Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen kan en ansökan inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I tvistemål kan stämningsansökningar inges genom att ansökningarna skannas in och sedan skickas med e-post eller som ett elektroniskt dokument. Det finns inga förfaranden som enbart är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen registreras varje ansökan som inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller som skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument. Dessutom tilldelas varje ansökan en särskild inlämningsdag genom att ansökan förses med en stämpel som anger vilken dag ansökan inkom. Efter registreringen ska ansökan och tillhörande handlingar, i förekommande fall tillsammans med bevis för hur de har översänts till domstolen, överlämnas till domstolens ordförande eller till den som denne har utsett. Denna ska omedelbart vidta åtgärder för att sammankalla en slumpvist utvald domarpanel, i enlighet med lagen.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Civilprocesslagen innehåller inget krav på att standardiserade formulär ska användas för att framställa rättsliga krav. I de sedvanliga civilprocessrättsliga reglerna fastställs vad några av de civilrättsliga kraven (t.ex. ansökan, svaromål, genkäromål) ska innehålla.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säker dataöverföring och lagring genomförs med hjälp av it-verktyg som är inbyggda i e‑postsystemet, som t.ex. brandväggar, certifikat, antivirusskydd, rollbaserad åtkomstkontroll etc., tillsammans med tillämpning av god praxis på området.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Enligt artikel 148.2 och 148.5 i civilprocesslagen kan ansökningar som sänts till domstolarna inges som elektroniska dokument, förutsatt att de rättsliga villkoren är uppfyllda. Ansökan bör även vara undertecknad. Den undertecknade ansökan kan skannas och skickas via e-post. En elektronisk signatur kan användas om ansökan är ett elektroniskt dokument som skickas via e-post.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter betalas i enlighet med brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter, men beloppen varierar. Den betalningsskyldige erlägger stämpelavgiften antingen genom kontant betalning, banköverföring eller betalning online till ett särskilt lokalt budgetintäktskonto för ”domstolars stämpelavgifter och andra stämpelavgifter” som tillhör den territoriella administrativa enhet där den berörda fysiska personen har hemvist eller är bosatt eller, i förekommande fall, där den berörda juridiska personen har sitt säte. Om den betalningsskyldige varken har hemvist i eller är bosatt i Rumänien, eller i förekommande fall inte har sitt säte i Rumänien, ska stämpelavgiften gå in i budgeten för den lokala administrativa enhet där den domstol som prövar talan eller ansökan är belägen.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, på samma villkor som käranden kan dra tillbaka en vanlig talan. Enligt artikel 406 i civilprocesslagen kan käranden när som helst dra tillbaka en talan, antingen muntligen under en domstolsförhandling eller genom en skriftlig ansökan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det är inte obligatoriskt för svaranden att använda internet.

Enligt artikel 149.4 och artikel 154.6 och 154.6a i civilprocesslagen ska domstolens tjänstemän, eller någon annan av domstolens anställda, eller ombud eller anställda vid andra domstolar i det distrikt där den person till vilken handlingen översänds befinner sig, på eget initiativ (ex officio) översända kallelser och andra rättegångshandlingar. En domstolstjänsteman kan även översända kallelser och andra rättegångshandlingar med fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel som bekräftar att handlingen sänts och mottagits, förutsatt att den berörda parten lämnat de uppgifter till domstolen som krävs för detta. För att bekräfta mottagandet ska domstolen, tillsammans med inlagan, översända ett formulär som innehåller namnet på domstolen, översändningsdatum, namnet på den domstolstjänsteman som är ansvarig för översändandet och information om de handlingar som översänts. Formuläret ska fyllas i av mottagaren – som ska ange det datum den översända handlingen mottogs, namnet på den person som ansvarar för mottagandet och dennes namnunderskrift – och skickas tillbaka till domstolen via fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel. Om ansökan, i enlighet med lagen, har skickats in via fax eller e-post är domstolstjänstemannen skyldig att på eget initiativ (ex officio) göra kopior av ansökan. Kostnaderna för detta ska bäras av den part som är skyldig att tillhandahålla kopiorna. Kallelser och andra rättegångshandlingar ska anses delgivna när ett meddelande från det system som används bekräftar att de har nått adressaten, i överensstämmelse med uppgifter som tillhandahållits av vederbörande.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Svaromålet ska översändas med hjälp av samma kommunikationsmedel som används för delgivning av en inlaga. Se svaret på fråga 9.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

I enlighet med artikel 208 i civilprocesslagen är påföljden för underlåtelse att inge ett svaromål inom den lagstadgade fristen densamma oavsett ingivningsmetod. Underlåtelse att inge ett svaromål resulterar i att svaranden förlorar sin rätt att lägga fram ytterligare bevisning eller göra andra invändningar än sådana som avser den allmänna ordningen, om inte annat föreskrivs i lag.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 9.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Se svaret på fråga 9.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 9.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på frågorna 1 och 9.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Rättsliga handlingar som utfärdas i verkställighetsförfaranden omfattas av samma allmänt tillämpliga bestämmelser som översändandet av inlagor. Se svaret på fråga 1.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Inte tillämpligt.

På domstolarnas webbplatser ( https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) eller på de informationscentraler som finns i vissa domstolar kan man få tillgång till sammanfattningar av avgöranden, grundat på målnummer, föremålet för målet och parternas namn. Det finns även planer på att det i framtiden ska gå att konsultera domstolsakter hemifrån, mot betalning av en avgift.

Senaste uppdatering: 19/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.