Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, alla typer av talan kan väckas på elektronisk väg i Tjeckien.

En talan kan väckas på elektronisk väg a) via e-post med en certifierad elektronisk signatur, eller b) via en databox, dvs. en elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot en offentlig myndighet. Dessa förfaranden motsvarar det sedvanliga skriftliga formatet. En talan kan även väckas via vanlig e-post, utan en elektronisk signatur. I så fall måste dock samma text inges i pappersform senast tre dagar senare, eller med hjälp av de metoder som beskrivs i a) och b) ovan. Alla dessa förfaranden beskrivs närmare i svaret på fråga 6.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En talan kan väckas på elektronisk väg i alla typer av mål. Ett elektroniskt betalningsföreläggande kan bara utfärdas på elektronisk väg.

För betalningsförelägganden används ett särskilt snabbförfarande. Käranden anmäler sin fordran genom att använda ett elektroniskt formulär som fylls i på ePodatelnas webbplats http://epodatelna.justice.cz/ och undertecknar formuläret med hjälp av en certifierad elektronisk signatur. Käranden kan anmäla fordringar på upp till 1 miljon tjeckiska kronor (CZK), och i villkoren för att utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande ingår att formuläret ska vara korrekt ifyllt och att en domstolsavgift betalas. Om alla villkor är uppfyllda kan domstolen utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande. I föreläggandet kan domstolen ålägga svaranden att betala fordran och rättegångskostnaderna senast 15 dagar efter mottagandet, eller inge ett överklagande till den domstol som utfärdade föreläggandet. Ett elektroniskt betalningsföreläggande som inte har överklagats har samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Om någon av svarandena överklagar föreläggandet inom den tillåtna tidsfristen återkallas hela det elektroniska betalningsföreläggandet, och domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

En elektronisk talan kan väckas när som helst.

Om en talan väckts via e-post med en certifierad elektronisk signatur kan webbplatsen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ användas (även om denna endast är tillgänglig på tjeckiska). En talan kan även väckas genom att inge en stämningsansökan till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Om en stämningsansökan inges till en domstols databox går det att hitta identifikatorerna för relevanta domstolars databoxar på den offentliga förvaltningens portal, i förteckningen över innehavare av databoxar (http://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats https://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Huvudregeln är att transaktioner kan utföras i valfritt format, om inte ett särskilt lagstadgat format föreskrivs för vissa handlingar. Att de inlagor som ges in är begripliga och tydliga är viktigare än själva formatet.

Vid användning av vissa elektroniska förfaranden kan käranden begränsas av olika kommunikationsmedels tekniska begränsningar. Vid användning av portalen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (se frågorna 2, 3 och 6) är maximistorleken för alla bilagor exempelvis 10 MB, och de dokumentformat som godtas är pdf, rtf, xls, doc och txt. På samma sätt begränsas storleken på meddelanden till databoxar till 10 MB, och de format som godtas för datameddelanden som skickas till databoxar är pdf, PDF/A, xml (om xml-filen överensstämmer med de offentligt tillgängliga XML-schemadefinitionerna (XSD) som publicerats av mottagaren av datameddelandet), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn och gml/gfs/xsd. Vid inlagor som skickas till en e-postadress bör man använda formatet HTML, PLAIN TEXT med kodad text – ISO-8559-2, ISO - 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. Storleken på e-postmeddelandet, inklusive bilagor, är begränsat till 5 MB. Följande operativsystem stöds: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP och Windows Vista (när det gäller Windows Vista har ett problem identifierats i samband med viss hårddisklagring av elektroniska kvalificerade certifikat (t.ex. smartkortläsare SCR3320), och inga elektronisk filer kan för närvarande undertecknas eller skickas med denna läsare – en fil kan undertecknas och skickas om pfx-filen (s. 12) har specificerats i Java-miniprogrammet och ett lösenord för en privat nyckel har angetts). För kärande som väljer att använda portalen ePodatelna eller en databox hänvisas till instruktionerna och användarmanualen på relevanta webbplatser för mer information.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Domstolar och exekutionstjänstemän följer lagstiftningen om skydd av personuppgifter (särskilt lag 101/2000 Coll., om skydd av personuppgifter) och andra relevanta bestämmelser.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Tre olika elektroniska förfaranden kan användas för att väcka talan i tvistemål:

För det första kan en stämningsansökan inges via e-post med en elektronisk signatur. Vad som avses med certifierad elektronisk signatur definieras i lag nr 227/2000 Coll. om elektroniska signaturer. Det är a) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en tjeckisk ackrediterad leverantör av certifieringstjänster och innehåller uppgifter med vars hjälp undertecknaren entydigt kan identifieras (förteckningen över ackrediterade leverantörer i Tjeckien finns på det tjeckiska inrikesministeriets webbplats http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) eller b) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en leverantör av certifieringstjänster som är baserad utanför Tjeckien, där det kvalificerade certifikatet utfärdas som en del av de tjänster som i förteckningen över betrodda certifieringstjänster förts upp som en tjänst som leverantören av certifierade tjänster är ackrediterad att tillhandahålla, eller som en tjänst vars tillhandahållande omfattas av tillsyn i enlighet med relevant EU-lagstiftning. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. En kärande som vill inge en inlaga på detta sätt bör konsultera webbplatsen ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Stämningsansökan kan även skickas till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx under de enskilda domstolarnas kontaktuppgifter.

För det andra kan en databox användas. En databox är en särskild elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot offentliga myndigheter i Tjeckien. Databoxar regleras i första hand av lag nr 300/2008 Coll. om elektroniska handlingar och godkänd dokumentkonvertering. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. Detaljer om databoxsystemet finns på webbplatsen http://www.datoveschranky.info/, och användare får åtkomst till kontot via webbplatsen https://www.mojedatovaschranka.cz/. Alla domstolar är utrustade med databoxar. Identifikatorer för enskilda domstolar finns på den offentliga förvaltningens portal, i företeckningen över databoxinnehavare (http://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats https://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

För det tredje kan en talan väckas genom att stämningsansökan skickas via vanlig e-post utan en verifierad signatur. I så fall måste emellertid samma text inges i pappersform senast tre dagar senare eller med hjälp av de metoder som beskrivs ovan, annars avvisar domstolen ansökan (§ 42 i civilprocesslagen).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja. Ett domstolsförfarande medför att en avgift ska erläggas. Käranden kan antingen betala avgiften, som grundas på en fastställd taxa, genom att sätta in beloppet på den aktuella domstolens konto i den tjeckiska riksbanken eller – förutsatt att beloppet är lägre än 500 tjeckiska kronor (CZK) – genom att betala en stämpelavgift. Om avgiften inte har betalats när fordran anmäls uppmanar domstolen käranden att betala avgiften, fastställer en frist för när betalningen måste ha gjorts och underrättar käranden om följderna av att inte betala avgiften. När fristen löper ut avbryts förfarandet.

Avgifterna och betalningsmetoderna i förfaranden som inletts med en elektronisk ansökan skiljer sig inte från betalningsmetoderna i samband med förfaranden som inletts på sedvanligt sätt. Undantaget är förfarandet för betalningsförelägganden, där domstolsavgiften är något lägre än i vanliga tvistemål.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. En talan som väckts via internet kan dras tillbaka på samma sätt som en talan som väckts på sedvanligt sätt. Tillbakadragandet kan göras på elektronisk väg eller på sedvanligt sätt.

En kärande kan helt eller delvis dra tillbaka en talan ända fram tills domstolens avgörande har vunnit laga kraft. Om stämningsansökan dras tillbaka avbryter domstolen förfarandet, antingen helt och hållet eller i den del som avses i den tillbakadragna ansökan. Om stämningsansökan dras tillbaka efter att domstolen har avgjort målet, men innan avgörandet har vunnit laga kraft, beslutar domstolen inom ramen för den tillbakadragna ansökan även om själva avgörandet ska återkallas. Om de övriga parterna på goda grunder motsätter sig tillbakadragandet av stämningsansökan, beslutar domstolen att tillbakadragandet av ansökan inte ska verkställas, med undantag av i vissa förfaranden (§ 96 i civilprocesslagen).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

En svarande kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande återkallas det elektroniska betalningsföreläggandet i dess helhet. Domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas, och domstolsförfarandet fortskrider på sedvanligt sätt, dvs. enligt standardförfarandet för tvistemål i första instans.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inte inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande får det elektroniska betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Handlingar kan delges domstolen i elektronisk form i alla typer av förfaranden. De tekniska detaljerna anges i svaret på fråga 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domstolen delger rättegångshandlingar till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolen kan även delge handlingar och domar via e-post med en elektronisk signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att delgivningen av en handling ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolen meddelar domstolsavgöranden till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolsavgöranden kan även meddelas via e-post med en certifierad signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att ett meddelande av ett avgörande ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan inges på elektronisk väg. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan. Se svaret på fråga 6.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, ett verkställighetsförfarande kan inledas på elektronisk väg på samma sätt. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan.

Om en kärande väljer att driva in en fordran med hjälp av en exekutionstjänsteman gäller svaret på fråga 6 i tillämpliga delar. En förteckning över exekutionstjänstemän och deras e-postadresser och databoxidentifikatorer finns på webbplatsen http://www.ekcr.cz/.

För verkställighet av domstolsavgöranden hänvisas till svaret på fråga 6.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Tjeckiska domstolskontor kommunicerar vanligtvis med parterna och deras ombud via e-post eller telefon för att behandla frågor beträffande målets status.

Grundläggande information om frågor som har behandlats under förfarandet (utan personuppgifter), finns även att tillgå på InfoSouds webbplats: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (endast tillgänglig på tjeckiska). Information om kommande förfaranden är tillgänglig på InfoJednánís webbplats: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. För att få åtkomst till systemet måste domstolens namn och målnumret anges.

Senaste uppdatering: 25/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.