Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Родител може да прехвърли дете в друга държава без съгласието на другия родител или против неговата воля, когато родителят, който прехвърля детето, има изключителни родителски права върху него или когато такова прехвърляне е допуснато от съда.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Когато и двамата родители носят отговорност за детето и упражняват съвместно родителските права върху него, за прехвърлянето му в друга държава е необходимо съгласието и на двамата родители.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава или се противопостави на това прехвърляне, родителят, който желае да прехвърли детето, трябва да поиска разрешение от компетентния съдебен орган, който може да бъде съдът по настойничеството/попечителството по място на пребиваване на детето или съдът, пред който е висящо производството, свързано с родителските права.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

За временното прехвърляне на детето в чужбина е необходимо да се провери причината за него. Ако става въпрос за кратка ваканция, може да се смята, че това е въпрос на обичайно управление, който може да бъде решен без разрешението и на двамата родители.

Ако временното прехвърляне е продиктувано от по-важни причини, като например медицинско лечение на детето, се изисква разрешението и на двамата родители, упражняващи родителските права. В случай на несъгласие въпросът се решава от съда.

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.