Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, enligt civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) är det tillåtet att ge in ansökningar i civilrättsliga förfaranden i elektronisk form och rättsliga förfaranden kan inledas via internet.

I artikel 105b i civilprocesslagen anges närmare bestämt att ansökningar i civilrättsliga förfaranden ska inges skriftligen. Med skriftlig ansökan avses en handskriven eller tryckt ansökan som undertecknats för hand (fysisk ansökan) eller en ansökan i elektronisk form som undertecknats med en elektronisk underskrift som är likvärdig med en handskriven underskrift. En fysisk ansökan inges per post, med användning av kommunikationsteknik eller lämnas direkt till organet i fråga av sökanden eller av ett auktoriserat ombud (poslovni ponudnik). Elektroniska ansökningar skickas till rättsinformationssystemet. Informationssystemet skickar sedan en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden.

Trots de lagbestämmelser (lagar och genomförandeförordningar) som gäller för alla civil- och handelsrättsliga förfaranden är det för närvarande endast möjligt att inleda de förfaranden som finns på den slovenska e-juridikportalen (e-Sodstvo) via internet eller på elektronisk väg. I verkställighetsförfaranden går det att inge ansökningar om verkställighet och andra ansökningar i elektronisk form, och att utfärda och delge juridiska handlingar, om elektronisk delgivning är obligatorisk för vissa adressater (notarier, advokater). Dessutom är det möjligt att inge ansökningar och utfärda beslut i insolvensförfaranden och inge ansökningar om registrering i fastighetsregistret och att utfärda beslut om fastighetsregistreringar.

Den slovenska e-juridikportalen har skapats i just detta syfte. Den gör det möjligt att lämna in skriftliga handlingar i elektronisk form: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ingivande av elektroniska ansökningar och elektronisk delgivning av handlingar är möjligt i tvistemål och andra civilrättsliga förfaranden som omfattas av bestämmelserna i civilprocesslagen.

Ett fastighetsregistreringsförfarande får enligt artikel 125a i lagen om fastighetsregistrering (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) endast inledas via internet, eftersom det är obligatoriskt att lämna in handlingar på elektronisk väg. En sökande kan emellertid även personligen lämna in en begäran om registrering av äganderätt. Sökanden måste då personligen och under arbetstid infinna sig vid en domstol som är behörig för fastighetsregistreringar i det område där fastigheten är belägen och till fastighetsregistret och domstolen lämna alla handlingar som ligger till grund för begäran om registrering enligt artikel 142.1 i denna lag samt betala tillämpliga domstolsavgifter. En sökande som själv lämnat in en elektronisk ansökan om fastighetsregistrering samt notarier, advokater, fastighetsbolag och allmänna åklagare som företräder en part i ett fastighetsregistreringsförfarande måste lämna in alla ansökningar från den parten elektroniskt (artikel 125a.4 i lagen om fastighetsregistrering).

När det gäller andra förfaranden som kan inledas elektroniskt är det enligt lagstiftningen fortfarande tillåtet att lämna in ansökningar i fysisk form (dvs. i pappersform).

Verkställighet: I artikel 29.2 i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder i fråga om fordringar (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) anges att det är justitieministeriet som ska föreskriva vid vilka typer av verkställighetsförfaranden som verkställighetsansökningar och andra ansökningar får inges på elektronisk väg och behandlas automatiskt i informationssystemet samt hur sådana förfaranden ska genomföras. I ovanstående artikel och i bilaga 5 i reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiska verkställighetsförfarandet anges vilka elektroniska ansökningar som får lämnas in av sökanden via den slovenska e-juridikportalen (e-verkställighet/e-Izvršba, en av webbsidorna på den slovenska e-juridikportalen). Parterna får inge alla ansökningar i elektronisk form via webbsidan e-verkställighet på den slovenska e-juridikportalen.

Insolvensförfaranden: En konkursförvaltare är skyldig att lämna in sina rapporter, förteckningar över kontrollerade krav och andra handlingar till domstolen i elektronisk form, undertecknade med en säker elektronisk underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 98 i lagen om finansiella transaktioner, insolvens och obligatorisk upplösning – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokater som företräder en part i ett insolvensförfarande är skyldiga att lämna meddelanden om krav och andra ansökningar från parten i elektronisk form, med en säker elektronisk underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 123a i ZFPPIPP). Om de inte gör detta avvisar domstolen ansökan. Alla handlingar skickas till den advokat som företräder parten i insolvensförfarandet och till konkursförvaltaren i elektronisk form till en säker e-postadress.

Domstolen utfärdar likaså ett ursprungligt beslut i elektronisk form i insolvensförfaranden, undertecknat med domarens säkra elektroniska underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 124 i ZFPPIPP).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Den slovenska e-juridikportalens informationssystem måste tillåta elektroniska transaktioner varje vardag kl. 8–20. I princip kan användarna av informationssystemet utföra sina elektroniska transaktioner dygnet runt, eftersom ovannämnda begränsningar gäller perioder när systemet genomgår tekniska uppgraderingar.

Enligt artikel 112 i civilprocesslagen ska den tidpunkt då en ansökan som skickas på elektronisk väg anses ha mottagits av informationssystemet vara den tidpunkt då ansökan inkommer till den domstol som den är adresserad till. I genomförandeförordningen om regler för elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden anges att om en tidsfrist gäller för en elektronisk ansökan ska ansökan anses vara inlämnad vid den tidpunkt då den mottas av den server som driver e-registreringsmodulen för den typ av förfarande som ansökan lämnas in för via den slovenska e-juridikportalens informationssystem (artikel 18 i reglerna).

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om den icke-standardiserade delen av en text i en elektronisk ansökan ursprungligen har utformats som en elektronisk handling måste den bifogas den elektroniska transaktionen i PDF/A-format. Användaren måste konvertera den icke-standardiserade delen av texten i en elektronisk ansökan som ursprungligen har utformats som en skriftlig handling samt eventuella skriftliga bilagor till elektronisk form genom att skanna handlingarna och bifoga dem till den elektroniska transaktionen. En elektronisk handling som framställts på detta sätt måste uppfylla följande krav:

  • Handlingen ska vara i PDF/A-format och i svartvitt.
  • Upplösningen ska vara 240–300 dpi.
  • Om den skriftliga handlingen består av flera sidor måste alla sidor samlas i en enda PDF-fil så att det inte finns några tomma mellansidor.
  • Om två eller flera handlingar bifogas ska varje handling finnas i en separat PDF-fil.

Om en elektronisk handling som bifogas en elektronisk transaktion inte uppfyller dessa krav anses den elektroniska ansökan vara ofullständig (artikel 19 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Den slovenska e-juridikportalens informationssystem finns i ett säkert regeringsnätverk (HKOM) och uppgifterna lagras på HKOM-nätverkets centrala server.

Rätten till tillgång till uppgifter regleras inom ramen för ett system för rättigheter som handhas av it-centrumet vid Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) i enlighet med reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden. Alla användare av den slovenska e-juridikportalens informationssystem och portalens tre andra webbsidor måste registrera sig i säkerhetssystemet innan de kan utföra elektroniska transaktioner. Användargrupperna särskiljs genom presentationsnivån inom informationssystemet (vanliga användare, registrerade användare och kvalificerade användare). Det antal användarrättigheter (elektroniska transaktioner) som får användas på webbplatsen och dess webbsidor beror på vilken typ av användargrupp användaren tillhör.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Alla elektroniska ansökningar måste undertecknas med sökandens elektroniska underskrift (kvalificerat digitalt certifikat). Den slovenska e-juridikportalens informationssystem förser varje elektronisk ansökan som mottas med en tidsstämpel, och sökanden mottar ett automatiserat elektroniskt certifikat med en tidsangivelse om när ansökan registrerades i informationssystemet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter regleras av lagen om betalning av domstolsavgifter (Zakon o sodnih taksah, ZST-1). Domstolsavgifter till Sloveniens domstolar ska betalas enligt bestämmelserna i den lagen. I princip görs ingen åtskillnad mellan elektroniska och icke elektroniska förfaranden i lagen, men elektronisk inlämning av ansökningar i verkställighetsförfaranden uppmuntras eftersom avgiften för elektronisk inlämning är 20 % lägre än avgiften för ansökningar som inges i fysisk form (dvs. i pappersform).

Verkställighetsförfaranden:

Ett betalningsföreläggande utfärdas när en ansökan har ingetts på elektronisk väg. I föreläggandet åläggs sökanden att betala domstolsavgiften inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet genom att överföra summan till relevant bankkonto och med det referensnummer som anges i föreläggandet. Betalningsföreläggandet om betalning av domstolsavgiften anses mottaget när sökanden eller dennes ombud har ingett ansökan på elektronisk väg.

Om sökanden underlåter att betala domstolsavgiften i enlighet med betalningsföreläggandet inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet och villkoren för undantag från, uppskov med eller betalning av domstolsavgifterna inte är uppfyllda anses ansökan ha dragits tillbaka. Det enda undantaget är elektroniska ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling, då avgiften ska betalas när ansökan registreras i informationssystemet. I så fall får sökanden inget betalningsföreläggande, men får i stället nödvändig information för att kunna betala domstolsavgiften. Ansökan anses inte ha skickats in om sökanden inte inom åtta dagar från det att ansökan skickats betalar den föreskrivna domstolsavgiften för en elektronisk ansökan om verkställighet som grundas på en officiell handling som den centrala avdelningen för dokumentautentisering (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) ansvarar för.

Det görs ingen åtskillnad mellan betalning av allmänna domstolsavgifter och betalning av domstolsavgifter för elektroniska ansökningar som inte utgör ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling. Om en ansökan om verkställighet som grundas på en officiell handling görs i fysisk form (papper) och sökanden inte betalar domstolsavgifterna enligt hänvisningen på ansökningsblanketten utfärdar domstolen ett betalningsföreläggande.

Fastighetsregistreringsförfaranden: Om domstolsavgifter ska betalas för ansökningar till fastighetsregistret eller andra elektroniska ansökningar, skickas ett meddelande när sökanden lämnar in ansökan elektroniskt om att denne inom åtta dagar från mottagandet av meddelandet ska betala domstolsavgiften genom att sätta in beloppet på relevant konto med det hänvisningsnummer som anges i meddelandet. Betalningsföreläggandet om betalning av domstolsavgiften anses mottaget när sökanden eller dennes ombud har ingett ansökan på elektronisk väg. Om sökanden underlåter att betala domstolsavgiften i enlighet med betalningsföreläggandet inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet anses ansökan ha dragits tillbaka.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

För tillbakadragande av ansökningar gäller samma regler för elektroniska ansökningar som för skriftliga ansökningar. Vid datoriserade förfaranden för verkställighet, insolvens och fastighetsregistrering kan en inlämnad ansökan även dras tillbaka på elektronisk väg.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Som nämns i punkt 1 är detta ännu inte möjligt i alla civilrättsliga förfaranden trots att det finns bestämmelser om inlämnande av elektroniska ansökningar.

Reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiserade verkställighetsförfarandet innehåller en förteckning över ansökningar och andra handlingar som kan skickas på elektronisk väg i verkställighetsförfaranden. Om borgenärer vill lämna in ett svar eller en elektronisk ansökan via den slovenska e-juridikportalen (webbsidan för e‑verkställighet) i ett verkställighetsförfarande måste de uppfylla villkoren för externa kvalificerade användare av e-juridikportalens informationssystem (öppen säker e-postlåda, kvalificerat digitalt certifikat från ett slovenskt certifieringsorgan kopplat till ett skattenummer), och även andra villkor beroende på vilken användargrupp de tillhör (artikel 12 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden).

Se svaret på punkt 2 i fråga om de krav på inlämnande av handlingar i elektronisk form som gäller för vissa deltagare samt gällande krav för parter i insolvensförfaranden.

Invändningar eller andra rättsmedel kan också lämnas in elektroniskt i fastighetsregistreringsförfaranden och vissa typer av verkställighetsförfaranden. I fastighetsregistreringsförfaranden är det obligatoriskt för vissa deltagare (advokater, notarier, statliga organ, fastighetsbolag) att lämna in alla handlingar elektroniskt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det elektroniska förfarandet vid uteblivet svar från motparten är detsamma som det skriftliga förfarandet i sådana ärenden. Domstolen utfärdar ett beslut när svarsfristen för svaranden eller gäldenären har löpt ut.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se punkt 10 – samma fråga.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I artikel 16a i civilprocesslagen anges att elektroniska blanketter är likställda skriftliga blanketter om uppgifterna i den elektroniska blanketten kan behandlas vid domstolen. Blanketten måste även finnas tillgänglig och kunna användas för vidare bruk, och elektroniska uppgifter får inte sakna bevisvärde på grund av att de är i elektronisk form. Samma bestämmelse finns i lagen om elektroniska transaktioner och underskrifter (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13.1).

Handlingar och bevisning får lämnas in i elektronisk form i verkställighetsförfaranden och förfaranden för säkring av fordringar. När det gäller efterlevnaden av de tekniska kraven för elektroniska handlingar (bilagor), men inte elektroniska ansökningar, tillämpas bestämmelserna i artikel 19.1 och 19.2 i reglerna om elektroniska handlingar på motsvarande sätt. Se även svaret på fråga 4.

Handlingar kan även lämnas in i elektronisk form. En elektronisk ansökan är en elektronisk handling som innehåller en ansökan från en part i ett civilrättsligt förfarande (reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden). I samma regler definieras också vad som aves med ”elektronisk bilaga”, det vill säga en skriftlig handling som konverterats till elektronisk form och bifogas en elektronisk ansökan.

Användaren väljer lämplig elektronisk transaktion för att lämna in en elektronisk ansökan på den slovenska e-juridikportalen. Uppgifterna från den standardiserade delen av texten i ansökan ska skrivas in i rätt fält på online-blanketten på dataskärmen. När en elektronisk ansökan även innehåller en motivering som är obligatorisk eller som sökanden själv kan välja att fylla i skapar användaren en separat elektronisk handling från motiveringens text (den icke-standardiserade texten i den elektroniska ansökan) som uppfyller kraven i artikel 19 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden, och bifogar denna elektroniska handling till e-verkställighetstransaktionen. Användaren ska underteckna den med sin egen säkra elektroniska underskrift. Detsamma gäller elektroniska bilagor till elektroniska ansökningar. Se även svaren ovan.

För att garantera rättssäkerhet gäller en särskild regel för fastighetsregistreringsförfaranden. Detta beror på att en handling som konverteras till ett elektroniskt format likställs med en originalhandling (och får därmed bevisvärde). Endast notarier, i egenskap av personer som har allmänhetens förtroende, kan konvertera privata handlingar (avtal) till ett elektroniskt format. Enligt förvarsreglerna är notarien också skyldig att behålla handlingen i förvar tills registreringen blir slutgiltig. Parten/sökanden kan själva konvertera andra handlingar som registreringen grundas på (domstolsbeslut och andra beslut från statliga organ) till ett elektroniskt format.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden betraktas ett elektroniskt domstolsbeslut som ett ursprungligt domstolsbeslut. Vid elektronisk delgivning av domstolsbeslut skickas en kopia av det elektroniska domstolsbeslutet som en elektronisk handling. Om domstolsbeslutet delges per post skickas en utskrift av det elektroniska domstolsbeslutet.

*Det bör påpekas att det i praktiken och trots gällande lagbestämmelser för närvarande ännu inte är möjligt att skicka handlingar i civil- och handelsrättsliga förfaranden på elektronisk väg, med undantag för insolvens- och fastighetsregistreringsförfaranden. Sedan den 10 april 2014 har domstolshandlingar även skickats till advokater och testamentsexekutorer i elektronisk form, det vill säga på elektronisk väg.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Domstolens ordförande undertecknar domar eller beslut som utfärdas i elektronisk form med sin egen och domstolens säkra elektroniska underskrifter, som kontrolleras genom ett kvalificerat certifikat. Om domstolsordförandens säkra elektroniska underskrift certifieras genom ett kvalificerat certifikat som även anger domstolens namn behövs inte domstolens säkra elektroniska underskrift. Domar som behandlas automatiskt i informationssystemet kan vara försedda med ett faksimil i stället för underskrift och stämpel.

Beslut som utfärdas i fysisk eller elektronisk form kan delges parterna i form av en bestyrkt kopia, som elektronisk (skannad) kopia eller i elektronisk form. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Som angetts ovan är det trots gällande lagbestämmelser ännu inte möjligt att skicka in elektroniska ansökningar i alla förfaranden, däribland överklaganden. Elektronisk inlämning är möjlig i verkställighets-, insolvens- och fastighetsregistreringsförfaranden om sökanden uppfyller användarkraven för den slovenska e-juridikportalens informationssystem. Se även svaren ovan.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, elektronisk verkställighet (e-verkställighet) är även möjlig via den slovenska e-juridikportalen. Sökanden kan lämna in en verkställighetsansökan som grundas på en officiell handling via den slovenska e-juridikportalen (webbsidan e-verkställighet) som en registrerad extern kvalificerad användare. Sökande får endast lämna in verkställighetsansökningar på grundval av verkställande av en exekutionstitel och ansökningar om säkring av fordringar via webbplatsen e-verkställighet som externa kvalificerade användare. Det är viktigt att påpeka att det rör sig om verkställighetsförfaranden och förfaranden för säkring av fordringar som genomförs i enlighet med nationella bestämmelser (ZIZ).

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parterna har rätt att kontrollera och kopiera filer i elektronisk form i informationssystemet. De identifierar sig genom ett kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift.

Vid förfaranden för verkställighet och säkring av fordringar inför lokala domstolar (okrajna sodišča) kan användare som har lämnat in en elektronisk ansökan via webbplatsen e‑verkställighet kontrollera sina egna handlingar och processhandlingar i det ärende som den elektroniska ansökan gäller och där de anges som deltagare. I reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiska verkställighetsförfarandet anges vilka handlingar som användare från olika användargrupper får kontrollera.

Kontroll av filer är även tillåtet i fastighetsregistreringsförfaranden. En skillnad mellan ett fastighetsregistreringsförfarande och ett verkställighetsförfarande är att alla registrerade användare (dvs. inte bara sökande och andra deltagare) har rätt att kontrollera filerna till dess att registreringen i fastighetsregistret blir slutgiltig. Det är endast processhandlingar (ansökan, domstolsbeslut osv.) som alla användare har möjlighet att kontrollera. Med hänsyn till skyddet av deltagarnas personuppgifter är det inte möjligt att kontrollera bilagor, dvs. bifogade handlingar.

Länkar

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Senaste uppdatering: 10/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.