Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Publikácie Európskej justičnej siete

Dokumenty a príručky pre občanov EÚ a odborníkov z praxe o témach EJS-civil

V záujme posilnenia účinného uplatňovanie nástrojov Únie vypracovala sieť širokú škálu príručiek pre občanov a odborníkov z oblasti práva. V týchto príručkách dostupných v úradných jazykoch Únie nájdete užitočné informácie, ktoré si možno stiahnuť na Európskom portáli elektronickej justície v sekcii EJS-civil alebo na stránkach kníhkupectva EU Bookshop (publikácie vydané v roku 2014 a neskôr)

Kľúčové dokumenty

Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (2001/470/ES) (konsolidované znenie)

Správa Komisie z 10. marca 2016 o činnostiach Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (COM/2016/0129 final)

Štúdia z roku 2014: Hodnotenie činnosti Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

Závery Rady o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci

Hlavný príhovor komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej z 1. februára 2017: Budovanie silnejšej Európskej justičnej siete PDF (214 Kb) en

Pracovný dokument o mediácii v manželských veciach (november 2013) PDF (400 Kb) en

Osvedčené postupy EJS v oblasti zberu údajov PDF (619 KB) EN

Publikácie Európskej justičnej siete

Príručky pre občanov

Príručky pre odborníkov z oblasti práva

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v európskej únii PDF (721 Kb) sk

Justičná spolupráca v občianskych veciach v Európskej únii PDF (1171 Kb) sk

Príručka pre používateľov k európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporut PDF (1832 KB) sk

Praktická príručka pre uplatňovanie nového nariadenia Brusel II (2004) PDF (1683 Kb) sk

Príručka pre občanov : ako sa pravidlami EÚ zjednodušuje medzinárodné dedenie

Praktická príručka na uplatňovanie nového nariadenia Brusel II (2014) PDF (1081 Kb) sk

Jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných konaniach v EÚ

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporu PDF (2348 KB) sk


Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze Európska PDF (5818 Kb) sk

Upozorňujeme, že v praktickej príručke nie sú zohľadnené dva pozmeňovacie návrhy, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017. Prvým pozmeňovacím návrhom sa dopĺňa možnosť pokračovať v konaní v prípade podania odporu v súlade s pravidlami nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Druhým pozmeňovacím návrhom sa rozširuje uplatňovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu na pohľadávky s hodnotou do 5 000 eur.

Ak vás zaujímajú podrobnosti o týchto zmenách, prečítajte si nové znenie článku 17 nariadenia, ako aj článku 2 nariadenia (ES) č. 861/2007 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2421.


Používanie videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 PDF (665 Kb) sk


Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o európskom exekučnom titule PDF (1111 Kb) sk


Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov PDF (319 Kb) sk


Praktická príručka - Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom


Usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia (ES) č 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti


Praktická príručka - Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných spotrebiteľských zmluvách

Iné publikácie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach

Prehľad právnych predpisov Európskej únie o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach - Vydanie z roku 2018

Prehľad právnych predpisov Európskej únie o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach - doplnok k vydaniu z roku 2017

Zbierka predpisov Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach - Vydanie z roku 2017

Elektronická kniha Rady EÚ o občianskom práve – Európska justičná spolupráca

Príručka osvedčených postupov podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí PDF (921 Kb) sk

Problémy adopcie v Európe: ako najlepšie zabezpečiť záujmy dieťaťa PDF (4876 Kb) en

Praktická príručka pre referentov k dohovoru z roku 2007 o vymáhaní výživného

Dôvodová správa o Haagskom protokole z 23. novembra 2007 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť.

Propagačný materiál

Plagát EJS PDF (166 Kb) sk (na distribúciu)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Posledná aktualizácia: 01/03/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.