Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Denna fråga täcks av de så kallade Phenixlagarna, och särskilt av följande lagar:

  • Lagen av den 10 juli 2006 om elektronisk handläggning av ärenden (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).
  • Lagen av den 5 augusti 2006 om ändring av vissa bestämmelser i processlagen för att möjliggöra elektronisk handläggning av ärenden (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).

Phenixlagarna har fått sitt namn efter ett it-projekt med samma namn. Syftet med det projektet är att ge datoråtkomst till alla domstolar i Belgien så att hela rättsprocessen så småningom kan hanteras på elektronisk väg.

Utöver de ovannämnda Phenixlagarna har sedan den 31 december 2012 två lagar gradvist börjat träda i kraft. Det rör sig om följande lagar:

  • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser, särskilt på rättsområdet (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice).
  • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser på rättsområdet (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

På grund av det gradvisa ikraftträdandet går det inte att handlägga ärenden elektroniskt än, eftersom dessa bestämmelser även skulle kunna tillämpas på skriftliga rättsliga förfaranden. ”Konventionella” rättsliga förfaranden, som inte handläggs på elektronisk väg, är därför fortfarande regeln.

Under tiden har domstolskanslier och åklagarsekretariat fått tillgång till en it-applikation för handläggning av ärenden som gör det möjligt för dem att behandla alla handlingar och all information på elektronisk väg. Flera olika alternativ studeras dessutom för att göra det möjligt att inge inlagor och bevisning till domstolen på elektronisk väg.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I artikel 32 b i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijke Wetboek) anges att alla meddelanden till eller all kommunikation med eller ingivning av handlingar till domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat), eller alla meddelanden och all kommunikation från domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat) till en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, eller alla meddelanden och all kommunikation från en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, kan genomföras med hjälp av rättsväsendets it-system.

På grundval av denna bestämmelse har nätverket e-Box inrättats för meddelanden och kommunikation och för ingivning av handlingar och nätverket e-Deposit för ingivning av framför allt förslag till avgöranden, inlagor och bevisning i civil- och straffrättsliga ärenden.

Dessa verktyg kan endast användas i de domstolar som anges i en ministerförordning.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 04/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.