Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, delvis.

För domstolsombud (procuradores) och andra juridiska ombud är detta obligatoriskt, med undantag för i de domkretsar där detta ännu inte kan användas av juridiska ombud.

I vissa domkretsar är det även obligatoriskt för privatpersoner och juridiska personer. I andra domkretsar är systemet fortfarande under utveckling och det går fortfarande inte att väcka alla former av talan via internet, men det kan vara möjligt och/eller obligatoriskt att väcka vissa former av talan på detta sätt.

Även om det sedan den 1 januari 2017 har varit frivilligt för privatpersoner är det ännu inte möjligt i domkretsar där systemet fortfarande är under utveckling.

Justitieministeriet för ett register på webbplatsen ”elektronisk domstol” (Sede Judicial Electrónica)(länk till den elektroniska domstolen) som finns tillgängligt elektroniskt och innehåller information om relevanta resurser och adresser.

En registrerad elektronisk signatur krävs för att garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

En ny funktion är att yrkesverksamma och andra personer i Galicien nu kan ansöka om betalningsföreläggande i civil- och arbetsrättsliga förfaranden. Detta kommer snart att vara möjligt även i muntliga förfaranden.

I Andalusien är fysiska och juridiska personers inlämning av ansökningar och handlingar begränsat till muntliga förfaranden och civilrättsliga betalningsförelägganden samt betalningsföreläggande i arbetsdomstol.

I Baskien går det inte att inleda förfarandet via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är tillgängligt i alla civilrättsliga förfaranden, även om begränsningar finns i vissa domkretsar och förfaranden. Det används relativt allmänt för betalningsförelägganden och muntliga förfaranden.

Den handling som utlöser det europeiska betalningsföreläggandet och småmålsförfarandet kan i en del domkretsar inlämnas via internet, medan systemet fortfarande håller på att uppdateras i andra domkretsar.

Åtkomst för privatpersoner är fortfarande under genomförande och kan i vissa domkretsar preliminärt begränsas till förfaranden på nationell nivå, till exempel betalningsförelägganden, muntliga förfaranden eller talan enligt arbetsrätten. Detta omfattar inte ingivande av inlagor.

Det är obligatoriskt för domstolsombud och andra juridiska ombud att inleda alla förfaranden via internet och i allmänhet håller detta system på att genomföras i hela landet, med några få undantag som exempelvis Baskien.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Eftersom vissa dagar inte är arbetsdagar kommer ett förfarande som inleds en helgdag dock att slutföras först nästkommande arbetsdag.

Utanför arbetsdagar kan det ibland förekomma att systemet tas ur drift för tekniska åtgärder eller underhåll, framför allt under augusti månad.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Följande format rekommenderas: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Komprimerade .zip-filer får endast innehålla följande dokumentformat: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Via LexNET går det under inga omständigheter att lämna in ljud-, video- eller komprimerade zip-filer som innehåller dokument i andra format än de som anges ovan.

Om det elektroniska dokumentet är för stort för systemet att hantera måste det inges på papper. Det är inte tillåtet att på artificiell väg slå samman flera dokument till ett enda digitalt dokument.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De behöriga myndigheterna ansvarar för att lämpliga elektroniska system inrättas. Säkerheten ombesörjs genom ett system med förhandsautentisering av juridiska ombuds och privatpersoners elektroniska signaturer, medan bemyndigade tjänstemäns åtkomst sker via krypteringskort och digitala certifikat. Systemet måste garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, genom ett system med förhandsautentisering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter ska erläggas för ansökningar som inges av juridiska personer men inte för ansökningar från privatpersoner.

Betalningen måste ske på elektronisk väg och ansökan ska åtföljas av ett bevis på betalning (underlåtelse att följa detta krav kan rättas till i ett senare skede).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

När en ansökan väl har ingetts kan den inte dras tillbaka.

Däremot kan den återkallas genom ett officiellt återkallande i elektroniskt format.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Nej. Var och en av parterna kan svara genom det förfarande som passar deras specifika omständigheter enligt vad som anges ovan.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast inlämning av handlingar och meddelanden som delges parternas juridiska ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling.

Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller handlingen i elektroniskt format och/eller papperskopia och informerar antingen elektroniskt eller i pappersform, beroende på vilka regler som gäller och vilket alternativ parterna har valt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, för inlämnande av inlagor och tillhandahållande av handlingar gäller de regler som anges under punkt 1 avseende inledande av ett förfarande. De enda begränsningarna gäller dokumenttyp och -storlek.

Systemet kan brukas i alla förfaranden, även om åtkomst för privatpersoner ännu är under införande, och åtkomsten i vissa domkretsar preliminärt kan vara begränsad, medan den i andra domkretsar eventuellt ännu inte är tillgänglig om systemet fortfarande är under utveckling.

I Baskien måste alla handlingar - förutom parternas första skriftliga inlagor - inlämnas elektroniskt av domstolsombud och advokater. Privatpersoner tillåts inte att utföra förfaranden elektroniskt.

Förhandsautentisering krävs med det juridiska ombudets elektroniska signatur.

Originalhandlingen måste tillhandahållas om domstolen begär detta. Denna får i så fall skickas per post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både privatpersoner och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För privatpersoner är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

Om parterna har lämnat sin ansökan och handlingar på elektronisk väg kommer de att underrättas om domstolens beslut på samma sätt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både privatpersoner och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För privatpersoner är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

Om parterna har lämnat sin ansökan och handlingar på elektronisk väg kommer de att underrättas om domstolens beslut på samma sätt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både privatpersoner och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För privatpersoner är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, enligt samma regler som de som anges i punkt 1 avseende inledande av ett förfarande.

I många domkretsar är det obligatoriskt för parternas juridiska ombud.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både privatpersoner och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För privatpersoner är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

I Baskien kan förfaranden inte inledas via internet och ansökan om verkställighet måste inges på papper.

Justitieministeriet för ett register på webbplatsen ”elektronisk domstol” (Sede Judicial Electrónica)(länk till den elektroniska domstolen) som finns tillgängligt elektroniskt och innehåller information och uppgifter om relevanta resurser och adresser.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Endast i vissa domkretsar.

I Aragonien, Navarra, Kantabrien och Valencia kan parternas juridiska ombud ta del av ärenden via internet.

I andra domkretsar, t.ex. Balearerna eller Katalonien, håller systemet på att införas och kommer inom en snar framtid att vara tillgängligt för juridiska ombud.

I Andalusien har parterna och deras juridiska ombud tillgång till viss information, t.ex. parter, skede förfarandet befinner sig i och domstolarnas ärendediarium.

I Baskien har rättstillämpare endast tillgång till videoinspelningar av rättegångar.

I andra domkretsar finns däremot inga planer på att erbjuda denna möjlighet, inte heller för rättstillämpare.

I nuläget har privatpersoner ingen åtkomst till domstolsregistret.

Senaste uppdatering: 18/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.