Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, lagen ger i princip utrymme för detta. I praktiken är dock förutsättningarna olika i olika medlemsstater, och de förfaranden som kan komma i fråga skiljer sig delvis åt. Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat. Det finns även förfaranden som kan fullgöras helt och hållet på elektronisk väg, exempelvis förfaranden som rör registrering och betalningsförelägganden samt i vissa fall även förfaranden i samband med mindre allvarliga brott (Ordnungswidrigkeiten).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Förutsatt att delstaten har infört regler om att rättsliga förfaranden ska vara tillgängliga via internet (se fråga 1) kan elektroniska handlingar lämnas in alla tider på dygnet.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

De tekniska ramvillkoren framgår av delstaternas respektive förordningar (se fråga 1).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De tekniska ramvillkoren framgår av delstaternas respektive förordningar (se fråga 1). För överföring gäller i regel att OSCI-format (Online Services Computer Interface) ska användas. OSCI är en del av programvarulösningen EGVP (elektroniskt domstols- och förvaltningspostfack), en Java-baserad applikation som används för säker informationsöverföring inom det tyska domstols- och förvaltningsväsendet.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Själva meddelandet behöver inte signeras, men enskilda ansökningar ska vara försedda med den typ av signatur som föreskrivs för det relevanta förfarandet, vanligtvis en kvalificerad elektronisk signatur.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Beroende på typen av förfarande kan avgifter uttas. Dessa kan betalas på olika sätt: faktura, debetnota och elektronisk betalning.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt. Här gäller allmänna bestämmelser.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Någon skyldighet att använda internet finns inte. Här gäller allmänna bestämmelser.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, lagen ger i princip utrymme för detta. I praktiken är dock förutsättningarna olika i olika medlemsstater, och de förfaranden som kan komma i fråga skiljer sig delvis åt. Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt § 174.3, första meningen i civilprocesslagen (ZPO) får domstolsavgöranden delges advokater, notarius publicus, exekutionsmyndigheter och skatterådgivare på elektronisk väg. Andra parter får endast delges domstolsavgöranden på elektronisk väg om de uttryckligen har samtyckt till att handlingar i ärendet överförs elektroniskt.

I praktiken sker detta främst i registreringsärenden.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, domstolsavgöranden får i princip meddelas på elektronisk väg. I praktiken sker detta främst i registreringsärenden.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är möjligt att överklaga via internet, förutsatt att den berörda delstaten har infört regler om att rättsliga förfaranden vid den aktuella domstolen ska vara tillgängliga via internet. Enligt § 174.3, första meningen i civilprocesslagen (ZPO) får domstolsavgöranden delges advokater, notarius publicus, exekutionsmyndigheter och skatterådgivare på elektronisk väg. Andra parter får endast delges domstolsavgöranden på elektronisk väg om de uttryckligen har samtyckt till att handlingar i ärendet överförs elektroniskt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Någon generell möjlighet till detta finns inte. Vissa delstater ger dock utrymme för en sådan lösning, åtminstone i förfaranden vid förvaltnings- och skattedomstolar. Därutöver har somliga delstater infört en sådan möjlighet i ärenden som rör fastighetsregistret eller annan registrering. Datum för civilrättsliga domstolsförhandlingar kan i vissa fall konsulteras på elektronisk väg.

Senaste uppdatering: 01/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.