EJN-publicaties

Door het EJN opgestelde documenten en gidsen voor EU-burgers en beroepsbeoefenaars

Het EJN heeft een breed scala aan burger- en praktijkgidsen en promotiemateriaal (posters en folders) opgesteld. In de gidsen die in alle talen van de EU beschikbaar zijn, vindt u nuttige informatie over de toepassing van bepaalde verordeningen om grensoverschrijdende zaken beter te kunnen behandelen. Ze kunnen worden gedownload via onderstaande links en papieren exemplaren kunnen worden besteld op de website van het Publicatiebureau van de EU.

Gidsen voor beroepsbeoefenaars

  • Familiezaken

Brussel II ter : Praktijkgids voor de toepassing van de Verordening Brussel II ter (2022)

Brussel II bis : Praktijkgids voor de toepassing van de Verordening Brussel II bis (2014)  PDF (1059 Kb) nl

Onderhoudsverplichtingen Richtsnoer betreffende het gebruik van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

Praktijkgids over de toepassing van Verordening (EG) nr. 4/2009 inzake onderhoudsverplichtingen

  • Europese procedures

Geringe vorderingen: Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen (2019)  PDF (2063 Kb) nl

Europees betalingsbevel: Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (2012)  PDF (4356 Kb) nl

In de handleiding is geen rekening gehouden met de wijziging die op 14 juli 2017 in werking is getreden en waarmee de mogelijkheid wordt toegevoegd om de procedure voort te zetten in geval van indiening van een verweerschrift overeenkomstig de regels van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, wat betreft vorderingen met een waarde van niet meer dan 5 000 EUR.

Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de nieuwe tekst van artikel 17 van de verordening en naar artikel 2 van Verordening (EG) nr. 861/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421.

Executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (Europese executoriale titel): Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale Titel (2009)  PDF (1138 Kb) nl

  • Bewijsverkrijging in het buitenland

Gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken (2009)  PDF (734 Kb) nl

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging (2011)  PDF (218 Kb) nl

  • Grensoverschrijdend arbeidsrecht

Praktische handleiding - Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht in internationale geschillen tussen de werknemer en de werkgever (2020)

  • Gegevensverzameling over grensoverschrijdende burgerlijke zaken

Goede praktijken van het EJN voor gegevensverzameling (2021)  PDF (619 Kb) EN

Gidsen voor burgers

Verzameling van EU-wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende justitiële samenwerking

Overzicht van de wetgeving van de Europese Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken - Editie 2018

Belangrijke EJN-documenten

Beschikking van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (2001/470/EG) (geconsolideerde tekst)

Verslag van de Commissie van 10 maart 2016 over de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (COM(2016) 129 final)

Studie 2014: evaluatie van de activiteiten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Conclusies van de Raad van 2016 over het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Promotiemateriaal

EJN-poster  PDF (163 Kb) nl (beschikbaar voor verspreiding)

Folder – Hulp nodig in een grensoverschrijdende zaak?  PDF (740 Kb) EN

Archief: Oudere/verouderde EJN-publicaties

Laatste update: 23/01/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.