Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Dokumenty i przewodniki dla obywateli UE i prawników praktyków dotyczące tematyki objętej europejską siecią sądową w sprawach cywilnych i handlowych

Aby wspomóc proces skutecznego stosowania unijnych instrumentów prawnych, sieć opracowała też szeroki wybór przewodników dla ogółu obywateli i prawników praktyków. Przewodniki, dostępne w językach urzędowych Unii, zawierają przydatne informacje, które można pobrać ze strony internetowej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” lub w serwisie „EU Bookshop” (w przypadku publikacji wydanych po 2014 r.)

Najważniejsze dokumenty

Decyzja Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiająca Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych (2001/470/WE) (tekst skonsolidowany)

Sprawozdanie Komisji z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2016) 129 final)

Badanie z 2014 r.: Ocena działań europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Konkluzje Rady na temat europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Wystąpienie z 1 lutego 2017 r. Věry Jourovej, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci – Wzmocnienie Europejskiej Sieci Sądowej PDF (214 Kb) en

Dokument roboczy dotyczący mediacji rodzinnej (listopad 2013 r.) PDF (400 Kb) en

Europejska Sieć Sądowa – Dobre praktyki w zakresie gromadzenia danych PDF (619 KB) EN

Publikacje Europejskiej Sieci Sądowej

Przewodniki dla ogółu obywateli

Przewodniki dla prawników praktyków

Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej PDF (738 Kb) pl

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej PDF (1141 Kb) pl

Przewodnik dla osób korzystających z Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (1110 KB) pl

Praktyczny Przewodnik dotyczący stosowania nowego II rozporządzenia brukselskiego (2004) PDF (770 Kb) pl

Poradnik dla obywateli : jak przepisy UE upraszczają międzynarodowe sprawy spadkowe

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis (2014) PDF (1076 Kb) pl

Sprawniejsze odzyskiwanie długów w sprawach transgranicznych w UE

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (2091 KB) pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

Przewodnik nie uwzględnia dwóch zmian, które weszły w życie 14 lipca 2017 r. Pierwsza zmiana polega na dodaniu możliwości kontynuacji postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na roszczenia o wartości do 5 000 euro.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć odpowiednio w art. 17 i art. 2 rozporządzenia (WE) 861/2007 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/2421.


Wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. PDF (1810 Kb) pl


Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PDF (1141 Kb) pl


Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (308 Kb) pl


Praktyczny przewodnik - Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach międzynarodowych między pracownikiem a pracodawcą


Wytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych


Praktyczny przewodnik - Jurysdykcja i prawo właściwe w międzynarodowych umowach konsumenckich

Inne publikacje istotne w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Zbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - Wydanie z 2018 r

Zbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - suplement do wydania z 2017 r

Zbiór prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego - Wydanie z 2017 r

E- book Rady Europejskiej: „Prawo cywilne – europejska współpraca sądowa”

Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Mediacja PDF (897 Kb) pl

Wyzwania w dziedzinie procedur adopcyjnych w Europie: zapewnienie ochrony najlepszych interesów dziecka PDF (4876 Kb) en

Praktycznego podręcznika dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw na mocy konwencji z 2007 r. o dochodzeniu alimentów

Sprawozdanie wyjaśniające do Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

Materiały promocyjne

Plakat europejskiej sieci sądowej PDF (163 Kb) pl (udostępniony do rozpowszechniania)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 01/03/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.