Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Domstolsförfaranden kan inledas via internet genom att stämningsansökningar och andra inlagor kan inges på elektronisk väg, förutsatt att de är försedda med en certifierad elektronisk signatur.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Alla typer av ansökningar och inlagor kan inges på elektronisk väg. Om en inlaga i ett mål inges på elektronisk väg utan godkännande (i form av en certifierad elektronisk signatur), måste samma inlaga senast tio dagar senare inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. I annat fall bortser domstolen från inlagan. Domstolen uppmanar inte uttryckligen avsändaren att inge en ny inlaga.

I andra ärenden än tvistemål kan en inlaga inges till valfri distriktsdomstol, som i så fall är skyldig att registrera inlagan i sitt register och utan dröjsmål vidarebefordra den till behörig domstol. En sådan inlaga har samma verkan som om den direkt hade ingetts till den behöriga domstolen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Alltid.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inget specifikt format krävs. Stämningsansökningar bedöms utifrån sitt innehåll. Om en viss uppgift saknas i en ansökan uppmanar domstolen i ett beslut den berörda parten att korrigera eller komplettera ansökan inom en frist som inte får vara kortare än tio dagar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Villkoren för lagring och överföring av uppgifter anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (nedan kallad PaOR).

a) Förfarandet för att godta inlagor via internet med en certifierad elektronisk signatur regleras i lag nr 215/2002 om elektroniska signaturer och om ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z.) och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). En inlaga som mottagits på detta sätt vidarebefordras till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR. Posthanteringsavdelningen vid en domstol använder ett datorprogram för att föra ett register över inlagor.

b) Inlagor som mottas utan en certifierad elektronisk signatur vidarebefordras omgående till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En inlaga som ingetts via internet utan en certifierad elektronisk signatur måste senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur, annars bortser domstolen från den. Om inlagan är försedd med en certifierad elektronisk signatur behöver den inte kompletteras. Den exakta tidpunkten för mottagandet av inlagan noteras och registreras.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas. Avgifter ska betalas för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor, som utgör ärendeakten, och för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor som skickas till parterna om ansökan ingavs på elektronisk väg och undertecknades med en certifierad elektronisk signatur i enlighet med lag nr 215/2002, om elektroniska signaturer och ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag nr 679/2004 och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter. Avgiften ligger för närvarande på 0,1 euro per sida, dock minst 10 euro per stämningsansökan eller ansökan om att inleda ett förfarande och dess bilagor, och minst 3 euro för alla andra handlingar och deras bilagor (punkt 20a i bilagan till lag nr 71/1992 om domstolsavgifter, i dess ändrade lydelse (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, varje talan som väckts kan – helt eller delvis – dras tillbaka oavsett hur den ingavs (återkallat käromål).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden har denna valmöjlighet, men måste inte använda den.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Allt som kan hjälpa till att fastställa de faktiska omständigheterna är bevismedel. Bevismedel kan således vara allt med vars hjälp de faktiska omständigheterna kan fastställas. Användningen av bevismedel är tillåtet i alla typer av förfaranden Handlingar kan inges till en domstol i enlighet med de villkor som anges i § 125 i civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok).

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I enlighet med § 105 i civilprocesslagen kan skriftliga handlingar delges via internet. En domstolshandling anses ha delgetts fem dagar efter att den sändes iväg, även om adressaten inte har läst den.

Delgivning via internet får dock inte användas för att delge domar, andra domstolsavgöranden, rättegångskallelser och andra skriftliga handlingar som enligt lag ska delges personligen. En dom kan endast delges personligen. Delgivning via internet är inte tillåtet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej. En dom meddelas med hjälp av datorteknik, och en mall med ett förtryckt slovakiskt statsvapen samt följande text: ”Dom i Republiken Slovakiens namn”. En skriftlig dom undertecknas av domarpanelens ordförande eller av en ensam domare.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ett överklagande kan inges via internet. Om ett överklagande inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument utan en certifierad elektronisk signatur måste överklagandet senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om klaganden inte gör detta avvisas överklagandet. Ett avgörande angående ett överklagande kan inte meddelas via internet. Det kan endast meddelas i pappersform.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ansökan om verkställighet av ett avgörande kan inges via internet. Om ansökan inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur måste samma ansökan senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om den berörda parten underlåter att göra detta avvisas ansökan.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parterna och deras ombud kan endas konsultera handlingarna i målet genom att personligen inställa sig hos domstolen, och endast i närvaro av någon ur domstolens personal.

Med hjälp av det slovakiska justitieministeriets (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) webbplats är det lätt att göra sökningar i en databas över domstolsavgöranden. Vem som helst kan göra sökningar och konsultera domstolsavgöranden, söka efter ett avgörande med hjälp av det datum avgörandet meddelades, den domstol som meddelade avgörandet, ärendenummer, typ av avgörande, avgörandets art, rättsområde, tillämpad lagstiftning, och för- och efternamn på den domare eller domstolstjänsteman som utfärdade avgörandet, eller genom att söka på de ord som används i avgörandet (s. k. fulltextsökning).

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.