Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, men det beror på vid vilken domstol talan ska väckas.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Följande förfaranden kan inledas genom att inge en ansökan via internet:

  • Förfaranden vid småmålsdomstolen (Small Claims Tribunal).
  • Förfaranden vid förvaltningsnämnden (Administrative Review Tribunal).
  • Förfaranden vid Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans.

Inga förfaranden är tillgängliga endast via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna tjänst är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Fordran/ansökan behandlas dock under domstolens öppettider, dvs. kl. 9–15 (1 oktober–15 juni) och kl. 8–12 (16 juni–30 september). Om fordran/ansökan inges utanför dessa tider anses den ha ingetts följande arbetsdag på de tider som anges ovan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att framställa en fordran i småmålsdomstolen måste alla uppgifter som behövs för att behandla ärendet anges i lämpligt formulär. Formuläret är tillgängligt online.

Vid en ansökan till förvaltningsnämnden och Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, måste först de obligatoriska uppgifterna i e‑formuläret fyllas i. En skannad kopia av ansökan ska sedan bifogas i det format som föreskrivs i lag, tillsammans med eventuella handlingar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Överföringen av uppgifter sker med hjälp av kryptering och lagringen av uppgifterna regleras av bestämmelser som fastställts av regeringen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

För att framställa en fordran vid en småmålsdomstol behövs ingen elektronisk signatur. Svaromål, svarsinlagor till genkäromål och överklaganden till denna domstol undertecknas emellertid elektroniskt, eftersom dessa kräver inloggning med e-legitimation.

Om en talan väcks vid förvaltningsnämnden, Court of Magistrates (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, förses talan automatiskt med en elektronisk signatur. Denna tjänst är nämligen endast tillgänglig för advokater och åklagare efter att de har registrerat sig med hjälp av en e-legitimation.

Tid och datum genereras automatiskt när fordran/ansökan inges.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, avgifter för handlingar som inges online ska även betalas online. Samma avgifter tas ut som för handlingar som inte inges på elektronisk väg.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det går inte att dra tillbaka en talan online. Den som vill dra tillbaka en talan måste göra ett personligt besök på domstolens kansli.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

När det gäller förfaranden vid småmålsdomstolen, förvaltningsnämnden, Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, är det bara möjligt att inleda förfaranden via internet. Än så länge går det inte att inge svarsinlagor via internet.

I förfaranden vid småmålsdomstolen går det däremot även att inge svaromål, svarsinlagor till genkäromål och överklaganden via internet.

Svaranden är inte skyldig att svara via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En dag för förhandling fastställs oavsett om svaranden inkommer med ett svaromål eller inte.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

En dag för förhandling fastställs oavsett om svaranden inkommer med ett svaromål eller inte. Dagen för förhandlingen fastställs så snart tidsfristen för att inkomma med svaromål har löpt ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, det är möjligt att inge handlingar på elektronisk väg när de inges tillsammans med den ursprungliga ansökan, om denna också inges på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Delgivning av domar är inte obligatoriskt enligt maltesisk lag.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Alla preliminära och slutliga domar avkunnas vid ett offentligt sammanträde i domstolen, och parterna eller det juridiska ombud som närvarar vid förhandlingen får en kopia av domen. Som förklaras nedan går det dock att få en elektronisk kopia av domen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är endast småmålsdomstolens avgöranden som kan överklagas via internet. Den efterföljande domen i överklagandet får dock inte meddelas via internet.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

På den maltesiska rättstjänstens webbplats kan juridiska ombud och allmänheten kostnadsfritt få tillgång till beslut online.

Utöver denna webbplats kan rättstillämpare använda sin e-legitimation för att prenumerera på e-domstolstjänsten. Där får de tillgång till mål, rättegångshandlingar och domstolsbeslut.

Senaste uppdatering: 06/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.