Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Automatiserad behandling finns för stämningsansökningar vid obestridda fordringar, ansökan om rättshjälp (och ansökan om försvarsadvokat eller om juridiskt ombud som bekostas med statens medel samt för juridiska ombud som ansöker om ersättning för avgifter och kostnader från staten) och för verkställighetsansökningar (när det gäller privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

Det finns inga förfaranden som kan slutföras endast via internet i Finland.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns en xml-mall för företag och organisationer som ofta lämnar in stämningsansökningar. Det finns dessutom ett separat elektroniskt online-formulär för medborgare och företag.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finska domstolsväsendets automatiska behandlingssystem är säkrat genom ett krypterat https-filöverföringsprotokoll. Uppgifter som överförs från domstolarna lagras på en säker server, varifrån berörda parter kan ladda ned sina dokument.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Användarna måste logga in och ladda ned filer från den säkra servern.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Avgifterna för elektroniska och icke-elektroniska förfaranden är desamma. Tingsrätterna tar ut avgifter av sökanden och käranden i slutet av varje förfarande. Avgiftsbeloppet beror på målets art och hur komplicerat förfarandet är.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Samma principer gäller för elektroniska förfaranden som för talan som inges via konventionella, icke-elektroniska medel.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt att använda sig av internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja. Stämningsansökningar, svaromål och andra domstolshandlingar kan även inges till domstolarna via e-post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Handlingar som inte kräver mottagningsbevis (till exempel svaromål, kallelser till förberedande förhör, huvudförhandlingar och domstolens sammanfattning) kan skickas till berörda parter via e-post.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolsavgöranden kan skickas till berörda parter på elektronisk väg på begäran. Mottagaren eller dennes ombud måste logga in för att ladda ned domstolsbeslut från online‑systemet.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

För närvarande är det inte möjligt att överklaga på elektronisk väg.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökningar om verkställighetsförfaranden gällande utsökning kan lämnas in elektroniskt. Automatiserad behandling finns för privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja. Käranden kan följa förfarandet genom att logga in i online-systemet om förfarandet inleddes via internet.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.