Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det går att väcka talan med hjälp av rättsinformationssystemet e-toimik (nedan kallat e‑filsystemet).

Systemet kan nås på https://etoimik.rik.ee/.

En video som förklarar hur man använder e-filsystemet finns online på: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

E-filsystemet kan användas av parterna i tvistemål, förvaltningsmål, brottmål och mål som rör ringa förseelser. När det gäller förfaranden i tvistemål och förvaltningsmål kan talan väckas och handlingar och överklaganden lämnas in via systemet. När det gäller brottmål och mål som rör ringa förseelser kan ett begränsat antal handlingar lämnas in i samband med ett pågående domstolsförfarande.

Ansökningar om betalningsförelägganden för skyndsam indrivning av skulder eller underhållsbidrag får endast göras via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ja, denna tjänst är alltid tillgänglig.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att väcka talan måste du fylla i närmare uppgifter om ärendet i de formulär som tillhandahålls, både i form av text och i form av data. Uppgifterna varierar beroende på vilken typ av förfarande och ansökan det rör sig om men har samtliga ungefär samma format: Du ska lämna allmän information om ärendet, närmare uppgifter om parterna, uppgift om eventuella bilagor till ansökan och eventuellt närmare uppgifter om betalningen av den statliga avgiften.

Formuläret för skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande är mer detaljerat, och hela ansökan ska överföras i form av metadata.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

För att systemet ska kunna känna igen en person som loggar in måste inloggningen ske med hjälp av användarens id-kort eller mobil-id. Portalen är säker. När en användare loggar in på portalen (med id-kort eller mobil-id) får han eller hon endast tillgång till förfaranden och information som gäller honom eller henne. Personer som saknar anknytning till förfarandet ges inte tillgång till domstolsförfaranden som rör andra personer. Data överförs med hjälp av det nationella datautbyteslagret för informationssystem, X-Road. Detta är en teknisk och organisatorisk miljö som möjliggör ett säkert internetbaserat utbyte av information mellan de statliga informationssystemen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Om lagen kräver att vissa typer av handlingar ska undertecknas så undertecknas de elektroniskt med hjälp av ett id-kort. Rättegångshandlingar kan lämnas in via e-filsystemet med hjälp av en digital signatur. Om ärendet går vidare till domstol sparas automatiskt det datum då talan väcktes i e-filsystemet. En person som till domstolen vidarebefordrar en handling som innebär att talan väcks eller en annan rättegångshandling via e-filsystemet får automatiskt ett bekräftelsemeddelande via e-post där det datum och den tidpunkt då domstolen mottog handlingarna anges.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Den statliga avgiften ska betalas för utförandet av alla handlingar som enligt lag omfattas av en statlig avgift. I allmänhet ska den statliga avgiften betalas innan ansökan om att handlingen ska utföras inges. Avgiften kan betalas via en banklänk i e-filsystemet eller utanför systemet via en internetbank eller på ett bankkontor.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Fram till dess att det förberedande förfarandet inför rättegång har avslutats kan käranden dra tillbaka sin talan genom att ansöka om detta hos domstolen. Med svarandens samtycke kan en talan dras tillbaka fram till dess att domstolens avgörande i ärendet vinner laga kraft. Domstolen ska skriftligen underrättas om att talan har dragits tillbaka, eller så ska en anteckning om detta föras till protokollet. Ansökan kan också inges via e-filsystemet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det är inte obligatoriskt att svara via internet. Svaranden kan inge sitt svaromål via internet, elektroniskt eller skriftligen.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det är ingen skillnad mellan förfaranden där talan väckts via internet och förfaranden där talan väckts på annat sätt. Hur förfarandet handläggs beror på vilken åtgärd som i nästa steg vidtas av det organ som handhar ärendet och kan variera beroende på typen av förfarande och typen av krav eller anspråk.

Om det rör sig om en skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande och en gäldenär inkommer med en invändning kommer domstolen antingen att fortsätta sin prövning av målet eller att avsluta förfarandet. Det beror på vad käranden önskar.

Tvistemål kan lösas genom ett skriftligt förfarande om parterna ansöker om detta, men domstolen kan också besluta att ärendet ska lösas genom domstolsförhandling. Vilket förfarande som tillämpas beror på typen av mål och de invändningar som svaranden har gjort.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om det rör sig om skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande och gäldenären inte bestrider betalningskravet, dvs. inte gör någon invändning, utfärdar domstolen ett betalningsföreläggande för det aktuella beloppet. Betalningsföreläggandet är omedelbart verkställbart, och domstolen måste därför försäkra sig om att svaranden delgetts ansökan om betalningsföreläggande.

I andra tvistemål, där svaranden underlåtit att inkomma med svaromål inom den frist som domstolen fastställt, kan domstolen på kärandens begäran i vissa fall meddela en tredskodom. Om domstolen inte anser detta vara möjligt kan den fastställa en ny frist för att inkomma med svaromål eller för en domstolsförhandling. En ansökan om tredskodom kan inges tillsammans med stämningsansökan. Domstolen meddelar inga tredskodomar i de fall som anges i lagen.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det går att inge ansökningar och handlingar till domstolen elektroniskt via e-post eller via det informationssystem (e-filsystemet) som inrättats för just detta ändamål.

Alla handlingar i tvistemål och förvaltningsmål kan inges via e-filsystemet, och i begränsad utsträckning även i brottmål och mål som rör ringa förseelser. Rättegångshandlingar kan lämnas in via e-filsystemet med hjälp av en digital signatur.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domar, domstolsavgöranden och kallelser kan delges den som deltar i ett förfarande elektroniskt, antingen via e-filsystemet eller via deltagarens huvudsakliga e-postadress eller vilken annan e-postadress som helst som uppgetts till domstolen. Om en handling delges mottagaren via e-post måste denne meddela domstolen att han eller hon har mottagit handlingen, medan det datum då mottagaren tar emot och öppnar handlingen registreras automatiskt om delgivningen sker via e-filsystemet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

I tvistemål och förvaltningsmål kan domstolen meddela sitt avgörande elektroniskt, skydda det med domarens digitala signatur eller på något annat liknande tekniskt säkert sätt.

Vid skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande skapas alla domstolshandlingar, även avgöranden, automatiskt i informationssystemet.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

E-filsystemet kan användas både för att överklaga och för delge den högre instansens beslut i tvistemål och förvaltningsmål.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Domstolsförfaranden kan inledas via e-filsystemet. Det går att söka efter de kompletterande handlingar som avses i § 2.1.1–2.1.4 i verkställighetslagen i e-filsystemet, och sedan fylla i en ansökan om verkställighet och vid behov lägga till filer i systemet. Käranden måste underteckna den ifyllda verkställighetsansökan med en digital signatur. Ansökan skickas sedan till exekutionstjänstemannens e-postadress tillsammans med de kompletterande handlingar som valts ut och eventuella kompletterande filer.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Det går att följa förfaranden online via e-filsystemet. Användaren måste vara inloggad in med sitt id-kort eller mobil-id-app så att hans eller hennes identitet kan kontrolleras. I tvistemål och förvaltningsmål kan parterna se alla rättegångshandlingar som inte har sekretessbelagts av personuppgiftsskäl och som gjorts tillgängliga i systemet.

Förfarandet för skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande kan följas i sin helhet via e-filsystemet.

I brottmål och mål som rör mindre förseelser visas endast en begränsad mängd information i e-filsystemet.

Länkar

E-filsystemet

https://www.e-toimik.ee/

Portalen Jurist Aitab – väcka talan i domstol

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Det estniska rättssystemet

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Estlands officiella kungörelseorgan]

https://www.riigiteataja.ee

Senaste uppdatering: 31/01/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.