Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Sedan den 1 juli 2013 har det varit möjligt att väcka talan på elektronisk väg i tvistemål via de litauiska domstolarnas informationssystem (LITEKO). Detta system nås via systemet för offentliga e-tjänster på https://www.teismai.lt/en och http://www.epaslaugos.lt/ genom att välja länken till det litauiska domstolsverkets portal för e-tjänster.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Olika former av talan i civilrättsliga förfaranden eller klagomål mot enskilda handlingar och ansökningar i administrativa förfaranden kan inges på elektronisk väg. Elektroniska handlingar kan inges till domstolen beträffande både nya och befintliga pappersakter. När de elektroniska handlingar som inges rör en befintlig pappersakt bör sökanden även inge det antal papperskopior som krävs (en kopia ska bifogas pappersakten och en kopia ska skickas av domstolen till varje part i förfarandet).

Sedan den 1 januari 2014 har distriktsdomstolarna uteslutande använt sig av det elektroniska formatet i tvistemål som rör utfärdandet av domstolsförelägganden, om stämningsansökan ingavs på elektronisk väg efter den 1 juli 2013 med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik. Det elektroniska formatet används även i följande fall:

1.2 I tvistemål som prövas av distriktsdomstolar, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.3 I tvistemål som prövas av regionala domstolar i deras egenskap av underrätter, förvaltningsmål som prövas av förvaltningsdomstolar i deras egenskap av underrätter, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 juli 2013 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.4 I alla förfaranden vid allmänna domstolar och specialdomstolar som prövar överklaganden eller kassationsmål som grundas på överklaganden som ingetts på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna tjänst är alltid tillgänglig

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inlagor kan inges genom att fylla i mallarna i det system för offentliga e-tjänster som ingår i LITEKO-systemet. Det går även att ladda upp befintliga handlingar i de format som stöds av systemet: textdokumentformat som doc, docx, odt, rtf, txt, kalkylbladsformat som xls, xlsx, ods, presentationsformat som ppt, pptx, ppsx, odp, vektorgrafik- och textformat som pdf, application/pdf, ADOC, punktmatrisformat som tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp, videoformat som avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm och audioformat som wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Elektroniska uppgifter som rör domstolsförfaranden behandlas, redovisas och lagras med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik i enlighet med de arrangemang som har fastställts av Domstolsrådet (Teisėjų taryba) och avtalats med Litauens riksarkivarie (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det går att få åtkomst till portalen för e-tjänster med hjälp av de verktyg som finns på e‑förvaltningsportalen: elektroniska banktjänster, ett personligt id-kort eller en elektronisk signatur. Systemet har även en tidsregistreringsfunktion.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Personer bosatta i Litauen som inger e-handlingar får 25 procents rabatt på domstolsavgiften. De behöver inte skriva ut några inlagor och posta dem till domstolen, gå till banken och betala avgiften eller uppvisa kvitto på att betalningen är gjord.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

En talan som väcks via internet omfattas av samma civilprocessrättsliga regler som en vanlig talan. I artikel 139.1 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas) föreskrivs att en kärande kan dra tillbaka sin talan så länge domstolen inte har översänt en kopia av talan till svaranden. I ett senare skede kan talan endast dras tillbaka om svaranden går med på detta och talan dras tillbaka innan underrätten meddelar sitt avgörande. Så länge en talan inte har registrerats kan den dras tillbaka den genom att man helt enkelt raderar den. Efter att en talan har registrerats kan den endast tas bort ur systemet genom en ansökan om tillbakadragande.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Både pappershandlingar och elektroniska handlingar kan inges till domstolen.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Elektroniska handlingar kan inges beträffande både befintliga pappersakter och elektroniska filer.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Mål som rör meddelanden om domstolsförelägganden, andra mål som angetts av Högsta rättsrådet och information beträffande domstolsförfaranden kan behandlas på elektronisk väg. Om en elektronisk fil har skapats digitaliseras all skriftlig information som har sänts eller tagits emot av domstolen, medan skriftliga handlingar behandlas, lagras eller förstörs i enlighet med de arrangemang som fastställts av Högsta rättsrådet och avtalats med Litauens chefsarkivarie.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan göras via internet i både tvistemål och förvaltningsmål. Domstolsavgöranden kan delges både på elektronisk väg och på de andra sätt som anges i särskild lagstiftning.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ändring av civilprocesslagen som reglerar användningen av modern informations- och kommunikationsteknik i samband med exekutionstjänstemäns verksamhet trädde i kraft den 1 juli 2013. Möjligheten att inleda ett verkställighetsförfarande via internet har emellertid ännu inte genomförts. Det elektroniska informationssystemet för exekutionstjänstemän bör vara redo att tas i bruk från och med april 2015.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Från och med den 1 juli 2013 får advokater och advokaters assistenter ta emot inlagor med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.