Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, i Portugal är det möjligt att väcka talan i domstol via internet. Särskilda applikationer har införts för detta ändamål, nämligen Citius och plattformen för hantering av bouppteckningar (nedan kallad bouppteckningsplattformen).

Citius

I civilrättsliga förfaranden är det i princip möjligt att inge inlagor och handlingar elektroniskt via Citiusplattformen på http://citius.tribunaisnet.mj.pt/, i enlighet med de förfaranden och anvisningar som anges där.

Citiusplattformen innehåller särskilda moduler för domare, åklagare och domstolstjänstemän som gör det möjligt för dem att handlägga förfaranden och inge formella handlingar, och för juridiska ombud att inge formella handlingar och konsultera förfarandet (artikel 3 i ministerförordning (Portaria) nr 280/2013).

För att få åtkomst till systemet måste advokater, jurister och juridiska ombud registrera sig hos enheten med ansvar för åtkomst till systemet. Åtkomsten grundas på de uppgifter som relevant yrkesorganisation har lämnat beträffande giltigheten av medlemmens registrering.

Efter registreringen tilldelas användarna en hemlig, personlig kod som inte kan överlåtas och som gör det möjligt för dem att få åtkomst till de sekretessbelagda delarna av plattformen.

Bouppteckningsplattformen

När det gäller arv får berörda parter sedan den 2 september 2013 välja vid vilket notariekontor de önskar inleda ett rättsligt förfarande arvsrättsliga tvister rörande uppdelningen av egendom. Detta förutsatt att det finns ett relevant samband med uppdelningen av egendom som grundas på den plats där arvsförfarandet inleddes, den plats där merparten av den egendom eller de affärsmässiga verksamheter som ingår i arvet är belägna, eller den plats där merparten av de direkt berörda parterna i uppdelningen av egendom är bosatta. I vissa stadier av förfarandet hänskjuts ärendet till domstolen så att denna kan fatta ett beslut, däribland beslut som bekräftar fördelningen av tillgångarna.

Bouppteckningar hanteras helst elektroniskt, av notarier på elektronisk väg, enligt ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 (artikel 2 i lag nr 117/2019).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Citius

Alla rättsliga förfaranden, dvs. en talan, säkerhetsåtgärder, en anslutningstalan, personlig delgivning och andra förfaranden, oavsett om de har förenats eller är automatiska, inklusive överklaganden, handläggs numera vanligtvis elektroniskt i systemet Citius (artikel 3 i ministerförordning nr 280/2013).

För mål som inletts vid domstolarna gör Citiusplattformen det möjligt att inleda och handlägga

a) en fastställelsetalan i tvistemål, säkerhetsåtgärder och delgivning av enskilda, med undantag av förfaranden för att skydda barn och skadeståndskrav eller civilrättsliga verkställighetsåtgärder inom ramen för brottmål,

b) civilrättsliga verkställighetsåtgärder och alla förhandlingar som hör till verkställigheten (i detta fall bör registreringen av verkställighetsåtgärderna, tillsammans med en utskrift av viktiga dokument, ske först efter det att domstolen har mottagit en ansökan eller uppgifter som kräver ett domstolsingripande).

Detsamma gäller vid en ansökan om ett betalningsföreläggande. Se relevant faktablad.

Bouppteckningsplattformen

Om en ansökan om bouppteckning inges till notarien måste alla bestridanden och senare åtgärder så långt det är möjligt utföras via bouppteckningsplattformen (artikel 6 i lag nr 23/2013).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

De tjänster som beskrivs är i regel tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Citius

Inlagor ges in genom att fylla i de formulär som finns på den webbplats som nämndes i svaret på fråga 1. Till dessa ska bifogas

a) filer med övrig information som krävs enligt lag, inlagans materiella innehåll och annan information som det juridiska ombudet bedömer som relevant men som inte passar in någon annanstans i formuläret, och

b) de dokument som måste åtfölja inlagan.

Inlagor och handlingar som inges på detta sätt måste undertecknas på Citiusplattformen med hjälp av en elektronisk signatur för att permanent styrka undertecknarens yrkesstatus.

Filerna och dokumenten måste inges som pdf-filer (.pdf), helst som pdf/A-dokument med sökbart innehåll (artikel 8 i ministerförordning nr 280/2013).

Ansökningar om betalningsföreläggande måste inges som xml-filer (.xml), vars specifikationer har publicerats på: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Bouppteckningsplattformen

En ansökan om bouppteckning kan inges
a) av den berörda parten eller det juridiska ombudet, genom att fylla i det elektroniska formuläret för att inleda en bouppteckning som finns på plattformen, och bifoga relevanta handlingar i enlighet med de angivna förfarandena och instruktionerna,
b) av den berörda parten på notariekontoret, på ett fysiskt medium, genom att överlämna den mall för ansökan om bouppteckning som anges i föregående artikel, tillsammans med relevanta handlingar (artikel 4 i ministerförordning nr 278/2013).

Åtkomst till ovannämnda webbplats sker med hjälp av ett elektroniskt certifikat. Följande gäller:
a) Medborgare får åtkomst via det inbyggda digitala certifikatet i deras id-kort.
b) Advokater och juridiska ombud får åtkomst via det digitala certifikat som styrker deras yrkesstatus.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Personuppgifter som samlas in av domstolar i utövandet av rättsliga funktioner behandlas i it-plattformen Citius, inrättad och förvaltad av institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur i rättssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (nedan kallat IGFEJ, I.P.), inom justitieministeriets ansvarsområde, som agerar underleverantör till rättsväsendets högsta organ (enligt artiklarna 4.8 och 28 i den allmänna dataskyddsförordningen), dvs. Högsta domarrådet.

IGFEJ, I.P. är skyldigt att garantera att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder införs i syfte att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med förordningen och att de registrerades rättigheter skyddas. I enlighet med artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen har justitieministeriet utsett ett enda dataskyddsombud för de organ som står under dess överinseende, däribland IGFEJ, I.P.

Domaren i målet ansvarar för beslut om tillgång till och överföring av personuppgifter i rättsärenden. Sådana beslut ska fattas av domaren i målet i enlighet med den processrätt som är tillämplig i det specifika målet och enligt följande föreskrifter i den allmänna dataskyddsförordningen: när personuppgifter behandlas av domstolar får tillämpningen av förordningen begränsas till specifika åtgärder och till förfaranden som ska följas (artikel 23.1 d och 23.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen); tillsynsmyndigheten får inte utöva tillsyn över behandling av personuppgifter som utförs av domstolar i utövandet av rättsliga skyldigheter (en begränsning som fastställs i artikel 55.3 i den allmänna dataskyddsförordningen). De förfaranden för överklaganden som föreskrivs i den nationella processrätten ska gälla för rättsliga beslut på detta område.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Citius

Inlagor och handlingar som inges av juridiska ombud måste undertecknas med hjälp av en elektronisk signatur som permanent styrker undertecknarens yrkesstatus.

Citiusplattformen säkerställer följande:

a) Certifiering av datum och tidpunkt för ingivandet.

b) Att användaren får en kopia av de inlagor och handlingar som ingetts, med angivelse av vilket datum och vilken tid ingivandet skedde.

c) Om mottagningsbevis inte kan ges skickas ett meddelande till sändaren med upplysning om att det inte gick att inge inlagan eller handlingen till plattformen.

Domare och allmänna åklagare inger alltid formella handlingar elektroniskt via it-systemet Citius. Handlingarna förses med en kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur.

I mål som inte kräver ett juridiskt ombud, och där parten inte har en advokat, kan inlagor även inges till domstolen på ett av följande sätt (artikel 144.7 i civilprocesslagen):

a) För hand till domstolens kansli. Den dag handlingarna överlämnas räknas i så fall som ingivningsdag.

b) Som rekommenderat brev. Den dag brevet stämplas räknas i så fall som ingivningsdag.

c) Via fax. Den dag handlingarna faxas räknas i så fall som ingivningsdag.

Om parten har ett juridiskt ombud och det finns ett legitimt hinder som hindrar honom eller henne från att inge handlingarna elektroniskt kan handlingarna inges med hjälp av en av ovannämnda metoder.

Bouppteckningsplattformen

Så snart en korrekt ansökan har ingetts får sökanden en bekräftelse från plattformen eller notarien. I bekräftelsen anges 
a) vilken dag och tid ansökan ingavs,
b) koden och instruktioner för att konsultera målet på webbplatsen https://www.inventarios.pt/,

c) en bankomatreferens för att kunna göra den första delbetalningen av notarieavgiften och vilket belopp som ska betalas,
d) det nummer som ärendet kommer att tilldelas efter den första delbetalningen av notarieavgiften.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Citius

Ja, domstolsavgifter måste betalas.

Ett samlingsdokument (Documento Único de Cobrança – DUC) måste utfärdas före betalningen. Det är tillgängligt på IGFEJ:s webbplats: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC kan betalas

  • på en bankomat eller via din internetbank (under rubriken ”Betalningar till staten” (Pagamentos ao Estado)),
  • på domstolens kansli eller med ett bankkort,
  • på ditt bankkontor.

För mer information, se:

Tjänster – Kostnader för förfaranden: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

I förfaranden där det inte är obligatoriskt att använda elektroniska medel minskas domstolsavgifterna till 90 % av det ursprungliga värdet om parten inger samtliga inlagor på elektronisk väg (artikel 6 i förordningen om förfarandekostnader).

För betalningsförelägganden, se respektive faktablad.

Portugal godtar även betalning av domstolsavgifter via utländsk banköverföring.

En domstolsavgiftssimulator är tillgänglig på: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Bouppteckningsplattformen

Bouppteckningskostnader omfattar notariens arvode och utlägg. Betalningen sker via en bankomatreferens som skapas när ansökan inges.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt att avbryta förfarandet eller att dra tillbaka ansökan på de villkor som anges i de nationella processregler som är tillämpliga på det enskilda målet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I rättsliga förfaranden inges svarandens inlagor till domstolen i regel på elektronisk väg, och den dag handlingarna inges räknas som ingivningsdag (artikel 144 i civilprocesslagen).

I mål där det inte råder advokattvång, och parten inte har en advokat, kan inlagor även överlämnas för hand till domstolens kansli, skickas som rekommenderat brev eller faxas.

För bouppteckningsförrättningar, se svaren på frågorna 4 och 6.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Citius

Även om svaranden vill inkomma med svaromål handläggs fordran på elektronisk väg. Vissa handlingar skrivs dock ut. Pappersdokument behövs fortfarande (domare saknar t.ex. de materiella resurser som krävs för att analysera ett mål och upprätta ett beslut på separata bildskärmar eller för att konsultera den digitala processen i domstolslokalen samtidigt som målet pågår; i vissa fall ankommer det på domstolen att avgöra om vissa dokument måste skrivas ut för att de ska kunna analyseras ordentligt).

Den fysiska ärendeakten får endast innehålla inlagor och handlingar som är relevanta för beslutet i sakfrågan enligt ett motiverat beslut av domstolen i varje enskilt fall. Följande anses inte vara relevant (artikel 28 i ministerförordning nr 280/2013):

a) En begäran om ändring av dagen för en förhandling.

b) Administrativa meddelanden och meddelanden om verkställighet som enbart rör hur förfarandet har organiserats, och svaren på dessa, exempelvis

i) meddelanden om stämning eller delgivning av parterna,

ii) meddelanden om planerade förhandlingar,

iii) meddelanden om hänskjutande av ett mål till den allmänna åklagaren,

iv) meddelanden om utredningar som gjorts av olika avdelningar, såsom polismyndigheter, registreringskontor, det portugisiska institutet för rättsmedicin och kriminalteknik (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktoratet för kriminalvård och social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller generaldirektoratet för social trygghet (Direcção-Geral da Segurança Social),

v) valideringsstämplar från den allmänna åklagaren och domaren.

c) Godtagande av utnämningen som exekutionstjänsteman med uppgift att delge stämningar och kallelser.

d) Intern kommunikation.

e) Negativa certifikat till följd av konsultationer av databaser på avdelningar inom offentlig förvaltning.

f) Specifika åtgärder, meddelanden eller underrättelser från exekutionstjänstemannen.

Bouppteckningsplattformen

Notarien måste registrera alla steg i förfarandet i plattformen så att varje steg kan identifieras och en kopia av tillhörande dokument och eventuella åtföljande dokument kan hittas.

Varje talan som väcks av en person i förfarandet som inte inges elektroniskt måste skannas in av notarien och registreras i ärendeakten för den aktuella bouppteckningsförrättningen.

Skulle ovannämnda inskanning inte gå att genomföra på grund av vilken typ av inlaga eller annat dokument som den berörda parten har ingett måste notarien registrera åtgärden i bouppteckningsplattformen och ange att det aktuella dokumentet kan konsulteras på notariekontoret.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål sker prövningen av målet enligt tillämpligt förfarande och behandlas digitalt ända fram till det slutliga avgörandet. Som förklarades i svaret på föregående fråga skrivs vissa dokument ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 2 och 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Citius

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge handlingar via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Om elektronisk delgivning är tillåten sker denna via Citiusplattformen, som automatiskt ser till att handlingar är tillgängliga och kan läsas på http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Bouppteckningsplattformen

En notaries delgivning av handlingar till juridiska ombud för parter som redan deltar i förfarandet sker via bouppteckningsplattformen på den plats i systemet som har reserverats för det juridiska ombudet. Delgivning anses ha skett den tredje dagen efter det att handlingen har gjorts tillgänglig på det juridiska ombudets reserverade plats i systemet, eller nästa arbetsdag om den dagen inte är en arbetsdag.

När handlingen görs tillgänglig i det juridiska ombudets begränsade utrymme på plattformen skickas samtidigt ett e-postmeddelande till den e-postadress som ombudet tidigare har uppgett med information om att handlingen finns tillgänglig på plattformen.

När delgivningen sker direkt till parterna delges handlingarna i pappersform enligt villkoren i civilprocesslagen. De registreras i bouppteckningsplattformen och förses med respektive domstolstjänstemans elektroniska signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge domstolsavgöranden via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Domstolsavgöranden meddelas i systemet Citius-Magistrados Judiciais och görs tillgängliga på Citiusplattformen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, det är möjligt att via internet inge överklaganden, grunder för överklaganden och svarsskrivelser samt invändningar mot ogillande eller bifall av överklaganden.

Beträffande delgivning av avgöranden av överklaganden, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via internet.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Citius

Med undantag av verkställighetsförfaranden, som parterna själva får följa, får alla övriga rättsliga förfaranden endast följas online av juridiska ombud (advokater och juridiska biträden), exekutionstjänstemän och, i insolvensförfaranden, konkursförvaltarna.

Borgenären eller gäldenären kan följa verkställighetsförfaranden på https://processoexecutivo.justica.gov.pt efter tidigare autentisering med hjälp av det digitala autentiseringscertifikat som är integrerat i id-korten eller via den mobila digitala nyckeln. Mål kan följas i enlighet med de förfaranden och instruktioner som anges på webbplatsen.

Bouppteckningsplattformen

Parter och deras juridiska ombud kan följa bouppteckningar på bouppteckningsplattformen.

Parter kan få åtkomst till detta system enbart i konsultationssyfte med hjälp av en kod som tillhandahålls av notarien när denne delger den berörda parten handlingar för första gången.

Tillämplig lagstiftning

Lag nr 41/2013 av den 26 juni 2013 – civilprocesslagen

Ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013 – elektronisk handläggning av mål

Lag nr 117/2019 av den 13 september 2019 – systemet för bouppteckningar

Ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 – om handläggning av handlingar och villkoren för bouppteckningar

Länkar

Citiusportalen

Juridikportalen

Generaldirektoratet för rättsväsendet

Generaldirektoratet för rättspolitiska frågor

Institutet för rättslig ekonomisk förvaltning och infrastruktur

ANM.:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Det är fortfarande nödvändigt att läsa gällande lagtexter. De uppdateras regelbundet och är föremål för utveckling i rättspraxis.

Senaste uppdatering: 15/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.