Публикации на ЕСМ

Документи и ръководства за граждани на ЕС и практикуващи юристи, изготвени от ЕСМ

ЕСМ е изготвила широк набор от наръчници за гражданите и практикуващите специалисти, както и някои рекламни материали (плакати и брошури). В наръчниците, достъпни на всички езици на ЕС, ще намерите полезна информация за прилагането на някои регламенти с цел по-добро разглеждане на трансгранични случаи. Те могат да бъдат изтеглени, като се използват връзките по-долу, а копия на хартиен носител могат да бъдат поръчани на уебсайта на Службата за публикации на ЕС.

Ръководства за практикуващи специалисти

  • Семейни въпроси

Брюксел IIб: Практическо ръководство относно прилагането на Регламент „Брюксел IIб“ (2022 г.)

Брюксел IIа: Практическо ръководство относно прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2014 г.)  PDF (2985 Kb) en

Задължения за издръжка: Ръководство за ползване на приложенията към Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

Практическо ръководство за прилагането на регламент № 4/2009 относно задълженията за издръжка

  • Европейски процедури

Искове с малък материален интерес: Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес (2019 г.)  PDF (2237 Kb) en

Европейска заповед за плащане: Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане (2012 г.)  PDF (5809 Kb) en

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява изменението, което започна да се прилага на 14 юли 2017 г. и което добавя възможността за продължаване на производството в случай на подаване на възражение в съответствие с правилата на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес за искове на стойност до 5000 евро.

За допълнителна информация по този въпрос, моля вижте новия текст на член 17 от Регламента, както и член 2 от Регламент (ЕО) № 861/2007, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421.

Изпълнително основание при безспорни вземания (европейско изпълнително основание): Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане (2009 г.)  PDF (1310 Kb) en

  • Събиране на доказателства в чужбина

Практическо ръководство за използване на видеоконференция за събирането на доказателства по граждански и търговски дела (2009 г.)  PDF (724 Kb) en

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за събиране на доказателства (2011 г.)  PDF (74 Kb) en

  • Трансгранично трудово право

Практическо ръководство — Компетентност и приложимо право при международни спорове между работника и работодателя (2020 г.)

  • Събиране на данни за трансгранични дела по гражданскоправни въпроси

Добри практики на ЕСМ за събиране на данни (2021 г.)  PDF (619 Kb) EN

Ръководства за граждани

Сборник със законодателство на ЕС в областта на трансграничното съдебно сътрудничество

Сборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела — издание от 2018 г.

Основни документи на ЕСМ

Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (2001/470/ЕО) (консолидирана версия)

Доклад на Комисията от 10 март 2016 г. относно дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2016) 129 final)

Проучване от 2014 г.: Оценка на дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Заключения на Съвета от 2016 г. относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Рекламни материали

Плакат на ЕСМ  PDF (162 Kb) en (на разположение за свободно разпространение)

Брошура — Нуждаете се от помощ при трансграничен случай?  PDF (740 Kb) EN

Архив: По-стари/остарели публикации на ЕСМ

Последна актуализация: 23/01/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.