Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, alla typer av stämningsansökningar kan inges på elektronisk väg i Tjeckien.

En stämningsansökan kan inges på elektronisk väg a) via e-post med en certifierad elektronisk signatur, eller b) via en databox, dvs. en särskild elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot offentliga myndigheter. Dessa förfaranden motsvarar sedvanliga skriftliga inlagor. En stämningsansökan kan även inges via vanlig e-post, utan en certifierad elektronisk signatur. I så fall måste dock samma text inges i pappersformat senast tre dagar senare, eller med hjälp av de metoder som beskrivs i a) och b) ovan. Alla dessa förfaranden beskrivs närmare i svaret på fråga 6.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En stämningsansökan kan inges på elektronisk väg i alla typer av mål. En ansökan om ett elektroniskt betalningsföreläggande kan bara inges på elektronisk väg.

För betalningsförelägganden används ett särskilt påskyndat förfarande. Käranden inger sin anmälan genom att fylla i ett elektroniskt formulär på ePodatelnas webbplats http://epodatelna.justice.cz/ och undertecknar formuläret med en certifierad elektronisk signatur. Käranden kan anmäla fordringar på upp till 1 miljon tjeckiska kronor (CZK). Formuläret ska vara korrekt ifyllt och domstolsavgiften måste betalas innan ett elektroniskt betalningsföreläggande kan utfärdas. När alla krav är uppfyllda kan domstolen utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande. I föreläggandet ålägger domstolen svaranden att betala käranden skuldbeloppet och rättegångskostnaderna senast 15 dagar efter mottagandet, eller inge ett överklagande till den domstol som utfärdade föreläggandet inom samma tidsfrist. Ett elektroniskt betalningsföreläggande som inte har överklagats har samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Om någon av svarandena inger ett överklagande inom tidsfristen återkallas hela det elektroniska betalningsföreläggandet, och domstolen fastställer datum för en förhandling.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

En elektronisk talan kan väckas när som helst.

Om talan väcks via e-post med en certifierad elektronisk signatur kan käranden använda sig av webbplatsen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (även om denna endast är tillgänglig på tjeckiska). Talan kan även väckas genom att inge en stämningsansökan till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på https://justice.cz/soudy.

Om en stämningsansökan inges till en domstols databox går det att hitta identifikatorerna för enskilda domstolars databoxar på den offentliga förvaltningens portal, i förteckningen över enheter med databoxar (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) i avsnittet ”centrala statliga organ”, eller på justitieministeriets webbplats https://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

Talan kan även väckas genom att fylla i det elektroniska formuläret direkt, med hjälp av webbapplikationen https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – se ”Väcka talan vid domstol”.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Huvudregeln är att alla förfaranden kan utföras i valfritt format, om inte ett särskilt lagstadgat format föreskrivs för vissa förfaranden. Framför allt måste alla inlagor vara begripliga och specifika.

Vid användning av vissa elektroniska förfaranden kan käranden begränsas av olika kommunikationsmedels tekniska begränsningar. Vid användning av portalen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (se frågorna 2, 3 och 6) är maximistorleken för alla bilagor exempelvis 10 MB, och de dokumentformat som godtas är pdf, rtf, xls, doc och txt. På liknande sätt begränsas storleken på meddelanden till databoxar till 10 MB, och de format som godtas för datameddelanden som skickas till databoxar är pdf, PDF/A, xml (om xml-filen överensstämmer med de offentligt tillgängliga XML-schemadefinitionerna (XSD) som publicerats av mottagaren av datameddelandet), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn och gml/gfs/xsd. När inlämningen sker till en e-postadress bör formatet vara HTML, PLAIN TEXT med kodad text – ISO-8559-2, ISO - 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. Storleken på e-postmeddelandet (inklusive bilagor) är begränsad till 5 MB. Följande operativsystem stöds: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP och Windows Vista (när det gäller Windows Vista har ett problem identifierats i samband med viss hårddisklagring av elektroniska kvalificerade certifikat (t.ex. smartkortläsare SCR3320), och inga elektroniska filer kan för närvarande undertecknas eller skickas med denna läsare – en inlaga kan undertecknas och skickas om pfx-filen (p12) har specificerats i Java-miniprogrammet och ett lösenord för en privat nyckel har angetts). Kärande som avser att använda portalen ePodatelna eller databoxar hänvisas till instruktionerna och användarmanualerna på webbplatsen för mer utförlig information.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Domstolar och exekutionstjänstemän följer lagstiftningen om skydd av personuppgifter (särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)) och annan relevant lagstiftning.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Fyra olika elektroniska förfaranden kan användas för att väcka talan i tvistemål:

För det första kan en stämningsansökan inges via e-post med en certifierad elektronisk signatur. Vad som avses med certifierad elektronisk signatur definieras i § 11 i lag nr 227/2000 om elektroniska signaturer. Det är a) en garanterad signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en tjeckisk ackrediterad leverantör av certifieringstjänster och innehåller uppgifter med vars hjälp undertecknaren entydigt kan identifieras (förteckningen över ackrediterade leverantörer i Tjeckien finns på inrikesministeriets webbplats http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) eller b) en garanterad elektronisk signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en leverantör av certifieringstjänster som är baserad utanför Tjeckien, där det kvalificerade certifikatet utfärdats som en del av en tjänst som i förteckningen över betrodda certifieringstjänster förts upp som en tjänst som leverantören av certifieringstjänster är ackrediterad att tillhandahålla, eller som en tjänst vars tillhandahållande omfattas av tillsyn i enlighet med relevant EU-lagstiftning. Denna typ av ingivande kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga. Käranden som vill inge en ansökan på detta sätt bör konsultera webbplatsen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Stämningsansökan kan även skickas till relevant domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på https://justice.cz/soudy under de enskilda domstolarnas kontaktuppgifter.

För det andra kan databoxar användas. Databoxar är en särskild elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot en offentlig myndighet i Tjeckien. Databoxar styrs i första hand av lag nr 300/2008 om elektroniska förfaranden och godkänd dokumentkonvertering. Denna typ av ingivande kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga. Detaljer om databoxsystemet finns på webbplatsen http://www.datoveschranky.info/, och användare får åtkomst till konton via webbplatsen https://www.mojedatovaschranka.cz/. Alla domstolar har databoxar. Identifikatorerna för enskilda domstolars databoxar finns på den offentliga förvaltningens portal, i förteckningen över enheter med databoxar (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) i avsnittet ”centrala statliga organ”, eller på justitieministeriets webbplats https://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

För det tredje kan stämningsansökan inges via vanlig e-post utan en certifierad signatur. I så fall måste emellertid samma ansökan inges i pappersform senast tre dagar senare eller med hjälp av de metoder som beskrivs ovan, annars avvisar domstolen ansökan (§ 42 i civilprocesslagen).

För det fjärde kan stämningsansökan med bilagor inges till domstolen på elektronisk väg genom att fylla i det elektroniska formuläret direkt med hjälp av webbapplikationen https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Det finns en handledning online för att skapa en ansökan – se ”Väcka talan vid domstol”. Med hjälp av handledningen för online-ansökningar kan käranden fylla i önskat e-formulär och skapa en ansökan i pdf-format. För att kunna väcka talan vid domstol på rätt sätt måste käranden ha Adobe Acrobat Reader installerat och ”ha en certifierad elektronisk signatur”.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja. Ett domstolsförfarande medför att en avgift ska erläggas. Käranden kan antingen betala avgiften, som grundas på en fastställd taxa, genom att sätta in beloppet på den berörda domstolens konto i den tjeckiska centralbanken eller genom att betala en stämpelavgift (för belopp upp till 5 000 tjeckiska kronor (CZK)). Om avgiften inte är betald när talan väcks fastställer domstolen en frist för käranden att betala den och underrättar käranden om följderna av att inte betala avgiften. Om avgiften inte betalas innan fristen löper ut avbryts förfarandet.

Avgifterna och betalningsmetoderna i förfaranden som inletts med elektronisk inlämning skiljer sig inte från avgifter och betalningsmetoder i samband med förfaranden som inletts på sedvanligt sätt. Undantaget är förfarandet för betalningsförelägganden, där domstolsavgiften är något lägre än i vanliga tvistemål.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. En stämningsansökan som inges via internet kan dras tillbaka på samma sätt som sådana som ingetts på sedvanligt sätt. Talan kan dras tillbaka på elektronisk väg eller på sedvanligt sätt.

Käranden kan helt eller delvis dra tillbaka en talan ända fram tills domstolens avgörande har vunnit laga kraft. Om stämningsansökan dras tillbaka avbryter domstolen förfarandet, antingen helt och hållet eller i den del som avses i den tillbakadragna ansökan. Om en ansökan om att inleda ett förfarande dras tillbaka efter att domstolen har avgjort målet, men innan avgörandet har vunnit laga kraft, beslutar domstolen om även avgörandet ska återkallas i den utsträckning som avses i den tillbakadragna ansökan. Om de övriga parterna på goda grunder motsätter sig tillbakadragandet av stämningsansökan, beslutar domstolen att tillbakadragandet inte ska verkställas, förutom i vissa särskilda förfaranden (§ 96 i civilprocesslagen).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

En svarande kan inkomma med svaromål via internet, men är inte skyldig att göra det.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen överklagar ett elektroniskt betalningsföreläggande återkallas det i sin helhet. Domstolen fastställer datum för en förhandling och domstolsförfarandet fortskrider sedan på sedvanligt sätt, dvs. enligt standardförfarandet för tvistemål i första instans.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inte överklagar ett elektroniskt betalningsföreläggande får betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Handlingar kan inges till domstolen på elektronisk väg i alla typer av förfaranden. De tekniska detaljerna anges i vårt svar på fråga 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domstolen delger handlingar genom att sända dem till databoxar tillhörande enheter som har sådana inrättade. För mer om databoxar, se vårt svar på fråga 6.

Domstolar kan via e-post med en certifierad signatur även delge handlingar och domar genom att sända dem till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen delger material på detta sätt och har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat hans eller hennes kvalificerade certifiering och registrerat denna, eller att adressaten har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För information om kvalificerade certifikat, se vårt svar på fråga 6. För att delgivningen av en handling ska få verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till den berörda domstolens e-postadress) med sin garanterade elektroniska signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolen meddelar domstolsavgöranden till databoxar tillhörande enheter som har sådana inrättade. För information om databoxar, se vårt svar på fråga 6.

Domstolsavgöranden kan även meddelas via e-post med en certifierad signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen delger material på detta sätt och har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat hans eller hennes kvalificerade certifiering och registrerat denna, eller att adressaten har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För information om kvalificerade certifikat, se vårt svar på fråga 6. För att delgivningen av en handling ska få verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till den berörda domstolens e-postadress) med sin garanterade elektroniska signatur.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan inges på elektronisk väg. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan. Se svaret på fråga 6.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, ett verkställighetsförfarande kan inledas på elektronisk väg. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan.

Om en kärande väljer att driva in en fordran med hjälp av en exekutionstjänsteman gäller vårt svar på fråga 6 i tillämpliga delar. En förteckning över exekutionstjänstemän och deras e-postadresser och databoxidentifikatorer finns på webbplatsen http://www.ekcr.cz/.

För verkställighet av domstolsavgöranden se vårt svar på fråga 6.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Tjeckiska domstolskontor kommunicerar vanligtvis med parterna och deras ombud via e-post eller telefon för att behandla frågor beträffande målets status.

Grundläggande information om händelser som har inträffat under förfarandet (utan personuppgifter), finns även att tillgå på InfoSouds webbplats: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (endast tillgänglig på tjeckiska). Information om kommande förfaranden är tillgänglig på InfoJednánís webbplats: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. För att få åtkomst till systemet måste domstolens namn och målnumret anges.

Senaste uppdatering: 19/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.