På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, men endast i det enkla förfarandet (Simple Procedure). Det enkla förfarandet har tagits fram som ett snabbt, billigt och informellt sätt att lösa tvister vars ekonomiska värde inte överstiger 5 000 pund.

Mer information om att väcka talan via internet finns i onlinetjänsten Civil Online på webbplatsen för det skotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals).

Det skotska domstolsverket har som långsiktigt mål att tillhandahålla fler tjänster elektroniskt. För närvarande erbjuds dock endast ovannämnda funktion. Inledandet av andra domstolsförfaranden via internet kommer att vara ett viktigt mål när interna system och processer ses över.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är endast möjligt att väcka talan via internet i mål som prövas enligt det enkla förfarandet. Dessa mål handläggs inte helt och hållet via internet och en talan kan fortfarande väckas genom att inge en pappershandling till domstolen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Onlinetjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Bekräftelse på att en fordran har tagits emot av domstolen kan dock bara ges under kontorstid, då personalen kan kontrollera behörighet och handlägga fordringar.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, det finns standardformulär som uppfyller domstolens regler och som kan fyllas i och inges elektroniskt.

Reglerna för det enkla förfarandet och tillhörande formulär finns på det skotska domstolsverkets webbplats under court rules.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Användare måste autentiseras innan de ges åtkomst till data. Data krypteras när de överförs och sparas. Applikationen har konstruerats för att motsvara OWASP ASVS 3.0 nivå 2.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte.

Vilket klockslag och vilken dag fordringar och andra handlingar inges registreras i ärendehanteringssystemet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter tas ut och föreskrivs i lagstiftningen.

Avgifterna kan betalas elektroniskt via kredit- eller bankkort när en talan i det enkla förfarandet väcks med hjälp av onlinetjänsten Civil Online.

Om man inte använder sig av det elektroniska förfarandet kan avgiften betalas såväl med bank- eller kreditkort som kontant eller med check.

Mer information finns på det skotska domstolsverkets webbplats under domstolsavgifter (court fees).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Nej, men en fordran som har ingetts inom ramen för det enkla förfarandet kan avvisas eller regleras i enlighet med domstolens villkor eller rättegångsregler (rules of court).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaromålet kan, men måste inte, inges via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om ett svaromål inges på elektronisk väg översänder domstolen även mottagningsbeviset på elektronisk väg samt informerar om ytterligare åtgärder via elektroniska meddelanden.

Mer information finns på det skotska domstolsverkets webbplats under att inkomma med svaromål (responding to a claim).

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om inget svaromål inkommer skickar domstolen inte ut något meddelande. Käranden kontaktar så småningom svaranden för att diskutera hur tvisten ska lösas.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Om en talan har väckts enligt det enkla förfarandet med hjälp av onlinetjänsten Civil Online läggs all bevisning som har ingetts till domstolen på elektronisk väg även fram på elektronisk väg i domstolen. Detta gäller dock endast Civil Online-mål.

I övriga mål är detta endast möjligt om båda parterna och den domstol som prövar målet är överens om formatet.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej. Om ett mål har varit föremål för en fullständig förhandling och domstolsprövning kan en kopia av domstolens utlåtande dock vid en senare tidpunkt publiceras på det skotska domstolsverkets webbplats och/eller webbplatsen för Skottlands domstolsväsende (Judiciary of Scotland).

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej. Vissa domstolsutlåtanden är dock tillgängliga online. Mer information kan fås från det skotska domstolsverket och Skottlands domstolsväsende.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.