Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Ansökningar ska inges skriftligen till ett domstolskansli och vara avfattade på bulgariska. Ansökningar får skickas per post men inte per fax eller e-post.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Se svaret på fråga 1.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Se svaret på fråga 1.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Se svaret på fråga 1.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Se svaret på fråga 1.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se svaret på fråga 1.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Se svaret på fråga 1.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Se svaret på fråga 1.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Se svaret på fråga 1.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Enligt bulgarisk rätt anses processuella åtgärder som parter vidtar i civil- och handelsrättsliga ärenden vara ogiltiga om de genomförs på elektronisk väg och förses med elektronisk underskrift. Parter kan väcka talan vid domstol genom att inge en skriftlig ansökan på bulgariska som parterna undertecknat. En ansökan får inges till behörigt domstolskansli eller adresseras och skickas till domstolen per post.

Enligt artikel 184 i civilprocesslagen (GPK) får elektroniska handlingar och pappersdokument inges som bevisning i civil- och handelsrättsliga ärenden. Elektroniska handlingar får inges till domstolen i pappersformat. Om motparten gör ett bestridande bör handlingen inges elektroniskt. Om det saknas nödvändig utrustning och personal för att framställa den elektroniska handlingen vid en domstolsförhandling, kan den part som ingav den elektroniska handlingen bli ombedd av domstolen att förse övriga parter med en elektronisk kopia.

Förfarandet för att bestrida en elektronisk handling, och särskilt en elektronisk underskrift som måste finnas med i en sådan, fastställs i lagen om elektroniska handlingar och underskrifter.

Den enda bestämmelse som finns i civilprocesslagen när det gäller processuella åtgärder på internet avser utmätning av en gäldenärs fordringar i verkställighetsförfaranden. Denna rättsliga ram utgör en del av verkställighetsprocessen, och åtgärden vidtas av en utmätningsman.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt artikel 42.4 i civilprocesslagen får handlingar delges en part i ett civil- eller handelsrättsligt ärende per e-post. Handlingar anses ha delgetts när de har tagits med i angivet informationssystem, och delgivning styrks genom en kopia från det elektroniska registret, i enlighet med artikel 44.3 i nämnda lag.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Se sista stycket i svaret på fråga 12.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Allmän tillgång till domstolsavgöranden ges (utan krav på registrering) via webbplatsen för Bulgariens kassationsdomstol: http://legalacts.justice.bg/. Man kan söka efter domstolsavgöranden utifrån olika sökkriterier som domstol, ärendetyp, år, ärendenummer och sökord. Det är också möjligt att göra mer avancerade sökningar med hjälp av mer specifika sökkriterier. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format. Avgöranden offentliggörs genast, med respekt för kraven i lagen om skydd av personuppgifter och lagen om sekretessbelagd information. Avgöranden offentliggörs på ett sådant sätt att de fysiska och juridiska personer som omnämns i dessa inte kan identifieras. Avgöranden i ärenden som rör enskilda personers civilstånd eller hälsotillstånd offentliggörs utan domskäl.

Dessutom kan utvecklingen i ärenden och tillhörande domstolsavgöranden övervakas på webbplatsen för respektive domstol. Domstolsavgöranden och information om utvecklingen i ärenden kan fås fram med hjälp av de sökkriterier som anges ovan, och avgörandena offentliggörs på angivet sätt. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.