Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett civilrättsligt förfarande vid alla domstolar och appellationsdomstolar. Vid förelägganden före rättegång är det obligatoriskt vid alla domstolar.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I tvistemål och ärenden där det inte föreligger någon tvist i egentlig mening (rättsvårdsärenden) och verkställighetsförfaranden inför domstolar och appellationsdomstolar får ombud för tidigare parter endast inge inlagor och handlingar på elektronisk väg. Detsamma gäller för ingivandet av inlagor och handlingar av personer som de rättsliga myndigheterna har utsett eller delegerat. För alla övriga handlingar är ingivande på elektronisk väg alltid tillåten.

Förelägganden före rättegång handhas uteslutande på elektronisk väg.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten för inlämning av handlingar via internet är tillgänglig dygnet runt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, de tekniska specifikationer som måste vara uppfyllda anges i en åtgärd från den 16 april 2014, som är tillgängliga via följande länk:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det ”it-kuvert” (busta telematica) som innehåller den juridiska handlingen med eventuella bilagor krypteras så att innehållet endast kan läsas av den mottagande domstolen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektronisk signatur krävs, men inte tidsregistrering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Den ”enhetliga avgift” (contributo unificato) som föreskrivs i lagen kan betalas på elektronisk väg genom ett internetbaserat förfarande som kräver autentisering med hjälp av ett italienskt smartkort. Beloppen att betala är desamma som vid ett icke-elektroniskt förfarande.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, med hjälp av en elektronisk handling motsvarande pappersversionen.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden är fri att bemöta en stämningsansökan på valfritt sätt. Det är emellertid obligatoriskt att inge inlagor på elektronisk väg under förfarandet inför domstolarna och appellationsdomstolarna.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Samma bestämmelser som vid pappersbaserade förfaranden tillämpas. Svaranden kan endast inkomma med svaromål på elektronisk väg om domstolen har behörighet för elektronisk hantering av den typ av ärende och handling det gäller.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Samma bestämmelser som vid pappersbaserade förfaranden tillämpas.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 1 och 2.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Tillkännagivanden och delgivningar till parternas advokater skickas enbart via internet (via säkerhetsgodkänd e-post, i enlighet med de italienska reglerna).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Förelägganden före rättegång utfärdas endast i elektronisk form (från och med den 30 juni 2014).

Tvistemålsdomstolarna utfärdar omkring 300 000 beslut i elektronisk form varje månad.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det går att överklaga via internet. Beslutet angående överklagandet meddelas enbart via internet (via säkerhetsgodkänd e-post, i enlighet med de italienska reglerna).

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, genom autentisering (med hjälp av ett italienskt smartkort) vid en godkänd åtkomstpunkt eller på justitieministeriets portal för it-tjänster.

Länkar

https://pst.giustizia.it/PST/

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.