Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Lettland finns inget särskilt regelverk för att inleda ett förfarande och väcka en civilrättslig talan via internet. Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Elektroniska handlingar kan skickas in via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det är möjligt att skicka in elektroniska dokument i Lettland.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer är domstolar skyldiga att godta elektroniskt undertecknade dokument.

I den nationella lettiska lagstiftningen om elektroniska dokument (lagen om elektroniska dokument) anges att elektroniska dokument av autentiseringsskäl måste innehålla uppgifter som autentiserar dokumentet samt undertecknarens identitet. För att ett dokument ska anses ha undertecknats av relevant person ska det dessutom vara undertecknat med en säker elektronisk signatur. När elektroniska dokument används garanteras datasäkerheten av leverantörerna av säkra elektroniska signaturtjänster i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektroniska dokument och de lettiska bestämmelserna om skydd för personuppgifter. En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

Det bör påpekas att alla former av krav kan framställas med hjälp av dokument som är certifierade med en elektronisk signatur, förutom om det i lagen anges att ett särskilt förfarande ska tillämpas för att inleda en rättsprocess. Förfarandet för att utbyta elektroniska dokument gäller inte vissa typer av avtal som rör fastighets-, familje- och arvsrätt, och vissa typer av garantiavtal.

I lagstiftningen specificeras det ibland att ett visst dokument förutom de övriga villkor som måste uppfyllas endast får rättsverkan om det är försett med ett sigill. För elektroniska dokument uppfylls detta villkor om det elektroniska dokumentet har en säker elektronisk signatur och en tidsstämpel, eller enbart en elektronisk signatur om parterna skriftligen har enats om att elektroniska dokument får undertecknas med en elektronisk signatur i enlighet med det förfarande som anges i lagen om elektroniska dokument.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Domstolshandlingar får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolshandlingar, inklusive domar, får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person får använda elektroniskt signerade handlingar för korrespondens med en förrättningsman.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet. Det går att följa handläggningen av ett mål med hjälp av domstolarnas portal på internet, som tillhandahåller de uppgifter som är offentliga.

Parterna i ett mål kan lyssna till en ljudupptagning av domstolsförhandlingen via domstolarnas portal https://tiesas.lv, under avdelningen Manas lietas (Mina mål), om domstolen har lagt in ljudfilen i domstolens informationssystem. När ljudfilerna har lagts in i domstolens informationssystem och alla data har synkroniserats överförs de till portalens datadistributionsmekanism https://tiesas.lv en gång per dygn. Användare som har registrerat sig på portalen kan endast få åtkomst till uppgifter om de mål som de är registrerade som parter i. I så fall kan de öppna och lyssna till de ljudfiler som har bifogats handlingarna i målet. En part i ett mål kan få åtkomst till avdelningen Manas lietas (Mina mål) i portalen https://tiesas.lv med hjälp av en elektronisk signatur eller en e‑legitimation, eller genom att skicka en ansökan om att beviljas åtkomst till domstolens kansli (Tiesu administrācija).

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.