På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det går att väcka talan via internet via småmålsförfarandet online (Small Claims Online, SCOL). För mer information se https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Småmålsförfarandet online kan användas för penningfordringar upp till 3 000 pund, exklusive domstolsavgifter, om fordringarna inte rör personskador, trafikolyckor, ärekränkning eller förtal, äganderätt till mark, legat eller livränta, eller makars förmögenhetsförhållanden.

Den eller de personer som stäms kan vara bosatta i Förenade kungariket så länge som ett erkänt postnummer anges, så att man kan identifiera en korrekt delgivningsadress. Om svaranden har en adress i England, Skottland eller Wales måste sökanden bekräfta att en talan om samma sak inte har väckts vid en annan domstol. Om svaranden har en adress utanför Förenade kungariket kan småmålsförfarandet online emellertid inte användas.

Vid en talan enligt småmålsförfarandet online måste sökanden vara minst 18 år, får inte ha en intellektuell funktionsnedsättning, får inte erhålla juridiskt bistånd i den mening som avses i 1988 års rättshjälpslag (Legal Aid Act 1988) och det får inte röra sig om en okynnestalan (dvs. en talan från en person som High Court har förbjudit att väcka talan i en grevskapsdomstol i Nordirland utan tillstånd). En talan kan inte väckas mot regeringen eller monarken.

En småmålstalan kan väckas vid ett domstolskansli eller via småmålsförfarandet online.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Småmålsförfarandet online är för närvarande tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om småmålsförfarandet online används ombeds sökanden att fylla i uppgifter i olika fält på skärmen. I varje fält ska viss obligatorisk information fyllas i, t.ex. sökandens fullständiga namn och adress, svarandens eller svarandenas namn och adress det belopp fordran avser, och närmare detaljer om fordran.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säkerheten är oerhört viktig. Eftersom vissa av de uppgifter som en sökande lämnar kan vara känsliga används unika användar-ID och lösenord för att garantera säkerheten. Webbplatsen är också säkerhetsskyddad och krypterar de data som skickas över internet.

Sökande måste registrera sig på webbplatsen innan de kan väcka en småmålstalan online. Under registreringen ombeds de att välja ett användar-ID och ett lösenord. Lösenordet måste bestå av minst 7 tecken och vara en kombination av versaler, gemener och siffror.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte. Sökanden måste fylla i en sanningsförsäkran.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ingen skillnad görs mellan domstolsavgifterna för en talan som väcks via internet och en talan som inte väcks på elektronisk väg. Domstolsavgifterna kan betalas med kredit- eller bankkort eller ett förbetalt kontantkonto. Personer som är berättigade till undantag eller befrielse från avgifter kan inte använda småmålsförfarandet online.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Sökanden kan meddela att talan dras tillbaka. Meddelandet kan inges online eller via kansliet och gör att målets status ändras till ”har handlagts”.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Om en talan har väckts via småmålsförfarandet online kan svaranden inge sitt svaromål elektroniskt med hjälp av de uppgifter som anges på framsidan av ansökningsformuläret. Svaromålet kan även inges till relevant domstolskansli. Det är inte obligatoriskt att inge sitt svaromål via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En svarande kan svara på en talan som väckts via småmålsförfarandet online på tre sätt, genom att fylla i någon av följande handlingar:

Ett medgivande av ansvar (Acceptance of Liability) – om han eller hon godtar fordran och vill reglera den.

En svarande bör fylla i och inge denna handling om svaranden medger att han eller hon har en skuld och kommer att betala det utestående beloppet. Om svaranden behöver extra tid för att kunna betala, meddelas detta antingen genom en försäkran om att ett visst belopp kan betalas per veckan/månaden eller att hela beloppet ska betalas före ett visst datum.

Meddelande om bestridande (Notice of Dispute) – om svaranden vill bestrida fordran.

Bestrider svaranden fordran bör denne fylla i och inge ett meddelande ombestridande, tillsammans med skälen till detta. Så snart handlingen har kontrollerats överförs målet sedan till det domstolskansli som anges på den ursprungliga ansökan (vanligtvis det lokala domstolskansliet) för registrering i förteckningen över mål och planerade förhandlingar. Svaranden måste inge kopior på handlingar till stöd för sin sak till relevant domstolskansli senast tio dagar före domstolsförhandlingen.

Meddelande om bestridande och genkäromål (Notice of Dispute and Counterclaim) – om svaranden vill bestrida fordran och inge ett genkäromål mot sökanden. En avgift tas ut för denna handling. Avgifter beräknas utifrån det belopp som svarandens motfordran avser. Svaranden måste betala för ansökan via kredit- eller bankkort online. Om svaranden inte har ett kredit- eller bankkort måste handlingen sändas till det särskilda centrumet för tvistemålsprocesser (Civil Processing Centre) och talning ske kontant, med postväxel eller med check. Checkar ska ställas ut till Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Så snart handlingen har kontrollerats av centrumet för tvistemålsprocesser överförs målet till det domstolskansli som anges på den ursprungliga ansökan (vanligtvis det lokala domstolskansliet) för registrering i förteckningen över mål och förhandlingar. Svaranden måste inge kopior på handlingar till stöd för sin sak till relevant domstolskansli senast tio dagar före domstolsförhandlingen.

Om svaranden inger ett svaromål överförs målet till svarandens lokala domstol. Om ett genkäromål inges överförs målet till lämplig domstol. I båda fallen handläggs målet på samma sätt som om talan inte hade väckts via internet.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om fristen för att inkomma med svaromål har löpt ut utan att något svaromål inkommit från svaranden kan sökanden ansöka om tredskodom avseende en bestämd eller obestämd fordran. Ansökan om tredskodom kan fyllas i och inges online.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det finns inget allmänt system för att inge handlingar till en domstol på elektronisk väg. I vissa fall kan domstolen dock själv meddela att den godtar att vissa handlingar inges på elektronisk väg. Handlingar godtas om de överförs mellan olika konton i systemet för säker e-post i brottmål (Criminal Justice Secure eMail (CJSM)), dvs. från en av CJSM:s e-postadresser till en annan. I ett protokoll för elektroniskt utbyte av information mellan Nordirlands domstolsverk och andra organisationer, i mål enligt Children (Northern Ireland) Order 1995, ges närmare detaljer om parametrarna för utbyte av information.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Länkar

Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.