Euroopan oikeudellisen verkoston julkaisut

Euroopan oikeudellisen verkoston asiakirjat ja oppaat EU:n kansalaisille ja oikeusalan toimijoille

Euroopan oikeudellinen verkosto on tuottanut kansalaisten ja alan toimijoiden käyttöön laajan valikoiman oppaita sekä muuta tiedotusmateriaalia (julisteita ja lehtisiä). Oppaisiin on koottu hyödyllistä tietoa tiettyjen asetusten soveltamisesta rajat ylittävien tapausten käsittelyn helpottamiseksi. Oppaat ovat saatavilla kaikilla EU:n kielillä. Ne ovat ladattavissa seuraavien linkkien kautta, ja paperikopioita voi tilata EU:n julkaisutoimiston verkkosivuilta.

Oppaat oikeusalan toimijoille

  • Perheoikeus

Bryssel II b -asetus: Käytännön opas Bryssel II b -asetuksen soveltamiseen (2022)

Bryssel II a -asetus: Käytännön opas Bryssel II a -asetuksen soveltamiseen (2014)  PDF (2985 Kb) en

Elatusvelvoitteet: Ohjeet toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden käyttämistä varten

Käytännön opas elatusvelvoitteista annetun asetuksen n:o 4/2009 soveltamisesta

  • Eurooppalaiset menettelyt

Vähäiset vaatimukset: Käyttöopas - Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely (2019)  PDF (2237 Kb) en

Eurooppalainen maksamismääräys: Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista varten (2012)  PDF (5809 Kb) en

Huom. Käsikirjassa ei ole otettu huomioon 14. heinäkuuta 2017 voimaan tullutta muutosta, jonka mukaan enintään 5 000 euron arvoista menettelyä on nyt mahdollista jatkaa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti siinä tapauksessa, että vastaaja vastustaa vaatimusta.

Lisätietoja tästä on asetuksen 17 artiklan uudessa tekstissä sekä asetuksen (EY) N:o 861/2007 2 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/2421.

Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva täytäntöönpanoperuste (eurooppalainen täytäntöönpanoperuste): Käsikirja eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen soveltamista varten (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Todisteiden vastaanottaminen ulkomailla

Videoneuvottelun käyttö todisteiden saamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (2009)  PDF (724 Kb) en

Käsikirja todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen soveltamista varten (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Rajat ylittävä työlainsäädäntö

Käytännön opas - Tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki kansainvälisissä kiistoissa työnantajan ja työntekijän välillä (2020)

  • Tietojen keruu rajatylittävistä riita-asioista yksityisoikeudellisissa asioissa

Euroopan oikeudellinen verkosto - Hyvät tiedonkeruukäytännöt (2021)  PDF (619 Kb) EN

Oppaat kansalaisille

Rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä koskeva EU:n lainsäädäntö

Kokoelma siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevasta Euroopan unionin lainsäädännöstä - (vuoden 2018 laitos)

Euroopan oikeudellisen verkoston keskeiset asiakirjat

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (2001/470/EY) (konsolidoitu toisinto)

Komission kertomus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta (COM(2016) 129 final)

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta - selvitys 2014

Neuvoston päätelmät (2016) – Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Esitteet

Euroopan oikeudellisen verkoston juliste  PDF (162 Kb) en (jaettavaksi)

Esite – Tarvitsetko apua rajatylittävässä oikeusasiassa?  PDF (740 Kb) EN

Arkisto: EOV:n vanhemmat/vanhentuneet julkaisut

Päivitetty viimeksi: 23/01/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.