В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Член 30 от Закона за децата от 2009 г. (Children Act 2009) позволява на лице, в чиято полза е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете (residence order), да прехвърли детето извън Гибралтар за период до един месец.

При липса на влязло в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, родител, който е единственият носител на родителската отговорност, може законно да прехвърли (отведе) дете извън Гибралтар без разрешение от другия родител. При все това другият родител, който не е носител на родителската отговорност, може да попречи на прехвърлянето на детето в друга юрисдикция, като подаде до съда молба за постановяване на разпореждане за забрана на определени действия (prohibited steps order).

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласно член 30 от Закона за децата от 2009 г. при наличие на влязло в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на дете никой не може да прехвърли (изведе) въпросното дете от Гибралтар (освен ако е за период до един месец) без писменото съгласие на всяко лице, което носи родителска отговорност за детето, или разрешение на съда.

Освен това в член 184 от Закона за престъпленията от 2011 г. (Crimes Act 2011) се предвижда, че родител (и конкретно изброени други лица, включително настойникът на детето, лицето, в чиято полза има влязло в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на детето, или лицето, с което детето живее), който изведе или изпрати детето извън Гибралтар без да е получил съответното съгласие (т.е. съгласието на майката и на бащата на детето, ако последният е носител на родителската отговорност, или съгласието на посочените по-горе други лица), извършва престъпление (отвличане на дете).

Ако не е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, но повече от едно лице носи родителската отговорност за детето, никое лице, носещо родителска отговорност за това дете, няма право да прехвърли (изведе) детето от Гибралтар без съгласието на другите носители на родителска отговорност или без разрешение на съда.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Родител, в чиято полза е постановено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, който иска да прехвърли (отведе) детето за постоянно от Гибралтар, може законно да се премести с него без намесата на съда, ако има писменото съгласие на другия родител, който е носител на родителската отговорност, или на всяко друго лице, което е носител на родителската отговорност. Ако бъде отказано съгласие, трябва да се подаде молба до съда за разрешение за прехвърляне (отвеждане) за постоянно на детето от Гибралтар (член 30 от Закона за децата от 2009 г.).

Благосъстоянието на детето винаги е основното съображение и определящият фактор при дела за международно преместване. Съдиите извършват самостоятелна преценка, като вземат предвид цялата информация, с която разполагат във всеки отделен случай. Те се стремят преди всичко да вземат решения, които са в най-добрия интерес на детето.

Освен това при липса на постановено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, лице, което е носител на родителската отговорност за детето и иска да прехвърли (отведе) детето за постоянно от Гибралтар, трябва да подаде молба до съда за разрешение, в случай че което и да било друго лице, което носи родителската отговорност, откаже да даде съгласието си.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

В отговора на въпрос 1 по-горе са посочени разпоредбите за законосъобразно отвеждане на дете от Гибралтар за период, по-кратък от един месец. Лице, в чиято полза е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, може да прехвърли детето в чужбина за период до един месец и следователно не се нуждае от разрешението на другия родител, за да заведе детето на почивка.

Последна актуализация: 09/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.