Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det är möjligt att väcka talan via internet genom att inleda ett s.k. elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). I det första skedet av detta förfarande deltar inte gäldenären. Gäldenärer får inte inleda sitt försvar förrän betalningsföreläggandet har utfärdats och delgetts dem.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inledas i mål som rör penningfordringar, oavsett värdet på föremålet för tvisten.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ett käromål i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inges till e‑domstolen (e-sąd) när som helst.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Särskild programvara som skapats för e‑domstolen omvandlar automatiskt den textfil som innehåller käromålet till det format och datastruktur som e‑domstolen kräver.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna säkras av ett antal avancerade it-lösningar, däribland systemet captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Captcha är en webbplatssäkerhetsteknik som endast tillåter överföring av data som har förts in av människor. I detta fall skyddar captcha webbportalen så att inga konton skapas av maskiner. Systemet verifierar detta genom att be användaren skriva in den text som visas i en bild. Texten är medvetet snedvriden så att den inte kan läsas med hjälp av OCR-teknik (Optical Character Recognition) (ett antal tekniker eller programvara som används för att känna igen bokstäver och kompletta texter i en grafisk fil i raster-format), men är fortfarande tillräckligt läsbar för människor. Koden i bilden ska skrivas in i fältet med hjälp av gemener eller versaler.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En elektronisk signatur ska användas för att underteckna käromål och yrkanden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande. Följande typer av signaturer får användas:

a) En vanlig elektronisk signatur som kostnadsfritt kan erhållas från EPU:s webbplats. Innan du gör detta måste du först skapa ett konto. Så snart kontot har aktiverats måste du ansöka hos EPU:s certifieringscentrum om ett certifikat och sedan vänta tills utfärdandet av certifikatet har bekräftats (vilket tar ungefär två timmar). Sedan måste du ladda ned certifikatet. För att certifikat ska installeras korrekt i operativsystemet behöver du ett giltigt lösenord. Lösenordet skickas via e-‑post. Om du förlorar certifikatet efter att du har laddat ned det måste du göra en ny ansökan om certifikat. En vanlig elektronisk signatur får endast användas i e‑förfaranden. Certifikatet för en vanlig elektronisk signatur är giltigt i ett år.

b) En kvalificerad elektronisk signatur. Efter att du har registrerat ett användarkonto ges du automatiskt möjlighet att använda en kvalificerad elektronisk signatur. Du måste emellertid först själv skaffa en kvalificerad elektronisk signatur.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgiften i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan endast betalas på elektronisk väg, via en betaltjänstleverantör. Avgiften är en fjärdedel av den avgift som betalas i ett traditionellt förfarande för betalningsföreläggande.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan käranden dra tillbaka sin talan fram till dess att ett lagakraftvunnet avgörande har meddelats. Ett särskilt yrkande måste framställas i detta syfte. Ett sådant yrkande bör innehålla kärandens förklaring om att denne drar tillbaka sin talan och ett bankkontonummer. Käranden får dra tillbaka hela talan – i så fall avsäger sig käranden det rättsliga skyddet avseende alla fordringar som framställts i talan (hela beloppen). En talan kan dessutom dras tillbaka i vissa delar, vilket kallas delvis tillbakadragande av talan. När en talan dras tillbaka kan käranden samtidigt förklara att han eller hon avstår från (inte tänker driva in) sin fordran. I yrkandet om tillbakadragande av talan måste det anges till vilket bankkontonummer domstolsavgiften ska återbetalas. Domstolsavgiften återbetalas om talan dras tillbaka innan betalningsföreläggandet utfärdas.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svaranden inte inge sitt svaromål via internet. Den första handling som ska delges svaranden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande är ett betalningsföreläggande. Svaranden kan motsätta sig utfärdandet av betalningsföreläggandet genom att inge ett genkäromål (i pappersformat eller på elektronisk väg).

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svarandet inte inge ett svaromål. Enda sättet att motsätta sig ett betalningsföreläggande är att inge ett genkäromål till domstolen (i pappersformat eller på elektronisk väg). I så fall förlorar betalningsföreläggandet sin rättskraft och saknar rättsverkan. Ärendet hänskjuts från e‑domstolen till domstolen i den domkrets där svaranden har hemvist och prövas i ett annat förfarande.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande vinner laga kraft två veckor efter att det har delgetts svaranden. Ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande och som har förts in i it-systemet är en exekutionstitel. Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande förklaras verkställbart av domstolen med hjälp av ett elektroniskt verkställighetsbeslut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande får handlingar inte bifogas yrkanden som inges på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande delges käranden information om ärendets gång på elektronisk väg. När käranden inleder förfarandet genom att väcka talan via e‑domstolens webbplats får käranden tillgång till en särskild plats på e‑domstolens webbplats, som gör att käranden kan ta emot korrespondens från domstolen. Käranden delges information om ärendets gång via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande (elektronisk delgivning av information om ärendets gång). Svaranden delges information om ärendets gång på elektronisk väg endast om svaranden har gått med på att delges information om ärendets gång på detta sätt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande meddelas avgöranden på elektronisk väg.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, endast i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Om verkställighetsbeslutet avser ett domstolsavgörande som meddelats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan en ansökan om verkställighet inges på elektronisk väg. Ansökan måste inges via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Under det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande har parterna full tillgång till akterna i deras ärende. Tillgången sker via det dataöverföringssystem som stöder förfarandet. Det går även att skriva ut de tillgängliga handlingarna. Detta är inte möjligt i andra förfaranden än det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

Senaste uppdatering: 01/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.