Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I civilrättsliga förfaranden är det möjligt att väcka talan eller inge en ansökan till domstolen på elektronisk väg. En sådan talan eller ansökan ska vara försedd med en kvalificerad underskrift eller undertecknas av den ansvariga personen och inges genom säker överföring. Säkra överföringssätt definieras i § 130a.4 i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung – ZPO).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I princip kan en talan eller ansökan inges till domstolen på elektronisk väg (se fråga 1) i alla civilrättsliga förfaranden. Vissa förfaranden kan dessutom genomföras helt och hållet på elektronisk väg, exempelvis förfaranden som rör registrering och betalningsförelägganden (Mahnverfahren).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns inga tidsgränser.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Den elektroniska handlingen måste vara lämplig för behandling. De tekniska parametrarna för överföring och lämplighet för behandling fastställs i e-juridikförordningen (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De tekniska parametrarna fastställs i e-juridikförordningen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En elektronisk talan eller ansökan ska vara försedd med en kvalificerad underskrift eller undertecknas av den ansvariga personen och inges genom säker överföring (se fråga 1).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Typen av kommunikationsteknik påverkar i princip inte domstolsavgifternas storlek. Det finns olika betalningssätt: faktura, autogirering och elektronisk betalning. Ytterligare information lämnas av delstatens rättsliga myndigheter.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt. Här gäller allmänna bestämmelser.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Oavsett i vilken form en talan väcks är advokater, myndigheter och offentligrättsliga juridiska personer i allmänhet skyldiga att skicka ett svar till domstolen som en elektronisk handling. Parterna i förfarandet har också rätt att inge inlagor till domstolen i elektronisk form.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser. Det finns för närvarande inget fristående elektroniskt civilrättsligt förfarande.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser. Det finns för närvarande inget fristående elektroniskt civilrättsligt förfarande.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Handlingar kan på vissa villkor skickas till domstol i elektronisk form (se fråga 1).

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Rättegångshandlingar, särskilt beslut, får delges elektroniskt genom säker överföring (§ 173.1 i civilprocesslagen). Advokater, notarius publicus, exekutionstjänstemän, myndigheter, företag och offentligrättsliga institutioner är skyldiga att tillhandahålla ett säkert överföringssätt för delgivning. En elektronisk handling får endast delges en fysisk person om personen har samtyckt till att handlingar delges på elektronisk väg i förfarandet, eller en juridisk person om personen har gett sitt generella samtycke till att handlingar delges på elektronisk väg (§ 173.4 första och tredje meningen i civilprocesslagen).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, ett domstolsbeslut kan meddelas i elektronisk form (se fråga 13).

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ovanstående allmänna regler för översändande och delgivning av elektroniska handlingar gäller (se frågorna 1 och 13).

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Såsom beskrivs i fråga 1 kan elektroniska medel också användas för att skicka verkställighetsbeslut till exekutionstjänstemän och ansökningar om verkställighet till domstolar. Vissa avsändare, särskilt advokater och myndigheter, är till och med skyldiga att inge sina ansökningar eller beslut elektroniskt (§ 753.5 och § 130d i civilprocesslagen). Bilagor kan eller måste också inges elektroniskt, såvida inte det i lag föreskrivs att handlingen ska inges skriftligen. En kopia av exekutionstiteln ska normalt skickas skriftligen. I undantagsfall får exekutionstiteln på vissa villkor skickas elektroniskt om den inte förutsätter ett verkställighetsbeslut och fordran inte överstiger 5 000 euro. Detta gäller till exempel en elektronisk ansökan om verkställighet avseende kvarstad och överföring av en penningfordran (§ 829a i civilprocesslagen). Det gäller också för ett beslut om indrivning av en penningfordran som har lämnats in på elektronisk väg (§ 754a i civilprocesslagen).

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Detta är i allmänhet inte möjligt. I vissa fall kan information om ärenden som rör fastighetsregister/registrering och datum för civilrättsliga domstolsförhandlingar lämnas på elektronisk väg.

Senaste uppdatering: 18/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.