Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Родителската отговорност се упражнява по своята същност съвместно от двамата родители. Това следва от член 97, параграф 2 от полския Кодекс за семейството и настойничеството (kodeks rodzinny i opiekuńczy), съгласно който родителите вземат съвместно решения по съществено важни въпроси, отнасящи се до детето, а ако не успеят да постигнат съгласие, тези въпроси се решават от съда по настойничеството (sąd opiekuńczy). Само при не толкова важни въпроси, отнасящи се до детето, всеки родител решава независимо, без да се консултира с другия родител и да получи неговото или нейното съгласие. В полската съдебна практика отвеждането на дете в чужбина както за постоянно, така и временно дори и за ваканция, се счита за съществено важен въпрос.

Съгласно член 97, параграф 2 от Кодекса за семейството и настойничеството, родител може да отведе дете в чужбина без съгласието на другия родител само ако:

а) другият родител е лишен от родителска отговорност по отношение на детето с решение на полски съд (член 111 от Кодекса за семейството и настойничеството);

б) родителската отговорност на другия родител е спряна с решение на полски съд (член 110 от Кодекса за семейството и настойничеството);

в) другият родител е с ограничена родителска отговорност по отношение на детето, тъй като той или тя представлява заплаха за благополучието на детето (член 109 от Кодекса за семейството и настойничеството). Съдът решава как да бъде ограничена родителската отговорност, като прилага мярката, която най-добре ще защити благополучието на детето. По-специално родителят, чиято родителска отговорност е била ограничена, може да бъде лишен от правото си да взема решения по съществено важни въпроси, отнасящи се до детето, или по някои от тези въпроси. Ако съгласно такова съдебно решение другият родител е лишен от правото да взема решения за обичайното местопребиваване на детето, то този родител няма да може да се противопостави на промяната на обичайното местопребиваване на детето в Полша с обичайно местопребиваване в чужбина;

г) правата и задълженията на родителите по отношение на детето са променени след решение, постановено в бракоразводно дело (член 58, параграф 1 и 1а от Кодекса за семейството и настойничеството), унищожаване на брака (член 51, параграф 1 и 1а, във връзка с член 21 от Кодекса за семейството и настойничеството) и раздяла (член 58, параграф 1 и 1а, във връзка с член 613, параграф 1 от Кодекса за семейството и настойничеството). Това се прилага и по отношение на решения, издадени съгласно член 93, параграф 2 (в производства за бащинство), член 106 (в производства за изменение на съдебно решение относно родителска отговорност и начин на упражняване на тази отговорност, постановено в бракоразводно дело, дело за раздяла или унищожаване на брака) и член 107, параграф 1 и 2 от Кодекса за семейството и настойничеството (в производство за поверяване на упражняване на родителска отговорност на единия от родителите в случаите, когато те не живеят заедно). По-специално в тези случаи съдът може да повери упражняването на родителска отговорност на единия от родителите, като ограничи правата на другия родител до специфични задължения и права по отношение на детето. Ако съдът по бракоразводното дело повери упражняването на родителската отговорност на единия от родителите и ограничи родителската отговорност на другия родител, тогава, въпреки че това решение не лишава другия родител от родителска отговорност по отношение на детето, този родител може да упражнява правата и задълженията си само до степента, в която му е позволено да го направи от съда. Ако съдът не повери на другия родител правото да взема решения относно местопребиваването на детето, тогава, по принцип, родителят, на когото е поверено упражняването на родителска отговорност, взема сам решението относно това местопребиваване (вж. все пак, точка 2);

д) другият родител е лишен от правото на съвместно вземане на решения, отнасящи се до промяна на местопребиваването на детето съгласно съдебно решение на чуждестранен съд, което се признава за ефективно в Полша.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Съгласието на другия родител е необходимо във всички случаи, които не са включени в предишната точка, а именно ситуации, в които даден родител има пълна родителска отговорност или нейната или неговата родителска отговорност е ограничена, но той или тя не е бил/а лишен/а от правото да взема решения, засягащи местопребиваването на детето. Полската съдебна практика отива дори отвъд този въпрос. Съгласно посоченото от Върховния съд (Sąd Najwyższy) в решението му от 10 ноември 1971 г. по дело III CZP 69/71 родител, който има право да подслони дете на мястото на собственото си пребиваване, следва да има правото на съвместно вземане на решения, засягащи промени в обичайното местопребиваване на детето, ако такива промени биха направили невъзможно за родителя да има лични отношения с детето. Ето защо, с оглед на това решение, дори когато съдът не е поверил на другия родител, например при бракоразводно дело, правото на съвместно вземане на решения за обичайното местопребиваване на детето, този родител може да изиска връщането на детето, ако той или тя няма да може да упражнява правото си на лични отношения с детето.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

В тези случаи молбата трябва да се подаде в съда по настойничеството в Полша за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.
Молбите за такова съгласие могат да се подават от родители, които не са били лишени от родителска отговорност или чиято родителска отговорност не е била спряна. Молби могат да се подават от самите заявители: в тези случаи полското право не изисква от страните да бъдат представлявани пред съда от адвокат. Съдът, който разполага със съответната компетентност да разглежда тези молби, е районният съд (sąd rejonowy) (семейно отделение и отделение за малолетни и непълнолетни деца) като първоинстанционен съд, докато съдът с териториална компетентност е съдът на мястото, където детето пребивава или е останало.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

Както бе посочено по-горе, отвеждането на детето в чужбина за кратък период от време изисква съгласието на другия родител.

В Полша не се използват формуляри за съгласие за отвеждане на дете в чужбина (постоянно или временно). Следователно съгласието може да бъде дадено във всякаква форма. Въпреки това е препоръчително да се получи писмено съгласие, което може да послужи като доказателство във всяко производство за връщане на дете, което се основава на Хагската конвенция от 1980 г. Помощта на полски адвокат, правен съветник или нотариус може да бъде от полза при изготвянето на такова съгласие.

Последна актуализация: 13/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.