Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, i Portugal är det möjligt att väcka talan i domstol via internet, och särskilda it-applikationer har inrättats för detta ändamål: Citiusplattformen och bouppteckningsplattformen.

Citius

I civilrättsliga förfaranden är det i princip möjligt att inge inlagor och handlingar elektroniskt via Citiusplattformen på https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, i enlighet med de förfaranden och anvisningar som anges där.

Citiusplattformen innehåller särskilda moduler för domare, åklagare och domstolstjänstemän som gör det möjligt för dem att handlägga förfaranden och inge formella handlingar, och för juridiska ombud att inge formella handlingar och konsultera förfarandet (artikel 3 i ministerförordning (Portaria) nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

För att få åtkomst till systemet måste advokater, jurister och juridiska ombud registrera sig hos enheten med ansvar för åtkomst till systemet. Åtkomsten grundas på de uppgifter som relevant yrkesorganisation har lämnat beträffande giltigheten av medlemmens registrering (artikel 5.2 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Efter registreringen tilldelas användarna en hemlig, personlig kod som inte kan överlåtas och som gör det möjligt för dem att få åtkomst till de sekretessbelagda delarna av plattformen (artikel 5.3 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013): https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

Bouppteckningsplattformen

När det gäller arv får berörda parter sedan den 2 september 2013 vid arvsrättsliga tvister välja vid vilket notariekontor de önskar inleda ett rättsligt förfarande rörande bouppteckning. Detta förutsatt att det finns ett relevant samband med uppdelningen av egendom som grundas på den plats där arvsförfarandet inleddes, den plats där merparten av den egendom eller de affärsmässiga verksamheter som ingår i arvet är belägna eller den plats där merparten av de direkt berörda parterna i denna uppdelning av egendom är bosatta (artikel 1.2 i den rättsliga ramen för bouppteckning via notarie, som offentliggjordes i bilagan till lag nr 117/2019 av den 13 september 2019). Ärendet hänskjuts till domstol vid vissa stadier av förfarandet så att denna kan fatta ett beslut, bland annat beslut som bekräftar uppdelningen av tillgångarna (artikel 5 i den rättsliga ramen för bouppteckning via notarie, som offentliggjordes i bilagan till lag nr 117/2019 av den 13 september 2019).

Anm.: genom lag nr 117/2019 av den 13 september 2019 upphävdes uttryckligen lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013 (lag om godkännande av den rättsliga ramen för bouppteckning). Den rättsliga ramen för bouppteckningsförfaranden, som godkändes i bilagan till lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013, gäller dock fortfarande för bouppteckningsförfaranden som vid tidpunkten för ikraftträdandet av lag nr 117/2009 av den 13 september 2009 höll på att handläggas av notarier, vilka behandlas i enlighet med nämnda ram (artikel 11.2 och 11.3 i lag nr 117/2009 av den 13 september 2009).

Bouppteckningsförfaranden hanteras helst elektroniskt, av notarier på elektronisk väg, i enlighet med artikel 2.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 på https://www.inventarios.pt/

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Citius

Alla rättsliga förfaranden, dvs. en talan, skyddsåtgärder, en anslutningstalan, personlig delgivning och andra förfaranden, oavsett om de har förenats eller är autonoma, inklusive överklaganden, handläggs numera i regel elektroniskt på Citiusplattformen (artikel 1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

För mål som inletts vid domstolarna gör Citiusplattformen det möjligt att inleda och handlägga

a) en fastställelsetalan i tvistemål, skyddsåtgärder och personlig delgivning, med undantag av barnavårdsutredningar och skadeståndskrav eller civilrättsliga verkställighetsåtgärder inom ramen för brottmål,

b) civilrättsliga verkställighetsåtgärder och alla förhandlingar som hör till verkställigheten (i detta fall bör registreringen av verkställighetsåtgärderna, tillsammans med utskrift av viktiga dokument, ske först efter det att domstolen har mottagit en ansökan eller uppgifter som kräver ett domstolsingripande).

Detsamma gäller vid en ansökan om ett betalningsföreläggande. Se relevant faktablad.

Bouppteckningsplattformen

Om en ansökan om bouppteckning inges till notarien måste alla bestridanden och senare åtgärder så långt det är möjligt utföras via bouppteckningsplattformen (artikel 2.2 i den rättsliga ramen för bouppteckning via notarie, som offentliggjordes i bilagan till lag nr 117/2019 av den 13 september 2019).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

De tjänster som beskrivs är i regel tillgängliga dygnet runt, 7 dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Citius

Inlagor ges in genom att man fyller i formulären på den webbplats som nämndes i svaret på fråga 1. Till dessa ska bifogas

a) filer med övrig information som krävs enligt lag, inlagans materiella innehåll och annan information som det juridiska ombudet bedömer som relevant men som inte passar in någon annanstans i formuläret (artikel 6.1 a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013), och

b) de separata handlingar som ska åtfölja inlagan (artikel 6.1 b i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Inlagor och handlingar som inges på detta sätt måste undertecknas digitalt på Citiusplattformen med hjälp av en elektronisk signatur för att permanent styrka undertecknarens yrkesstatus (artikel 6.3 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Filerna och handlingarna måste inges som pdf-filer (.pdf), helst som pdf/A-dokument, och, när det rör sig om skriftliga handlingar, med sökbart innehåll (artikel 8a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Ansökningar om betalningsföreläggande måste inges som xml-filer (.xml). Specifikationerna för dessa har publicerats på https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Bouppteckningsplattformen

En ansökan om bouppteckning kan inges
a) av den berörda parten eller det juridiska ombudet genom att fylla i det elektroniska formulär för att inleda en bouppteckning som finns på plattformen, samt bifoga relevanta handlingar i enlighet med de angivna förfarandena och instruktionerna (artikel 5.1 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
b) av den berörda parten på notariekontoret, på ett fysiskt medium, genom att överlämna den mall för ansökan om bouppteckning som anges i föregående artikel tillsammans med relevanta handlingar (artikel 5.1 b i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Åtkomst till ovannämnda webbplats sker via elektronisk certifiering enligt följande:
a) Medborgare får åtkomst via det digitala certifikat som har integrerats i deras identitetskort (artikel 2.4 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).
a) Advokater och juridiska ombud får åtkomst via det digitala certifikat som bekräftar deras yrkesstatus (artikel 2.4 b i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Anm.: Notarier har behörighet att upprätta bouppteckningar till följd av dödsfall eller upplösning av egendomsordning inom ramen för en funktionell behörighetsordning i likhet med domstolarna. Förfarandet kan inledas vid domstol eller notariekontor, vilket avgörs av den part som vill inleda förfarande eller enligt överenskommelse mellan alla berörda parter (artikel 1083.2 i civilprocesslagen, ändrad genom lag nr 117/2019 av den 13 augusti 2019). Om parten inte har rättskapacitet, är en vuxen i behov av stöd eller frånvarande, eller om bouppteckningen beror på andra rättsliga förfaranden, måste förfarandet dock obligatoriskt tas till domstol. Vid bouppteckning via notarie utövar notarier sin befogenhet genom en funktionell uppdelning av uppgifter med domaren och ansvarar för att leda och hantera förfarandena och för att fatta beslut om de fastställda tvister och incidenter som har påtalats Domaren är ansvarig för att fatta ett beslut som bekräftar uppdelningen av tillgångar, för att fatta beslut i frågor som notarien har hänskjutit till domstolen och för att pröva eventuella överklaganden av notariens beslut.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Personuppgifter som samlas in av domstolar i utövandet av rättsliga funktioner behandlas av it-plattformen Citius, som har inrättats och förvaltas av institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur i rättssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (IGFEJ, I.P.), inom justitieministeriets ansvarsområde, som agerar som personuppgiftsbiträde för rättsväsendets högsta organ, dvs. Högsta domarrådet (enligt artiklarna 4, 8 och 28 i den allmänna dataskyddsförordningen).

IGFEJ, I.P. är skyldigt att garantera att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder införs i syfte att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med förordningen och att de registrerades rättigheter skyddas, i enlighet med anvisningarna från Högsta domarrådet, som utsåg domaren till dataskyddsombud.

I sin tur, och i enlighet med artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen, har justitieministeriet utsett ett enda dataskyddsombud för de organ som omfattas av dess ansvar, däribland IGFEJ, I.P. (se lagdekret nr 5643/2018 av den 7 juni 2018).

Domaren i målet ansvarar för beslut om tillgång till och överföring av personuppgifter i rättsliga förfaranden. Sådana beslut ska fattas av domaren i målet i enlighet med den processrätt som är tillämplig på det specifika målet och den allmänna dataskyddsförordningen: när personuppgifter behandlas av domstolar får tillämpningen av förordningen begränsas till specifika åtgärder och till förfaranden som ska följas (artikel 23.1 d och 23.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen); tillsynsmyndigheten är inte behörig att utöva tillsyn över domstolar som behandlar personuppgifter i sin dömande verksamhet (en begränsning som fastställs i artikel 55.3 i den allmänna dataskyddsförordningen). Det överklagandeförfarande som föreskrivs i den nationella processrätten ska gälla för rättsliga beslut på detta område.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Citius

Inlagor och handlingar som inges av juridiska ombud måste undertecknas digitalt med hjälp av en elektronisk signatur som permanent styrker undertecknarens identitet och yrkesstatus (artikel 6.3 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Citiusplattformen säkerställer följande:

a) Certifiering av datum och tidpunkt för ingivandet (artikel 13a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

b) Att användaren får en kopia av de inlagor och handlingar som ingetts, med angivelse av vilket datum och vilken tid ingivandet skedde (artikel 13b i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

c) Om mottagningsbevis inte kan ges skickas ett meddelande till avsändaren med upplysning om att det inte gick att inge inlagan eller handlingarna till plattformen (artikel 13 c i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Domare och allmänna åklagare inger alltid formella handlingar elektroniskt via it-systemet Citius. Handlingarna förses med en kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur (artikel 19 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

I mål som inte kräver ett juridiskt ombud, och där parten inte har en advokat, kan inlagor även inges till domstolen på något av följande sätt (artikel 144.7 i civilprocesslagen):

a) För hand till en domstolstjänsteman, varvid inlämningsdagen räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 a i civilprocesslagen).

a) Som rekommenderat brev, varvid den dag då brevet stämplas räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 b i civilprocesslagen).

c) Via fax, varvid den dag då handlingarna faxas räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 c i civilprocesslagen).

Om parten har ett juridiskt ombud och det finns ett legitimt hinder som hindrar honom eller henne från att inge handlingarna elektroniskt kan handlingarna inges med hjälp av någon av ovannämnda metoder (artikel 144.8 c i civilprocesslagen).

Bouppteckningsplattformen

Så snart en korrekt ansökan har ingetts får sökanden en bekräftelse från plattformen eller notarien. I bekräftelsen anges
a) datum och klockslag då ansökan lämnades in (artikel 5.2 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
b) koden och instruktionerna för att få tillgång till webbplatsen https://www.inventarios.pt/ för att kunna konsultera ärendet (artikel 5.2 b i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),

c) en bankomatreferens för att kunna göra den första delbetalningen av notarieavgiften och vilket belopp som ska betalas (artikel 5.2 c i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
d) det nummer som ärendet kommer att tilldelas efter den första delbetalningen av notarieavgiften (artikel 5.2 d i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Citius

Ja, domstolsavgifter måste betalas.

Ett samlingsdokument (Documento Único de Cobrança – DUC) måste utfärdas före betalningen. Det finns tillgängligt på IGFEJ:s webbplats: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC kan betalas

  • i en bankomat eller via din internetbank (under ”Betalningar till staten” [Pagamentos ao Estado]),
  • på domstolens kansli med ett bankkort,
  • på ditt bankkontor.

(Artikel 17 i ministerförordning nr 419-A/2009 av den 17 april 2009).

För mer information, se:

Tjänster – Kostnader för förfaranden: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

I förfaranden där det inte är obligatoriskt att använda elektroniska medel sänks domstolsavgifterna till 90 % av det ursprungliga värdet om parten inger samtliga inlagor på elektronisk väg (artikel 6.3 i förordningen om förfarandekostnader, som offentliggjordes i bilagan till lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008).

För betalningsförelägganden, se respektive faktablad.

Portugal godtar även betalning av domstolsavgifter via utländsk banköverföring.

En domstolsavgiftssimulator finns tillgänglig på följande adress:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Bouppteckningsplattformen

Bouppteckningskostnader omfattar notariens arvode och utlägg (artikel 15 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013). Betalningen sker via en elektronisk bankomatöverföringsreferens som skapas när ansökan inges (artikel 20 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt att avbryta förfarandet eller att dra tillbaka ansökan på de villkor som anges i de nationella processregler som är tillämpliga på det enskilda målet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I rättsliga förfaranden lämnas svarandens inlagor i regel in till domstolen på elektronisk väg, och den dag då handlingarna lämnas in gäller som ingivningsdag (artikel 144.1 i civilprocesslagen).

I ärenden där det inte råder advokattvång, och parten inte har någon advokat, kan inlagor även överlämnas för hand till en domstolstjänsteman, skickas som rekommenderat brev eller faxas (artikel 144.7 i civilprocesslagen).

För bouppteckningsförrättningar, se svaren på frågorna 4 och 6.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Citius

Även om svaranden vill inkomma med svaromål handläggs fordran på elektronisk väg. Vissa handlingar skrivs dock ut. Pappersdokument behövs fortfarande (domare saknar t.ex. de materiella resurser som krävs för att analysera ett mål och upprätta ett beslut på separata bildskärmar eller för att konsultera den digitala processen i domstolslokalen samtidigt som målet pågår; i vissa fall ankommer det på domstolen att avgöra om vissa dokument måste skrivas ut för att de ska kunna analyseras ordentligt).

Den fysiska ärendeakten får endast innehålla inlagor och handlingar som är relevanta för beslutet i sakfrågan enligt ett motiverat beslut av domaren i varje enskilt fall. Följande anses inte vara relevant (artikel 28.1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013):

a) En begäran om ändring av dagen för en förhandling.

b) Administrativa meddelanden och meddelanden om verkställighet som enbart rör hur förfarandet har organiserats, och svaren på dessa, exempelvis

i) meddelanden om stämning eller delgivning av parterna,

ii) meddelanden om planerade förhandlingar,

iii) meddelanden om hänskjutande av ett mål till den allmänna åklagaren,

iv) meddelanden om utredningar som har utförts av olika avdelningar, såsom polismyndigheter, registreringskontor, det portugisiska institutet för rättsmedicin och kriminalteknik (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktoratet för kriminalvård och social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller generaldirektoratet för social trygghet (Direcção-Geral da Segurança Social),

v) valideringsstämplar från den allmänna åklagaren och domaren.

c) Godtagande av utnämningen av en exekutionstjänsteman med uppgift att delge stämningar och kallelser.

d) Intern kommunikation.

e) Negativa certifikat till följd av konsultationer av databaser vid den statliga förvaltningens avdelningar.

f) Specifika åtgärder, meddelanden eller underrättelser från exekutionstjänstemannen.

Bouppteckningsplattformen

Notarien måste registrera alla steg i förfarandet på plattformen så att varje steg kan identifieras och en kopia av tillhörande handling och eventuella åtföljande handlingar kan hittas (artikel 12.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Varje talan som väcks av en person i förfarandet som inte inges elektroniskt måste skannas in av notarien och registreras i ärendeakten för den aktuella bouppteckningsförrättningen (artikel 12.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Om ovannämnda inskanning inte kan genomföras på grund av den typ av inlaga eller annan handling som den berörda parten har ingett måste notarien registrera åtgärden på bouppteckningsplattformen och ange att den aktuella handlingen kan konsulteras på notariekontoret (artikel 12.3 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål sker prövningen av målet enligt tillämpligt förfarande och behandlas digitalt ända fram till det slutliga avgörandet. Som förklarades i svaret på föregående fråga skrivs vissa handlingar ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 2 och 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Citius

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge handlingar via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Om elektronisk delgivning är tillåten sker denna via Citiusplattformen, som automatiskt ser till att handlingar finns tillgängliga och kan läsas på

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Artikel 25.1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Bouppteckningsplattformen

En notaries delgivning av handlingar till juridiska ombud för parter som redan deltar i förfarandet sker via bouppteckningsplattformen på den specifika plats i systemet som har reserverats för det juridiska ombudet. Delgivning anses ha skett den tredje dagen efter det att handlingen har gjorts tillgänglig på det juridiska ombudets specifika plats i systemet, eller nästa arbetsdag om den dagen inte är en arbetsdag (artikel 9.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

När handlingen görs tillgänglig på det juridiska ombudets specifika plats på plattformen skickas samtidigt ett e-postmeddelande till den e-postadress som ombudet tidigare har uppgett, med information om att handlingen finns tillgänglig på plattformen (artikel 9.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

När delgivningen sker direkt till parterna delges handlingarna i pappersform enligt villkoren i civilprocesslagen (artikel 9.3 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013). De registreras på bouppteckningsplattformen och förses med respektive domstolstjänstemans elektroniska signatur (artikel 9.4 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge domstolsavgöranden via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Domstolsavgöranden meddelas i systemet Citius-Magistrados Judiciais och görs tillgängliga på Citiusplattformen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, det är möjligt att inge överklaganden via internet, grunder för överklaganden och svarsskrivelser samt invändningar mot ogillande eller bifall av överklaganden (artikel 15 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Beträffande delgivning av avgöranden om överklaganden, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via internet.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Citius

Med undantag av verkställighetsförfaranden, som parterna själva får följa, får alla övriga rättsliga förfaranden endast följas online av juridiska ombud (advokater och juridiska biträden), exekutionstjänstemän och, i insolvensförfaranden, konkursförvaltarna (artikel 27 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Borgenären eller gäldenären kan följa verkställighetsförfaranden på https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo efter föregående autentisering med hjälp av det digitala autentiseringscertifikat som är integrerat i identitetskorten eller via den mobila digitala nyckeln. Mål kan följas i enlighet med de förfaranden och instruktioner som anges på webbplatsen.

Bouppteckningsplattformen

Parter och deras juridiska ombud kan följa bouppteckningar på bouppteckningsplattformen (artikel 13.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Parter kan få åtkomst till detta system enbart i konsultationssyfte med hjälp av en kod som tillhandahålls av notarien när denne delger den berörda parten handlingar för första gången (artikel 13.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Tillämplig lagstiftning

Lag nr 41/2013 av den 26 juni 2013 – civilprocesslagen

Ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013 – elektronisk handläggning av mål

Lag nr 117/2019 av den 13 september 2019 – rättslig ram för bouppteckning via notarie

Ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 – om handläggning av handlingar och villkoren för bouppteckningar

Förordning (EU) nr 679/2016 av den 27 april 2016 – EU:s allmänna dataskyddsförordning

Ministerförordning nr 419-A/2009 av den 17 april 2009 – om förfarandekostnader, böter och andra påföljder

Lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008 – förordningen om förfarandekostnader

Relaterade länkar

Citiusportalen

Juridikportalen

Generaldirektoratet för rättsväsendet

Generaldirektoratet för rättspolitiska frågor

Institutet för rättslig ekonomisk förvaltning och infrastruktur

 

Obs!

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Det är fortfarande nödvändigt att läsa gällande lagtexter. De uppdateras regelbundet och är föremål för utveckling i rättspraxis.

Senaste uppdatering: 22/02/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.