På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att väcka talan via internet, antingen via systemet för penningfordringar (Money Claim Online (MCOL)) eller systemet för krav på besittningsövergång (Possession Claim Online (PCOL)). I båda systemen kan man få hjälp från en hjälpcentral (dock inte juridiska råd). Hjälpcentralen kan kontaktas på telefonnummer 0845 601 5935 (för samtal inom Förenade kungariket) och +44 1604 619 402 (för samtal utanför Förenade kungariket).

Via systemet CE Filing kan dessutom stämningar utfärdas och handläggas elektroniskt vid de olika domstolar som huserar i Rolls-byggnaden i London (Chancery Division vid High Court, handelsdomstolen (Commercial Court), teknik- och byggdomstolen (Technology and Construction Court), marknadsdomstolen (Mercantile Court) och amiralitetsdomstolen (Admiralty Court).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

MCOL kan användas för fordringar i grevskapsdomstolen som uppgår till högst 100 000 pund (ungefär 125 000 euro), inklusive domstolsavgifter och advokatarvoden. Fordran bör riktas mot högst två personer och den eller de personer som stäms måste ha en adress i England och Wales. Käranden måste också ha en delgivningsadress i England och Wales.

PCOL kan användas för en talan om återtagande av mark (inklusive byggnader och delar av byggnader). Detta omfattar en hyresvärds krav mot en hyresgäst om övergång av besittningsrätten till ett bostadshus enbart på grund av utestående hyresbetalningar (men inte ett krav som avser förverkande av arrenderätten), eller en hypoteksgäldenär krav mot en hypoteksinnehavare, enbart på grund av utebliven betalning av inteckningsbelopp. Det omfattar inte något annat rättsmedel än krav på betalning av utestående hyra, betalning av hypotekslån, ränta eller kostnader. Precis som för MCOL måste samtliga svarande ha en delgivningsadress i England och Wales, och borgenären måste ha en adress i England eller Wales dit handlingarna kan skickas. Käranden måste även kunna ange postnumret till den egendom som ska återtas och bör ha en e-postadress.

För både MCOL och PCOL gäller att borgenärer måste var minst 18 år, inte får ha en intellektuell funktionsnedsättning, inte får erhålla juridiskt bistånd i den mening som avses i 1988 års rättshjälpslag (Legal Aid Act 1988) samt att det inte rör sig om en okynnestalan (dvs. en talan från en person som High Court har förbjudit att väcka talan i en grevskapsdomstol i England och Wales utan tillstånd). En talan kan inte väckas mot regeringen eller monarken.

De typer av talan som anges ovan måste inte inges via internet.

CE Filing-systemet är tillgängligt för alla stämningar (förutom sådana som rör en ansökan om avgiftsbefrielse) som annars skulle ha utfärdats i Rolls-byggnaden. Vid mål som inte inleds via CE Filing-systemet kan valfritt system användas.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Både MCOL och PCOL är tillgängliga hela tiden. Om stämningsansökan inkommer före kl. 9.00 en dag som domstolen har öppet handläggs den samma dag. Om stämningsansökan inkommer efter kl. 9.00 handläggs den nästa dag domstolen har öppet. Stämningsansökan skrivs i regel ut och skickas till svaranden samma dag som den handläggs.

CE Filing-system är också tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, med undantag av under rutinunderhåll.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För både MCOL och PCOL ombeds svaranden att fylla i uppgifter i olika fält på skärmen. I varje fält ska viss obligatorisk information fyllas i, t.ex. borgenärens fullständiga namn och adress, svarandens eller svarandenas namn och adress, det belopp fordran avser och närmare detaljer om fordran.

MCOL- och PCOL-systemen sparar automatisk information i takt med att fälten fylls i. Om endast delar av fälten på en sida fylls i kan borgenären spara den informationen genom att välja alternativet ”spara” som visas högst upp och längs ned på varje sida. I MCOL sparas dessa uppgifter i 28 dagar så att borgenären får tillräckligt med tid på sig att samla in kompletterande information. I PCOL sparas ett utkast ända till dess att fordran inges eller raderas av användaren.

Grunduppgifterna om parterna och deras advokater inges på ett online-formulär. Via CE Filing-systemet kan en part ladda upp en handling på samma sätt som om den lämnas in personligen. Det finns endast en storleksbegränsning. Om handlingen är för stor måste den inges i delar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säkerheten är oerhört viktig i både MCOL- och PCOL-systemet. Eftersom vissa av de uppgifter som en borgenär lämnar kan vara känsliga används unika användar-ID och lösenord för att garantera säkerheten. Webbplatsen är också säkerhetsskyddad och krypterar de data som skickas över internet. Parterna bör dock tänka på att inga e-postmeddelanden som skickas eller tas emot är helt säkra.

Borgenärer måste registrera sig som användare av MCOL och PCOL innan de kan väcka talan online. Efter att de har registrerat sig ombeds de att välja ett användar-ID och ett lösenord. Både användar-ID och lösenord måste bestå av minst 8 och högst 12 tecken och vara en kombination av bokstäver och siffror.

Vid registreringen som användare av MCOL och PCOL ombeds borgenären även att välja en säkerhetsfråga och lämna ett svar på denna. Säkerhetsfrågan kan användas i den händelse borgenären glömmer sitt lösenord. Om rätt svar ges på säkerhetsfrågan skickar systemet ett e-postmeddelande med lösenordet. Användar-ID som glöms kan inte återskapas.

CE Filing-systemet är en säker metod för att överföra information mellan domstolar och parterna och deras bankkontakter.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte, även om det inloggningsförfarande som beskrivs i svaret på fråga 5 ska tillämpas. Som förklarades i svaret på fråga 3 är tidpunkten för ingivandet av en ansökan avgörande för vilken dag den handläggs.

Eftersom CE Filing-systemet är ett elektroniskt system för att inge handlingar behövs ingen elektronisk signatur. Ingivningstidpunkten anses antingen vara tidpunkten för betalningen av den relevanta avgiften eller den dag och tid som fastställs i de relevanta reglerna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

En lägre avgift tas ut för en talan som väcks online än för en talan som väcks i pappersform, eftersom en talan som väcks via internet är mindre resurskrävande i personalhänseende. Domstolsavgiften för både MCOL och PCOL ska betalas med kredit- eller bankkort, och för PCOL kan organisationer och advokater låta avgiften dras direkt från deras konton. Personer som har rätt till avgiftsbefrielse kan inte använda sig av MCOL eller PCOL. Vid en begäran om avgiftsbefrielse måste detta styrkas i ansökan och kontrolleras av en person ur domstolens personal. Ansökningar om avgiftsbefrielse är därför inte tillgängliga online. Kärande som anser att de har rätt till avgiftsbefrielse måste kontakta sin lokala domstol.

Samma avgifter betalas som om talan inte hade väckts elektroniskt. Avgifterna ska betalas med antingen kreditkort eller bankgirering.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Även om det går att radera fordringar och framställningar som gjorts via MCOL och PCOL innan de har ingetts kan fordringar inte raderas efter att de har ingetts. Det går att avsluta rättsprocesser som inletts via MCOL eller PCOL på samma sätt som icke-elektroniska förfaranden. Domstolsavgifter återbetalas inte om en begäran om att återkalla en talan görs efter det att rättsprocessen har inletts.

I CE Filing-systemet kan en talan återkallas på samma sätt som om talan inte hade väckts elektroniskt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Om talan har väckts via MCOL eller PCOL kan svaranden inge sitt svaromål elektroniskt genom att logga in med det lösenord som anges på framsidan av ansökningsformuläret. Det är inte obligatoriskt att inge sitt svaromål via internet.

Ett mål som väckts med hjälp av CE Filing-systemet fortsätter som ett CE Filing-mål, om inte annat uttryckligen föreskrivs.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En svarande kan svara online på en talan som väckts via MCOL på något av följande sätt: Man kan

 • betala hela fordran
 • godta hela fordran
 • godta delar av fordran
 • inge ett mottagningsbevis
 • inge ett svaromål
 • inge ett genkäromål mot käranden.

Om svaranden inger ett svaromål överförs målet till svarandens lokala domstol. Om ett genkäromål inges överförs målet till lämplig domstol. I båda fallen handläggs målet på samma sätt som om talan inte hade väckts via ett elektroniskt förfarande.

Om svaranden godtar delar av fordran tillfrågas käranden om han eller hon är villig att godta detta. I så fall kan käranden be domstolen meddela en dom mot svaranden och utfärda ett betalningsföreläggande. I annat fall fortsätter målet.

Om svaranden svarar på en PCOL-talan delges käranden en kopia och en kopia förs till handlingarna i målet för den första förhandlingen. Vid en PCOL-talan kan svaranden fylla i svarsformuläret, som är en förklaring om vilka medel svaranden förfogar över och som krävs innan förhandlingen i målet kan hållas.

En svarande i ett CE Filing-mål har samma valmöjligheter som en svarande i ett mål som inte är ett CE Filing-mål.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål kan borgenären begära en tredskodom online via MCOL. Begäran görs genom att välja alternativet ”Judgement Start”. Borgenären får frågan om han eller hon vill att svaranden ska betala fordran genom delbetalningar eller som en klumpsumma. Om ränta ingår i borgenärens ursprungliga fordran har han eller hon rätt till ränta från och med den dag fordran ingavs till och med den dag begäran om tredskodom inges. Precis som vid stämningsansökningar handläggs en begäran om dom som inkommer via MCOL före kl. 9.00 en dag då domstolen är öppen före dagens slut. Om begäran inkommer efter kl. 9.00 handläggs den nästa dag som domstolen är öppen och visas eventuellt inte i MCOL-systemet förrän nästa dag.

PCOL kan användas för att ansöka om att domstolen ska fastställa ett datum för besittningsövergången om svaranden har underlåtit att följa ett beslut om besittningsövergång. De styrkande handlingarna måste dock inges direkt till domstolen och kan inte bifogas online-ansökan.

Om svaranden underlåter att delta i processen i ett CE Filing-mål får detta samma resultat som i ett vanligt mål.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

PCOL gör det möjligt för kärande att inge följande handlingar elektroniskt:

 • Allmän korrespondens
 • Allmän ansökan
 • Begäran om att skjuta upp förhandlingen
 • Begäran om återkallande.

I MCOL kan kärande även göra följande elektroniskt:

 • Ansöka om dom efter godtagen fordran, dom efter delvis godtagen fordran eller en tredskodom
 • Utfärda ett verkställighetsbeslut.

Kärande och svarande kan skicka e-postmeddelanden och frågor via MCOL och PCOL. De kan dock inte skicka allmän korrespondens eller ansökningar elektroniskt.

CE Filing-systemet gör det möjligt att inge alla handlingar elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domar kan meddelas via både MCOL och PCOL. De måste dock delges på det sätt som anges i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules).

I CE Filing-mål ansvarar den part som inledde förfarandet för delgivningen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domare har inte rätt att skicka avgöranden till parter på elektronisk väg.

CE Filing-systemet påverkar inte meddelandet av domar.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

En överklagande kan göras via PCOL efter en allmän ansökan. Utöver det kan överklaganden inte inges elektroniskt via PCOL eller MCOL. Avgöranden kan inte delges via internet.

CE-Filing kan inte tillämpas i mål om överklagande.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Om en borgenär begär tredskodom med omedelbar betalning via MCOL kan han eller hon begära en exekutionstitel så snart statusindikeringen i MCOL visar att domen har registrerats, och om svaranden har underlåtit att följa villkoren i domen (detta gäller vid tredskodom eller dom efter godtagen fordran). En avgift tas ut för utfärdandet av en exekutionstitel. Käranden uppmanas att betala avgiften med bank- eller kreditkort. Domstolsavgiften läggs på skulden. För att ansöka om en exekutionstitel online måste borgenären logga in på systemet med hjälp av sitt användar-ID och lösenord, välja fordran och välja alternativet ”Warrant of execution” (exekutionstitel).

Exekutionstiteln ska utfärdas för

antingen det belopp som ska betalas enligt domen

eller, om detta belopp ska betalas genom delbetalningar, en minimisumma på 50 pund eller en månadsdelbetalning, beroende på vilket av dessa belopp som är högst.

Så snart exekutionstiteln har utfärdats skickas den elektroniskt till exekutionstjänstemännen vid svarandens lokala domstol. Exekutionstjänstemännen kommer att göra flera försök att driva in kärandens penningfordran.

Andra betalningssätt (se faktabladet om förfarande för verkställande av en dom i England och Wales för fullständiga detaljer) är inte tillgängliga via MCOL.

PCOL kan användas för att begära att domstolen ska utfärda ett beslut om besittningsövergång. Det gör det möjligt att verkställa en dom eller ett beslut om övergång av besittningsrätt till fastighet (där ”fastighet” avser både byggnader och mark). Om besittningsinnehavarna inte lämnar fastigheten frivilligt har en exekutionstjänsteman med stöd av exekutionstiteln rätt att vräka dem. En avgift tas ut för detta.

PCOL kan även användas för att inge en ansökan till domstolen om tillstånd att utfärda ett restitutionsbeslut. Restitutionsbeslut gäller endast i de fall då exekutionstjänstemannen med framgång har verkställt ett beslut om besittningsövergång och de tidigare besittningsinnehavarna har återtagit besittningen av fastigheten. Om man i ansökan planerar att åberopa en separat vittnesutsaga eller dokumentation är det inte möjligt att inge en ansökan online. Inga andra verkställighetsmetoder kan begäras via PCOL.

CE Filing-systemet innehåller inte några verkställighetsmöjligheter.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parter kan se sin status online och se en historik över ärenden som har inletts av dem eller mot dem.

Med förbehåll för bestämmelserna i civilprocessreglerna kan handlingar i CE Filing sökas via den terminal som har iordningställts för detta syfte.

Länkar

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civilprocessreglerna

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 20/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.