Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja. Det är möjligt att väcka visa typer av talan via internet, t.ex. en talan i ett småmålsförfarande.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En kärande som har en mindre fordran (dvs. på högst 2 000 euro) kan välja att använda sig av ett elektroniskt förfarande. Småmålsförfarandet är en alternativ metod för att inleda och handlägga ett civilrättsligt förfarande för indrivning av mindre fordringar. Tjänsten tillhandahålls av distriktsdomstolarna och är utformad för att till en låg kostnad handlägga konsumenttvister som rör mindre fordringar utan att behöva anlita en solicitor.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Nej. Det enda kravet är att den närmare redogörelsen av fordran inte överstiger 1 500 ord.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna skyddas genom användning av brandväggar, SSL (Secure Socket Layer) för kommunikationer, ett system för att upptäcka intrång på värdtjänstens webbplats och säkerhetsmekanismer för användarkonton etc.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Nej.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifterna i ett småmålsförfarande betalas med kredit- eller bankkort, och samma avgift (25 euro 2012) tas ut oavsett om småmålsförfarandet sker elektroniskt eller inte.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. Om en talan ännu inte har registrerats av domstolen kan den dras tillbaka. För att dra tillbaka talan ska ett e-postmeddelande skickas till registratorn för småmål med en begäran om att talan ska dras tillbaka.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, svaranden kan inkomma med svaromål via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Registratorn för småmål måste göra sitt bästa för att reglera fordran innan den registreras för att tas upp till domstolsprövning.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Fordran betraktas som obestridd, och käranden kan ansöka om tredskodom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Nej. Det är inte möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parter i en tvist kan följa ärendets gång online.

Länkar

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Senaste uppdatering: 26/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.