В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Правото на Англия и Уелс урежда законосъобразното отвеждане на дете от Обединеното кралство. Разпореждането относно договореностите във връзка с дете (child arrangements order) представлява съдебен акт, с който се определят лицата, с които детето следва да живее или да поддържа контакти. Член 13, параграф 2 от Закона за децата от 1989 г. позволява на лице, в чиято полза е постановено разпореждане относно договореностите във връзка с дете (известно преди това като разпореждане за пребиваване и разпореждане за лични отношения с детето), да отведе детето от Обединеното кралство за период, по-кратък от един месец (например за почивка).

Това е в съответствие с член 1, параграф 4 от Закона за отвличането на деца от 1984 г., в който се предвижда, че лице, в чиято полза е издадено разпореждане относно договореностите във връзка с дете, не извършва престъпление, ако отведе или изпрати детето извън Обединеното кралство за период, по-кратък от един месец.

При липса на влязло в сила разпореждане относно договореностите във връзка с дете родител, който е единственият носител на родителската отговорност, може законно да отведе дете от Обединеното кралство без разрешение от другия родител. При все това другият родител, който не е носител на родителската отговорност, може да попречи на отвеждането на детето от юрисдикцията, като подаде молба до съдилищата в Англия и Уелс за постановяване на разпореждане за забрана на определени действия (prohibited steps order). Той може също така да подаде молба до съдилищата за постановяване на разпореждане относно родителската отговорност. Определението за „родителска отговорност“ е дадено в член 3, параграф 1 от Закона за децата от 1989 г.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласно член 13 от Закона за децата от 1989 г. при наличие на влязло в сила разпореждане относно договореностите във връзка с дете никой не може да отведе въпросното дете от Обединеното кралство без писменото съгласие на всяко лице, което носи родителската отговорност за детето, или разрешение на съда.

Освен това в член 1 от Закона относно отвличането на деца от 1984 г. се предвижда, че родител (и посочените други лица, включително настойникът на детето, лицето, в чиято полза има влязло в сила разпореждане относно договореностите във връзка с детето, или лицето, с което детето живее), който отведе или изпрати дете извън Обединеното кралство без съответното съгласие (което означава съгласието на майката и на бащата на детето, ако той е носител на родителската отговорност, или съгласието на посочените по-горе други лица), извършва престъпление (отвличане на дете).

Ако няма постановено разпореждане относно договореностите във връзка с дете, но повече от едно лице носи родителската отговорност за детето, никое лице, което носи родителската отговорност за това дете, няма право да отведе детето от Обединеното кралство без съгласието на другите носители на родителската отговорност или разрешение на съда.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Родител, в чиято полза е постановено разпореждане относно договореностите във връзка с дете, който иска да отведе детето за постоянно от Обединеното кралство, може законно да се премести с него без намесата на съда, ако има писменото съгласие на другия родител, който е носител на родителската отговорност, или на всяко друго лице, което е носител на родителската отговорност. Ако бъде отказано съгласие, трябва да се подаде молба до съда за разрешение за отвеждане за постоянно на детето от Англия и Уелс (член 13, параграф 1 от Закона за децата от 1989 г.).

При липса на постановено разпореждане относно договореностите във връзка с дете лицето, което е носител на родителската отговорност за детето и иска да отведе детето за постоянно от Обединеното кралство, трябва да подаде молба до съда за разрешение, в случай че което и да било друго лице, което носи родителската отговорност, откаже да даде съгласието си.

В Англия и Уелс благосъстоянието на детето винаги е основното съображение и определящият фактор при дела за международно преместване. Съдиите, заседаващи в семейните съдилища, извършват самостоятелна преценка, като вземат предвид цялата информация, с която разполагат във всеки отделен случай. Те се стремят преди всичко да вземат решения, които са във висшия интерес на детето. Благосъстоянието на детето винаги е основното съображение на съда при разглеждането на тези дела. Законът за децата от 1989 г. осигурява правна закрила на благосъстоянието на децата в случаи на преместване от Англия и Уелс.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

В отговора на въпрос 1 по-горе са посочени разпоредбите за законосъобразно отвеждане на дете от Обединеното кралство за период, по-кратък от един месец. Лице с разпореждане относно договореностите във връзка с дете може да отведе детето в чужбина за период, по-кратък от един месец, и следователно не се нуждае от разрешението на другия родител, за да заведе детето на почивка.

Последна актуализация: 10/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.