora biti sodišče prepričano, da je toženec prejel predlog za plačilo.

V drugih civilnih zadevah, pri katerih je sodišče določilo rok za odgovor toženca, vendar ta ni odgovoril, lahko sodišče v nekaterih primerih na zahtevo tožnika izda sodbo zaradi izostanka. Če po mnenju sodišča to ni mogoče, lahko določi nov rok za odgovor toženca ali sodno obravnavo. Predlog za izdajo sodbe zaradi izostanka se lahko vloži skupaj z zahtevkom. Sodišče ne izdaja sodb zaradi izostanka v zadevah, določenih z zakonom.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Vloge in listine se lahko sodišču predložijo elektronsko po elektronski pošti ali prek posebej vzpostavljenega informacijskega sistema (sistem za e-vloge).

Prek sistema za e-vloge se lahko vložijo vse listine, povezane s civilnimi in upravnimi postopki, ter omejeno število listin, povezanih s kazenskimi in prekrškovnimi postopki. Procesne listine se lahko vložijo prek sistema za e-vloge z uporabo digitalnega podpisa.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodbe, odločbe in pozivi sodišča se lahko udeležencem v postopku vročijo elektronsko prek sistema za e-vloge ali na glavni elektronski naslov udeleženca ali kateri koli drug elektronski naslov, ki je bil sporočen sodišču. Prejemnik listine mora sodišče obvestiti o prejemu, če je bila ta poslana po elektronski pošti, če pa je bila listina vročena v okviru sistema za e-vloge, se samodejno zapiše datum, ko jo prejemnik prejme in odpre.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

V civilnem in upravnem postopku lahko sodišče odločbo izda elektronsko, pri čemer jo zaščiti z digitalnim podpisom sodnika ali na podoben tehnično varen način.

V skrajšanem postopku za izdajo plačilnega naloga se vse sodne listine, vključno z odločbami, pripravijo samodejno v informacijskem sistemu.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Prek sistema za e-vloge je mogoče vložiti pritožbo in vročiti zadevne odločbe v civilnih in upravnih postopkih.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Prek sistema za e-vloge je mogoče začeti sodni postopek. V sistemu za e-vloge je mogoče poiskati dodatne listine iz člena 2(1)(1)–(4) zakona o izvršbi, nato pa izpolniti predlog za izvršbo in po potrebi dodati dokumente. Izpolnjen predlog mora vsebovati tožnikov digitalni podpis. Predlog se nato skupaj z izbranimi dodatnimi listinami in dodatnimi dokumenti pošlje na elektronski naslov sodnega uradnika.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Zadevam je mogoče slediti prek spleta v sistemu za e-vloge. Uporabnik se mora v sistem prijaviti z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona, ki omogočata preverjanje identitete. Stranke v civilnem ali upravnem postopku v sistemu vidijo vse listine, ki niso označene kot zaupne zaradi podatkov o osebni identiteti in ki so dane na voljo.

Plačilne naloge po skrajšanem postopku je mogoče v celoti spremljati v okviru sistema za e-vloge,

pri kazenskih in prekrškovnih zadevah pa sistem za e-vloge prikazuje samo omejene informacije.

Sorodne povezave

Sistem za e-vloge

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.e-toimik.ee/

Portal Jurist Aitab za vlaganje zahtevkov pred sodišči

Povezava se odpre v novem oknuhttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estonski pravosodni sistem

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja (nacionalni uradni list)

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.riigiteataja.ee/

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Irska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, prek interneta je mogoče sprožiti določene postopke, tj. tiste, ki se nanašajo na spore majhne vrednosti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožniki v sporih majhne vrednosti (tj. kadar zahtevek ne presega 2 000 EUR) se lahko odločijo za elektronsko obravnavo zahtevka. Povezava se odpre v novem oknuPostopek v sporu majhne vrednosti je alternativna metoda za sprožitev in vodenje civilnega postopka, ki se nanaša na spor majhne vrednosti. To storitev zagotavljajo uradi okrožnih sodišč, da bi se potrošniški zahtevki obravnavali poceni brez sodelovanja odvetnika.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je vedno na razpolago.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ne, določeno je le, da podrobnosti o zahtevku ne smejo presegati 1 500 besed.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani z uporabo požarnih zidov, tehnologije SSL (Secure Socket Layer) za komunikacije, sistema za zaznavanje vdorov na gostujočem spletišču, ukrepov za varnost uporabniškega računa itd.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ne.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse v postopkih v sporih majhne vrednosti se plačajo s kreditno ali debetno kartico, taksa (v letu 2012 je znašala 25 EUR) pa je enaka za elektronske in neelektronske postopke v sporih majhne vrednosti.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Če zahtevek še ni uvrščen na dnevni red sodišča, se njegov umik lahko zahteva z elektronskim sporočilom registratorju za spore majhne vrednosti (Small Claims Registrar).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, toženec lahko odgovori prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Registrator za spore majhne vrednosti si mora po najboljših močeh prizadevati za poravnavo zahtevka, preden se zahtevek uvrsti na dnevni red obravnav pred sodnikom.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Zahtevek se obravnava kot nesporni zahtevek in tožnik lahko predlaga izdajo zamudne sodbe.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ne, dokumentov sodišču ni mogoče predložiti v elektronski obliki.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke v postopku imajo na spletu vpogled v status svojega zahtevka.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Zadnja posodobitev: 17/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Grčija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Vzpostavljena je bila aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov grškemu državnemu svetu in sodišču prve stopnje v Atenah. Še vedno sta na voljo: (a) možnost vpogleda v informacije o pravnih dokumentih, predloženih sodišču prve stopnje v Atenah po elektronski in tradicionalni poti; (b) možnost elektronskega spremljanja pravnega dokumenta, tudi če je predložen na tradicionalen način, na spletiščih sodišč prve stopnje v Pireju in Solunu. Poleg tega je bila vzpostavljena aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov upravnim sodiščem (dioikitika dikastiria), podobna aplikacija pa bo kmalu vzpostavljena tudi za računsko sodišče (Elenktiko Synedrio).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Pravni dokumenti se lahko predložijo po elektronski poti za zadeve v zvezi z vsemi civilnimi postopki, ki se postopoma vključujejo v spletno funkcijo. V vseh postopkih se lahko elektronsko spremlja napredek v zvezi z dokumenti. Trenutno ni postopkov, ki bi se lahko sprožili izključno prek interneta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Napredek v zvezi s pravnimi dokumenti se lahko spremlja elektronsko 24 ur na dan. Pravni dokumenti se lahko sodišču prve stopnje v Atenah trenutno predložijo po elektronski poti samo med uradnimi urami ob delovnih dneh, ta možnost pa bo kmalu na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za predložitev pravnega dokumenta po elektronski poti uporabnik sistema (odvetnik) izpolni elektronski obrazec in ga predloži sodišču skupaj s celotnim besedilom zahtevka v datoteki Word. Ob zaključku postopka predložitve se datoteka pošlje nazaj pošiljatelju v isti „zaklenjeni“ obliki z oznako „dostavljeno“.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za dostop do sistema se uporabljajo posebna gesla in elektronski podpisi, tako pa bo tudi, ko bo sistem deloval v celoti.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V sistem je vključena uporaba elektronskih podpisov.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se običajno plačajo po elektronski poti, to plačilo pa je eden od korakov pri zahtevku za elektronsko predložitev pravnega dokumenta. Takse so enake kot v primeru tradicionalne predložitve.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ne. Pravni dokument je mogoče umakniti samo v skladu z določbami, ki se v skladu s pravili zakonika o civilnem postopku uporabljajo za pravne dokumente, predložene po tradicionalni poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Predsedniški odlok št. 142/2013 določa možnost elektronske predložitve predlogov in z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem. Ta možnost še ni tehnično na voljo. Delovna skupina se trenutno ukvarja z vzpostavitvijo ustreznega tehničnega okvira. Tožencem ni treba odgovoriti izključno prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Sodišču se med obravnavo dajo na razpolago vsi pravni in drugi dokumenti v zadevi.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če toženec ne predloži nobenih predlogov na nobenega od dostopnih načinov, sojenje poteka v njegovi nenavzočnosti.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Predsedniški odlok št. 142/2013 poleg možnosti elektronske predložitve predlogov določa tudi možnost elektronske predložitve z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Glej odgovor na prvo vprašanje.

Zadnja posodobitev: 03/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Španija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, delno.

To je obvezno za procesne pooblaščence (procuradores) in druge pravne zastopnike, razen v tistih jurisdikcijah, v katerih to za pravne zastopnike še ni mogoče.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, še ni mogoče začeti vseh postopkov na spletu, je pa morda mogoče/obvezno začeti nekatere postopke na ta način.

Čeprav je to za posameznike od 1. januarja 2017 neobvezno, to še ni mogoče v jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja.

Ministrstvo za pravosodje vodi register, ki je na voljo v elektronski obliki in vsebuje podrobne podatke o zadevnih virih in naslove.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokazila o pošiljanju in prejemu se zahteva registriran elektronski podpis.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

To je možno v vseh civilnih postopkih, vendar obstajajo omejitve v nekaterih jurisdikcijah in za nekatere postopke.

Vloga za začetek postopka za evropski plačilni nalog in postopka v sporih majhne vrednosti se lahko v nekaterih jurisdikcijah vloži prek interneta, v drugih pa se sistem še posodablja.

Dostop za posameznike se še vzpostavlja in je lahko v nekaterih jurisdikcijah začasno omejen na postopke na nacionalni ravni, kot so postopki za izdajo plačilnih nalogov, ustni postopki ali zahtevki za začetek postopka na podlagi socialnega prava. Ne zajema predložitve procesnih dokumentov.

Procesni pooblaščenci in drugi pravni zastopniki morajo vse postopke začeti na spletu in na splošno se ta sistem z nekaj izjemami izvaja po vsej državi.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Običajno je na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Ker pa nekateri dnevi niso delovni dnevi, bo postopek, ki se začne na dan, ki ni delovni dan, končan šele naslednji delovni dan.

Poleg tega se lahko delo sistema na nedelovnik občasno ustavi iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja, zlasti v avgustu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Priporočajo se naslednje oblike: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Stisnjene datoteke v obliki .zip lahko vsebujejo samo naslednje oblike dokumentov: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. V nobenem primeru ne bo mogoče prek LexNET-a predložiti avdio- in videodatotek ali stisnjenih datotek v obliki .zip, ki vsebujejo dokumente v oblikah, ki niso navedene zgoraj.

Če je elektronski dokument prevelik in ga sistem ne more obdelati, ga je treba vložiti v tiskani obliki. Umetno združevanje več dokumentov v en sam digitalni dokument ni dovoljeno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za vzpostavitev ustreznih elektronskih sistemov so odgovorni pristojni javni organi. Varnost se zagotavlja s sistemom predhodne avtentikacije elektronskih podpisov pravnih zastopnikov in posameznikov, pooblaščeni uradniki pa imajo dostop na podlagi kriptografskih kartic in digitalnih potrdil. Sistem mora zagotavljati verodostojnost vsebine ter zagotoviti dokazilo o pošiljanju in prejemu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, na podlagi sistema predhodne avtentikacije.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se plačajo za vloge pravnih oseb, ne pa tudi za vloge posameznikov.

Plačilo je treba izvesti elektronsko na spletu, vlogi pa je treba priložiti dokazilo o plačilu (če ta zahteva ni izpolnjena, je mogoče napako popraviti tudi pozneje).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ko je vloga vložena, je ni mogoče preklicati.

Umakne se lahko s predložitvijo obvestila o uradnem umiku v elektronski obliki.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne, vsaka stranka odgovori z uporabo ustreznega postopka v skladu s svojimi posebnimi okoliščinami, kot je navedeno zgoraj.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Nič. Elektronski postopek se uporablja samo za predložitev dokumentov in obvestila, ki se vročijo pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno.

Sodišče bo dokument izdalo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče bo dokument izdalo in obvestilo dostavilo v elektronski in/ali tiskani obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, pod enakimi pogoji kot pri predložitvi zgoraj navedenih vlog in dokumentov. Edine omejitve so tiste, ki se uporabljajo za vrsto dokumenta in njegovo velikost.

Sistem se lahko uporablja v vseh postopkih, čeprav se dostop za posameznike še vzpostavlja in je lahko v nekaterih jurisdikcijah začasno omejen, v nekaterih, v katerih je sistem še v fazi razvoja, pa dostop morda še ni mogoč.

Zahteva se predhodna avtentikacija z elektronskim podpisom pravnega zastopnika.

Izvirnik dokumenta je treba predložiti, če to zahteva sodišče; v tem primeru se lahko pošlje po pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Če stranke svojo vlogo in dokumente predložijo na spletu, bodo o sodnih odločbah uradno obveščene na enak način.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastopnike strank.

V nekaterih jurisdikcijah je to obvezno tudi za posameznike in pravne osebe. V drugih jurisdikcijah, v katerih je sistem še v fazi razvoja, to morda še ni mogoče.

Za posameznike in po avtentikaciji je to neobvezno v tistih jurisdikcijah, v katerih se sistem izvaja.

Ministrstvo za pravosodje vodi register, ki je na voljo v elektronski obliki in vsebuje podrobne podatke o zadevnih virih in naslove.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokazila o pošiljanju in prejemu se zahteva registriran elektronski podpis.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Samo v nekaterih jurisdikcijah.

Pravni zastopniki strank imajo spletni vpogled v zadeve v Aragoniji, Navarri, Kantabriji in Valenciji.

V Andaluziji imajo stranke in njihovi pravni zastopniki dostop do nekaterih informacij (kot so informacije o strankah, stanju postopka in dnevnem razporedu zadev na sodišču).

V drugih jurisdikcijah, kot so Balearski otoki in Katalonija, se sistem vzpostavlja in bo pravnim zastopnikom dostopen v bližnji prihodnosti.

V ostalih jurisdikcijah pa ni načrtov za zagotovitev tega dostopa, niti delavcem v pravni stroki.

Posamezniki trenutno nimajo dostopa do sodnega spisa.

Zadnja posodobitev: 01/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Hrvaška

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ni mogoče.

Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi in sporočila, ki se podajo izven obravnave, se vložijo v pisni obliki (vloge). Stranka oziroma njen zastopnik se podpiše na koncu vloge.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Zakon o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 in 70/19) določa, da je vlogo mogoče prek informacijskega sistema vložiti v elektronski obliki. Vloga v elektronski obliki mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu s posebnimi predpisi. Z odstopanjem od navedenega morajo javni organi, državno tožilstvo, odvetniki, notarji, sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni tolmači, stečajni upravitelji, pooblaščenci sodišč in pravne osebe vloge vedno vložiti v elektronski obliki.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Razvita je in izvaja se storitev elektronske oglasne deske (e-oglasna deska), s čimer je omogočena vročitev pisanj udeležencem v sodnih postopkih prek oglasne deske z uporabo informacijskih tehnologij.

Na e-oglasni deski se objavijo sodbe v skladu s pogoji iz člena 335 zakona o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 in 70/19) in vsa pisanja v skladu s členom 8 zakona o izvršbi (Narodne novine, št. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 in 73/17).

Poleg navedenega se na e-oglasni deski sodišča objavijo tudi vsa pisanja, ki jih je v skladu s procesnimi predpisi treba objaviti na oglasni deski sodišča.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni mogoče.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbe ni mogoče vložiti prek interneta, za odločitev o pritožbi pa lahko stranka izve prek e-oglasne deske sodišč, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 03/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Italija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče v civilnih postopkih pred vsemi sodišči na prvi stopnji in pritožbenimi sodišči. Pri odredbah, izdanih pred vložitvijo tožbe, je to obvezno.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

V pravdnih in nepravdnih postopkih ter izvršilnih postopkih na sodiščih na prvi stopnji in pritožbenih sodiščih lahko zagovorniki predhodno potrjenih strank vložijo postopkovne akte in dokumente samo elektronsko. Enako velja za akte in dokumente, ki jih vložijo osebe, ki jih imenujejo ali pooblastijo sodni organi. Vse druge akte je vedno mogoče vložiti tudi elektronsko.

Odredbe, izdane pred vložitvijo tožbe, se obravnavajo izključno elektronsko.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev za elektronsko predložitev dokumentov je na voljo 24 ur na dan.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati, so določene v ukrepu z dne 16. aprila 2014. Na voljo so na naslednji povezavi:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

„Informacijska ovojnica“ (busta telematica), ki vsebuje sodne listine in druge priloge, je šifrirana, tako da lahko njeno vsebino prebere le sodišče, ki je njen prejemnik.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpis je potreben, časovni žig pa ni nujen.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Enotna taksa, ki se zahteva z zakonom (contributo unificato), se lahko plača elektronsko na podlagi posebnega spletnega postopka, za katerega je potrebna avtentifikacija z italijansko pametno kartico. Taksa je enaka kot pri neelektronskih postopkih.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, z elektronskim dokumentom, ki je enakovreden dokumentu na papirju.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Kar zadeva vložitev vloge, lahko toženec ravna, kot želi, vendar je elektronska predložitev obvezna med potekom postopkov na sodiščih prve stopnje in pritožbenih sodiščih.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporabljajo se ista pravila kot za postopek, pri katerem so listine predložene na papirju. Toženec lahko zoper zahtevek ugovarja elektronsko le, če je sodišče pooblaščeno za prejemanje spletnih vlog za vrsto postopka in zadevni dokument.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporabljajo se ista pravila kot za postopek, pri katerem so listine predložene na papirju.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovora na vprašanji 1 in 2.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sporočila in obvestila za odvetnike strank se pošiljajo samo prek spleta (certificirana elektronska pošta (PEC) v skladu z italijanskimi pravili).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Odredbe pred vložitvijo tožbe se izdajo samo elektronsko (od 30. junija 2014).

Civilna sodišča vsak mesec izdajo okoli 300 000 elektronskih odločb.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži prek spleta. Odločba o pritožbi se sporoči samo prek spleta (certificirana elektronska pošta (PEC) v skladu z italijanskimi pravili).

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, tako da izkažejo svojo istovetnost (z italijansko pametno kartico) na pooblaščeni točki dostopa ali na portalu spletnih storitev ministrstva za pravosodje.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttp://pst.giustizia.it/PST/

Zadnja posodobitev: 29/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Ciper

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ne.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ni relevantno.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 31/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Latvija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V Latviji ni posebnega okvira za začetek postopka in vložitev civilne tožbe prek spleta. Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

Elektronski dokumenti se lahko pošljejo prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V Latviji je mogoče pošiljati elektronske dokumente.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis so sodišča dolžna sprejeti elektronsko podpisane dokumente.

V latvijski zakonodaji o elektronskih dokumentih, tj. zakonu o elektronskih dokumentih, je navedeno, da morajo elektronski dokumenti za namene avtentifikacije vsebovati podatke o avtentifikaciji dokumenta in identiteto podpisnika; poleg tega mora biti dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, da se šteje, da ga je podpisala ustrezna oseba. Pri uporabi elektronskih dokumentov varnost podatkov zagotavljajo ponudniki storitev varnega elektronskega podpisa v skladu z določbami zakona o elektronskih dokumentih in pravili o varstvu osebnih podatkov v Latviji. Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

Dodati je treba, da se lahko z dokumenti, ki so bili potrjeni z varnim elektronskim podpisom, vložijo vsi zahtevki, razen če je z zakonom določen poseben postopek za začetek postopka. Postopek za izmenjavo elektronskih dokumentov se ne uporablja za nekatere vrste pogodb v zvezi z nepremičninami, družinskim in dednim pravom ter nekatere vrste garancijskih pogodb.

V zakonodaji je včasih določeno, da je dokument pravno veljaven le, če ne le izpolnjuje druge zahteve, ampak je tudi opremljen z žigom: v primeru elektronskega dokumenta je ta zahteva izpolnjena, če je ta dokument opremljen z varnim elektronskim podpisom in časovnim žigom ali samo elektronskim podpisom, če so se stranke pisno dogovorile, da se lahko elektronski dokumenti podpisujejo z elektronskim podpisom v skladu s postopki, določenimi v zakonu o elektronskih dokumentih.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Sodne listine se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne listine, vključno s sodnimi odločbami, se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba lahko za korespondenco s sodnim izvršiteljem uporablja elektronsko podpisane dokumente.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja. Potek zadeve je mogoče spremljati prek spletnega portala sodišč, na katerem so na voljo javno dostopne informacije.

Stranke v zadevi lahko na portalu sodišč Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/, rubrika Manas lietas („Moje zadeve“), poslušajo zvočni posnetek sodne obravnave, če je sodišče naložilo zvočno datoteko v informacijski sistem sodišča: ko so datoteke naložene v informacijski sistem sodišča in so podatki sinhronizirani, se vsakih 24 ur prenesejo v mehanizem za širjenje podatkov na portalu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/. Ko se uporabnik registrira na portalu, lahko dostopa le do informacij o zadevah, v katerih je registriran kot stranka, in v takih primerih lahko odpre in posluša zvočne datoteke, dodane dokumentom v zadevi. Stranka v zadevi lahko do rubrike Manas lietas („Moje zadeve“) na portalu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/ dostopa z e-podpisom ali elektronsko identifikacijsko kartico ali tako, da pri sodni upravi (Tiesu administrācija) vloži prošnjo za odobritev pravic do dostopa.

Zadnja posodobitev: 16/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Litva

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Od 1. julija 2013 je mogoče civilne zahtevke vlagati elektronsko prek informacijskega sistema litovskih sodišč (LITEKO), ki je dostopen prek podsistema javnih elektronskih storitev (PES) na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.teismai.lt/en/ in Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.epaslaugos.lt/portal/en, tako da se izbere povezava do portala elektronskih storitev litovskih sodišč.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko je mogoče vložiti različne zahtevke v civilnih postopkih ali pritožbe zoper posamezne akte ter vloge v upravnih postopkih. Elektronske dokumente je mogoče pri sodišču vložiti v zvezi z novimi in obstoječimi spisi v papirni obliki. Kadar se elektronski dokument vlaga v zvezi z obstoječim spisom v papirni obliki, mora vložnik predložiti tudi zahtevano število kopij v papirni obliki (ena kopija se doda v spis v papirni obliki, po ena kopija pa se pošlje vsaki stranki v postopku; kopije strankam pošlje sodišče).

Od 1. januarja 2014 se v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in se nanašajo na izdajo sodnih odločb, za katere je bila vloga za začetek sodnega postopka 1. julija 2013 ali po tem datumu vložena z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo, uporablja izključno elektronska oblika;

1.2. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in za katera je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. januarja 2014 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.3. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo regionalna sodišča kot sodišča prve stopnje, in upravnih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo upravna sodišča in za katere je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. julija 2013 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.4. enako velja tudi v vseh postopkih pred sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči, ki obravnavajo pritožbene ali kasacijske zadeve na podlagi pritožb, ki so bile vložene 1. januarja 2014 ali po tem datumu, zoper sodbe ali odločbe v zadevah, ki so bile obravnavane izključno v elektronski obliki.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Procesna pisanja se lahko predložijo z izpolnitvijo predlog, dostopnih na podsistemu javnih elektronskih storitev informacijskega sistema litovskih sodišč, ali z naložitvijo obstoječih pisanj v oblikah zapisov, ki jih sistem podpira: oblike zapisov besedilnih dokumentov: doc, docx, odt, rtf, txt; oblike zapisov preglednic: xls, xlsx, ods; oblike zapisov za predstavitve: ppt, pptx, ppsx, odp; slike in besedila v obliki zapisa vektorske grafike: pdf, application/pdf, ADOC; slike v matrični obliki zapisa: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video oblike zapisov: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; zvočne oblike zapisov: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Elektronski podatki, ki se nanašajo na sodne postopke, se obdelujejo, obravnavajo in shranjujejo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet (Teisėjų taryba), potrdi pa glavni litovski arhivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Dostop do portala elektronskih storitev je mogoč z orodji, ki so na voljo na portalu e-uprave: z elektronskim bančništvom, osebno izkaznico ali elektronskim podpisom. Sistem ima tudi funkcijo časovni žig.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Prebivalci, ki vlagajo elektronske dokumente, imajo 25-odstotni popust pri plačilu sodne takse; procesnih pisanj jim ni treba natisniti ali jih poslati sodišču po pošti, za izvedbo plačila jim ni treba na banke niti jim ni treba predložiti dokazila o plačilu.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za zahtevke, vložene prek spleta, veljajo enaka pravila o civilnem postopku kot za običajne zahtevke. Člen 139(1) zakonika o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas) določa, da lahko tožnik umakne zahtevek, dokler sodišče izvoda zahtevka ne pošlje tožencu. Pozneje se lahko zahtevek umakne le, če se toženec strinja in se zahtevek umakne, preden o njem odloči sodišče prve stopnje. Dokler zahtevek ni registriran, ga je mogoče umakniti tako, da se preprosto izbriše. Po registraciji pa ga je mogoče umakniti iz sistema le z vložitvijo vloge za umik.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Pri sodišču je mogoče vložiti dokumente v papirni obliki in elektronske dokumente.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Elektronski dokumenti se lahko vložijo v zvezi z obstoječimi spisi v papirni obliki in elektronskimi spisi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Elektronsko se lahko obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na izdajo sodne odločbe, druge zadeve, ki jih opredeli sodni svet, in informacije v zvezi s sodnimi postopki. Kadar se ustvari elektronski spis, se vse informacije, ki jih sodišče prejme ali pošlje v papirni obliki, digitalizirajo, natisnjeni dokumenti pa se obdelujejo, shranjujejo in uničijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet, potrdi pa glavni litovski arhivar.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, v civilnih in upravnih postopkih se pritožba lahko vloži prek spleta. Sodne odločbe se lahko dostavijo elektronsko in na drug način, določen v posameznem zakonu.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Sprememba zakonika o civilnem postopku, ki se nanaša na uporabo informacijske in elektronske komunikacijske tehnologije pri dejavnostih sodnih izvršiteljev, je začela veljati 1. julija 2013, vendar se možnost začetka postopka izvršbe prek spleta še ne uporablja. Elektronski informacijski sistem za sodne izvršitelje bi moral začeti delovati aprila 2015.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Od 1. julija 2013 lahko odvetniki in njihovi pomočniki prejemajo procesna pisanja sodišča s sredstvi elektronske komunikacije.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Luksemburg

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ne, v skladu z luksemburškim pravom morajo biti vse vloge za začetek sodnega postopka napisane na papirju.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ne.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, odvisno od primera jih mora bodisi vročiti sodni izvršitelj (osebno ali po pošti) bodisi poslati sodni tajnik (po pošti).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, stranke so o sodnih odločbah obveščene po svojih odvetnikih. Praviloma je tako obveščanje opravljeno, ko sodni tajnik odločbo odloži v „predalček“ (francosko case) zadevne odvetniške pisarne. Vse odvetniške pisarne imajo „predalček“, tj. poštni nabiralnik s ključavnico, v sodnem kompleksu Cité Judiciaire. Strankam se odločbe pošljejo neposredno po pošti.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.legilux.lu/

Zadnja posodobitev: 09/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Madžarska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče. Podrobna pravila o elektronskem komuniciranju s sodišči so na voljo na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato in povezanih povezavah.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Pomembna sprememba v primerjavi s predhodnimi predpisi o postopkih, ki jih je mogoče začeti prek spleta, je, da pri nekaterih pravdnih in nepravdnih postopkih, začetih 1. januarja 2018 ali pozneje, za stranke velja, ne samo da zadeve lahko opravijo elektronsko, ampak to celo morajo narediti. Splošno pravilo je tako, da mora vsak gospodarski subjekt, država, občina, proračunska agencija, državni tožilec, notar, javni organ, drug upravni organ, ki deluje kot stranka, in pravni zastopnik take stranke zadeve obvezno opravljati elektronsko.

Poleg tega je mogoče nekatere vrste zadev opraviti le elektronsko, in to ne glede na to, ali stranke delujejo v kateri od zgoraj navedenih vlog. Tako je mogoče postopek za registracijo podjetja (ali spremembo podatkov podjetja) začeti le elektronsko, v postopkih za vpis zaznambe osebnih stanj pa je mogoče vlogo vložiti le elektronsko, če na primer vložnik zaprosi za poenostavljeni postopek za vpis zaznambe (spremembo podatkov) ali če organizacija vloži vlogo za pridobitev statusa javnokoristnega subjekta, medtem ko lahko organi, ki že imajo tak status, od datuma njegove pridobitve vloge vlagajo le elektronsko.

Tudi vložnik, ki mu vloge ni treba vlagati elektronsko, se lahko odloči za tak način.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Da, storitev je na voljo ves čas, razen ob načrtovanih vzdrževalnih delih in nepredvidenih izpadih delovanja sistema. Roki, ki jih zakonodaja ali sodišče določi v dnevih in delovnih dnevih, ne vključujejo nobenega dneva – pri rokih, določenih v mesecih in letih, to velja za dan izteka roka –, ko je okvara ali prekinitev storitve, kakor je opredeljena v zakonodaji, trajala več kot štiri ure. Če bi se rok, določen v urah, iztekel med okvaro ali prekinitvijo storitve, kakor je opredeljena v zakonodaji, se bo rok iztekel naslednji delovni dan ob koncu prve ure po začetku uradnih ur. Če prekinitev elektronskih storitev traja več kot en delovni dan, mora organ, ki zagotavlja storitve elektronskega upravljanja, poskrbeti za prejem in obdelavo vlog strank na način, za katerega niso potrebna elektronska sredstva, in to celo v primerih, za katere je v ustrezni zakonodaji dovoljena le elektronska obdelava za navedeno vrsto postopka.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Če je za vložitev vloge (dokumenta) ali predložitev priloge na voljo standardni obrazec, navedenega obrazca ni mogoče spreminjati, zato tudi formata podatkov ni mogoče spremeniti. Obrazci so na ogled na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://birosag.hu/, izpolniti pa jih je mogoče s programom Általános Nyomtatványkitöltő (okvirni program za izpolnjevanje obrazcev). V skladu z vladno uredbo št. 451/2016 z dne 19. decembra 2016 o podrobnih pravilih za elektronsko upravljanje in odredbo nacionalnega sodnega urada so formati datotek, ki jih je mogoče vložiti v določene sodne e-datoteke, naslednji: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3 in .wav. Obrazcem je mogoče priložiti priloge v formatu .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic ali .asice. Pomembno je, da velikost posameznih datotek, priloženih obrazcem, ne sme presegati 150 MB, medtem ko skupna velikost vseh prilog, priloženih obrazcem, ne sme presegati 300 MB. Če skupna velikost prilog, ki jih je treba priložiti obrazcu ali vlogi, kljub temu presega 300 MB, je mogoče datoteke, ki jih je treba priložiti, predložiti na pomnilniškem mediju kot prilogo k posebnemu obrazcu št. 28, zasnovanemu v ta namen, pri čemer jih je treba priložiti v enem izvodu več, kot je zadevnih strank v zadevi. Edini pomnilniški mediji, na katerih sodišče sprejema dokumente, so CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ in ključ USB.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

V elektronskih postopkih varnost prenosa in shranjevanja podatkov zagotavljajo informacijska orodja za zaščito komunikacij, pošiljanja in notranjih upravnih sistemov. Na spletu je mogoče postopke po predhodni registraciji opravljati le prek „portala za stranke“ (ügyfélkapu), „portala za podjetja“ (cégkapu) ali „uradnega portala“ (hivatali kapu). Varnost prenosa in shranjevanja podatkov se zagotavlja na primer s storitvami elektronske identifikacije, varne dostave in elektronskega podpisa ter strogimi določbami, določenimi v zakonu L o varnosti elektronskih informacij države in lokalne uprave iz leta 2013 ter drugi zakonodaji.

Tako imajo osebe, ki komunicirajo elektronsko, možnost, da dokumente sodišču pošljejo šifrirane s šifrirnim ključem, ki ga je izdalo sodišče, poleg tega pa uporabijo tudi svoj šifrirni ključ. Šifrirni ključ se pošlje sodišču kot del dokumenta osebe, ki komunicira elektronsko, pri čemer sodišče v takih primerih osebi, ki komunicira elektronsko, vroči sodne listine, šifrirane s šifrirnim ključem zadevne osebe.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vlogo, ki se sodišču predloži elektronsko, je treba vložiti tako, da:

 • podpisnik v elektronski dokument doda svoj kvalificirani elektronski podpis ali napredni elektronski podpis ali žig na podlagi kvalificiranega potrdila in mu doda časovni žig, če tako zahteva zakon;
 • podpisnik potrdi elektronski dokument s storitvijo avtentikacije dokumenta na podlagi identifikacije ali
 • se elektronski dokument ustvari v okviru storitve, pri kateri ponudnik storitev dokument dodeli izdajatelju z identifikacijo izdajatelja, dodelitev taki osebi pa verodostojno potrdi z informacijami, ki jim je mogoče nedvoumno slediti nazaj do izdajateljevega lastnoročnega podpisa, ali na podlagi takih informacij, ponudnik storitev pa izda potrdilo, da je nedvoumno dodelil dokument osebi, v klavzuli, ki je povezana z elektronskim dokumentom in neločljiva od njega, pri čemer klavzuli skupaj z dokumentom doda vsaj napreden elektronski žig in vsaj napreden časovni žig.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse in takse za postopke so enake za postopke v papirni in elektronski obliki.

Če je plačilo takse obvezno, je treba to navesti v vlogi, poleg tega pa je treba v polju „Obvezna taksa“ (na obrazcu, ki ga je treba priložiti) navesti tudi ustrezni znesek, nato pa se lahko taksa plača glede na potrdilo o prejemu, ki se samodejno prejme po predložitvi obrazca. Takso je mogoče plačati prek elektronskega sistema plačil in poravnav (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), ki omogoča izpolnitev obveznosti plačila na portalu za plačila v sodstvu (Igazságügyi Fizetési Portál) prek virtualnega prodajnega mesta/elektronske banke. Druga metoda za plačilo taks je nakazilo na račun regionalnega sodišča, ki je v ta namen odprt pri madžarski državni zakladnici.

V postopkih za registracijo podjetij (ali spremembo podatkov o njih) je treba takse za postopek in stroške objave plačati elektronsko pred vložitvijo vloge za registracijo (ali spremembo podatkov), pri čemer je treba navesti referenčno številko spisa za plačilo takse in stroškov, ki jo je mogoče prenesti s spletišča informacijskega sistema za podjetja. Takse je treba plačati z nakazilom na račun gospodarskega sodišča, ki je v ta namen odprt pri madžarski državni zakladnici, stroški objave pa se plačajo na zakladniški račun ministrstva za pravosodje.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ko je dokument predložen, ga tehnično ni več mogoče umakniti. Postopek se lahko ustavi (oziroma se umaknejo drugi zahtevki ali pritožbe) dosledno v skladu s pravili o civilnem postopku. Stranke, ki začnejo elektronski postopek, imajo enake pravice in obveznosti kot stranke, ki vloge vložijo na papirju.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Elektronsko upravljanje ni odvisno od oblike, v kateri se je tožnik odločil izvajati svoje zadeve, temveč je odvisno od tega, ali jih toženec mora izvajati elektronsko. Če je toženec oseba, ki mora na podlagi odgovora na vprašanje 2 zadeve praviloma izvajati elektronsko, lahko izjave v zvezi z zahtevo podaja le prek spleta in v skladu s pogoji iz zakonodaje, saj njegova predložitev sicer ni veljavna. V drugih primerih lahko toženec svobodno izbira, ali bo odgovoril na papirju ali elektronsko. Če odgovori elektronsko (s predložitvijo dokumentacije v elektronski obliki), mora s sodiščem med postopkom komunicirati elektronsko, pa tudi sodišče vse sodne akte taki stranki vroča elektronsko. Če stranka brez pravnega zastopnika ali njen zastopnik, ki ni pravni zastopnik, začne elektronsko komunicirati s sodiščem, lahko sodišče pozneje, ko dokumente vloži v papirni obliki, pozove, naj odobri prehod na postopek v papirni obliki. V vlogi je treba navesti prepričljive argumente, da bi zaradi sprememb v položaju stranke ali njenega zastopnika nadaljevanje postopka v elektronski obliki pomenilo nesorazmerno breme.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Za elektronske in papirne postopke veljajo enaka procesna pravila.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej odgovora na vprašanji 9 in 10.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Če je v danem primeru elektronsko upravljanje za stranko obvezno ali če se je stranka odločila za to obliko upravljanja, je treba dokumente in njegove priloge predložiti na standardnem obrazcu – če je na voljo –, vendar obrazca, ki ga je treba uporabiti v tem primeru, ni mogoče urejati. Če za dokumente ali priloge ni na voljo standardnega obrazca, morajo stranke take dokumente in priloge predložiti v obliki, ki ustreza eni od oblik dokumentov, ki jih je odobril predsednik nacionalnega sodnega urada in so navedene v odgovoru na vprašanje 4, in v skladu s tam opisanimi pravili. (Oprostitve obveznosti elektronske predložitve dokumentov so opredeljene v zakonodaji, zato so trenutno obveznosti elektronske predložitve dokumentov oproščeni dokumenti, ki jih je treba v postopku predložiti in preučiti v papirni obliki, zlasti če se na primer izpodbija pristnost dokumenta v papirni obliki.)

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da, to je mogoče. Sodišča sodne akte vročajo elektronsko strankam, ki so začele elektronski postopek, na podlagi pravil, opisanih v odgovorih na vprašanji 2 in 9. Sodni akti, ki se vročajo elektronsko, se pošljejo v pošiljateljevo spletno shrambo dokumentov na portalu za uporabnike, uradnem portalu ali portalu za podjetja, tam pa je mogoče akt prejeti prek spletne povezave do akta. Za akt se šteje, da je bil vročen, ko se odpre in sistem ustvari elektronsko potrdilo o vročitvi, ki se samodejno pošlje sodišču.

Za pošto, vročeno na uradnem naslovu, se šteje, da je bila vročena ob času, ki je naveden na potrdilu o zavrnitvi, tudi če ponudnik storitev e-pošte za uradni naslov potrdi, da je naslovnik zavrnil dostavo pošte, ali na peti delovni dan po času, navedenem na drugem obvestilu, če ponudnik storitev e-pošte za uradni naslov potrdi, da naslovnik ni prevzel pošte, čeprav je bil o njej obveščen dvakrat.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, glej odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Stranka, ki mora komunicirati elektronsko ali ki se je prej odločila za elektronsko komuniciranje, mora elektronsko vložiti tudi pritožbo, medtem ko se lahko stranke, ki so do vložitve pritožbe uporabljale dokumente v papirni obliki, tudi šele ob vložitvi pritožbe odločijo za prehod na elektronsko upravljanje. V skladu s pravili, opisanimi v odgovoru na vprašanje 13, se stranki, ki mora komunicirati elektronsko ali ki se je odločila za tako komuniciranje, tudi sklep sodišča o pritožbi vroči elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, to je mogoče. Če je elektronsko upravljanje po zakonu obvezno, je seveda obvezen tudi elektronski začetek postopka. Tudi stranka, za katero taka obveznost ne velja, ima pravico elektronsko začeti postopek, vendar mora najprej pisno sprejeti pogoje uporabe sistema vročanja, ki ga uporablja madžarska zbornica sodnih uradnikov.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

V nekaterih postopkih, na primer v postopkih v zvezi s podjetji, ga imajo.

Zadnja posodobitev: 03/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Malta

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče, vendar je odvisno od sodišča, pred katerim se začne postopek.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Z vlogo, ki se vloži prek spleta, se lahko začnejo naslednji postopki:

 • postopki pred sodiščem za spore majhne vrednosti,
 • postopki pred sodiščem za upravni spor ter
 • postopki pred magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti.

Ne obstajajo pa postopki, ki bi bili na voljo samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vendar se zahtevek/vloga obdela v času uradnih ur sodišča, tj. med 9.00 in 15.00 (od 1. oktobra do 15. junija) ter med 8.00 in 0.00 (od 16. junija do 30. septembra). Če se zahtevek/vloga vloži zunaj tega časa, se šteje, da je bil/-a vložen/-a naslednji delovni dan v zgoraj navedenem času.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Pri sporih majhne vrednosti se izpolni ustrezen obrazec, ki je na voljo na spletu in ki mora vsebovati vse zahtevane podatke, potrebne za njegovo predložitev v obdelavo.

Pri vlogi za postopek pred sodiščem za upravni spor, pa tudi pred magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti, je treba najprej vnesti podatke, kot jih zahteva elektronski obrazec, nato pa skenirano kopijo vloge v zakonsko zahtevani obliki priložiti morebitnim dokumentom.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Prenos podatkov poteka šifrirano, njihovo hrambo pa ureja javna politika.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Pri začetku postopka pred sodiščem za spore majhne vrednosti ni treba uporabiti elektronskega podpisa v kakršni koli obliki. Odgovori, odgovori na nasprotne tožbe in pritožbe pred navedenim sodiščem pa se podpišejo elektronsko, saj zahtevajo prijavo z elektronsko identifikacijo.

Kadar se vloži tožba pri sodišču za upravni spor, magistratnem sodišču (Malta) in magistratnem sodišču (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti, se ta samodejno elektronsko podpiše, saj je ta storitev odvetnikom in pravnim zastopnikom na voljo šele, ko se registrirajo za tako storitev prek elektronske identifikacije.

Čas in datum se samodejno vpišeta takoj po vložitvi zahtevka/vloge.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, stroški, povezani z vložitvijo vloge na spletu, se poravnajo na spletu. Znesek teh stroškov je enak kot pri neelektronski vložitvi vloge.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Tega ni mogoče storiti prek spleta. Za umik zadeve se je treba osebno obrniti na sodno tajništvo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Pri postopkih pred sodiščem za spore majhne vrednosti, sodiščem za upravni spor, magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti je spletna storitev na voljo samo za začetek sodnega postopka. Na tovrstne postopke se še ni mogoče odzvati prek spleta.

Pri postopkih pred sodiščem za spore majhne vrednosti, pa tudi pri vložitvi tožbe, je mogoče prek spleta vložiti tudi odgovor, odgovor na nasprotno tožbo in pritožbo.

Vendar respondent ni obvezan odgovoriti prek spleta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Obravnava zadeve se določi ne glede na to, ali je bil prejet odgovor v zvezi z zahtevkom.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Obravnava zadeve se po preteku roka za predložitev odgovora določi ne glede na to, ali je bil prejet odgovor v zvezi z zahtevkom.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumente je mogoče vložiti elektronsko le skupaj z izvirnim zahtevkom, ki se prav tako vloži elektronsko.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu z malteškim pravom vročitev sodb ni obvezna.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Vse predhodne ali končne sodbe se razglasijo na javni obravnavi, njihova kopija pa se izroči strankam ali odvetnikom, prisotnim na obravnavi. Mogoče je pridobiti tudi elektronsko kopijo sodbe, kot je pojasnjeno spodaj.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Prek spleta se je mogoče pritožiti samo v primeru pritožbe zoper odločitev sodišča za spore majhne vrednosti, vendar brez možnosti uradnega obvestila o sodbi prek spleta.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

To ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Spletno mesto Povezava se odpre v novem oknuJustice Services je spletna storitev, ki zajema odločitve sodišča, do katerih lahko brezplačno dostopajo odvetniki in splošna javnost.

Poleg tega spletnega mesta se lahko odvetniki s svojo elektronsko identifikacijo prijavijo v storitev eCourts na spletnem mestu Povezava se odpre v novem oknuhttp://ecourts.gov.mt/onlineservices, kjer lahko dostopajo do sodnih zadev, aktov in nalogov.

Zadnja posodobitev: 06/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Nizozemska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Od 1. septembra 2017 so elektronski postopki obvezni za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem (tožbe v vrednosti nad 25 000 EUR) pred prvostopenjskimi sodišči (rechtbanken) osrednje Nizozemske in province Gelderland (glej spletišče Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak).

Od 1. oktobra 2019 novih zadev ni več mogoče vložiti elektronsko pred navedenimi sodišči in elektronski postopki so možni samo še v zadevah, ki so bile pred temi sodišči elektronsko vložene po 1. septembru 2017.

Skrbniki/prejemniki lahko računovodske izkaze in potrdila o izpolnitvi obveznosti elektronsko predložijo kantonski službi za digitalne storitve (Digitaal loket kanton). Letni računovodski izkazi in potrdila o izpolnitvi obveznosti (pregled vseh prihodkov, odhodkov, sredstev, terjatev in dolgov za predhodno leto) se lahko z uporabo elektronskega obrazca pošljejo kantonskemu sodišču, razen če slednje ne odredi drugače. Za predložitev obrazca je potrebna digitalna identifikacijska oznaka (prijavna koda DigID).

Od novembra 2017 so vsi poklicni skrbniki pozvani, naj v zvezi s skrbniškimi zadevami s prvostopenjskimi sodišči komunicirajo elektronsko. Ta elektronski pristop se uvaja postopoma za vsak urad skrbnika posebej (glej spletišče Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak).

Pri vrhovnem sodišču (Hoge Raad) morajo biti kasacijske pritožbe civilnih strank vedno vložene elektronsko (glej spletišče Povezava se odpre v novem oknuHoge Raad der Nederlanden).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Med 1. septembrom 2017 in 1. oktobrom 2019 so se postopki za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland vodili elektronsko. Na drugih sodiščih to ni mogoče. Zadeve, ki so bile v prej navedenem obdobju vložene pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland, bodo praviloma zaključene elektronsko (glej tudi odgovore na vprašanja 3–16).

Nizozemsko sodstvo (rechtspraak) si prizadeva zagotoviti nov digitalni dostop za civilne zadeve. Poročila o napredku bodo na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland, ki so bile vložene v obdobju, navedenem pod vprašanjem 2, so elektronski postopki na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na službo za pomoč pri centru sodne službe (Rechtspraak Servicecentrum) se je mogoče obrniti po elektronski poti, med 8. in 20. uro pa tudi po telefonu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, tožba se začne z vložitvijo vloge za začetek postopka (procesinleiding) prek spletnega portala sodne službe.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za informacije glej tehnični predpis, ki je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, za predložitev dokumentov je potrebna elektronska identifikacija. Odvetniki v ta namen uporabljajo odvetniško izkaznico, državljani pa med drugim prijavno kodo DigID ali elektronsko identifikacijsko oznako (podjetja). Zakon določa, kateri načini identifikacije so dovoljeni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse se plačajo v vseh postopkih. Odvetniki imajo v okviru pravosodnega sistema poseben tekoči račun. Pri elektronskih postopkih se sodne takse plačajo elektronsko. Brez plačila (nadaljnji) koraki v zvezi s sprožitvijo postopka niso mogoči.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, zakon in poslovnik pravosodnega sistema določata, kako umakniti zahtevek.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, če se uporablja zakonodaja o elektronskih postopkih, lahko toženec odgovori prek spleta. Če ima toženec odvetnika, je treba odgovoriti prek spleta. Če pa ima toženec pravico, da nastopa v svojem imenu, je dopusten tudi odgovor v papirni obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopki v celoti potekajo prek spleta. Toženec po elektronski pošti prejme obvestilo o vsakem novem dokumentu, vloženem v elektronski spis zadeve. Toženci lahko dodajajo svoje dokumente in elektronsko vpogledajo v spis. Sodba sodišča se sporoči elektronsko.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če je bila zadeva drugi stranki pravilno vročena, se lahko zaradi njene nenavzočnosti na obravnavi v zadevi odloči z zamudno sodbo. Druga stranka je pisno obveščena o procesnih dejanjih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na vprašanje 1. Sporočil in dokumentov ni dovoljeno predložiti po elektronski pošti, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, sodni akti se ne morejo vročiti ali priglasiti prek interneta. Je pa veliko sodb objavljenih na spletišču Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak in imajo dodeljeno številko ECLI, zato jih je mogoče enostavno poiskati. O tem, ali je treba sodbo objaviti na navedenem spletišču, običajno odloči predsedujoči sodnik. Vse sodbe niso objavljene na internetu, temveč so objavljene le izbrane sodbe, ki so pomembne za sodstvo ali za katere vlada precejšnje (medijsko) zanimanje.

Imena oseb v sodbi so zaradi varovanja zasebnosti anonimizirana. Podjetja in posamezniki, ki poklicno nastopajo pred sodiščem, niso anonimizirani.

Kadar so postopki lahko ali morajo biti elektronski, se sodba vloži v elektronski spis zadeve. Tako so stranke uradno obveščene o njej.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, objava na internetu je na vrsti po uradnem obvestilu strankam in torej po datumu izreka sodbe. Glej tudi odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne, pritožbe pri sodnem organu višje stopnje ni mogoče vložiti elektronsko. Ugovor se lahko vloži elektronsko samo, če se je postopek, v katerem je bila sodna odločba izdana v nenavzočnosti toženca, vodil elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne, v zadevah, v katerih so postopki elektronski, lahko samo odvetniki kadar koli vpogledajo v dokumente v zadevi.

Nekatere obrazce je mogoče prenesti s spletišča Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak v formatu PDF, vendar je treba tudi te dokumente nato sodišču poslati po navadni pošti, da jih vključi v postopek. Med temi dokumenti so obrazci za delitev premoženja in starostne pokojnine, obrazci za spremembo starševske avtoritete, skrbništva za odraslo osebo, fiduciarnega upravljanja premoženja in mentorstva, prijavni obrazci za izvedence in tolmače, obrazci za postopke v primeru insolventnosti, obrazci za postopke za evropski plačilni nalog, obrazci za evropske postopke v sporih majhne vrednosti in pritožbeni obrazci v pritožbenih postopkih.

Informacije, ki so morda pomembne za sodni postopek, pa tudi informacije, ki zagotavljajo neodvisnost sodnikov, se evidentirajo v centralni zbirki, splošni javnosti pa so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuDe Rechtspraak. To zadeva osrednji register skrbništva za odrasle osebe (Centraal Curateleregister), osrednji register insolventnosti (Centraal Insolventieregister), register premoženjskih razmerij med zakoncema (huwelijksgoederenregister) in register dodatnih stališč sodstva (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ki so vsi na voljo na vpogled na spletu.

Zadnja posodobitev: 02/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Avstrija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek se lahko začne prek spleta prek avstrijske platforme za e-pravosodje (ERV). Vendar se je za to treba registrirati pri eni od več klirinških hiš, prek katere se podatki posredujejo sodnemu sistemu. Registracija ni brezplačna. Vsak mesec je treba plačati osnovno takso v višini približno 20,00 EUR, poleg tega se za vsak prenos plača taksa v višini približno 0,30 EUR. Priporočeno pismo v Avstriji stane približno 3,00 EUR.

Poleg tega je za prenose na voljo tudi brezplačna storitev prenosa z uporabo državljanske kartice. Vendar v nasprotju z avstrijsko platformo za e-pravosodje zagotavlja samo enosmerno storitev.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avstrijska platforma za e-pravosodje omogoča elektronsko komunikacijo med sodišči in državnimi tožilstvi na eni strani ter strankami na drugi strani na enak način kot v papirni obliki. Uporabi se lahko za vse vrste postopkov. Postopki, ki bi jih bilo treba začeti izključno prek spleta, ne obstajajo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Razloge za tožbo in vse procesne podatke, ki jih je treba navesti v tožbi, je treba predložiti v predpisani strukturi XML (ali kot prilogo PDF k tej strukturi).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Prenos podatkov prek avstrijske platforme za e-pravosodje je zavarovan s protokolom https. Za avtentifikacijo vseh udeleženih strank se uporabljajo potrdila. Komunikacija med strežniki prav tako temelji na potrdilih. Dodatna varnost je zagotovljena z zahtevo po registraciji uporabnikov na dostopni točki (glej točko 1 zgoraj).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej točko 5 zgoraj (potrdila). Elektronski podpisi niso potrebni. Osrednja storitev časovnega žiga je na voljo samo za vpise v zemljiško knjigo. S tem se potrdi prejem veljavne vloge.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Plačilo sodne takse za elektronski prenos se izvede z neposredno bremenitvijo. Na splošno so takse za začetek postopka prek spleta enake kot za postopek, ki se začne z vlogami na papirju. V nekaterih primerih se pri elektronski predložitvi obračuna popust.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Med elektronskim in neelektronskim postopkom ni razlike. Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Tožbe se lahko, tudi če niso bile vložene elektronsko, umaknejo elektronsko.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, splet se lahko uporablja za odgovore na tožbe, vložitev pritožb itd. Uporaba avstrijske platforme za e-pravosodje na splošno ni obvezna, vendar pa jo morajo uporabljati odvetniki, notarji, banke, zavarovalnice, skladi za socialno varnost, zvezna finančna agencija (Finanzprokuratur) in odvetniške zbornice.

Pod določenimi pogoji morajo strokovnjaki in tolmači uporabljati avstrijsko platformo za e-pravosodje.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, vse vrste dokumentov se lahko sodišču predložijo prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Originalne listine se lahko elektronsko predložijo celo v zemljiškoknjižnih postopkih in postopkih vpisa v sodni register.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, stranke in njihovi pravni zastopniki si lahko spis v zadevi v vseh civilnih in izvršilnih postopkih prek spleta ogledajo prek klirinških hiš, vendar samo v svojih zadevah. Pravice do vpogleda se preverijo na podlagi enkratne naslovne kode, dodeljene vsaki osebi s pravicami do vpogleda.

Zadnja posodobitev: 11/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Poljska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Tako imenovani elektronski postopek za plačilni nalog (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) je mogoče začeti prek spleta. Prva faza tega postopka se izvede brez sodelovanja dolžnika. Dolžnik lahko odgovori šele, ko je bil izdan plačilni nalog in ko mu je bil ta tudi vročen.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronski postopek za plačilni nalog se lahko začne v zadevah, ki se nanašajo na denarne zahtevke, in sicer ne glede na vrednost spornega predmeta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je mogoče tožbeni zahtevek pri elektronskem sodišču (e-sąd) vložiti kadar koli.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna programska oprema, zasnovana za elektronsko sodišče, samodejno pretvori besedilno datoteko, ki vsebuje tožbeni zahtevek, v obliko zapisa in podatkovno strukturo, ki se zahteva pri elektronskem sodišču.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani s številnimi naprednimi rešitvami informacijske tehnologije, vključno s sistemom CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – popolnoma avtomatiziran javni Turingov test za razlikovanje računalnikov in ljudi). Sistem CAPTCHA je vrsta tehnologije, ki se uporablja kot varnostna funkcija spletišča in omogoča prenos le tistih podatkov, ki jih vnesejo ljudje. V tem primeru sistem CAPTCHA preprečuje, da bi stroji na spletnem portalu ustvarjali račune. To preverja tako, da mora uporabnik s slike prepisati besedilo. Besedilo na sliki je namenoma izkrivljeno, da ga ni mogoče prebrati s tehnologijo OCR (Optical Character Recognition – optično prepoznavanje znakov, tj. več tehnologij ali vrst Povezava se odpre v novem oknuprogramske opreme, ki se uporabljajo za prepoznavanje znakov in celotnega besedila v Povezava se odpre v novem oknuračunalniški datoteki v obliki Povezava se odpre v novem oknugrafike ali Povezava se odpre v novem oknurastra), ljudem pa je še vedno dovolj berljivo. Kodo s slike je treba prepisati v ustrezno polje z velikimi ali malimi črkami.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je treba tožbene zahtevke in vloge podpisati z elektronskim podpisom. Uporabijo se lahko naslednje vrste podpisov:

(a) navaden elektronski podpis, ki ga je mogoče brezplačno dobiti na spletišču EPU.
Pred tem je treba ustvariti račun. Ko je račun aktiviran, je treba zahtevati izdajo potrdila, ki ga izda središče EPU za izdajo potrdil, nato pa počakati na obvestilo, da je bilo potrdilo izdano (približno dve uri). Nato je treba potrdilo naložiti s spleta. Za pravilno namestitev potrdila v operacijski sistem je potrebno geslo potrdila. Geslo se pošlje po e-pošti. Če uporabnik potrdilo po naložitvi izgubi, mora predložiti novo vlogo za potrdilo. Navaden elektronski podpis je mogoče uporabljati le v elektronskih postopkih. Potrdilo za navaden elektronski podpis velja eno leto;

(b) kvalificirani elektronski podpis. Kvalificirani elektronski podpis lahko uporabniki po registraciji uporabniškega računa samodejno uporabljajo, vendar pa morajo sami prej pridobiti kvalificirani elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodno takso je mogoče v elektronskem postopku za plačilni nalog plačati le elektronsko prek ponudnika plačilnih storitev. Taksa znaša eno četrtino takse, ki se plača v tradicionalnem postopku za plačilni nalog.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog lahko tožnik umakne tožbeni zahtevek, dokler se postopek ni končal s končno odločbo. V ta namen je treba predložiti vlogo.
Vloga mora vsebovati tožnikovo izjavo o umiku zahtevka in številko njegovega bančnega računa. Tožnik lahko tožbeni zahtevek umakne v celoti – v tem primeru se odpove pravnemu varstvu vseh zahtevkov, navedenih v tožbenem zahtevku (v njihovem celotnem znesku). Tožbeni zahtevek je mogoče umakniti tudi le delno, kar se imenuje delni umik zahtevka. Ob umiku tožbenega zahtevka se lahko tožnik hkrati odpove navedenemu zahtevku. V vlogi za umik tožbenega zahtevka je treba navesti številko bančnega računa za vrnitev plačane sodne takse. Sodna taksa se vrne, če je tožbeni zahtevek umaknjen, še preden je izdan plačilni nalog.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti prek spleta. Prvi dokument, ki ga je treba tožencu vročiti v elektronskem postopku za plačilni nalog, je plačilni nalog. Toženec se lahko zoper njega pritoži z vložitvijo ugovora (v tradicionalni ali elektronski obliki).

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti na tožbeni zahtevek. Edina oblika pritožbe zoper plačilni nalog je vložitev ugovora pri sodišču (v tradicionalni ali elektronski obliki). V takem primeru plačilni nalog izgubi veljavo in nima pravnega učinka. Elektronsko sodišče zadevo posreduje sodišču, ki je krajevno pristojno glede na kraj toženčevega stalnega prebivališča, pri čemer se zadeva obravnava v drugem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, postane pravnomočen dva tedna po vročitvi tožencu. Pravnomočen plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog in vnesen v sistem informacijske tehnologije, je izvršilni naslov. Sodišče razglasi plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, za izvršljiv z izdajo elektronske odločbe o izvršbi.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V elektronskem postopku za plačilni nalog dokumentov ni mogoče priložiti elektronsko predloženi vlogi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog se sodna pisanja tožniku vročajo elektronsko. Tožniki ob začetku postopka z vložitvijo tožbenega zahtevka prek spletišča elektronskega sodišča pridobijo dostop do namenskega dela spletišča elektronskega sodišča, ki jim omogoča prejemanje sporočil sodišča. Sodna pisanja se tožniku vročajo prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog (elektronsko vročanje sodnih pisanj). Sodna pisanja se tožencu elektronsko vročajo le, če se je toženec strinjal s to obliko vročanja sodnih pisanj.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

V elektronskem postopku za plačilni nalog so sodne odločbe elektronske.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, le v elektronskem postopku za plačilni nalog.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Če odločba o izvršbi zajema sodno odločbo, ki se izda v elektronskem postopku za plačilni nalog, se lahko vloga za začetek izvršilnega postopka vloži elektronsko.
Vložiti jo je treba prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Med elektronskim postopkom za plačilni nalog imajo stranke poln vpogled v spis postopka, ki se vodi v njihovi zadevi. Navedeni vpogled se zagotovi prek sistema za prenos podatkov, ki podpira navedeni postopek. Dokumente, v katere je omogočen vpogled, je mogoče tudi natisniti. To je mogoče le v elektronskem postopku za plačilni nalog, v vseh ostalih postopkih pa ne.

Zadnja posodobitev: 01/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avtomatizirana obdelava - Portugalska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Portugalskem je mogoče začeti sodni postopek prek interneta in v ta namen so bile vzpostavljene posebne aplikacije IT: Citius in platforma za vodenje inventurnih postopkov.

Citius

V civilnem postopku je načeloma mogoče vlogo in listine vložiti elektronsko prek platforme Citius na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/ v skladu s postopki in navodili, ki so tam navedeni.

Platforma Citius vsebuje posebne module za sodnike, tožilce in sodne uradnike, ki so v pomoč pri vodenju postopkov in vlaganju uradnih dokumentov, ter za pravne zastopnike glede vlaganja uradnih dokumentov in vpogleda v potek postopka (člen 3 ministrskega izvedbenega odloka (Portaria) št. 280/2013).

Odvetniki, odvetniški pripravniki in pravni svetovalci se morajo za dostop do sistema registrirati pri subjektu, ki je odgovoren za upravljanje dostopa do sistema. Dostop temelji na informacijah, ki jih predložijo zadevna poklicna združenja glede veljavnosti članstva.

Po registraciji se izdajo zaupne, osebne in neprenosljive informacije, ki omogočajo dostop do zaprtega dela platforme.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Kar zadeva zapuščinske zadeve, lahko zainteresirane strani od 2. septembra 2013 v pravdnih zadevah za delitev dediščine izberejo notarsko pisarno, kjer želijo začeti inventurni postopek, če obstaja ustrezna zveza z razdelitvijo premoženja glede na kraj, kjer je bil zapuščinski postopek začet, kraj večine posesti ali gospodarskih podjetij v dediščini ali kraj prebivališča večine neposrednih zainteresiranih strani v zadevni razdelitvi premoženja. V določenih fazah se postopek predloži sodišču, da lahko sodnik sprejme odločitev, vključno s potrditvijo razdelitve premoženja.

Če je mogoče, notarji inventure postopke vodijo elektronsko, in sicer v skladu z ministrskim izvedbenim odlokom št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 (člen 2 zakona št. 117/2019).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Citius

Vsi pravni postopki, tj. postopki o glavni stvari, preventivni ukrepi, stranski postopki, posamezna sodna obvestila in vsi drugi postopki, pridruženi ali samostojni, vključno s pritožbenimi, se zdaj obravnavajo elektronsko na platformi Citius (člen 3 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013).

Glede postopkov, ki se predložijo sodišču, platforma Citius omogoča začetek in vodenje:

(a) civilnih ugotovitvenih postopkov, preventivnih ukrepov in izdajo posameznih sodnih obvestil, razen postopkov za varstvo mladoletnih oseb ter civilnopravnih odškodninskih zahtevkov ali civilnih izvršilnih postopkov, vloženih v zvezi s kazenskim postopkom;

(b) civilnih izvršilnih postopkov in vseh stranskih postopkov, pridruženih izvršbi (v tem primeru bi se morala izvršilni postopek ter tiskanje vseh bistvenih dokumentov opraviti šele, ko sodišče prejme vlogo ali informacije, na podlagi katerih mora ukrepati).

Enako velja za postopke v zvezi s plačilnim nalogom. Glej ustrezni informativni list.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

V primeru vložitve zahteve za inventuro pri notarju se morajo vsi ugovori in vsa nadaljnja dejanja, če je le mogoče, izvesti prek platforme za vodenje inventurnih postopkov (člen 6 zakona št. 23/2013).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Opisane storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Citius

Vloge se vložijo na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani, navedeni v odgovoru na vprašanje 1, tem pa se priložijo:

(a) datoteke z drugimi zakonsko zahtevanimi informacijami, vsebinski del vloge in druge informacije, ki so po mnenju pravnega zastopnika pomembne in jih ni mogoče navesti v nobenem drugem polju na obrazcu, ter

(b) listine, ki morajo biti priložene vlogi.

Tako predložene vloge in listine morajo biti digitalno podpisane na platformi Citius s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči poklicni status podpisnika.

Datoteke in listine morajo biti v obliki zapisa Portable Document Format (.pdf), priporoča se različica PDF/A, z omogočenim iskanjem po vsebini (člen 8 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013).

V postopku za izdajo naloga za plačilo se zahteva oblika zapisa Extensive Markup Language (.xml); specifikacije so na voljo na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Vlogo za inventurni postopek lahko vloži:
a) zainteresirana stran ali pravni zastopnik, tako da izpolni elektronski obrazec za začetek inventurnega postopka, ki je na voljo na platformi, in priloži ustrezne dokumente, v skladu z opredeljenimi postopki in navodili;
b) zainteresirana stran v notarski pisarni, na fizičnem mediju, s predložitvijo predloge vloge za inventuro iz predhodnega člena in ustreznih dokumentov (člen 4 ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013).

Za dostop do zgoraj navedenega spletišča je potrebno elektronsko potrdilo:
a) državljani lahko uporabijo digitalno potrdilo iz svoje osebne izkaznice;
b) odvetniki in pravni svetovalci pa lahko uporabijo digitalno potrdilo, ki potrjuje njihov poklicni status.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Osebni podatki, ki jih sodišča zbirajo pri opravljanju pravnih nalog, se obdelujejo v informacijskih platformi Citius, ki jo je ustvaril in jo upravlja inštitut za finančno poslovodenje I.P., (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (‘IGFEJ, I.P.’), za katerega je odgovorno ministrstvo za pravosodje in ki nastopa kot podizvajalec najvišjega organa v pravnem sistemu (v skladu s členom 4(8) in členom 28  Splošne uredbe o varstvu podatkov), tj. vrhovnega sodnega sveta.

IGFEJ, I.P. skrbi, da se izvajajo vsi ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotavljata obdelava podatkov v skladu z Uredbo in varovanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. V skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov je ministrstvo za pravosodje imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov za organe pod njegovim nadzorom, vključno z IGFEJ, I.P.

O dostopu do osebnih podatkov v pravosodnih zadevah in prenosu takih podatkov odloča sodnik v zadevi. Sodnik v zadevi se glede tega odloči v skladu s procesnim pravom, ki se uporablja za specifično zadevo, in naslednjimi podrobnostmi, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov: obdelava osebnih podatkov na sodiščih omogoča omejitev uporabe Uredbe na posamezna dejanja in postopke, ki jih je treba upoštevati (člen 23(1)(d) in (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov); nadzorni organi lahko ne nadzirajo dejanj obdelovanja podatkov na sodiščih (omejitev iz člena 55(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Za pravne odločitve o zadevi se uporablja pritožbeni postopek, določen v nacionalnem procesnem pravu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Citius

Vloge in listine, ki jih predložijo pravni zastopniki, morajo biti digitalno podpisane s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči istovetnost in poklicni status podpisnika.

Platforma Citius zagotavlja:

(a) potrditev datuma in časa dostave;

(b) da je pošiljatelju zagotovljena kopija predložene vloge in listin z navedenim datumom in časom potrjenega prejema;

(c) če sprejem ni mogoč, se pošiljatelju pošlje obvestilo, da vloge ali listin ni bilo mogoče predložiti na platformi.

Sodniki in državni tožilci uradne listine vedno predložijo elektronsko prek sistema IT Citius s kvalificiranim ali naprednim elektronskim podpisom.

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge sodišču predložijo tudi na enega od naslednjih načinov (člen 144(7) zakonika o civilnem postopku):

(a) osebna dostava v sodno tajništvo, pri čemer se datum izročitve listin šteje za datum njihove vložitve;

(b) s priporočeno pošto, pri čemer se datum oddaje na pošti šteje za datum njihove vložitve;

(c) po telefaksu, pri čemer se datum pošiljanja listin šteje za datum njihove vložitve.

Če stranka ima pravnega zastopnika, vendar listin iz utemeljenih razlogov ni mogoče predložiti elektronsko, se lahko predložijo na enega od zgoraj navedenih načinov.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Ko je vloga ustrezno vložena, platforma ali notar vložniku izda potrdilo o predložitvi, na katerem so navedeni: 
a) datum in čas predložitve vloge;
b) šifra in navodila za dostop do spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.inventarios.pt/ za vpogled v zadevo;

c) sklic Multibanco za plačilo prvega obroka notarske takse in ustrezen znesek;
d) referenčna številka, ki se bo dodelila zadevi po plačilu prvega obroka notarske takse.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Citius

Da, sodne takse je treba plačati.

Najprej se za plačilo izda enotni račun (Documento Único de Cobrança, DUC), ki je dostopen na spletni strani IGFEJ: Povezava se odpre v novem oknuhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Enotni račun je mogoče plačati:

 • prek Multibanco ali Homebanking (z uporabo možnosti „Plačila državi“ – Pagamentos ao Estado);
 • s kartico Multibanco pri tajništvu sodišča;
 • v poslovalnici vaše banke.

Za več informacij glej:

Storitve – stroški postopka: Povezava se odpre v novem oknuhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V postopkih, pri katerih uporaba elektronskih sredstev ni obvezna, se sodne takse zmanjšajo na 90 % vrednosti, če stranka vse vloge predloži elektronsko (člen 6 uredbe o stroških postopka).

V zvezi s plačilnimi nalogi glej ustrezni informativni list.

Na Portugalskem je plačilo sodne takse mogoče tudi z bančnim nakazilom iz tujine.

Pripomoček za izračun sodnih taks je na voljo na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca..

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Stroški inventurnih postopkov vključujejo notarske takse in izdatke. Plačilo se opravi na podlagi sklica za elektronsko nakazilo Multibanco, ki se izda ob vložitvi vloge.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, postopek je mogoče ustaviti ali umakniti vlogo, in sicer pod pogoji iz nacionalnih postopkovnih pravil, ki se uporabljajo v posameznem primeru.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V sodnih postopkih mora toženec vloge pri sodišču praviloma vlagati elektronsko, datum predložitve vloge pa se šteje za datum njene vložitve (člen 144 zakonika o civilnem postopku).

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge tajništvu sodišča predložijo tudi osebno ali pošljejo s priporočeno pošto oziroma po telefaksu.

Glede inventurnih postopkov glej odgovora na vprašanji 4 in 6.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Citius

Če toženec ugovarja, se zahtevek še vedno obravnava elektronsko, vendar se nekateri dokumenti natisnejo. Še vedno so potrebni tiskani dokumenti (npr. sodniki nimajo materialnih sredstev, da bi lahko zadevo proučili in pripravili odločitev na ločenih zaslonih ali da bi lahko med obravnavo pri sodišču imeli dostop do digitalnih vlog; v nekaterih primerih sodišče odloča o tem, ali je treba nekatere dokumente za namene proučitve natisniti).

Fizični spis mora vsebovati le vloge in procesne akte, ki so pomembni za vsebinsko odločitev, kot opredeli sodnik v obrazložitvi posamezne zadeve. Šteje se, da naslednji dokumenti v tem smislu niso pomembni (člen 28 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013):

(a) zahteva za spremembo datuma obravnave;

(b) upravna sporočila in obvestila o izvršbi, ki se nanašajo le na organizacijo postopka, ter odgovori, kot so:

(i) obvestila, s katerimi se odreja izdaja poziva osebi ali vročanje listin;

(ii) obvestila o datumih obravnav;

(iii) obvestila o predaji zadeve državnemu tožilcu;

(iv) obvestila, da preiskavo vodijo različni organi, na primer kriminalistična policija, registri osebnih stanj, portugalski nacionalni inštitut za forenzično medicino in forenzično znanost (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktorat za izvajanje zaporne kazni in socialne rehabilitacije (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ali generalni direktorat za socialno varnost (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) potrditve državnega tožilca in sodnika;

(c) sprejem v imenovanje za izvršitelja v zvezi z vročitvijo poziva;

(d) notranje komuniciranje;

(e) negativna potrdila na podlagi iskanj v podatkovnih zbirkah organov javne uprave;

(f) posamezna dejanja, sporočila ali obvestila izvršitelja.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Notar mora na platformi evidentirati vse korake v postopku, zato da se lahko vsak korak identificira ter poišče kopija zadevnega dokumenta in morebitnih spremnih dokumentov.

Notar mora vsako neelektronsko vloženo uradno vlogo katere koli osebe, ki je vključena v postopek, optično prebrati in jo vnesti v spis zadevnega inventurnega postopka.

Če zgoraj navedeno optično branje listin ni mogoče zaradi narave vloge ali katere koli druge listine, ki jo predloži zainteresirana stran, mora notar dejanje evidentirati na platformi za inventurne postopke in navesti, da je vpogled v zadevni dokument mogoč v notarski pisarni.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec ne odzove, se za zahtevek uporabi ustrezni postopek, zadeva pa se digitalno obravnava do sprejetja končne odločbe. Nekateri dokumenti se natisnejo, kot je bilo pojasnjeno v odgovoru na predhodno vprašanje.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovora na vprašanji 2 in 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Citius

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Če je dovoljeno elektronsko vročanje, se to opravi prek platforme Citius, ki samodejno zagotavlja dostopnost dokumentov in vpogled vanje na spletnem naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Notarji vročajo pisanja pravnim zastopnikom strank, ki so že vključene v postopek, prek platforme za inventurne postopke na zaprtem delu platforme, ki je v sistemu namenjen pravnemu zastopniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena tretji dan po tem, ko je dokument na voljo v zaprtem delu sistema, namenjenem pravnemu zastopniku, ali naslednji delovni dan, če tak dan ni delovni dan.

Ko je dokument na voljo v zaprtem delu platforme, namenjenem pravnemu zastopniku, se na e-naslov, ki ga je zastopnik predhodno navedel, samodejno pošlje elektronsko sporočilo, v katerem je zastopnik obveščen, da je dokument na voljo na platformi.

Če se pisanje strankam vroča neposredno, se vroča v papirni obliki v skladu s pogoji iz zakonika o civilnem postopku in evidentira na platformi za inventurne postopke ter opremi se z elektronskim podpisom zadevnega uradnika.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje sodnih odločb prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Vročanje sodnih odločb se opravi prek sistema Citius-Magistrados Judiciais, odločbe pa so na voljo na platformi Citius.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, naslednje se lahko predloži elektronsko: vloga za dovoljenje za vložitev pritožbe, navedbe pritožbenih razlogov in odzivi ter pritožbe zoper zavrnitev pritožbe ali zoper predajo pritožbe drugemu organu.

V zvezi z vročanjem odločb v pritožbenih postopkih glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe je mogoče začeti prek interneta.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Citius

V vseh drugih sodnih postopkih, razen v izvršilnih postopkih, v katere imajo tudi stranke same vpogled, velja, da imajo vpogled prek interneta le pravni zastopniki (odvetniki in pravni svetovalci), izvršitelji in upravitelji v postopku zaradi insolventnosti.

V izvršilnih postopkih ima vpogled upnik ali dolžnik, in sicer na spletnem naslovu https://processoexecutivo.justica.gov.pt na podlagi predhodne avtentikacije z uporabo digitalnega avtentikacijskega potrdila, vgrajenega v osebne izkaznice, ali prek mobilnega digitalnega ključa. Vpogled je možen v skladu s postopki in navodili, navedenimi na spletišču.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Stranke in njihovi pravni zastopniki imajo vpogled v inventurne postopke na platformi za inventurne postopke.

Stranke lahko dostopajo do sistema izključno zaradi vpogleda, in sicer s kodo, ki jim jo zagotovi notar ob prvi vročitvi pisanj zadevni stranki.

Zakonodaja, ki se uporablja

Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 41/2013 z dne 26. junija 2013 – zakonik o civilnem postopku

Povezava se odpre v novem oknuMinistrski izvedbeni odlok št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013 – elektronsko vodenje pravosodnih zadev

Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019 – pravna ureditev glede inventurnih postopkov

Povezava se odpre v novem oknuMinistrski izvedbeni odlok št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 – o obdelavi dokumentov in pogojih inventurnih postopkov

Koristne povezave:

Povezava se odpre v novem oknuPortal Citius

Povezava se odpre v novem oknuPravosodni portal

Povezava se odpre v novem oknuGeneralni direktorat za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuGeneralni direktorat za pravosodno politiko

Povezava se odpre v novem oknuInštitut za finančno poslovodenje in infrastrukturo pri ministrstvu za pravosodje

Opomba:

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko Evropske pravosodne mreže, sodišča ali druge subjekte in organe niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavna pravna besedila. Ta se redno posodabljajo, njihova razlaga pa se s sodno prakso razvija.

Zadnja posodobitev: 15/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Romunija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da je tožbo mogoče vložiti osebno ali po zastopniku, pošti, kurirju, telefaksu, mogoče jo je odčitati z optičnim bralnikom in poslati po e-pošti ali pa jo vložiti kot elektronski dokument.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožbe je v civilnih zadevah mogoče vložiti tako, da se odčitajo z optičnim bralnikom in pošljejo po e-pošti ali da se predložijo kot elektronski dokumenti. Noben postopek ni na voljo samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da se tožba, vložena osebno, po zastopniku, po pošti, kurirju, telefaksu, odčitana z optičnim bralnikom in poslana po e-pošti ali vložena kot elektronski dokument, evidentira in datira z žigosanjem z vstopnim žigom. Po evidentiranju se tožba in spremni dokumenti, kjer je ustrezno skupaj z dokazi, kako so bili posredovani sodišču, predajo predsedniku sodišča ali osebi, ki jo je ta določil, ta pa sprejme takojšnje ukrepe za naključno določitev senata v skladu z zakonom.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Z zakonikom o civilnem postopku uporaba standardnih obrazcev za pravne zahtevke ni predvidena. Splošna pravila o civilnem postopku določajo vsebino nekaterih civilnopravnih zahtevkov (npr. tožba, odgovor na tožbo, nasprotna tožba).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varen prenos podatkov in njihovo varno shranjevanje se zagotavlja z orodji informacijske tehnologije, ki so vgrajena v sistem e-pošte, kot so požarni zid, potrdila, protivirusni programi in nadzor dostopa glede na vlogo uporabnika, dopolnjuje pa jih uporaba dobre prakse z zadevnega področja.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Člen 148(2) in (5) zakonika o civilnem postopku določa, da je mogoče vloge, ki se pošiljajo sodišču, vložiti tudi v obliki elektronskih dokumentov, če so izpolnjeni pravni pogoji. Vloga mora vsebovati podpis. Podpisati se je mogoče na dokument, tega odčitati z optičnim bralnikom in ga poslati po e-pošti. Pri elektronskem dokumentu, ki se pošilja po e-pošti, je podpis lahko elektronski.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati v skladu z nujno odredbo vlade št. 80/2013 o sodnih taksah, vendar se njihova višina ne razlikuje od drugih sodnih taks. Kolkovino plača zavezanec za plačilo takse v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na ločen račun lokalnega proračuna za prejemke z naslovom „Kolkovine in druge takse“, ki je odprt v imenu zadevne upravne enote, kjer ima fizična oseba stalno ali dejansko prebivališče, ali če je ustrezno, kjer ima pravna oseba sedež. Če oseba, ki mora plačati kolkovino, v Romuniji nima stalnega ali dejanskega prebivališča oziroma registriranega sedeža, se taksa plača v lokalni proračun zadevne upravne enote, v kateri je sodišče, pri katerem se vlaga tožba ali vloga.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, pod enakimi pogoji, kot lahko tožnik umakne tožbo. Člen 406 zakonika o civilnem postopku določa, da lahko tožnik kadar koli umakne tožbo, in sicer ustno med obravnavo ali s pisnim obvestilom.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta za toženca ni obvezna.

Člen 149(4) in člen 154(6) zakonika o civilnem postopku določata, da sodni uradniki, drugi zaposleni na sodišču ter zastopniki ali zaposleni pri drugih sodiščih v okrožju, kjer je oseba, ki se ji pošilja sporočilo, po uradni dolžnosti pošiljajo sodne pozive in vsa procesna pisanja. Sodni uradnik jih lahko pošlje tudi po telefaksu, e-pošti ali na drug način, ki zagotavlja, da se besedilo dokumenta pošlje in da se prejme potrdilo o njegovem prejemu, če je stranka sodišču za to zagotovila ustrezne podatke. Za potrditev sodišče poleg procesnega pisanja pošlje tudi obrazec, ki vsebuje naziv sodišča, datum sporočila, ime uradnika, odgovornega za sporočanje, in informacije o poslanih dokumentih. Obrazec izpolni prejemnik, ki napiše datum prejema in ime osebe, odgovorne za prejem sporočila, nato pa obrazec podpiše in ga pošlje sodišču po telefaksu, e-pošti ali na drug način. Kadar se vloga v skladu z zakonom pošlje po telefaksu ali e-pošti, sodni uradnik po uradni dolžnosti pripravi kopije vloge. Stroške zanje nosi stranka, ki jih mora zagotoviti.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Odgovor se sporoči na enak način, kot se vroči procesno pisanje. Glej odgovor na 9. vprašanje.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V skladu s členom 208 zakonika o civilnem postopku je sankcija za nevložitev odgovora v zakonsko določenem roku enaka, ne glede na način, na katerega ga je treba vložiti. Če toženec ne predloži odgovora, izgubi pravico do vlaganja nadaljnjih dokazov ali do ugovorov, ki se ne nanašajo na javni red, razen če zakon ne določa drugače.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovore na 1. in 9. vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Za sodne listine, ki se izdajajo v postopku izvršbe, veljajo iste splošno uporabne določbe kot za pošiljanje procesnih pisanj. Glej odgovor na 1. vprašanje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Vendar pa spletne strani sodišča ( Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ali informacijskih pisarn pri nekaterih sodiščih omogočajo dostop do povzetka sodb na podlagi opravilne številke, vsebine zadeve in imen strank. Za v prihodnje se načrtuje, da bo vpogled v sodne spise ob plačilu takse mogoč tudi od doma.

Zadnja posodobitev: 04/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Slovenija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) omogoča vlaganje vlog v civilnih postopkih tudi v  elektronski obliki oziroma omogoča, da se sodni postopek prične preko interneta.

Natančneje v 105b. členu določa, da se vloge v civilnih postopkih vlagajo pisno, pri čemer je pisna vloga tista, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Vloga v fizični obliki se vloži tako, da se pošlje po pošti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, izroči neposredno organu ali po osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se vloži v informacijski sistem sodstva, pri čemer informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.

Kljub obstoječi pravni podlagi (zakoni in podzakonski akti), ki se nanaša na vse civilne in gospodarske postopke, pa je trenutno preko interneta oziroma po elektronski poti mogoče začeti le postopke, zajete v portalu e-Sodstvo: v izvršilnih postopkih je možno vlagati predloge za izvršbo in druge vloge v elektronski obliki ter izdajati in vročati sodna pisanja v elektronski obliki, pri čemer je elektronsko vročanje za nekatere naslovnike obvezno (notarji, odvetniki), možno je vlagati vloge in izdajati odločbe v postopkih zaradi insolventnosti ter vlagati zemljiškoknjižne predloge in izdajati odločbe v zemljiškoknjižnem postopku.

V ta namen obstaja v Republiki Sloveniji portal e-Sodstvo, ki omogoča vlaganje pisanj v elektronski obliki: Povezava se odpre v novem oknuhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje je možno v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih, v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila ZPP.

Izključno po internetu je mogoče sprožiti zemljiškoknjižni postopek, saj Zakon o zemljiški knjigi (v nadaljevanju ZZK-1) v 125a. členu določa obvezno elektronsko vlaganje pisanj, kljub temu pa lahko predlagatelj vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist v vrstnem redu vložitve tega predloga tudi na zapisnik pri sodišču tako, da se med uradnimi urami osebno zglasi pri zemljiškoknjižnem sodišču na območju katerega so nepremičnine, ki so predmet predloga: če zemljiškoknjižnemu sodišču izroči vse listine, ki so podlaga za zahtevani vpis, iz prvega odstavka 142. člena tega zakona in če hkrati plača sodno takso za predlog. Predlagatelj, ki je sam vložil elektronski zemljiškoknjižni predlog, in notar, odvetnik, nepremičninska družba ali pravobranilstvo, ki zastopa udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku, mora vse vloge udeleženca vložiti elektronsko (4. odstavek 125a.člen ZZK).

Za ostale postopke, pri katerih je mogoče sprožiti postopke tudi elektronsko, pa zakonodaja še vedno dopušča tudi vloge v fizični oziroma papirnati obliki.

Izvršba: V 2.odstavku 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) je določeno, da minister, pristojen za pravosodje predpiše  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti in obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano ter potek takega postopka. Na podlagi navedenega člena je v Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku v Prilogi 5 zapisano, katere elektronske vloge, lahko vlagateji vložijo prek portala e-Sodstvo, podportala e-Izvršba.  Prek portala e-Sodstvo,  podportala e-Izvršba lahko stranke vložijo vse vloge v elektronski obliki.

Insolvenčni postopki: Upravitelj mora svoja poročila, sezname preizkušenih terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (98. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - v nadaljevanju ZFPPIPP) . Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, mora prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (123a. člen ZFPPIPP), sicer sodišče njegovo vlogo zavrže. Vsa pisanja se odvetniku, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, in upravitelju vročajo elektronsko v njegov varni elektronski poštni predal.

Prav tako sodišče v postopkih zaradi insolventnosti izda izvirnik sklepa ali odredbe v elektronski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika, overjenim s kvalificiranim potrdilom. (124. člen ZFPPIPP).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Informacijski sistem e-Sodstvo mora omogočati izvajanje e-opravil vsak delavnik med 08.00 in 20.00 uro. Načeloma pa lahko uporabniki informacijskega sistema e-Sodstvo svoje e-opravila opravljajo 24/7, saj navedena omejitev velja v primeru, ko se na sistemu izvajajo tehnične nadgradnje.

112. člen ZPP sicer določa, da če se pošlje vloga po elektronski poti se šteje čas, ko jo je prejel informacijski sistem, za trenutek izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih kot izvedbeni akt  pa določa, da če je elektronska vloga vezana na rok, velja, da je bila vložena v času, ko jo prek informacijskega sistema e-sodstvo prejme strežnik, na katerem teče modul e-vpisnik za vrsto civilnega sodnega postopka, v katerem se vlaga ta vloga (18. člen Pravilnika).

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge izvorno sestavi kot elektronski dokument, mora biti e-opravilu priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko. Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v elektronski dokument tako, da jo skenira. Elektronski dokument, pridobljen na ta način,  pa mora ustrezati tem zahtevam:

 • biti mora v PDF/A obliki na črno-bel način,
 • ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
 • če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani v eni PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov,
 • če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki.

Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne ustreza navedenim zahtevam velja, da je elektronska vloga nepopolna. (19. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Informacijski sistem e-Sodstvo se nahaja v varnem državnem omrežju HKOM, podatki pa se shranjujejo na centralnem strežniku, ki je v omrežju HKOM.

Pravice dostopa do podatkov so urejene v shemi pravic, ki jo ureja center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije skladno s Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih. Vsak uporabnik informacijskega sistema e-Sodstvo in ostalih treh podportalov, se mora pred izvajanjem e-opravil registrirati v varnostno shemo le-tega. Uporabniške skupine se razlikujejo glede na stopnjo izkaza v informacijskem sistemu (navadni uporabniki, registrirani uporabniki in kvalificirani uporabniki). Od vrste uporabniške skupine v katero so vključeni  je odvisno število uporabniških pravic (e-opravil), ki jih lahko na portalu in podportalih izvajajo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vsaka elektronska vloga mora biti podpisana z elektronskim podpisom vlagatelja (kvalificirano digitalno potrdilo). Informacijski sistem e-Sodstvo zagotovi časovni žig na vsaki prejeti elektronski vlogi, vlagatelj pa prejme avtomatsko elektronsko potrdilo o času oddaje vloge v informacijski sistem e-Sodstvo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Splošni predpis, ki ureja plačevanje sodnih taks, je Zakon o sodnih taksah  (ZST-1), ki določa, da se pred sodišči v Republiki Sloveniji plačujejo sodne takse po določbah tega zakona. Zakon načeloma ne razlikuje med elektronskimi in neelektronskimi postopki, stimulira pa vlaganje elektronskih vlog pri izvršbi, kjer je sodna taksa za elektronsko vloženo vlogo za 20% nižja od takse za vlogo, vloženo v fizični (papirni) obliki.

Izvršilni postopek:

Pri elektronski vložitvi vloge se izda plačilni nalog, s katerim se vlagatelju naloži, da plača sodno takso v osmih dneh od vročitve naloga z nakazilom v dobro računa in z navedbo referenčne številke, navedene v nalogu. Velja, da je nalog za plačilo sodne takse vročen, ko vlagatelj sam ali njegov pooblaščenec elektronsko vloži vlogo.

Če vlagatelj v  osmih dneh od vročitve naloga za plačilo sodne takse ne plača sodne takse v skladu s tem nalogom in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, velja, da je vloga umaknjena. Pri elektronsko vloženem predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine pa velja izjema, saj nastane taksna obveznost ob oddaji predloga v informacijski sistem. Vlagatelju se ne izdaja nikakršnega plačilnega naloga, temveč le dobi podatke, potrebne za izvedbo plačila sodne takse. V primeru, da vlagatelj sodne takse za elektronsko oddani predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, za katerega je pristojen COVL (centralni oddelek za verodostojno listino), ne plača v predpisani višini in osem dnevnem roku od oddaje, se šteje, da predlog ni bil vložen.

Pri elektronskih vlogah, ki niso predlogi za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se plačevanje sodnih taks ne razlikuje od splošnega načina plačevanja sodnih taks. V primeru, da je predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine vložen v fizični (papirni) obliki in če vlagatelj ne plača sodne takse na referenco( sklic), ki je naveden na obrazcu predloga, mu sodišče pošlje plačilni nalog.

Zemljiškoknjižni postopek: Če je za zemljiškoknjižni predlog ali za drugo elektronsko vlogo treba plačati sodno takso, se ob elektronski vložitvi te vloge izda nalog, s katerim se vlagatelju naloži, da plača sodno takso v osmih dneh od vročitve naloga z nakazilom v dobro računa in z navedbo referenčne številke, navedene v nalogu. Velja, da je nalog za plačilo sodne takse vročen, ko vlagatelj sam ali njegov pooblaščenec elektronsko vloži vlogo. Če vlagatelj v  osmih dneh od vročitve naloga za plačilo sodne takse ne plača sodne takse v skladu s tem nalogom, velja, da je vloga umaknjena.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za umik zahtevka oziroma vloge, vložene elektronsko, veljajo enaka pravila kot za umik pisnih vlog, v informatiziranih postopkih izvršbe, insolvence in zemljiškoknjižnem postopku je tako mogoče tudi v elektronski obliki umakniti vložen predlog.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Kot navedeno zgoraj pod točko 1, kljub obstoju pravne podlage vlaganje elektronskih vlog še ni mogoče v vseh civilnih postopkih.

Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka vsebuje seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti v postopku izvršbe. Če želi dolžnik v postopku izvršbe vložiti odgovor oziroma elektronsko vlogo prek portala e-sodstvo, podportala e-Izvršba mora izpolnjevati pogoje za zunanjega kvalificiranega uporabnika informacijskega sistema e-Sodstvo (odprt varen elektronski predal, kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih overoviteljev povezano z njegovo davčno številko) ter druge pogoje, ki so odvisni od tega v katero uporabniško skupino se vključi (12.člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).

Glede obveznosti nekaterih udeležencev  za vložitev pisanj v elektronski obliki ter obveznosti udeležencev v insolvenčnem postopku  glej odgovor pod 2.

V zemljiškoknjižnem postopku in nekaterih postopkih izvršbe je mogoče vložiti tudi ugovor oziroma druga pravna sredstva preko interneta. Za nekatere udeležence (odvetniki, notarji, državni organi, nepremičninske družbe) je v zemljiškoknjižnem postopku obvezno, da vsa pisanja vlagajo v elektronski obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopek v primeru neodziva nasprotne stranke poteka enako kot pisni postopek. Po preteku roka, predvidenega za odgovor tožene stranke oziroma dolžnika izda sodišče odločbo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej 10 - enako vprašanje

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

ZPP določa (16a. člen), da je elektronska oblika enakovredna pisni, če so podatki v elektronski obliki primerni za obdelavo na sodišču, dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo in da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki. Enako določa Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (1. odstavek 13. člena).

V postopkih izvršbe in zavarovanja se lahko dokumenti oz. dokazi predložijo v elektronski obliki. Glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, v kolikor ne gre za elektronsko vlogo, temveč elektronski dokument (prilogo) se smiselno uporabljajo določila 1. in 2. odstavka 19.člena Pravilnika o elektronskem dokumentu. Glej tudi odgovor pri tč. 4.

Dokumenti se lahko predložijo tudi v elektronski obliki. Elektronska vloga je elektronski dokument z vsebino vloge stranke v civilnem sodnem postopku (Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).  Isti pravilnik definira tudi, kaj je elektronska priloga, in sicer je to v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži elektronski vlogi.

Uporabnik vloži elektronsko vlogo tako, da na portalu e-sodstvo izbere ustrezno e-opravilo za vložitev elektronske vloge in v ustrezna polja zaslonskega (spletnega) obrazca vnese zahtevane podatke standardiziranega dela besedila vloge. V primeru, da elektronska vloga po zakonu ali po presoji predlagatelja vsebuje tudi obrazložitev, uporabnik besedilo obrazložitve oblikuje poseben elektronski dokument (t.i. nestandardizirani del besedila elektronske vloge), ki ustreza zahtevam iz 19.člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in ta elektronski dokument priloži e-Izvršba opravilu. Podpiše ga s svojim varnim elektronskih podpisom. Smiselno enako velja za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi. Glej tudi odgovore zgoraj.

V zemljiškoknjižnem postopku je zaradi pravne varnosti in dejstva, da pridobi v elektronsko obliko pretvorjen dokument naravo (dokazno moč) izvirnika, določeno posebno pravilo, da lahko v zasebne listine (pogodbe) v elektronsko obliko pretvori le notar (kot oseba javnega zaupanja). Notar mora takšno listino, po pravilih notarske hrambe, tudi hraniti do pravnomočnosti vpisa. Druge listine, ki so podlaga za vpis (sodne odločbe in druge odločbe državnega organa) lahko stranke /predlagatelji v elektronsko obliko pretvorijo sami.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Po določilih Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih velja elektronska sodna odločba za izvirnik sodne odločbe. Pri elektronski vročitvi sodne odločbe se pošlje odpravek elektronske sodne odločbe kot elektronski dokument. Pri vročitvi sodne odločbe po pošti pa se pošlje natisnjeni odpravek elektronske sodne odločbe.

*Pri tem velja poudariti, da v praksi kljub zakonski pravni podlagi, trenutno pošiljanje listin v sodnih postopkih v civilnih in gospodarskih zadevah - z izjemo insolvenčnih in zemljiškoknjižnih postopkov - po elektronski poti še ni mogoče. Od 10.4.2014 se tudi sodna pisanja v izvršilnih postopkih odvetnikom in izvršiteljem vročajo v e- obliki, torej po e-poti.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Sodbo oziroma odločbo, ki se izda v elektronski obliki, podpiše predsednik senata s svojim varnim elektronskim podpisom in varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če je varen elektronski podpis predsednika senata overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje tudi navedbo sodišča, varen elektronski podpis sodišča ni potreben. Sodbe, ki se obdelajo v informacijskem sistemu samodejno, imajo lahko namesto podpisa in žiga faksimile.

Odločba, ki je bila izdana v fizični ali elektronski obliki, se strankam lahko vroči v overjenem prepisu oziroma v elektronskem (skeniranem) prepisu ali v elektronski obliki. Prosim glejte tudi opombo pri vprašanju 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Kot že rečeno, kljub obstoju pravne podlage elektronskih vlog, torej tudi pritožbe, ni mogoče vlagati v vseh postopkih, je pa to mogoče v postopkih izvršbe, postopkih insolventnosti ter zemljiškoknjižnih postopkih, če vlagatelj izpolnjuje pogoje za uporabnika informacijskega sistema e-Sodstvo. Glej tudi odgovore zgoraj.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, elektronska izvršba (e-izvršba) je omogočena preko portala e-Sodstvo. Vlagatelj lahko prek portala e-Sodstvo, podportala e-Izvršba vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kot registrirani in zunanji kvalificirani uporabnik. Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in predlog za zavarovanje pa lahko vlagatelj vloži prek podportala e-Izvršba le kot zunanji kvalificirani uporabnik. Pri tem pa velja pojasniti, da gre za postopek izvršbe in zavarovanja, ki se vodi skladno z nacionalnimi predpisi (ZIZ).

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Spis v elektronski obliki imajo stranke pravico pregledovati in prepisovati tudi v elektronski obliki v informacijskem sistemu, v katerem stranka svojo istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

V postopku izvršbe in zavarovanja pred okrajnimi sodišči imajo uporabniki, ki so vložili elektronsko vlogo prek podportala  e-Izvršba, možnost vpogleda v lastna pisanja, kot tudi pregled izvedenih procesnih dejanj v zadevi v  kateri so vložili elektronsko vlogo, na kateri so zavedeni kot udeleženec. Kaj lahko uporabnik iz določene uporabniške skupine vpogleda določa Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku.

Vpogled v spis je omogočen tudi v zemljiškoknjižnem postopku. Za razliko od izvršilnega postopka je do pravnomočnosti vpisa v zemljiškoknjigo vpogled v spis omogočen vsem registriranim uporabnikom (torej ne samo predlagateljem in drugim udeležencem). Vpogled vsem je mogoč samo v procesna dejanja (predlog, odločba sodišča idt.), ne pa tudi v priloge (torej listine), saj je slednje onemogočeno iz razloga varstva osebnih podatkov udeležencev.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.uradni-list.si/

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sodisce.si/

Zadnja posodobitev: 27/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Slovaška

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Sodni postopek je mogoče začeti prek spleta, ali natančneje, zahtevke in druge vloge je mogoče vložiti elektronsko, če so opremljeni s kvalificiranim elektronskim podpisom.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko se lahko vlagajo vse vrste zahtevkov in vlog. Če se vloga v zadevi vloži elektronsko, vendar brez avtorizacije (kvalificiranega elektronskega podpisa), jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Sodišče vložnika izrecno ne pozove k naknadni predložitvi.

V nepravdnih zadevah je mogoče vloge vložiti pri katerem koli okrožnem sodišču. To mora prejem vnesti v evidenco in vlogo brez odlašanja posredovati pristojnemu sodišču. Tovrstna vložitev ima enak učinek, kot če bi bila opravljena pri pristojnem sodišču.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Vedno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna oblika se ne zahteva, saj se zahtevki obravnavajo glede na vsebino. Če v zahtevku manjka posamezna podrobnost, sodišče z odločbo pozove stranko, naj zahtevek popravi ali dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od desetih dni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Pogoji za shranjevanje in prenos podatkov so določeni v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (v nadaljnjem besedilu: zakon o postopkovnih in upravnih pravilih).

(a) Postopek prejema vlog prek spleta s kvalificiranim elektronskim podpisom urejata zakon št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), in predpis NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tako prejeta vloga se posreduje vložišču, in to jo nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih. V vložišču sodišča se uporablja programska oprema za vodenje evidence vlog.

(b) Vloge, prejete brez kvalificiranega elektronskega podpisa, se takoj posredujejo vložišču, in to jih nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vlogo, ki se prek spleta predloži brez kvalificiranega elektronskega podpisa, je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Če je vloga opremljena s kvalificiranim elektronskim podpisom, je ni treba dopolnjevati. Točen čas prejema vloge se označi in zapiše.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati za izdelavo kopije zahtevka in njegovih prilog, ki so del sodnega spisa, in kopije zahtevka in njegovih prilog, ki se predložijo strankam, če je bil zahtevek vložen elektronsko in podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu z zakonom št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004, in s predpisom NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih. Taksa znaša 0,1 EUR na stran, vendar najmanj 10 EUR na vlogo, s katero se zahteva začetek postopka, in njene priloge, ter vsaj 3 EUR za vse druge vloge in njihove priloge (točka 20a Priloge k zakonu št. 71/1992 o sodnih taksah, kakor je bil spremenjen (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, vsako vlogo je mogoče delno ali v celoti umakniti, in to ne glede na način, na katerega je bila vložena (umik zahtevka).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec ima to možnost, vendar mu je ni treba uporabiti.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokazi so vse, iz česar je mogoče ugotoviti vsebino zadeve, dokazila pa so lahko v kateri koli obliki, iz katere je mogoče ugotoviti vsebino zadeve. Dovoljeni so v vseh vrstah postopkov. Dokumente je mogoče sodišču predložiti v skladu s pogoji iz člena 125 zakonika o civilnem postopku (Civilný sporový poriadok).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 105 zakonika o civilnem postopku se pisni dokumenti lahko vročijo prek spleta. Šteje se, da je dokument s sodišča dostavljen peti dan po dnevu pošiljanja, tudi če ga naslovnik ni prebral.

Vročitev prek spleta pa je izključena v primeru vročanja sodb, drugih sodnih odločb, vabil na narok in drugih pisnih dokumentov, za katere zakon določa osebno vročitev. Sodbo je mogoče vročiti le osebno; vročitev prek spleta ni dovoljena.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne. Sodba se izda ob uporabi računalniške tehnologije na predlogi z vnaprej natisnjenim državnim grbom Slovaške republike in naslednjim besedilom: „Sodba v imenu Slovaške republike“. Pisno sodbo podpiše predsednik sodnega senata ali sodnik posameznik.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbo je mogoče vložiti prek spleta. Če se pritožba vloži v elektronski obliki, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če pritožnik tega ne stori, se vloga ne upošteva. Odločitve o pritožbi ni mogoče izdati prek spleta, ampak samo v papirni obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Vloga za izvršbo odločbe se lahko vloži prek spleta. Če je vložena elektronsko, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če stranka tega ne stori, se vloga ne upošteva.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke in njihovi pravni zastopniki lahko vpogledajo v sodni spis le osebno in le v navzočnosti člana osebja sodišča.

Spletišče ministrstva Slovaške republike za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) omogoča iskanje v podatkovni zbirki sodnih odločb. Iskanje in vpogled v sodne odločbe sta omogočena vsakomur, in sicer glede na datum izdaje, sodišče, ki jo je izdalo, številko spisa, vrsto odločbe, vsebino odločbe, področje pravnega urejanja, uporabljene zakonske določbe ter ime in priimek sodnika ali sodnega uradnika, ki je odločbo izdal, iskanje pa je mogoče tudi glede na besede, uporabljene v odločbi (tako imenovano iskanje po celotnem besedilu).

Zadnja posodobitev: 16/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Finska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avtomatizirana obdelava je na voljo za predložitev vlog za začetek postopka v primeru nespornih zahtevkov, za vloge za pravno pomoč (ter za vloge za imenovanje pravnega zastopnika ali odvetnika, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči, in za odvetnike, ki zahtevajo povračilo taks in stroškov iz državnih sredstev) ter za predloge za izvršbo (v primeru predlogov na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča (käräjäoikeus)).

Na Finskem ni postopkov, ki bi bili na voljo izključno prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Portal je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za družbe in organizacije, ki pogosto vlagajo vloge za začetek postopka, je na voljo predloga XML. Za državljane in podjetja je na voljo poseben elektronski spletni obrazec.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Portal avtomatizirane obdelave finskih sodišč je zavarovan s protokolom za šifriran prenos datotek HTTPS. Podatki, ki jih pošljejo sodišča, se hranijo na varnem strežniku, s katerega lahko zadevne stranke prenesejo svoje dokumente.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Uporabniki se morajo prijaviti, če želijo prenesti datoteke z varnega strežnika.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Za elektronske postopke se zaračunavajo enake takse kot za neelektronske postopke. Okrožna sodišča zaračunajo takse vložnikom zahtevkov in tožnikom ob koncu vsakega postopka. Višina takse je odvisna od vrste zadeve in zapletenosti postopka.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za elektronske postopke se uporabljajo ista načela kot za zahtevke, vložene po običajni, neelektronski poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženci lahko odgovorijo prek spleta, vendar uporaba spleta ni obvezna.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da. Vloge za začetek postopka, odgovori na tožbo in drugi dokumenti se lahko sodiščem pošljejo tudi po elektronski pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Dokumenti, pri katerih ni potrebno potrdilo o prejemu (kot so odgovori na tožbo, pozivi na predhodno in glavno obravnavo in povzetki sodišč), se lahko zadevnim strankam pošljejo po elektronski pošti.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se lahko zadevnim strankam na zahtevo pošljejo elektronsko. Prejemnik ali njegov zastopnik se mora prijaviti, če želi prenesti sodne odločbe s spletnega portala.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožb trenutno ni mogoče vlagati elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Predlogi za izvršbo sodno ugotovljenih dolgov se lahko vložijo elektronsko. Avtomatizirana obdelava je na voljo za predloge na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da. Tožniki lahko spremljajo potek svoje zadeve s prijavo na spletni portal, če se je postopek začel prek spleta.

Zadnja posodobitev: 28/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Švedska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Trenutno civilne tožbe ni mogoče vložiti prek spleta. Tožbo je treba vložiti pisno, pri čemer jo mora tožnik ali njegov zastopnik lastnoročno podpisati. Ker se zahteva lastnoročni podpis, tožbe ni mogoče vložiti v elektronski obliki.

Pri skrajšanih postopkih se lahko predlog za izdajo plačilnega naloga Povezava se odpre v novem oknušvedskemu izvršilnemu organu (Kronofogdemyndigheten) vloži prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Kot je razvidno iz odgovora na prvo vprašanje, je to mogoče samo pri skrajšanih postopkih.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

Elektronski predlogi švedskemu izvršilnemu organu za izdajo plačilnega naloga morajo biti podpisani z naprednim elektronskim podpisom, kakor je opredeljen v členu 3 Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.

Švedski izvršilni organ lahko odobri izjemo glede zahteve o podpisu, če se pričakuje, da bo oseba vložila veliko predlogov na varen in tehnično ustrezen način. Če se na sodišču vloži običajni predlog za izdajo plačilnega naloga, elektronskega izvoda ni treba dopolniti z lastnoročnim podpisom.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo. Kot je jasno iz odgovora na vprašanje št. 12, pa je običajno mogoče prek spleta vložiti odgovor na tožbo in druge sodne listine, ki jih ni treba lastnoročno podpisati.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Spletna storitev za vložitev zadeve sodišču ni na voljo.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti, ki jih ni treba lastnoročno podpisati, se lahko vložijo v elektronski obliki. To pomeni, da se načeloma lahko v elektronski obliki vloži vsa dokumentacija, razen tožbe. Lahko pa sodišče v posamezni zadevi odloči, da mora pošiljatelj verodostojnost dokumenta, ki je bil vložen v elektronski obliki, potrditi s predložitvijo podpisanega izvirnika.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Nobenih ovir ni, da sodišče dokumenta ne bi poslalo v elektronski obliki in da prejem dokumenta ne bi bil potrjen z elektronskim sporočilom, če se to šteje za ustrezno na podlagi veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov itd.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi z osebno vročitvijo glej odgovor na trinajsto vprašanje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi z osebno vročitvijo glej odgovor na trinajsto vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Upravičenec ali njegov zastopnik lahko predlog za izvršbo vloži ustno ali pisno. Če se predlog vloži ustno, se mora vložnik (predlagatelj izvršbe) obrniti na švedski izvršilni organ. Pisni predlog mora podpisati vložnik ali njegov zastopnik. Švedski izvršilni organ pa lahko stranki, ki vlaga veliko predlogov, dovoli vložitev v elektronski obliki.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Zadnja posodobitev: 02/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Anglija in Wales

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek je mogoče sprožiti prek interneta bodisi prek Povezava se odpre v novem oknuspletišča za vlaganje denarnih zahtevkov (MCOL) ali Povezava se odpre v novem oknuspletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti (PCOL). Oba sistema podpira služba za pomoč uporabnikom, ki lahko zagotovi pomoč (ne pa tudi pravnega svetovanja). S službo za pomoč uporabnikom je mogoče stopiti v stik na telefonskih številkah 0845 601 5935 (za klicatelje iz Združenega kraljestva) ter +44 1604 619 402 (za klicatelje zunaj Združenega kraljestva).

Poleg tega se lahko zahtevki z različnih področij pristojnosti pritožbenega sodišča v Londonu (premoženjski oddelek višjega sodišča, gospodarsko sodišče in sodišče za tehnologijo in gradbeništvo, trgovinsko sodišče in sodišče za pomorske zadeve) izdajo in posamično vodijo v elektronski obliki v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov je na voljo za vlaganje denarnih zahtevkov s fiksnim zneskom do 100 000 GBP (približno 125 000 EUR), vključno s sodnimi taksami in kakršnimi koli odvetniškimi stroški. Zahtevek mora biti vložen zoper največ dve osebi, naslov osebe ali oseb, ki se jo/ju toži, pa mora biti v Angliji ali Walesu. Tudi vložnik mora imeti naslov za vročanje v Angliji in Walesu.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se lahko uporabi za vložitev zahtevka za vrnitev posesti zemljišča (vključno s stavbami ali deli stavb). Zajema zahtevek za izročitev posesti stanovanjskih nepremičnin, ki ga vloži lastnik zoper najemnika, izključno zaradi najetih prostorov (ne pa zahtevka za zaplembo predmeta zakupa); ali hipotekarni upnik zoper hipotekarnega dolžnika, izključno zaradi neplačila zapadlih zneskov na podlagi hipoteke. Ne zajema zahtevka za kakršno koli drugo sredstvo, razen za plačilo najetih prostorov ali zapadlih denarnih zneskov na podlagi hipoteke, obresti in stroškov. Kot pri spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov morajo imeti vsi toženci naslov za vročanje v Angliji in Walesu, pa tudi upnik mora imeti naslov v Angliji ali Walesu, kamor je mogoče dostavljati dokumente. Vložnik mora biti tudi zmožen zagotoviti poštno številko nepremičnine, ki jo je treba vrniti, in imeti e-poštni naslov.

Za uporabo spletišča za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti morajo biti upniki stari najmanj 18 let, ne smejo imeti zmanjšane intelektualne sposobnosti, ne smejo prejemati pravne pomoči v smislu zakona o pravni pomoči iz leta 1988 in ne smejo biti kverulant (to je oseba, ki ji je sodnik višjega sodišča prepovedal začeti postopek na katerem koli od grofijskih sodišč v Angliji in Walesu brez dovoljenja). Zahtevkov ni mogoče vlagati zoper vlado ali monarhijo.

Tovrstnih zahtevkov ni treba sprožiti prek interneta.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je na voljo za vse zahtevke (razen za tiste, ki vključujejo vloge za oprostitev plačila taks), ki bi se sicer vložile pri pritožbenem sodišču; za zadeve, ki niso bile vložene v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, se lahko uporabljata oba sistema.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti sta ves čas na voljo. Če je zahtevek prejet pred 9. uro na dan, ko je sodišče odprto, bo zahteva obdelana na navedeni dan. Če je zahtevek prejet po 9. uri, bo obdelan naslednji dan, ko je sodišče odprto. Zahtevek se običajno natisne in pošlje tožencu na dan njegove obdelave.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je prav tako na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu in se redno vzdržuje.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

V zvezi s spletiščem za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi s spletiščem za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo vložnik pozvan, naj izpolni sklop zaslonskih obrazcev. Vsak zaslonski obrazec se nanaša na posebno potrebno informacijo – na primer, polno ime in naslov upnika, ime in naslov tožnika ali tožnikov, denarni znesek, ki se zahteva, ter podrobnosti o zahtevku.

Spletna sistema za vlaganje denarnih zahtevkov in zahtevkov za izročitev posesti se bosta med izpolnjevanjem informacije samodejno shranila. Če je izpolnjen le del okenca, lahko upnik navedene informacije shrani z izbiro možnosti shranjevanja na vrhu in dnu vsakega okenca. V spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov se te podrobnosti hranijo 28 dni, kar upniku omogoča dovolj časa, da zbere vse potrebne nadaljnje informacije. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo osnutek zahtevka shranjen za nedoločen čas, dokler ga uporabnik ne odda ali izbriše.

Začetne informacije o strankah in njunih odvetnikih se oddajo s spletnim obrazcem. Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih omogoča stranki nalaganje dokumentov, kot bi to storile na okencu; edina omejitev je velikost – če je dokument prevelik, ga bo treba vložiti po delih.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za oba sistema za vlaganje denarnih zahtevkov in zahtevkov za izročitev posesti je varnost bistvenega pomena. Ker so lahko nekatere informacije, ki jih predloži upnik, občutljive, se varnost zagotavlja z edinstvenim uporabniškim imenom in gesli. Spletišče je varnostno zaščiteno in šifrira podatke, ki se pošiljajo prek interneta. Vendar bi stranki morali upoštevati, da kakršnih koli e-poštnih sporočil, ki jih pošiljata ali prejemata, ni mogoče šteti za varne.

Upniki bodo morali pred vložitvijo spletnih zahtevkov na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ustvariti uporabniški račun. Potem ko ga ustvarijo, bodo morali izbrati uporabniško ime in geslo. Ime in geslo ne smeta biti krajša od 8 in daljša od 12 znakov in morata biti sestavljena iz črk in številk.

Na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo moral upnik izbrati tudi varnostno vprašanje in ob ustvarjanju uporabniškega računa nanj odgovoriti. To je namenjeno za primer, da upnik pozabi svoje geslo. Če uporabnik na varnostno vprašanje odgovori pravilno, bo sistem geslo poslal po e-pošti. Pozabljenih uporabniških imen ni mogoče več obnoviti.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je varna metoda prenašanja informacij med sodišči in strankami in njihovimi bankirji.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpisi niso potrebni, čeprav se uporablja postopek za vpis, opisan v odgovoru na vprašanje 5. Kot je pojasnjeno v odgovoru na vprašanje 3, bo ura oddaje vloge določila dan obdelave zahtevka.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je metoda vlaganja dokumentov, ki ne zahteva uporabe elektronskega podpisa. Čas oddaje je bodisi ura plačila ustrezne takse ali datum in ura, kot je določeno v zadevnih pravilih.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Taksa za zahtevke, vložene na spletišču, je nižja od takse, ki se plača za osebno vložene zahtevke, saj sodno osebje pri tem porabi manj virov. Sodne takse je treba na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti plačati s kreditno ali debetno kartico, spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti pa organizacijam in odvetnikom omogoča tudi plačilo z neposredno bremenitvijo. Tisti, ki imajo pravico zahtevati oprostitev plačila taks, spletišča za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ne morejo uporabljati. Če se zahteva oprostitev plačila takse, bi bilo za vlogo treba predložiti dokaz, ki bi ga moral preveriti član sodnega osebja. Zato vloge za oprostitev plačila takse niso na voljo na spletišču. Vložniki, ki menijo, da so upravičeni do oprostitve plačila takse, morajo stopiti v stik s svojim okrajnim sodiščem in vložiti zahtevek osebno skupaj z vlogo.

Višina taks, ki jih je treba plačati, je enaka, kot če bi bila zadeva vložena na okencu, takse pa se plačajo bodisi s kreditno kartico ali na račun.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Čeprav je zahtevke in zahteve, vložene na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, pred oddajo mogoče izbrisati, pa zahtevkov po oddaji ni več mogoče izbrisati. Postopke, zahtevane na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, je mogoče po njihovem začetku preklicati enako kot neelektronske postopke. Sodne takse ne morejo biti povrnjene, če je bil zahtevek za preklic vložen po začetku postopka.

V okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je mogoče zadevo umakniti na enak način kot pri vlaganju na okencu.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Če je bil zahtevek vložen na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, lahko nasprotna stranka v postopku odgovori po elektronski poti s prijavnim geslom, določenim na prvi strani tožbenega obrazca. Odgovor prek interneta ni obvezen.

Zadeva, vložena v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, se bo, če ni v pravilu določeno drugače, nadaljevala kot zadeva, vložena v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Tožnik se lahko odzove prek spletišča ali vloži zahtevek na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov na pet načinov. Tako lahko:

 • zahtevek plača v celoti;
 • ga v celoti prizna;
 • ga delno prizna;
 • vloži potrdilo o vročitvi;
 • vloži ugovor zoper zahtevek;
 • vloži nasprotni zahtevek zoper vložnika.

Če tožnik vloži ugovor, se zadeva posreduje okrajnemu sodišču toženca. Če je vložen nasprotni zahtevek, se zadeva posreduje ustreznemu sodišču. V obeh primerih se bo zadeva nadaljevala, kot če bi bila vložena v neelektronski obliki.

Če tožnik zahtevek delno prizna, bo upnik vprašan, ali je pripravljen sprejeti njegovo priznanje. Če ga sprejme, lahko vložnik sodišče zaprosi za izdajo sodne odločbe zoper toženca in pošlje plačilni nalog. Če ga ne sprejme, se bo zadeva nadaljevala kot spor.

Če toženec odgovori na zahtevek za posest, se kopija vroči vložniku in v sodni spis za prvi narok za obravnavo zahtevka za izročitev posesti. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti lahko toženci izpolnijo obrazec za odgovor, ki je izjava o sredstvih in se zahteva pred obravnavo zahtevka za izročitev posesti.

Tožencu v zadevi, vloženi prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, so na voljo enake možnosti kot v zadevi, ki ni vložena prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec na zahtevek ne odzove, lahko upnik zahteva spletno izdajo zamudne sodbe na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov. Zahtevo lahko vloži z izbiro možnosti „začni z izdajo sodbe“. Upnik je pozvan, naj se odloči, ali želi, da toženec plača zahtevek v obrokih ali v enkratnem znesku. Če upnik zahteva obresti kot del prvotnega zahtevka, ima pravico zahtevati obresti od dneva vložitve zahtevka do datuma predložitve zahteve za izdajo sodbe. Kot pri prvi vložitvi zahtevka bo zahteva za izdajo sodbe obdelana konec dne, če je na spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov prispela pred 9. uro na dan, ko so sodišča odprta. Če je prispela po 9. uri, bo obdelana naslednji dan, ko je sodišče odprto, na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov pa morda ne bo vidna do naslednjega dne.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se lahko uporablja za vlaganje vlog pri sodišču, če toženec ni izpolnil pogojev sklepa o izročitvi v posest. Vendar je treba zahtevane podporne dokaze vložiti neposredno pri sodišču in jih ni mogoče priložiti spletni vlogi.

Če toženec ne sodeluje pri postopku v zadevi, vloženi prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, bo izid enak kot v zadevah, ki niso bile vložene prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti vložnikom omogoča elektronsko oddajo:

 • splošne korespondence;
 • splošne vloge;
 • zahteve za odložitev obravnave;
 • umik zahtevka.

Na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov lahko vložniki po elektronski poti tudi:

 • zaprosijo za izdajo sodbe na podlagi priznanja ali delnega priznanja zahtevka ali za izdajo zamudne sodbe;
 • izdajo nalog za izvršbo.

Vložniki in toženci lahko na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti oddajajo e-poštno korespondenco in poizvedbe. Po elektronski poti pa ne morejo oddajati splošne korespondence ali splošnih vlog.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih omogoča, da se vsi dokumenti vložijo po elektronski poti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodbe so lahko izdane na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, vendar jih je treba vročiti po metodi, predpisani v pravilih.

V zadevah, v katerih so vloge vložene prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, je za vročitev odgovorna stranka, ki je sprožila postopek.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodniki nimajo možnosti pošiljanja sodnih odločb strankam po elektronski poti.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih nima nobenega vpliva na izrekanje sodb.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti je mogoče vložiti pritožbo zoper splošno vlogo, sicer pa na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti in na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov pritožb ni mogoče vlagati. Sodnih odločb ni mogoče vročiti prek interneta.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih se za pritožbe ne uporablja.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Če upnik na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov zaprosi za izdajo zamudne sodbe s takojšnjim plačilom, lahko zahteva izdajo naloga za izvršbo, potem ko status vloge na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov prikaže, da je bila sodba izdana, in če toženec ni izpolnil pogojev sodbe (to se uporablja v primeru izdaje zamudne sodbe ali priznanja). Za izdajo naloga se plača taksa, k plačilu katere bo pozvan bodisi z debetno ali kreditno kartico. Ta sodna taksa se prišteje k dolgovanemu znesku. Za predložitev zahteve za izdajo naloga prek spleta, se mora upnik prijaviti v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom, izbrati zahtevek in izbrati možnost „nalog za izvršbo“.

Nalog je treba izdati:

bodisi za preostanek dolgovanega zneska na podlagi sodbe;

bodisi, če je treba znesek na podlagi sodbe plačati v obrokih, za najmanjši znesek v višini 50 GBP ali en mesečni obrok, pri čemer se uporabi višji znesek.

Po izdaji naloga se ta po elektronski poti pošlje sodnim izvršiteljem sodišča, v katerega krajevno pristojnost spada toženec. Sodni izvršitelji bodo večkrat poskušali izterjati dolžnikov denar.

Druge metode izvršitve – vse podrobnosti slednjih lahko najdete v preglednici izvršitev za Anglijo in Wales – niso na voljo na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se uporablja za oddajanje zahtev pri sodišču za izdajo naloga za izročitev posesti. Ta je sredstvo za izvrševanje sodb ali sklepov za izročitev posesti zemljišča (pri čemer so z „zemljiščem“ mišljene stavbe in nepozidana zemljišča). Če stanovalci zemljišča ne zapustijo prostovoljno, so sodni izvršitelji pooblaščeni, da jih na podlagi naloga prisilno izselijo. Treba je plačati takso.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se uporablja za vlaganje vlog pri sodišču za izdajo dovoljenja za izdajo naloga za vrnitev posesti. Nalogi za vrnitev posesti se lahko vlagajo le v okoliščinah, ko je sodni izvršitelj uspešno izvršil nalog za izročitev posesti, prejšnji stanovalec pa je lastnino ponovno pridobil v posest. Vendar če se pričakuje, da bo vloga odvisna od ločene izjave priče ali dokumentacije, pa vloge ni mogoče oddati prek spleta. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ni mogoče zahtevati nobenih drugih metod izvršitve.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih ne vsebuje nobenih določb o izvršitvi.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke lahko status svoje zadeve vidijo na spletišču in vidijo zgodovino zadev, ki so jih vložile ali so bile vložene zoper njih.

Ob upoštevanju Pravilnika o civilnem postopku se lahko po sistemu elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih išče prek terminalske opreme, zagotovljene za ta namen.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče za vlaganje denarnih zahtevkov

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti

Povezava se odpre v novem oknuPravilnik o civilnem postopku

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Severna Irska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, civilne sodne postopke je mogoče začeti prek interneta, in sicer prek spletne aplikacije za spore majhne vrednosti Small Claims Online (SCOL), ki je dostopna na povezavi: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Aplikacija Small Claims On Line (SCOL) se lahko uporablja za denarne zahtevke do 3 000 GBP (izključene so sodne takse), ki niso povezani s poslabšanjem zdravja ljudi, nesrečami v cestnem prometu, razžalitvijo ali obrekovanjem, vpisom v zemljiško knjigo, zapuščino ali rento ali kakršno koli lastnino zakoncev.

Oseba ali osebe (nasprotna stranka ali stranke), ki so tožene, lahko prebivajo v Združenem kraljestvu, morajo pa predložiti veljavno poštno številko, da se lahko opredeli ustrezen naslov za vročanje. Če ima nasprotna stranka naslov v Angliji, na Škotskem ali v Walesu, mora vložnik potrditi, da podlaga za tožbo, ki jo vlaga, ni predmet zadeve, ki je bila predložena kakemu drugemu sodišču. Če pa ima nasprotna stranka naslov zunaj Združenega kraljestva, se aplikacija SCOL ne more uporabiti.

Za uporabo aplikacije SCOL morajo biti upniki stari najmanj 18 let, ne smejo imeti zmanjšane intelektualne sposobnosti, ne smejo prejemati pravne pomoči v smislu zakona o pravni pomoči iz leta 1988 in ne smejo biti kverulanti (tj. osebe, ki jim je sodnik višjega sodišča prepovedal začeti postopek na katerem koli od grofijskih sodišč v Severni Irski brez dovoljenja). Zahtevkov ni mogoče vlagati zoper vlado ali monarhijo.

Spor majhne vrednosti se lahko sproži le v sodni pisarni ali prek spleta z uporabo postopka SCOL.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

SCOL je dostopen 24 ur na dan, sedem dni na teden.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

V zvezi z aplikacijo SCOL bo vložnik pozvan, naj izpolni sklop zaslonskih obrazcev. Vsak zaslonski obrazec se nanaša na posebno potrebno informacijo – na primer, polno ime in naslov vložnika, ime in naslov nasprotne stranke ali strank, denarni znesek, ki se zahteva, ter podrobnosti o zahtevku.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varnost je bistvenega pomena. Ker so lahko nekatere informacije, ki jih predloži vložnik, občutljive, se varnost zagotavlja z edinstvenim uporabniškim imenom in gesli. Spletišče je varnostno zaščiteno in šifrira podatke, ki se pošiljajo prek interneta.

Preden lahko uporabniki na spletišču vložijo vlogo za spor majhne vrednosti, se morajo registrirati. Med postopkom registracije morajo izbrati uporabniško ime in geslo. Geslo mora vsebovati najmanj 7 znakov in mora biti kombinacija velikih in malih črk ter številk.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpisi niso potrebni. Vložnik mora izpolniti izjavo o resnici.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni razlike med sodnimi taksami za postopke, ki se začnejo prek interneta, in za neelektronske postopke. Sodne takse se lahko plačajo s kreditno ali debetno kartico ali s predplačniškim računom. Kdor ima pravico zahtevati oprostitev plačila taks, ne more uporabljati aplikacije SCOL.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Vložnik lahko vloži obvestilo o umiku zahtevka; to lahko stori prek spleta ali v uradu, zadeva pa bo tako dobila status „zaključeno“.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Če je bil zahtevek vložen prek aplikacije SCOL, lahko nasprotna stranka v postopku odgovori po elektronski poti s prijavnim geslom, določenim na prvi strani tožbenega obrazca, ali pa odgovori ustrezni sodni pisarni. Odgovor prek interneta ni obvezen.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Toženec se lahko na zahtevek, vložen prek aplikacije SCOL, odzove prek spleta na tri načine. Izpolni lahko:

– obrazec za sprejetje odgovornosti – če prizna zahtevek in ga želi poravnati.

Če toženec prizna, da je dolžan navedeni znesek in ga namerava plačati, mora izpolniti in vložiti ta dokument. Navesti mora, ali potrebuje dodaten čas, in sicer tako, da izjavi, da bo plačal določen znesek na teden/mesec ali da bo plačal celoten znesek do določenega datuma;

– obrazec za uradno obvestilo o sporu – če toženec želi izpodbijati zahtevek.

Če se ne strinja z zahtevkom, mora izpolniti in predložiti obvestilo o sporu in navesti razlog za izpodbijanje. Ko je dokument preverjen, se zadeva z namenom uvrstitve na seznam in obravnave preda sodni pisarni, navedeni na izvorni vlogi (običajno lokalna sodna pisarna). Toženec mora pri ustrezni sodni pisarni vsaj deset dni pred obravnavo vložiti kopije kakršnih koli dokumentov, na podlagi katerih izpodbija zahtevek;

– obrazec za uradno obvestilo o sporu in nasprotni tožbi – če tožnik želi izpodbijati zahtevek, hkrati pa vložiti nasprotno tožbo proti vložniku. Za ta dokument se zaračuna sodna taksa, ki pa je odvisna od zneska, ki ga toženec želi zahtevati. Znesek je treba poravnati s kreditno ali debetno kartico prek spleta. Če oseba nima kreditne ali debetne kartice, mora ta dokument predložiti središču Civil Processing Centre in znesek plačati v gotovini, s poštnim nakazilom ali čekom. Ček mora biti namenjen sodni službi Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Ko je dokument preverjen v središču Civil Processing Centre, se preda sodni pisarni, navedeni na izvorni vlogi (običajno lokalna sodna pisarna), za uvrstitev na seznam in obravnavo. Toženec mora pri ustrezni sodni pisarni vsaj deset dni pred obravnavo vložiti kopije kakršnih koli dokumentov, na podlagi katerih izpodbija zahtevek.

Če toženec vloži ugovor, se zadeva posreduje okrajnemu sodišču tožnika. Če je vložen nasprotni zahtevek, se zadeva posreduje ustreznemu sodišču. V obeh primerih se bo zadeva nadaljevala, kot če bi bila vložena v neelektronski obliki.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se rok za odgovor izteče, ne da bi se toženec odzval, lahko vložnik zaprosi za likvidirani ali nelikvidirani zamudni odlok. Vloga za zamudni odlok se lahko izpolni in predloži prek spleta.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Splošna spletna aplikacija, ki bi omogočala elektronsko predložitev dokumentov sodišču, vendar lahko sodišče po svoji presoji v določenih okoliščinah navede, da bo določen dokument sprejelo v elektronski obliki. Dokumenti se sprejmejo, če so preneseni med računi za varno elektronsko pošto kazenskega pravosodja (Criminal Justice Secure eMail, CJSM), tj. z enega elektronskega naslova CJSM na drugega. Pogoji izmenjave dogovorjene dokumentacije so določeni v protokolu za elektronsko izmenjavo informacij med sodno službo Severne Irske in drugimi organizacijami v postopkih v skladu z odredbo o otrocih (Severna Irska) iz leta 1995.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Sorodne povezave

Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Škotska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, vendar le v zadevah po poenostavljenem postopku. Poenostavljeni postopek je sodni postopek, ki omogoča hitro, poceni in neuradno reševanje sporov, katerih denarna vrednost ne presega 5 000 GBP.

Več informacij o sistemu Civil Online je na voljo na spletišču škotskih sodišč Povezava se odpre v novem oknuScottish Courts and Tribunals na povezavi Povezava se odpre v novem oknucivil online.

Dolgoročni cilj škotske sodne službe je zagotoviti več storitev v elektronski obliki, vendar ta možnost trenutno ni zagotovljena drugače, kot je opisano zgoraj. Pri prenovi internih sistemov in postopkov bo eden ključnih ciljev možnost začetka različnih sodnih postopkov prek interneta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Na voljo je le za zadeve po poenostavljenem postopku; ti postopki se ne izvajajo izključno prek interneta, sodni postopki pa se lahko še vedno sprožijo v papirni obliki.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna aplikacija je dostopna 24 ur na dan, sedem dni na teden. Vendar je potrdilo, da je sodišče zahtevek sprejelo, omejeno na uradne ure, ko osebje lahko preveri pristojnost in obdela zahtevke.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, obstajajo standardni obrazci, ki so skladni s pravili sodišča in jih je mogoče izpolniti in predložiti v elektronski obliki.

Pravila in obrazci za poenostavljeni postopek so na voljo na spletišču škotske sodne službe: Povezava se odpre v novem oknupravila sodišča.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Preden uporabniki dobijo dostop do podatkov, se morajo avtenticirati. Podatki so šifrirani v tranzitu in v mirovanju. Aplikacija dosega raven 2 standarda OWASP ASVS 3.0.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpis ni potreben.

Čas in datum zahtevka in drugih naloženih dokumentov je zabeležen v sistemu vodenja zadev.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se plačajo in so predpisane v zakonodaji.

Plačati jih je mogoče elektronsko s kreditno ali debetno kartico, ko se v sistemu Civil Online uporabi poenostavljeni postopek.

Če se uporabi neelektronski postopek, se takse lahko plačajo v gotovini, s čekom ali debetno oziroma kreditno kartico.

Več informacij je na voljo na spletišču škotskih sodnih služb Povezava se odpre v novem oknusodne takse.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ne, vendar se zahtevek po poenostavljenem postopku lahko zavrže ali reši v skladu s Povezava se odpre v novem oknupravili sodišča.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

To je možno, ni pa obvezno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Pri odgovorih v elektronski obliki sodišče pošlje elektronsko potrdilo o prejemu odgovora, v obliki elektronskih sporočil pa pošlje tudi poduk o možnih naslednjih postopkih.

Več informacij je na voljo na spletišču škotskih sodnih služb: Povezava se odpre v novem oknuodgovor na zahtevek.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če ni odgovora, sodišče ne pošlje nobenega uradnega obvestila. Toženec bo pravočasno stopil v stik z nasprotno stranko, da jo seznani z izidom zadeve.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ko se zahtevek po poenostavljenem postopku vloži prek sistema Civil Online, so dokazi, ki so sodišču predloženi v elektronski obliki, na sodišču predstavljeni v elektronski obliki – to velja samo za zadeve vložene prek Civil Online.

V vseh drugih vrstah zadev je to mogoče le, kadar s tem strinjajo obe stranki in sodnik, pristojen za zadevo.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne. Vendar če se zadeva obravnava v celoviti obravnavi in se določi sodna pristojnost, se lahko mnenje sodišča objavi na spletišču Povezava se odpre v novem oknuškotske sodne službe in/ali Povezava se odpre v novem oknuškotskega sodstva.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne. Vendar so nekatera mnenja sodišča dostopna prek spleta. Več informacij je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuškotske sodne službe in Povezava se odpre v novem oknuškotskega sodstva.

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Gibraltar

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V Gibraltarju trenutno ni mogoče začeti sodnega postopka ali postopka izvršbe prek interneta. Prav tako v Gibraltarju ni mogoče v elektronski obliki predložiti dokumentov sodišču, vročiti sodb, izdati sodnih odločb ali se pritožiti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ni relevantno.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 20/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.