Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku dokumendid ja juhendid ELi kodanikele ja praktikutele

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on kodanike ja praktikute tarbeks pannud kokku hulgaliselt juhendeid ja muud teabematerjali (plakatid ja infolehed). Juhendid on kättesaadavad kõigis ELi keeltes ja neist leiab kasulikku teavet teatavate määruste kohaldamise kohta, et hõlbustada piiriüleste juhtumite lahendamist. Neid saab alla laadida allpool esitatud linkide kaudu. Paberväljaandeid saab tellida Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidilt.

Juhendid praktikutele

  • Perekonnaasjad

Brüssel IIb : Brüsseli IIb määruse kohaldamise praktiline juhend (2022)

Brüssel IIa : Brüsseli IIa määruse kohaldamise praktiline juhend (2014)  PDF (2985 Kb) en

Ülalpidamiskohustused: Määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) lisade kasutamise juhend

Ülalpidamiskohustuste määruse nr 4/2009 kohaldamise praktiline juhend

  • Euroopa menetlused

Väiksemad nõuded: Praktiline juhend Euroopa väiksemate nõuete menetluse määruse kohaldamise kohta (2019)  PDF (2237 Kb) en

Euroopa maksekäsk: Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta (2012)  PDF (5809 Kb) en

Olgu märgitud, et juhend ei kajasta muudatust, mis jõustus 14. juulil 2017 ja mille järgi on nüüd juhul, kui kostja esitab vastuväite, võimalik menetlust jätkata määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) alusel, kui nõude suurus ei ületa 5 000 eurot.

Lisateabe saamiseks tutvuge määruse (EÜ) nr 861/2007 (mida on muudetud määrusega (EL) 2015/2421) artiklite 17 ja 2 uue sõnastusega.

Täitekorraldus vaidlustamata nõuete korral (Euroopa täitekorraldus): Praktiline juhend Euroopa täitekorralduse määruse kohaldamise kohta (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Välisriigis tõendite kogumine

Praktiline juhend videokonverentside kasutamiseks, et koguda tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades (2009)  PDF (724 Kb) en

Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamiseks (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Piiriülene töösuhteid reguleeriv õigus

Praktiline juhend – Kohtualluvus ja kohaldatav õigus töötaja ja tööandja vahelistes rahvusvahelistes vaidlustes (2020)

  • Andmekogumine piiriülestes tsiviilasjades

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku head tavad seoses andmekogumisega (2021)  PDF (619 Kb) EN

Juhendid kodanikele

Tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd reguleerivad ELi õigusaktid

Kokkuvõte Euroopa Liidu õigusaktidest, mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd – 2018. aasta väljaanne

Peamised Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku dokumendid

Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (2001/470/EÜ) (konsolideeritud versioon)

Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta aruanne tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta (COM(2016) 129 final)

2014. aasta uuring: hinnang tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta

2016 Nõukogu järeldused tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

Teabematerjal

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku plakat  PDF (162 Kb) en (levitamiseks)

Teabeleht – Vajate abi piiriüleses kohtuasjas?  PDF (740 Kb) EN

Arhiiv: Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vanemad/aegunud väljaanded

Viimati uuendatud: 23/01/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.