Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, talan kan väckas på internet genom det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Först måste man dock registrera sig vid ett av de förmedlingsställen (clearing houses) som finns. De sköter sedan inlämningen till rättsväsendet. Registreringen är avgiftsbelagd. Grundavgiften är cirka 20,00 euro per månad och dessutom tas en avgift om ungefär 30 cent per förmedling ut.

Kostnaden för ett rekommenderat brev är i Österrike cirka 3,00 euro. Det finns även en kostnadsfri uppladdningstjänst för elektronisk förmedling där man använder sig av det österrikiska medborgarkortet (Bürgerkarte). I motsats till ERV är detta dock en envägstjänst.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

ERV möjliggör elektronisk kommunikation mellan å ena sidan domstolarna och åklagarmyndigheterna och å andra sidan parterna, på ett sätt som kan likställas med kommunikation på papper. Tjänsten kan användas i samband med alla typer av förfaranden. Det finns inte några förfaranden som måste inledas via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inte bara grunderna för talan, utan all dokumentation som hör till en stämningsansökan, måste förmedlas enligt en viss XML-struktur (eller som pdf-bilaga till denna struktur).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Dataöverföring via ERV skyddas genom ett https-protokoll. Certifikat används för att autentisera alla deltagare. Kommunikationen mellan servrarna är också baserad på certifikat. Kravet på registrering vid ett förmedlingsställe (se punkt 1 ovan) ökar också säkerheten.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se punkt 5 ovan (certifikat). Elektroniska signaturer krävs inte. Tidsstämplar tillämpas endast vid inskrivning i fastighetsregistret. Genom en tidsstämpel bekräftas då att inskrivningen är giltig.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter för förfaranden som inleds på elektronisk väg betalas genom ett särskilt betalningsförfarande (Abbuchungs- und Einziehungsverfahren). Vanligtvis är avgifterna desamma som för förfaranden som inte inleds på elektronisk väg. I särskilda fall kan dock rabatter ges för förfaranden som inleds via internet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Även här gäller samma bestämmelser som för talan som inte väcks via internet. Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden. Talan kan dras tillbaka via internet, även om den inte väcktes där.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, internet kan även användas för svaromål avseende talan, överklagande osv. I allmänhet är det inte obligatoriskt att använda ERV. Advokater, notarier, banker, försäkringsbolag, lagstadgade socialförsäkringsorgan, finansfinansministeriets juridiska avdelning (Finanzprokuratur) samt advokatsamfunden är dock skyldiga att använda ERV.

Sakkunniga och tolkar är under vissa förutsättningar skyldiga att använda ERV.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, alla typer av handlingar kan förmedlas till domstolen via ERV. Även i förfaranden avseende fastighets- och företagsregister kan handlingarna förmedlas elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja, via ERV.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, via ERV.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, via ERV.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, via ERV.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, parterna och deras juridiska ombud kan genom clearingorganisationerna konsultera ärenderegister via nätet i alla tvistemålsförfaranden och verkställighetsförfaranden, men endast vad gäller egna ärenden. Behörighet att få tillgång till dessa uppgifter kontrolleras via en adresskod som tilldelas alla som har rätt till tillgång.

Senaste uppdatering: 11/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.