Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Grekland har man tagit fram ett tillämpningsprogram som nu används för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till det Statsrådet (dvs. högsta förvaltningsdomstolen) och förstainstansdomstolen i Aten. Följande tillhandahålls fortfarande: a) övervakning av information om rättsliga handlingar som ingetts på elektronisk och konventionell väg till förstainstansdomstolen i Aten, b) valmöjligheten att följa handläggningen av en rättslig handling på elektronisk väg, även om den har ingetts med konventionella metoder, på webbplatserna för förstainstansdomstolarna i Pireus och Thessaloniki. Dessutom har man tagit fram ett tillämpningsprogram för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till förvaltningsdomstolar (dioikitika dikastiria), och ett liknande program är på gång för revisionsrätten (Elenktiko Synedrio).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Rättsliga handlingar kan inges på elektronisk väg i alla civilrättsliga förfaranden, som gradvis kan genomföras online. I alla förfaranden kan handläggningen av handlingarna följas på elektronisk väg. För närvarande finns det inga förfaranden som endast är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Handläggningen av rättsliga handlingar kan följas på elektronisk väg dygnet runt. Rättsliga handlingar kan för närvarande inges till förstainstansdomstolen i Aten under arbetsdagar och på kontorstid. Detta kommer dock snart att vara möjligt dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att inge en rättslig handling på elektronisk väg fyller en användare av systemet (advokat) i ett elektroniskt formulär och översänder det till domstolen tillsammans med käromålets fullständiga text i en Word-fil. När ingivningsprocessen har slutförts skickas handlingen tillbaka till avsändaren i samma ”låsta” format, med markeringen ”inkommen”.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Särskilda lösenord eller elektroniska signaturer används för att få åtkomst till systemet, både för tillfället och när systemet är helt driftklart.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Systemet inbegriper användning av elektroniska signaturer.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter betalas vanligtvis på elektronisk väg. Detta är ett av stegen som ingår i tillämpningsprogrammet för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg. Samma avgifter tas ut som för handlingar som inges på konventionell väg.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Nej. En rättslig handling kan endast dras tillbaka i enlighet med de bestämmelser som gäller för rättsliga handlingar som inges på konventionell väg, vilka grundas på bestämmelserna i civilprocesslagen.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Genom presidentdekret 142/2013 har det införts en möjlighet att inkomma med svaromål och tillhörande handlingar till tvistemålsdomstolar på elektronisk väg. Denna valmöjlighet är ännu inte tekniskt tillgänglig. En arbetsgrupp håller för närvarande på att utarbeta ett lämpligt tekniskt ramverk för detta. Det är inte obligatoriskt för svarande att enbart använda internet för att inkomma med svaromål.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Alla rättsliga och övriga handlingar i ett mål tillhandahålls domstolen under förhandlingen.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden helt och hållet underlåter att inkomma med svaromål döms vederbörande i sin utevaro.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Genom presidentdekret 142/2013 har det (utöver möjligheten att inkomma med svaromål på elektronisk väg) införts en möjlighet att inge anknytande handlingar på elektronisk väg till tvistemålsdomstolar.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Inte ännu. Frågan utreds.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Se svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 03/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.