Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

Stämningsansökningar, svaromål, rättsmedel och andra förklaringar, förslag och tillkännagivanden utanför förhandlingen inges skriftligen (i form av inlagor). Parten, dvs. dennes juridiska ombud, undertecknar inlagorna.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Enligt civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 och 70/19) kan handlingar inges på elektronisk väg via ett it-system. Elektroniskt ingivna handlingar måste undertecknas medkvalificerad elektronisk underskrift i enlighet med särskild lagstiftning. Statliga organ, åklagarmyndigheter, advokater, notarier, sakkunniga vid domstolar och värderingsmän, domstolstolkar, konkursförvaltare, domarbiträden och juridiska personer måste dock alltid inge handlingar elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

En tjänst har tagits fram och införts som inbegriper en elektronisk anslagstavla (e-Oglasna ploča). Parter i domstolsförfaranden fack vare denna tjänst delges handlingar via anslagstavlan med hjälp av olika it-lösningar.

På e-anslagstavlan offentliggörs domar i enlighet med villkoren i artikel 335 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 och 70/19) och alla handlingar enligt artikel 8 i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon) NN) nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17).

På e-anslagstavlan offentliggörs dessutom alla handlingar som enligt rättegångsreglerna ska offentliggöras på domstolens anslagstavla.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, det är inte möjligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga via internet, och parten kan underrättas om domstolens beslut via e-anslagstavlan om de lagstadgade kraven är uppfyllda.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 21/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.