Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att väcka talan via internet. Närmare bestämmelser om kommunikation med domstolarna på elektronisk väg finns på https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato och relaterade länkar.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En viktig förändring jämfört med tidigare bestämmelser om vilka förfaranden som kan inledas via internet är att vid vissa tvistiga och otvistiga mål (rättsvårdsärenden) som inletts den 1 januari 2018 eller senare har parterna inte bara möjlighet att väcka talan på elektronisk väg, utan är skyldiga att göra detta. Varje ekonomisk aktör, stat, kommun, budgetorgan, allmän åklagare, notarie, offentligt organ, annat förvaltningsorgan som uppträder som klient och dess juridiska ombud är således i princip skyldig att väcka talan på elektronisk väg.

Vissa typer av mål kan dessutom endast handläggas på elektronisk väg, oavsett om parterna tillhör någon av ovannämnda kategorier. Ett förfarande för att registrera ett företag (eller ändra företagets uppgifter) får endast inledas på elektronisk väg och en ansökan beträffande registrering i folkbokföringsregistret får endast inges på elektronisk väg, exempelvis om sökanden begär ett förenklat registreringsförfarande (ändring av uppgifter) eller en organisation ansöker om att klassificeras som ett allmännyttigt företag. Organ som redan är allmännyttiga företag får endast inge sina ansökningar på elektronisk väg efter detta datum.

Även om en sökande inte är skyldig att använda sig av elektroniska kommunikationsmedel kan han eller hon fortfarande välja att inge sin ansökan på elektronisk väg.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ja, internettjänsten är alltid tillgänglig, förutom under planerat underhållsarbete och vid oförutsedda funktionsstörningar i driften av systemet. Tidsfrister i dagar eller arbetsdagar som fastställts i lagstiftningen eller av domstolen inbegriper inte de dagar en funktionsstörning eller ett avbrott i tjänsten, enligt definitionen i lagstiftningen, pågick i mer än fyra timmar. Detta gäller även sista dagen för tidsfrister som anges i månader och år. Om en tidsfrist i timmar skulle löpa ut under en funktionsstörning eller ett avbrott i tjänsten löper tidsfristen ut i slutet av den första timmen efter kontorstidens början följande arbetsdag. Om internettjänsten ligger nere i mer än en arbetsdag måste det organ som tillhandahåller elektroniska förvaltningstjänster ta emot och handlägga klienters ansökningar på ett sätt som inte kräver elektronisk behandling, även i ärenden där det enligt lagstiftningen är obligatoriskt med elektronisk behandling.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om det finns ett standardformulär för att inge en ansökan eller dess bilagor kan detta inte ändras, och således inte heller dataformatet. Formulären finns tillgängliga på https://birosag.hu/ och kan fyllas i med hjälp av programmet Általános Nyomtatványkitöltő (ramprogram för att fylla i formulär). I enlighet med regeringsdekret nr 451/2016 av den 19 december 2016 om detaljerade bestämmelser för elektronisk förvaltning och beslutet från det nationella domstolsverket kan följande filformat infogas i domstolens elektroniska akter: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3 och .wav. Bilagor i formaten .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic eller .asice kan fogas till formulären. Storleken på varje enskild fil som bifogas formulären får inte överskrida 150 MB, och den totala storleken på samtliga bilagor får inte överskrida 300 MB. Om den totala storleken på bilagorna till formuläret eller ansökan ändå överskrider 300 MB kan de bifogade filerna inges på ett lagringsmedium, som en bilaga till ett särskilt formulär (formulär nr 28). Antalet kopior ska vara en fler än antalet berörda parter i målet. Domstolen godtar endast CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R-, DVD R+ och USB-minnen som lagringsmedier.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

I samband med förfaranden som handläggs på elektronisk väg skyddas uppgifterna vid överföring och lagring med hjälp av it-verktyg som skyddar kommunikations- och meddelandesystem och interna administrativa system. Förfaranden kan endast genomföras online via en ”klientgateway” (ügyfélkapu), ”företagsgateway” (cégkapu) eller ”officiell gateway” (hivatali kapu), och efter förhandsregistrering. Överföring och lagring av uppgifter skyddas exempelvis av elektroniska identifikationstjänster, säkra leveranstjänster och tjänster för elektroniska signaturer, samt de strikta bestämmelser som anges i lag L från 2013 om statens och lokala myndigheters it-säkerhet och annan närliggande lagstiftning.

Personer som kommunicerar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel har exempelvis möjlighet att skicka sina inlagor till domstolen krypterade med sin egen krypteringsnyckel, utöver den krypteringsnyckel som domstolen har släppt. Krypteringsnyckeln skickas till domstolen i samband med att den person som kommunicerar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel inger sina inlagor, och i så fall delger domstolen den personen domstolshandlingarna krypterade med den personens krypteringsnyckel.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En inlaga som inges till domstolen på elektronisk väg måste inges på ett sådant sätt att

  • den elektroniska handlingen har undertecknats med en kvalificerad elektronisk signatur eller en avancerad elektronisk signatur eller stämpel baserad på ett kvalificerat certifikat och försetts med en tidsstämpel, om detta är ett lagkrav,
  • den elektroniska handlingen har autentiserats med hjälp av en identifikationsbaserad dokumentautentiseringstjänst, eller
  • den elektroniska handlingen har skapats inom ramen för en tjänst där tjänsteleverantören tilldelade handlingen till den utfärdande personen genom att identifiera utfärdaren och tilldelningen till en sådan person autentiserades med hjälp av information som tydligt kan spåras tillbaka till utfärdarens egenhändiga underskrift, eller grundat på sådan information, och tjänsteleverantören utfärdade ett certifikat om att denne tydligt tilldelat den personen handlingen i en klausul som är knuten till och oskiljaktig från den elektroniska handlingen och tjänsteleverantören har fogat klausulen, tillsammans med handlingen, med åtminstone en avancerad elektronisk stämpel och åtminstone en avancerad tidsstämpel.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter och avgifter för förfaranden är desamma oavsett om förfarandena handläggs elektroniskt eller på papper.

Om det är obligatoriskt att betala en avgift ska, förutom att detta anges i ansökan, fältet ”Avgift som ska betalas” (på det formulär som ska inges) fyllas i med lämpligt belopp och avgiften kan betalas i enlighet med det mottagningsbevis som automatiskt erhålls efter att formuläret har skickats in. Avgiften kan betalas via systemet för elektronisk betalning och avveckling (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), som gör det möjligt att fullgöra en betalningsförpliktelse på portalen för betalning av domstolsavgifter (Igazságügyi Fizetési Portál) från ett virtuellt försäljningsställe/gränssnitt för banktjänster från hemmet. En annan betalningsmetod är att överföra avgifterna till det konto som regiondomstolen har hos det ungerska statsgäldskontoret i detta syfte.

När det gäller företagsregistrering (eller ändringar i registrerad information) måste avgifterna för förfarandet och publiceringskostnaderna betalas på elektronisk väg innan ansökan om registrering (eller ändring av uppgifter) lämnas in. I ansökan ska ärendenumret för betalningen av avgifterna och kostnaderna uppges. Numret kan laddas ned från företagsinformationstjänstens webbplats. Avgifterna ska betalas via banköverföring till handelsdomstolens konto för mottagande av rättsliga avgifter hos statsgäldskontoret, medan publiceringskostnaderna ska betalas till det konto hos statsgäldskontoret som tillhör det ministerium som leds av justitieministern.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det är inte tekniskt möjligt att på elektronisk väg dra tillbaka en ingiven handling. Det är endast i enlighet med gällande civilprocessrättsliga regler som en talan, ett överklagande eller en annan ansökan kan återkallas. Parterna har samma rättigheter och skyldigheter när ett förfarande inleds på elektronisk väg som när det sker i pappersform.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Elektronisk handläggning är inte beroende av på vilket sätt käranden har valt att sköta sina angelägenheter, utan på huruvida svaranden är skyldig att sköta sina angelägenheter på elektronisk väg. Om svaranden är en person som enligt fråga 2 är skyldig att sköta sina angelägenheter på elektronisk väg är huvudregeln att han eller hon endast får inge sitt svaromål via internet och i enlighet med de villkor som fastställts i lagstiftningen. I annat fall är handlingen ogiltig. I andra fall kan svaranden själv välja om han eller hon vill svara på elektronisk väg eller på papper. Om svaranden väljer att kommunicera på elektronisk väg (det vill säga om han eller hon inger sitt svaromål i elektronisk form), måste kommunikationen med domstolen ske på elektronisk väg under hela förfarandet. Domstolen kommer i sin tur att översända alla rättegångshandlingar på elektronisk väg. Om en part som inte företräds av ett juridiskt ombud eller om partens rättegångsbiträde, om detta inte uppfyller villkoren för att klassificeras som juridiskt ombud, har åtagit sig att kommunicera med domstolen på elektronisk väg, kan domstolen i efterhand ombes att tillåta ett byte till ett pappersbaserat förfarande. En sådan ansökan ska i så fall inges samtidigt som pappershandlingen inges. I ansökan måste det göras gällande att partens eller hans eller hennes företrädare på grund av ändringar i deras situation skulle åläggas en oproportionerligt stor börda om det elektroniska förfarandet fortsätter.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

De processrättsliga reglerna är desamma oavsett om ärendet handläggs elektroniskt eller på papper.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se svaren på frågorna 9 och 10.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Om det i ett visst mål är obligatoriskt för en part att använda sig av elektronisk handläggning, eller om parten har valt denna form av handläggning, måste handlingen och dess bilagor inges med hjälp av ett standardformulär – om ett sådant finns – och detta får inte kunna redigeras. I de fall då det inte finns något formulär för ingivande av handlingar och bilagor ska parterna inge dessa i något av de format som godkänts av ordföranden för det nationella domstolsverket och som förtecknas i svar 4, i enlighet med de regler som anges där. (Undantag från skyldigheten att lämna in handlingar på elektronisk väg anges i lagstiftningen. Ett undantag från skyldigheten att inge handlingar på elektronisk väg görs således för närvarande om en handling måste läggas fram och granskas i pappersform under förfarandet, vilket framför allt kan inträffa om en pappershandlings autenticitet bestrids.)

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja, det är möjligt. Domstolen delger parter rättegångshandlingar på elektronisk väg om parterna har ingett sina inlagor på elektronisk väg, i enlighet med de regler som beskrivs i frågorna 2 och 9. Domstolshandlingar som delges elektroniskt skickas till mottagarens dokumentlagringsenhet online inom klientens gateway, den officiella gatewayen eller företagets gateway, där handlingen kan tas emot genom att öppna den internetlänk som leder till handlingen. Handlingen anses delgiven när den öppnas och systemet skapar ett elektroniskt mottagningsbevis som automatiskt skickas till domstolen.

E-post som delges till den officiella delgivningsadressen anses delgiven vid den tidpunkt som anges på meddelandet om att e-postmeddelandet inte har levererats, även om den officiella delgivningsadressens tjänsteleverantör bekräftar att adressaten har vägrat ta emot e-postmeddelandet eller på den femte arbetsdagen efter den tidpunkt som anges på det andra meddelandet, om den officiella delgivningsadressens tjänsteleverantör bekräftar att adressaten trots två påstötningar inte har hämtat e-postmeddelandet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Se svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

En part som är skyldig att kommunicera på elektronisk väg eller som tidigare har valt att använda sig av elektronisk kommunikation måste även inge ett överklagande på elektronisk väg. En part som fram till ingivandet av överklagandet har använt sig av pappersbaserade handlingar får byta till elektronisk kommunikation i samband med att överklagandet inges. Även domstolens avgörande angående överklagandet delges på elektronisk väg till en part som är skyldig att kommunicera på elektronisk väg, eller som har valt denna kommunikationsmetod, i enlighet med de regler som beskrivs i fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt. Om elektronisk handläggning enligt lag är obligatorisk är det naturligtvis även obligatoriskt att inleda förfarandet på detta sätt. Även en part som inte omfattas av en sådan skyldighet har rätt att inleda ett förfarande på elektronisk väg. Han eller hon måste dock först skriftligen godta villkoren för att använda det system för elektroniska tjänster som det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet använder.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, i vissa förfaranden, t.ex. i förfaranden som rör företag.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.