Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Sverige
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det är för närvarande inte möjligt att ansöka om stämning i tvistemål via internet. En stämningsansökan ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av käranden eller kärandens ombud. Kravet på undertecknande utgör ett hinder mot att stämningsansökningen ges in elektroniskt.

I den summariska tvistemålsprocessen kan en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten göras via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Som framgår av svaret på fråga 1 är detta endast möjligt i den summariska tvistemålsprocessen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

En elektronisk ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten ska skrivas under med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Kronofogdemyndigheten får medge undantag från kravet på underskrift till någon som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Om ett mål om betalningsföreläggande lämnas över till domstol för att handläggas som ett vanligt tvistemål, behöver en elektronisk ansökan inte kompletteras med en underskrift med penna på papper.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol. Som framgår av svaret på fråga 12 är det dock som regel möjligt att via internet ge in svaromål och andra rättegångshandlingar som inte måste vara egenhändigt undertecknade.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Sådana handlingar som inte måste vara egenhändigt undertecknade får ges in på elektronisk väg. Det innebär att det i princip är möjligt att ge in alla handlingar utom stämningsansökningen på elektronisk väg. Domstolen kan dock i ett enskilt fall bestämma att en elektroniskt ingiven handling ska bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inget som hindrar att en domstol skickar en handling elektroniskt och att mottagande av handlingen bekräftas via t.ex. e-post, om det bedöms lämpligt med hänsyn till bl.a. gällande personuppgiftsbestämmelser.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ett domstolsavgörande skickas med post, om inte något annat har begärts av parten. Om det är lämpligt, bl.a. med beaktande av tillämpliga personuppgiftsbestämmelser, får handlingen i stället skickas med telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är möjligt att sända ett överklagande med e-post. Om det behövs får domstolen begära att ett sådant överklagande bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

Beträffande delgivning, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökan om verkställighet kan göras av den berättigade själv eller genom ombud och sker muntligen eller skriftligen. Muntlig ansökan förutsätter att sökanden (den som begär verkställighet) inställer sig hos Kronofogdemyndigheten. En skriftlig ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud. Kronofogdemyndigheten får dock medge att den som lämnar många ansökningar får göra det på elektronisk väg.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Senaste uppdatering: 06/12/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.