Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публикации на ЕСМ

Документи и ръководства за гражданите и практикуващите юристи по теми, свързани с ЕСМ-гражданскоправни въпроси

С цел да се засили ефикасното прилагане на инструментите на Съюза, Мрежата е изготвила също така богат набор от ръководства, предназначени за гражданите и практикуващите специалисти. Тези ръководства са преведени на езиците на Съюза и в тях ще намерите полезна информация, която може да бъде изтеглена от рубриката „ЕСМ — граждански въпроси“ на Европейския портал за електронно правосъдие или от страницата на EU Bookshop (за публикациите от 2014 г. насам).

Основни документи

Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (2001/470/ЕО) (консолидирана версия)

Доклад на Комисията от 10 март 2016 г. относно дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2016) 129 final)

Проучване от 2014 г.: Оценка на дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Заключения на Съвета относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Основно изказване от 1 февруари 2017 г. на г-жа Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете: „Създаване на по-силна Европейска съдебна мрежа“ PDF (214 Kb) en

Работен документ за семейната медиация (ноември 2013 г.) PDF (400 Kb) en

Европейска съдебна мрежа: добри практики за събиране на данни PDF (619 KB) EN

Публикации на ЕСМ

Ръководства за гражданите

Ръководства за практикуващите специалисти

Насоки за гражданите относно трансгранични гражданско- правни спорове в Европейския съюз PDF (724 Kb) bg

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в Европейския съюз PDF (1314 Kb) bg

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интерес PDF (1130 KB) bg

Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2004) PDF (1588 Kb) en

Ръководство за гражданите : как правилата на ЕС опростяват международните наследявания

Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2014) PDF (1061 Kb) bg

Улесняване на събирането на вземания в ЕС при трансгранични дела

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1925 KB) bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

Моля, имайте предвид, че ръководството не отразява две изменения, влезли в сила на 14 юли 2017 г. Първото изменение добавя възможност за продължаване на производството в случай на подаване на възражение в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. Второто изменение разширява обхвата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, за да бъдат включени искове на стойност до 5000 евро.

За допълнителна информация по този въпрос, моля вижте новия текст на член 17 от Регламента, както и член 2 от Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421.


Използване на видеоконференция за събирането на доказателства по граждански и търговски дела в съответствие с Регламент (ЕО) No 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година PDF (534 Kb) bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основание PDF (1168 Kb) bg


Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en


Практическо ръководство - Компетентност и приложимо право при международни спорове между работник или служител и работодател


Ръководство за ползване на приложенията към Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка


Практическо ръководство - Компетентността и приложимото право при международните потребителски договори

Други публикации, които имат отношение към съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Издание за 2018 г

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Притурка към изданието за 2017 г

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Издание за 2017 г

Електронна книга на Съвета на Европейския съюз по Гражданско право — Европейско съдебно сътрудничество

Ръководство за добри практики в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на  международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. - Медиация PDF (984 Kb) bg

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child PDF (4876 Kb) en

Практически наръчник за служители, прилагащи Конвенцията от 2007 г. за международното събиране на издръжка

Обяснителен доклад към Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка

Рекламни материали

Плакат на ЕСМ PDF (165 Kb) bg (на разположение за свободно разпространение)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Последна актуализация: 01/03/2022

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.