В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Правото на Северна Ирландия урежда законосъобразното прехвърляне на дете от Обединеното кралство. Член 13, параграф 1 от Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г. (Children (Northern Ireland) Order 1995) позволява на лице, което разполага разпореждане за определяне на местоживеенето (за упражняване на родителски права) по отношение на дете, да прехвърли (изведе) детето от Обединеното кралство за период до един месец.

Това следва смисъла на член 3, параграф 2А от Наредбата за отвличането на деца (Северна Ирландия) от 1985 г., в който се предвижда, че лице, в чиято полза е издадено влязло в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, не извършва престъпление, ако отведе или изпрати детето извън Обединеното кралство за период, по-кратък от един месец (при условие, че не е издадено разпореждане за налагане на забрана за прехвърляне на детето).

Ако няма влязла в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на дете и майката разполага с изключителна родителска отговорност, тя може законно да прехвърли детето от Обединеното кралство без разрешение от бащата. При все това баща, който не е носител на родителската отговорност, може да се опита да попречи на прехвърлянето на детето в друга юрисдикция, като подаде до съдилищата в Северна Ирландия молба за постановяване на разпореждане за забрана на определени действия (prohibited steps order). Той може също така да поиска от съдилищата да издадат разпореждане за предоставяне на родителска отговорност (понятието „родителска отговорност“ е определено в член 6, параграф 1 от Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г. (Children (Northern Ireland) Order 1995) или разпореждане за определяне на местоживеенето на дете (ако съдът издаде такова в полза на бащата, той трябва да му издаде също и разпореждане за предоставяне на родителска отговорност).

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласно член 13 от Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г. при наличие на влязло в сила разпореждане за определяне на местоживеенето на дете никой не може да прехвърли (изведе) въпросното дете от Обединеното кралство за повече от месец без писменото съгласие на всяко лице, което носи родителска отговорност за детето, или разрешение на съда.

Освен това съгласно член 3, параграф 1 от Наредбата за отвличането на деца (Северна Ирландия) от 1985 г. лице, което е свързано с дете, извършва престъпление (отвличане на дете), ако заведе или изпрати детето извън Обединеното кралство без да е получило съответното съгласие.

Ако не е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, но повече от едно лице носи родителската отговорност за детето, никое лице, носещо родителска отговорност за това дете, няма право да прехвърли (изведе) детето от Обединеното кралство без съгласието на другите носители на родителска отговорност или без разрешение на съда.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Родител, в чиято полза е постановено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, който иска да отведе детето за постоянно от Обединеното кралство, може законно да се премести с него без намесата на съда, ако има писменото съгласие на другия родител, който е носител на родителската отговорност, или на всяко друго лице, което е носител на родителската отговорност. Ако бъде отказано съгласие, трябва да се подаде молба до съда за разрешение за прехвърляне (извеждане) за постоянно на детето от Северна Ирландия (член 13, параграф 1 от Наредбата за децата (Северна Ирландия) от 1995 г.).

В Обединеното кралство благосъстоянието на детето винаги е основното съображение и определящият фактор при дела за международно преместване. Съдиите, заседаващи в семейните съдилища в Северна Ирландия, извършват самостоятелна преценка, като вземат предвид цялата информация, с която разполагат във всеки отделен случай. Те се стремят преди всичко да вземат решения, които са в най-добрия интерес на детето.

Ако не е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, лице, което е носител на родителската отговорност за детето и иска да прехвърли (отведе) детето за постоянно от Обединеното кралство, трябва задължително да поиска съгласието на другия родител или разрешение от съда. В противен случай дава повод за предявяване на жалба за отвличане на дете.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

В отговора на въпрос 1 по-горе са посочени разпоредбите за законосъобразно отвеждане на дете от Обединеното кралство за период, по-кратък от един месец. Лице, в чиято полза е издадено разпореждане за определяне на местоживеенето на дете, може да прехвърли детето в чужбина за период до един месец и следователно не се нуждае от разрешението на другия родител, за да заведе детето на почивка.

Последна актуализация: 10/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.