Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, i Portugal är det möjligt att väcka talan i domstol via internet. Särskilda it-applikationer har införts för detta ändamål: Citius (it-plattform till stöd för domstolarnas verksamhet) och Bouppteckningsplattformen.

Mer information om dessa plattformar finns på dessa länkar:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Citius

Alla rättsliga förfaranden, dvs. en talan, skyddsåtgärder, en anslutningstalan, personlig delgivning och andra förfaranden, oavsett om de har förenats eller är autonoma, inklusive överklaganden, handläggs numera i regel elektroniskt på Citiusplattformen (artikel 1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

För mål som inletts vid domstolarna gör Citiusplattformen det möjligt att inleda och handlägga

a) en fastställelsetalan i tvistemål, skyddsåtgärder och personlig delgivning, med undantag av barnavårdsutredningar och skadeståndskrav eller civilrättsliga verkställighetsåtgärder inom ramen för brottmål,

b) civilrättsliga verkställighetsåtgärder och alla förhandlingar som hör till verkställigheten (i detta fall bör registreringen av verkställighetsåtgärderna, tillsammans med utskrift av viktiga dokument, ske först efter det att domstolen har mottagit en ansökan eller uppgifter som kräver ett domstolsingripande).

Detsamma gäller vid en ansökan om ett betalningsföreläggande. Se relevant faktablad.

Bouppteckningsplattformen

Om en ansökan om bouppteckning inges till notarien måste alla bestridanden och senare åtgärder så långt det är möjligt utföras via bouppteckningsplattformen (artikel 2.2 i den rättsliga ramen för bouppteckning via notarie, som offentliggjordes i bilagan till lag nr 117/2019 av den 13 september 2019).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

De tjänster som beskrivs är tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan (om inte servern ligger nere).

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Citius

Inlagor ges in genom att man fyller i formulären på den webbplats som nämndes i svaret på fråga 1. Till dessa ska bifogas

a) filer med övrig information som krävs enligt lag, inlagans materiella innehåll och annan information som det juridiska ombudet bedömer som relevant men som inte passar in någon annanstans i formuläret (artikel 6.1 a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013), och

b) de separata handlingar som ska åtfölja inlagan (artikel 6.1 b i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Inlagor och handlingar som inges på detta sätt måste undertecknas digitalt på Citiusplattformen med hjälp av en elektronisk signatur för att permanent styrka undertecknarens yrkesstatus (artikel 6.3 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Filerna och handlingarna måste inges som PDF-filer (.pdf), helst som pdf/A-dokument, och, när det rör sig om skriftliga handlingar, med sökbart innehåll (artikel 8 a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Ansökningar om betalningsföreläggande måste inges som xml-filer (.xml). Specifikationerna för dessa har publicerats på https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Bouppteckningsplattformen

En ansökan om bouppteckning kan inges

a) av den berörda parten eller dennes rättsliga företrädare, genom att det elektroniska formuläret för att inleda ett bouppteckningsförfarande som tillhandahålls på plattformen fylls i och de relevanta dokumenten bifogas i enlighet med de förfaranden och instruktioner som anges (artikel 5.1 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
b) av den berörda parten vid notariekontoret, i papperskopia, genom att den bouppteckningsmall som föreskrivs i föregående artikel lämnas in, tillsammans med de relevanta dokumenten (artikel 5.1 b i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Åtkomst till ovannämnda webbplats sker via elektronisk certifiering enligt följande:
a) av medborgare, genom det digitala certifikat som ingår i deras medborgarkort (artikel 2.4 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),

b) av jurister och advokater via det digitala certifikat som bekräftar deras yrkesmässiga status (artikel 2.4 b i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Personuppgifter som samlas in av domstolar i utövandet av rättsliga funktioner behandlas av it-plattformen Citius, som har inrättats och förvaltas av institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur i rättssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (IGFEJ, I.P.), inom justitieministeriets ansvarsområde, som agerar som personuppgiftsbiträde för rättsväsendets högsta organ, dvs. Högsta domarrådet (Conselho Superior da Magistratura) (enligt artiklarna 4, 8 och 28 i den allmänna dataskyddsförordningen).

IGFEJ, I.P. är skyldigt att garantera att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder införs i syfte att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med förordningen och att de registrerades rättigheter skyddas, i enlighet med anvisningarna från Högsta domarrådet, som utsåg domaren till dataskyddsombud.

I sin tur, och i enlighet med artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen, har justitieministeriet utsett ett enda dataskyddsombud för de organ som omfattas av dess ansvar, däribland IGFEJ, I.P. (se lagdekret nr 5643/2018 av den 7 juni 2018).

Domaren i målet ansvarar för beslut om tillgång till och överföring av personuppgifter i rättsliga förfaranden. Domaren i målet är ansvarig för att fatta detta beslut i enlighet med processrätt som gäller för det specifika målet och med den allmänna dataskyddsförordningen enligt följande: domstolars behandling av personuppgifter gör det möjligt att begränsa tillämpningen av förordningen till specifika insatser och till förfaranden som ska följas (artikel 23.1 d och f i den allmänna dataskyddsförordningen), kontrollmyndigheten får inte kontrollera behandlingen som utförs av domstolarna i uppfyllandet av rättsliga skyldigheter (begränsningen föreskrivs i artikel 55.3 i den allmänna dataskyddsförordningen). Det överklagandeförfarande som föreskrivs i den nationella processrätten gäller för rättsliga beslut på detta område.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Citius

Inlagor och handlingar som inges av juridiska ombud måste undertecknas digitalt med hjälp av en elektronisk signatur som permanent styrker undertecknarens identitet och yrkesstatus (artikel 6.3 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Citiusplattformen säkerställer följande:

a) certifiering av datum och tidpunkt för ingivandet (artikel 13 a i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013),

b) att användaren får en kopia av de inlagor och handlingar som ingetts, med angivelse av vilket datum och vilken tid ingivandet skedde (artikel 13 b i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013),

c) om mottagningsbevis inte kan ges skickas ett meddelande till avsändaren med upplysning om att det inte gick att inge inlagan eller handlingarna till plattformen (artikel 13 c i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Domare och allmänna åklagare inger alltid formella handlingar elektroniskt via it-systemet Citius. Handlingarna förses med en kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur (artikel 19 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

I mål som inte kräver ett juridiskt ombud, och där parten inte har en advokat, kan inlagor även inges till domstolen på något av följande sätt (artikel 144.7 i civilprocesslagen (Código de Processo Civil)):

a) för hand till en domstolstjänsteman, varvid inlämningsdagen räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 a i civilprocesslagen),

b) som rekommenderat brev, varvid den dag då brevet stämplas räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 b i civilprocesslagen),

c) via fax, varvid den dag då handlingarna faxas räknas som ingivningsdag (artikel 144.7 c i civilprocesslagen).

Om parten har ett juridiskt ombud och det finns ett legitimt hinder som hindrar honom eller henne från att inge handlingarna elektroniskt kan handlingarna inges med hjälp av någon av ovannämnda metoder (artikel 144.8 i civilprocesslagen).

Bouppteckningsplattformen

Så snart en korrekt ansökan har ingetts får sökanden en bekräftelse från plattformen eller notarien. I bekräftelsen anges
a) datum och tidpunkt för ingivandet av ansökan (artikel 5.2 a i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
b) koden och instruktionerna för att få tillgång till webbplatsen https://www.inventarios.pt/ för att kunna konsultera ärendet (artikel 5.2 b i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),

c) en bankomatreferens för att kunna göra den första delbetalningen av notarieavgiften och vilket belopp som ska betalas (artikel 5.2 c i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013),
d) det nummer som ärendet kommer att tilldelas efter den första delbetalningen av notarieavgiften (artikel 5.2 d i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Citius

Ja, domstolsavgifter måste betalas.

Ett samlingsdokument (Documento Único de Cobrança – DUC) måste utfärdas före betalningen. Det finns tillgängligt på IGFEJ:s webbplats: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC kan betalas

  • i en bankomat eller via din internetbank (under ”Betalningar till staten” (Pagamentos ao Estado)),
  • på domstolens kansli med ett bankkort,
  • på ditt bankkontor.

(Artikel 17 i ministerförordning nr 419-A/2009 av den 17 april 2009).

För mer information, se:

Tjänster – Kostnader för förfaranden: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

I förfaranden där det inte är obligatoriskt att använda elektroniska medel sänks domstolsavgifterna till 90 % av det ursprungliga värdet om parten inger samtliga inlagor på elektronisk väg (artikel 6.3 i förordningen om förfarandekostnader (Regulamento das Custas Processuais), såsom offentliggjordes i bilagan till lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008).

För betalningsförelägganden, se respektive faktablad.

Portugal godtar även betalning av domstolsavgifter via utländsk banköverföring.

En domstolsavgiftssimulator finns tillgänglig på följande adress:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Bouppteckningsplattformen

Bouppteckningskostnader omfattar notariens arvode och utlägg (artikel 15 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013). Betalningen sker via en elektronisk bankomatöverföringsreferens som skapas när ansökan inges (artikel 20 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt att avbryta förfarandet eller att dra tillbaka ansökan på de villkor som anges i de nationella processregler som är tillämpliga på det enskilda målet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I rättsliga förfaranden lämnas svarandens inlagor i regel in till domstolen på elektronisk väg, och den dag då handlingarna lämnas in gäller som ingivningsdag (artikel 144.1 i civilprocesslagen).

I ärenden där det inte råder advokattvång, och parten inte har någon advokat, kan inlagor även överlämnas för hand till en domstolstjänsteman, skickas som rekommenderat brev eller faxas (artikel 144.7 i civilprocesslagen).

För bouppteckningsförrättningar, se svaren på frågorna 4 och 6.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Citius

Även om svaranden vill inkomma med svaromål handläggs fordran på elektronisk väg. Vissa handlingar skrivs dock ut.

Den fysiska ärendeakten får endast innehålla inlagor och handlingar som är relevanta för beslutet i sakfrågan enligt ett motiverat beslut av domaren i varje enskilt fall. Följande anses inte vara relevant (artikel 28.1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013):

a) En begäran om ändring av dagen för en förhandling.

b) Administrativa meddelanden och meddelanden om verkställighet som enbart rör hur förfarandet har organiserats, och svaren på dessa, exempelvis

i) meddelanden om stämning eller delgivning av parterna,

ii) meddelanden om planerade förhandlingar,

iii) meddelanden om hänskjutande av ett mål till den allmänna åklagaren,

iv) meddelanden om utredningar som har utförts av olika avdelningar, såsom polismyndigheter, registreringskontor, det portugisiska institutet för rättsmedicin och kriminalteknik (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktoratet för kriminalvård och social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller generaldirektoratet för social trygghet (Direcção-Geral da Segurança Social),

v) valideringsstämplar från den allmänna åklagaren och domaren.

c) Godtagande av utnämningen av en exekutionstjänsteman med uppgift att delge stämningar och kallelser.

d) Intern kommunikation.

e) Negativa certifikat till följd av konsultationer av databaser vid regeringsavdelningar.

f) Specifika åtgärder, meddelanden eller underrättelser från exekutionstjänstemannen.

Bouppteckningsplattformen

Notarien måste registrera alla steg i förfarandet på plattformen så att varje steg kan identifieras och en kopia av tillhörande handling och eventuella åtföljande handlingar kan hittas (artikel 12.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Varje talan som väcks av en person i förfarandet som inte inges elektroniskt måste skannas in av notarien och registreras i ärendeakten för den aktuella bouppteckningsförrättningen (artikel 12.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Om ovannämnda inskanning inte kan genomföras på grund av den typ av inlaga eller annan handling som den berörda parten har ingett måste notarien registrera åtgärden på bouppteckningsplattformen och ange att den aktuella handlingen kan konsulteras på notariekontoret (artikel 12.3 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål sker prövningen av målet enligt tillämpligt förfarande och behandlas digitalt ända fram till det slutliga avgörandet. Som förklarades i svaret på föregående fråga skrivs vissa handlingar ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 2 och 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Citius

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge handlingar via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Om elektronisk delgivning är tillåten sker denna via Citiusplattformen, som automatiskt ser till att handlingar finns tillgängliga och kan läsas på

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Artikel 25.1 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Bouppteckningsplattformen

En notaries delgivning av handlingar till juridiska ombud för parter som redan deltar i förfarandet genomförs via bouppteckningsplattformen på den specifika plats i systemet som har reserverats för det juridiska ombudet. Delgivning anses ha skett den tredje dagen efter det att handlingen har gjorts tillgänglig på det juridiska ombudets specifika plats i systemet, eller nästa arbetsdag om den dagen inte är en arbetsdag (artikel 9.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

När handlingen görs tillgänglig på det juridiska ombudets specifika plats på plattformen skickas samtidigt ett e-postmeddelande till den e-postadress som ombudet tidigare har uppgett, med information om att handlingen finns tillgänglig på plattformen (artikel 9.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

När delgivningen sker direkt till parterna delges handlingarna i pappersform enligt villkoren i civilprocesslagen (artikel 9.3 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013). De registreras på bouppteckningsplattformen och förses med respektive domstolstjänstemans elektroniska signatur (artikel 9.4 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge domstolsavgöranden via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Domstolsavgöranden förs in i systemet Citius-Magistrados Judiciais och avgörandena görs tillgängliga i plattformen Citius.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, det är möjligt att inge följande via internet: överklaganden, grunder för överklaganden och svarsskrivelser samt invändningar mot ogillande eller bifall av överklaganden (artikel 15 i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

Beträffande delgivning av avgöranden om överklaganden, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via internet.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Citius

Varje part i ett förfarande – kärande, svarande, borgenär (part som begär indrivning av skuld via domstolsbeslut), gäldenär (en part mot vilken ett verkställighetsbeslut har beviljats), tilltalad, assistent, andra parter i förfarandet osv. – kan konsultera dokumenten från det förfarande som de är part i och som pågår i allmänna domstolar, förvaltnings- och skattedomstolar hemifrån eller från en annan plats med tillgång till internet, med hjälp av sitt medborgarkort eller sin mobila digitala nyckel för autentisering. (artikel 27-A i ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013).

En sådan konsultation är tillgänglig inom de gränser som föreskrivs enligt lag när det gäller offentlighet för förfarandet (t.ex. i överensstämmelse med reglerna om domstolsförfarandens konfidentialitet).

Dokumenten kan konsulteras på internet på

https://processos.tribunais.org.pt/

En uppsättning allmänna frågor och svar om användningen av tjänsten för konsultation av domstolsregister finns på

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Bouppteckningsplattformen

Parter och deras juridiska ombud kan följa bouppteckningar på bouppteckningsplattformen (artikel 13.1 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Parter kan få åtkomst till detta system enbart i konsultationssyfte med hjälp av en kod som tillhandahålls av notarien när denne delger den berörda parten handlingar för första gången (artikel 13.2 i ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013).

Tillämplig lagstiftning

Lag nr 41/2013 av den 26 juni 2013 – civilprocesslagen

Ministerförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013 – elektronisk handläggning av mål

Lag nr 117/2019 av den 13 september 2019 – rättslig ram för bouppteckning via notarie

Ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 – om handläggning av handlingar och villkoren för bouppteckningar

Förordning (EU) nr 679/2016 av den 27 april 2016 – EU:s allmänna dataskyddsförordning

Ministerförordning nr 419-A/2009 av den 17 april 2009 – om förfarandekostnader, böter och andra påföljder

Lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008 – förordningen om förfarandekostnader

Länkar

Citiusportalen

Juridikportalen

Generaldirektoratet för rättsväsendet

Generaldirektoratet för rättspolitiska frågor

Institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur i rättssystemet

Observera:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. De gällande lagtexterna måste fortfarande läsas. Denna information är föremål för regelbundna uppdateringar och tolkningar i rättspraxis.

Senaste uppdatering: 31/08/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.