Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Från och med den 1 september 2017 måste tvistemål med krav på juridiskt biträde (fordringar på över 25 000 euro) vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland handläggas genom elektroniskt förfarande (se webbplatsen De Rechtspraak).

Sedan den 1 oktober 2019 är elektroniska förfaranden bara möjliga i mål som väckts elektroniskt vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland efter den 1 september 2017. Nya mål kan från och med den 1 oktober 2019 inte längre väckas elektroniskt vid dessa domstolar.

Förvaltare (bewindvoerders/curatoren) kan ge in redovisningar elektroniskt via den lokala digitala tjänsten (Digitaal loket kanton). En årsredovisning (översikt över inkomster, utgifter, tillgångar, fordringar och skulder för det föregående året) kan fyllas i med hjälp av ett elektroniskt formulär och elektroniskt sändas till underdistriktsinstansen (kanton), såvida den inte har beslutat något annat. Digital identifiering (DigID-inloggningskod) krävs för att lämna in formuläret.

Sedan november 2017 uppmanas yrkesmässigt verksamma förvaltare (professionele bewindvoerders) att kommunicera med domstolarna elektroniskt i ärendefrågor. Detta elektroniska tillvägagångssätt håller gradvis på att införas hos förvaltarna (se webbplatsen De Rechtspraak)

Till högsta domstolen (Hoge Raad) måste kassationsbesvär som avser stämningar i tvistemål alltid ges in elektroniskt (se webbplatsen för Nederländernas högsta domstol Hoge Raad der Nederlanden).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Mellan 1 september 2017 och 1 oktober 2019 var elektroniska förfaranden obligatoriska vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland i tvistemål med krav på juridiskt biträde. Det går inte att väcka talan elektroniskt i andra domstolar. Mål som under ovan nämnda period väckts vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland kommer i princip att avslutas elektroniskt (se även punkterna 3–16).

Det nederländska rättsväsendet arbetar (via De Rechtspraak) med att skapa ny digital tillgång i tvistemål. Lägesrapporter kommer att läggas ut på webbplatsen De Rechtspraak.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

För tvistemål med krav på juridiskt biträde som väckts vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland under den i punkt 2 angivna perioden är elektroniska förfaranden tillgängliga dygnet runt. Rättstjänstcentrumets (rechtsspraakservicecentrum) hjälpcentral kan nås elektroniskt och på telefon kl. 8–20.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, talan väcks genom att en stämningsansökan (procesinleiding) ges in via rättsväsendets webbportal.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Se procedurreglerna på webbplatsen De Rechtspraak.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, elektronisk identifiering krävs för att ge in handlingar. Advokater använder sitt advokatpass för detta ändamål. Medborgare kan bl.a. använda sin DigID-inloggningskod eller en elektronisk id-handling (företag). I lagstiftningen anges vilka identifieringsmetoder som är tillåtna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas vid alla förfaranden. Advokater använder sig av löpande räkning hos domstolarna. Vid elektroniska förfaranden betalas domstolsavgifterna elektroniskt. Vid utebliven betalning avbryts förfarandet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, i lagstiftningen och i rättsväsendets processregler anges hur man gör för att dra tillbaka en talan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, om lagstiftningen om elektroniska förfaranden är tillämplig kan svaranden ge in sitt svaromål elektroniskt. Om svaranden har en advokat måste svaromålet ges in elektroniskt. Om svaranden har rätt att själv föra sin talan är det även tillåtet att ge in svaromålet i pappersformat.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Elektroniska förfaranden genomförs helt och hållet online. Svaranden får ett e-postmeddelande varje gång en ny handling förs in i den elektroniska ärendeakten. Svaranden kan lägga till egna handlingar och konsultera ärendet på elektronisk väg. Domstolsavgörandet meddelas på elektronisk väg.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om målet har delgetts motparten på ett korrekt sätt kan tredskodom meddelas vid utevaro. Motparten meddelas skriftligen hur förfarandet fortskrider.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 1. Det är inte tillåtet att lämna in meddelanden och handlingar per e-post eftersom tillräcklig säkerhet inte kan garanteras.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, rättsliga handlingar får inte delges eller översändas via internet. Många domar offentliggörs emellertid på De Rechtspraak och tilldelas ett ECLI-nummer, vilket gör att det vid behov är lätt att hitta dem. Domstolens ordförande beslutar vanligtvis huruvida domen ska offentliggöras på ovannämnda webbplats. Alla domar offentliggörs inte på internet, utan endast de som är rättsligt relevanta eller om stort (medie)intresse finns.

Namnen på de personer som förekommer i en dom anonymiseras för att skydda deras personliga integritet. Företag och personer som deltar i målet på yrkets vägnar anonymiseras inte.

I mål där förfarandet kan eller måste ske på elektronisk väg förs domen in i den elektroniska ärendeakten. På detta sätt underrättas parterna om domen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, offentliggörandet på internet sker efter det att parterna underrättats och därför efter datumet för domen. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga elektroniskt. Endast i utevaromål som handlagts elektroniskt kan en ansökan om återvinning ges in med elektroniska medel.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej, i mål som handläggs elektroniskt är det bara advokater som när som helst kan läsa handlingarna i målet.

Vissa formulär kan laddas ned i pdf-format från webbplatsen De Rechtspraak. Även dessa handlingar måste emellertid sedan sändas med vanlig post till domstolarna för att ingå i förfarandet. De handlingar det rör sig om är formulär för boskillnad och uppdelning av pension, formulär för ändring av föräldraansvar, förmyndarskap beträffande en vuxen, förvaltning av egendom och mentorskap, deklarationsblanketter för sakkunniga och tolkar, formulär om obestånd, formulär för förfarandet med europeiskt betalningsföreläggande, formulär för det europeiska småmålsförfarandet och formulär för att ge in överklaganden.

Information som kan vara relevant i ett rättsligt förfarande och information för att garantera domarnas oberoende registreras centralt och är tillgänglig för allmänheten online via webbplatsen De Rechtspraak. Följande register kan konsulteras på nätet: Centrala förmyndarregistret (Centraal Curateleregister), centrala insolvensregistret (Centraal Insolventieregister), registret över giftorättsgods (huwelijksgoederenregister) och registret över domstolsväsendets sidofunktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Senaste uppdatering: 09/02/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.