Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εκδόσεις του ΕΔΔ

Έγγραφα και οδηγοί για τους πολίτες της ΕΕ και τους επαγγελματίες σε θέματα που άπτονται του ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης, το δίκτυο έχει εκπονήσει οδηγούς που απευθύνονται σε πολίτες και επαγγελματίες του κλάδου. Στους εν λόγω οδηγούς, που διατίθενται στις γλώσσες της Ένωσης, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (στο τμήμα: ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις) ή από το EU Bookshop (εφόσον δημοσιεύτηκαν από το 2014).

Βασικά έγγραφα

Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2001/470/EC) (ενοποιημένη έκδοση )

Έκθεση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2016) 129 final)

2014 Study: Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κεντρική ομιλία της 1ης Φεβρουαρίου 2017 από την Βιέρα Γιούροβα, επίτροπο Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων: Δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου PDF (214 Kb) en

Έγγραφο εργασίας για την οικογενειακή διαμεσολάβηση (Νοέμβριος 2013) PDF (400 Kb) en

Ορθές πρακτικές του ΕΔΔ για τη συλλογή δεδομένων PDF (619 KB) EN

Εκδόσεις του ΕΔΔ

Οδηγοί για τους πολίτες

Οδηγοί για τους επαγγελματίες

Οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση PDF (726 Kb) el

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση PDF (1223 Kb) el

Οδηγός χρηστών για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών PDF (1854 KB) el

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ (2004) PDF (1639 KB) el

Οδηγός του πολίτη : πως με τους κανόνες της ΕΕ απλοποιούνται οι διεθνείς κληρονομιές

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2014) PDF (1639 KB) el

Η είσπραξη οφειλών σε διασυνοριακές υποθέσεις εντός της ΕΕ γίνεται πιο εύκολη

Πρακτικός Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών PDF (2178 KB) el


Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπ ιση διαδικασί ας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής PDF (5812 Kb) el

Επισημαίνεται ότι ο οδηγός δεν περιλαμβάνει δύο τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2017. Η πρώτη τροποποίηση προσθέτει τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας σε περίπτωση υποβολής δήλωσης αντιρρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Η δεύτερη τροποποίηση επεκτείνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών σε αξιώσεις αξίας έως 5 000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευθείτε το νέο κείμενο του άρθρου 17 του κανονισμού καθώς και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2421.


Χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 PDF (538 Kb) el


πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου για τον ευρωπαϊκο εκτελεστο τιτλο PDF (1176 Kb) el


Πρακτικοσ οδηγοσ για την εφαρμογη του κανονισμου σχετικα με τη διεξαγωγη αποδειξεων PDF (330 Kb) el


Πρακτικος οδηγος - Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε διεθνείς διαφορές μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη


Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής


Πρακτικός οδηγός - Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συμβάσεις καταναλωτών

Άλλες σημαντικές δημοσιεύσεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Έκδοση 2018

Συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Συμπλήρωμα στην έκδοση του 2017

Συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Έκδοση 2017

Ηλεκτρονικό βιβλίο του Ευρωπαϊκό Συμβουλίου για το αστικό δίκαιο - ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία

Οδηγός ορθής πρακτικής δυνάμει της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Διαμεσολάβηση PDF (1016 Kb) el

Προβλήματα στις διαδικασίες υιοθεσίας στην Ευρώπη: εξασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού PDF (4876 Kb) en

Πρακτικού εγχειριδίου για υπαλλήλους αρμόδιους για υποθέσεις διατροφής στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διατροφή παιδιών του 2007

Επεξηγηματική έκθεση για το πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής

Διαφημιστικό υλικό

Αφίσα ΕΔΔ PDF (165 Kb) el (έτοιμη για διάθεση)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/03/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.