Publikationer från det europeiska rättsliga nätverket

Dokument och vägledningar för EU-medborgare och rättstillämpare som tagits fram av det europeiska rättsliga nätverket (EJN)

Det europeiska rättsliga nätverket (EJN) har tagit fram en lång rad vägledningar för medborgare och yrkesverksamma samt en del informationsmaterial (affischer och broschyrer). I handledningarna på alla EU-språk hittar du användbar information om tillämpningen av vissa förordningar för att bättre kunna hantera gränsöverskridande ärenden. De kan laddas ner via länkarna nedan, och papperskopior kan beställas på webbplatsen för EU:s publikationsbyrå.

Handledningar för rättstillämpare

  • Familjefrågor

Bryssel IIb: Handledning för tillämpningen av Bryssel IIb-förordningen (2022)

Bryssel IIa: Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen (2014)  PDF (2985 Kb) en

Underhållsskyldighet: Vägledning om användningen av bilagorna till förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

Handledning för tillämpningen av förordning nr 4/2009 om underhållsskyldighet

  • Europeiska förfaranden

Småmål: Handbok för tillämpning av det europeiska småmålsförfarandet (2019)  PDF (2237 Kb) en

Europeiskt betalningsföreläggande: Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande (2012)  PDF (5809 Kb) en

Observera att handboken inte tar upp den ändring som trädde i kraft den 14 juli 2017. Den gör det möjligt att efter ett bestridande fortsätta förfarandet i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande för fordringar till ett värde av högst 5 000 euro.

Närmare information om detta finns i den nya texten i artikel 17 i förordningen liksom i artikel 2 i förordning (EG) nr 861/2007, ändrad genom förordning (EU) 2015/2421..

Exekutionstitel för obestridda fordringar (europeisk exekutionstitel): Handbok för tillämpningen av förordningen om en europeisk exekutionstitel (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Bevisupptagning utomlands

Praktisk handledning för användningen av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2009)  PDF (724 Kb) en

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Gränsöverskridande arbetsrätt

Praktisk vägledning – Domstols behörighet och tillämplig lag i internationella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare (2020)

  • Insamling av data om gränsöverskridande civilrättsliga ärenden

EJN God praxis för insamling av data (2021)  PDF (619 Kb) EN

Vägledningar för medborgarna

Samling med EU-lagstiftning på området gränsöverskridande rättsligt samarbete

Europeiska unionens lagsamling rörande rättsligt samarbete inom privaträtten – 2018 års upplaga

Viktiga EJN-dokument

Rådets beslut av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (2001/470/EG) (konsoliderad version)

Kommissionens rapport av den 10 mars 2016 om verksamheten inom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (COM(2016) 129 final).

2014 Study:Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters (Utvärdering av det arbete som utförs av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område)

2016 Rådets slutsatser om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område

Informationsmaterial

EJN-affisch  PDF (162 Kb) en (tillgänglig)

Broschyr – Är du i behov av hjälp i ett gränsöverskridande ärende?  PDF (740 Kb) EN

Arkiv: Äldre/inaktuella publikationer från EJN

Senaste uppdatering: 23/01/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.